Home
Show Map

China: Quánzhōu Shì

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Quánzhōu Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānxī Xiàn安溪县County977,435
Déhuà Xiàn德化县County277,867
Fēngzé Qū丰泽区District529,640
Huì'ān Xiàn惠安县County944,231
Jìnjiāng Shì晋江市County-level City1,986,447
Lĭchéng Qū鲤城区District404,817
Luòjiāng Qū洛江区District187,189
Nán'ān Shì南安市County-level City1,418,451
Quángăng Qū泉港区District313,539
Shíshī Shì石狮市County-level City636,700
Yŏngchūn Xiàn永春县County452,217
Quánzhōu Shì泉州市Prefecture-level City8,128,533

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Quánzhōu Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānhăi Zhèn安海镇TownJìnjiāng Shì166,754
Ānpíng Kāifāqū安平开发区Township-like AreaJìnjiāng Shì7,462
Báilài Xiāng白濑乡Rural TownshipĀnxī Xiàn8,301
Băiqí Huízú Xiāng百崎回族乡Rural TownshipHuì'ān Xiàn19,693
Băogài Zhèn宝盖镇TownShíshī Shì91,807
Bĕifēng Jiēdào北峰街道Urban SubdistrictFēngzé Qū73,194
Cānnèi Zhèn参内镇TownĀnxī Xiàn20,959
Chángtài Jiēdào常泰街道Urban SubdistrictLĭchéng Qū39,771
Chéndài Zhèn陈埭镇TownJìnjiāng Shì370,506
Chéngdōng Jiēdào城东街道Urban SubdistrictFēngzé Qū47,981
Chéngnán Gōngyèqū城南工业区Township-like AreaHuì'ān Xiàn8,156
Chéngxiáng Xiāng呈祥乡Rural TownshipYŏngchūn Xiàn6,206
Chéngxiāng Zhèn城厢镇TownĀnxī Xiàn86,142
Chídiàn Zhèn池店镇TownJìnjiāng Shì153,504
Chìshuĭ Zhèn赤水镇TownDéhuà Xiàn4,063
Chóngwŭ Zhèn崇武镇TownHuì'ān Xiàn81,730
Chūnmĕi Xiāng春美乡Rural TownshipDéhuà Xiàn3,630
Cízào Zhèn磁灶镇TownJìnjiāng Shì102,037
Dàmíng Xiāng大铭乡Rural TownshipDéhuà Xiàn1,603
Dàpíng Xiāng大坪乡Rural TownshipĀnxī Xiàn11,785
Dápŭ Zhèn达埔镇TownYŏngchūn Xiàn57,416
Dōngguān Zhèn东关镇TownYŏngchūn Xiàn9,235
Dōnghăi Jiēdào东海街道Urban SubdistrictFēngzé Qū117,585
Dōnghú Jiēdào东湖街道Urban SubdistrictFēngzé Qū72,818
Dōnglĭng Zhèn东岭镇TownHuì'ān Xiàn55,448
Dōngpíng Zhèn东平镇TownYŏngchūn Xiàn16,492
Dōngqiáo Zhèn东桥镇TownHuì'ān Xiàn53,766
Dōngshí Zhèn东石镇TownJìnjiāng Shì161,305
Dōngtián Zhèn东田镇TownNán'ān Shì33,825
Dōngyuán Zhèn东园镇TownHuì'ān Xiàn57,184
Fèngchéng Zhèn凤城镇TownĀnxī Xiàn103,920
Fènglĭ Jiēdào凤里街道Urban SubdistrictShíshī Shì72,634
Fēngwĕi Zhèn峰尾镇TownQuángăng Qū41,774
Fēngzé Jiēdào丰泽街道Urban SubdistrictFēngzé Qū94,797
Fēngzhōu Zhèn丰州镇TownNán'ān Shì44,650
Fúqiáo Jiēdào浮桥街道Urban SubdistrictLĭchéng Qū34,138
Fútián Xiāng福田乡Rural TownshipĀnxī Xiàn7,374
Gàidé Zhèn盖德镇TownDéhuà Xiàn8,375
Găndé Zhèn感德镇TownĀnxī Xiàn53,293
Gĕkēng Zhèn葛坑镇TownDéhuà Xiàn5,988
Guānqiáo Zhèn官桥镇TownĀnxī Xiàn65,630
Guānqiáo Zhèn官桥镇TownNán'ān Shì108,452
Guìyáng Xiāng桂阳乡Rural TownshipDéhuà Xiàn2,406
Guìyáng Zhèn桂洋镇TownYŏngchūn Xiàn8,753
Guóbăo Xiāng国宝乡Rural TownshipDéhuà Xiàn3,230
Hăibīn Jiēdào海滨街道Urban SubdistrictLĭchéng Qū40,689
Hānjiāng Zhèn蚶江镇TownShíshī Shì76,426
Héngkŏu Xiāng横口乡Rural TownshipYŏngchūn Xiàn7,671
Héshì Zhèn河市镇TownLuòjiāng Qū32,731
Hónglài Zhèn洪濑镇TownNán'ān Shì86,351
Hóngméi Zhèn洪梅镇TownNán'ān Shì31,122
Hóngshān Xiāng虹山乡Rural TownshipLuòjiāng Qū4,657
Hóngshān Zhèn鸿山镇TownShíshī Shì41,561
Hòulóng Zhèn后龙镇TownQuángăng Qū44,112
Huádà Jiēdào华大街道Urban SubdistrictFēngzé Qū31,750
Huángtáng Zhèn黄塘镇TownHuì'ān Xiàn39,102
Húbīn Jiēdào湖滨街道Urban SubdistrictShíshī Shì85,196
Huìnán Gōngyèqū惠南工业区Township-like AreaHuì'ān Xiàn14,418
Hŭqiū Zhèn虎邱镇TownĀnxī Xiàn43,039
Húshàng Xiāng湖上乡Rural TownshipĀnxī Xiàn19,615
Hùshān Zhèn岵山镇TownYŏngchūn Xiàn17,451
Hútóu Zhèn湖头镇TownĀnxī Xiàn74,004
Húyáng Zhèn湖洋镇TownYŏngchūn Xiàn14,849
Jiàndòu Zhèn剑斗镇TownĀnxī Xiàn40,363
Jiāngnán Jiēdào江南街道Urban SubdistrictLĭchéng Qū56,638
Jièfú Xiāng介福乡Rural TownshipYŏngchūn Xiàn6,474
Jièshān Zhèn界山镇TownQuángăng Qū40,403
Jĭndòu Zhèn锦斗镇TownYŏngchūn Xiàn13,900
Jìngfēng Zhèn净峰镇TownHuì'ān Xiàn52,420
Jīngŭ Zhèn金谷镇TownĀnxī Xiàn35,822
Jìnjiāngshì Jīngjì Kāifāqū [Jinjiang Economic Development Zone]晋江市经济开发区Township-like AreaJìnjiāng Shì27,049
Jīnjĭng Zhèn金井镇TownJìnjiāng Shì83,653
Jīnlóng Jiēdào金龙街道Urban SubdistrictLĭchéng Qū56,665
Jĭnshàng Zhèn锦尚镇TownShíshī Shì33,396
Jīntáo Zhèn金淘镇TownNán'ān Shì58,429
Jiŭdū Zhèn九都镇TownNán'ān Shì14,625
Kāiyuán Jiēdào开元街道Urban SubdistrictLĭchéng Qū63,245
Kāngmĕi Zhèn康美镇TownNán'ān Shì52,130
Kēngzĭkŏu Zhèn坑仔口镇TownYŏngchūn Xiàn15,568
Kuídòu Zhèn魁斗镇TownĀnxī Xiàn21,216
Lántián Xiāng蓝田乡Rural TownshipĀnxī Xiàn19,878
Lèfēng Zhèn乐峰镇TownNán'ān Shì26,717
Léifēng Zhèn雷峰镇TownDéhuà Xiàn5,394
Língxiù Zhèn灵秀镇TownShíshī Shì124,116
Língyuán Jiēdào灵源街道Urban SubdistrictJìnjiāng Shì34,974
Línjiāng Jiēdào临江街道Urban SubdistrictLĭchéng Qū23,017
Liŭchéng Jiēdào柳城街道Urban SubdistrictNán'ān Shì68,548
Lĭzhōng Jiēdào鲤中街道Urban SubdistrictLĭchéng Qū53,896
Lónghú Zhèn龙湖镇TownJìnjiāng Shì121,126
Lóngjuān Xiāng龙涓乡Rural TownshipĀnxī Xiàn57,000
Lóngméntān Zhèn龙门滩镇TownDéhuà Xiàn4,465
Lóngmén Zhèn龙门镇TownĀnxī Xiàn57,294
Lóngxún Zhèn龙浔镇TownDéhuà Xiàn119,931
Lúncāng Zhèn仑苍镇TownNán'ān Shì77,820
Luóchéng Zhèn螺城镇TownHuì'ān Xiàn114,384
Luódōng Zhèn罗东镇TownNán'ān Shì43,168
Luóshān Jiēdào罗山街道Urban SubdistrictJìnjiāng Shì73,742
Luóxī Zhèn罗溪镇TownLuòjiāng Qū23,444
Luóyáng Zhèn螺阳镇TownHuì'ān Xiàn78,446
Luòyáng Zhèn洛阳镇TownHuì'ān Xiàn69,282
Lútián Zhèn芦田镇TownĀnxī Xiàn12,051
Măjiă Zhèn马甲镇TownLuòjiāng Qū59,988
Mătóu Zhèn码头镇TownNán'ān Shì49,759
Mĕihú Zhèn美湖镇TownDéhuà Xiàn5,158
Méilĭng Jiēdào梅岭街道Urban SubdistrictJìnjiāng Shì67,266
Mĕilín Jiēdào美林街道Urban SubdistrictNán'ān Shì75,050
Méishān Xiāng眉山乡Rural TownshipNán'ān Shì10,680
Méishān Zhèn梅山镇TownNán'ān Shì65,073
Nánchéng Zhèn南埕镇TownDéhuà Xiàn3,454
Nánpŭ Zhèn南埔镇TownQuángăng Qū54,209
Nèikēng Zhèn内坑镇TownJìnjiāng Shì80,329
Pénghuá Zhèn蓬华镇TownNán'ān Shì10,929
Pénghú Zhèn蓬壶镇TownYŏngchūn Xiàn51,601
Pénglái Zhèn蓬莱镇TownĀnxī Xiàn55,844
Qiánhuáng Zhèn前黄镇TownQuángăng Qū31,955
Qīngméng Jīngjì Kāifāqū清濛经济开发区Township-like AreaLĭchéng Qū36,758
Qīngyáng Jiēdào青阳街道Urban SubdistrictJìnjiāng Shì104,234
Qīngyuán Jiēdào清源街道Urban SubdistrictFēngzé Qū44,134
Quánxiù Jiēdào泉秀街道Urban SubdistrictFēngzé Qū47,381
Quánzhōu Chūkŏu Jiāgōngqū [Quanzhou Export Processing Zone]泉州出口加工区Township-like AreaJìnjiāng Shì407
Sānbān Zhèn三班镇TownDéhuà Xiàn17,172
Shàngqīng Xiāng尚卿乡Rural TownshipĀnxī Xiàn28,468
Shàngyŏng Zhèn上涌镇TownDéhuà Xiàn7,997
Shānxiá Zhèn山霞镇TownHuì'ān Xiàn44,152
Shānyāo Jiēdào山腰街道Urban SubdistrictQuángăng Qū61,591
Shĕngxīn Zhèn省新镇TownNán'ān Shì48,710
Shēnhù Zhèn深沪镇TownJìnjiāng Shì89,615
Shígŭ Zhèn石鼓镇TownYŏngchūn Xiàn28,274
Shíjĭng Zhèn石井镇TownNán'ān Shì92,806
Shīshān Zhèn诗山镇TownNán'ān Shì59,825
Shuāngyáng Jiēdào双阳街道Urban SubdistrictLuòjiāng Qū34,937
Shuĭkŏu Zhèn水口镇TownDéhuà Xiàn5,262
Shuĭtóu Zhèn水头镇TownNán'ān Shì147,337
Sūkēng Zhèn苏坑镇TownYŏngchūn Xiàn10,695
Tāngtóu Xiāng汤头乡Rural TownshipDéhuà Xiàn2,843
Táochéng Zhèn桃城镇TownYŏngchūn Xiàn74,379
Táozhōu Xiāng桃舟乡Rural TownshipĀnxī Xiàn10,544
Túlĭng Zhèn涂岭镇TownQuángăng Qū39,495
Túzhài Zhèn涂寨镇TownHuì'ān Xiàn72,445
Wàishān Xiāng外山乡Rural TownshipYŏngchūn Xiàn2,758
Wàn'ān Jiēdào万安街道Urban SubdistrictLuòjiāng Qū31,432
Wăngchuān Zhèn辋川镇TownHuì'ān Xiàn57,935
Wúfēng Zhèn吾峰镇TownYŏngchūn Xiàn12,592
Wŭlĭjiē Zhèn五里街镇TownYŏngchūn Xiàn36,520
Xiámĕi Zhèn霞美镇TownNán'ān Shì68,494
Xiánghuá Xiāng祥华乡Rural TownshipĀnxī Xiàn33,495
Xiàngyáng Xiāng向阳乡Rural TownshipNán'ān Shì7,901
Xiángyún Zhèn翔云镇TownNán'ān Shì15,181
Xiángzhī Zhèn祥芝镇TownShíshī Shì52,080
Xiānjiā Zhèn仙夹镇TownYŏngchūn Xiàn9,359
Xiăozuò Zhèn小岞镇TownHuì'ān Xiàn27,526
Xiàyáng Zhèn下洋镇TownYŏngchūn Xiàn21,569
Xībīn Zhèn西滨镇TownJìnjiāng Shì14,448
Xīmĕi Jiēdào溪美街道Urban SubdistrictNán'ān Shì84,231
Xīntáng Jiēdào新塘街道Urban SubdistrictJìnjiāng Shì67,040
Xīpíng Zhèn西坪镇TownĀnxī Xiàn45,750
Xīyuán Jiēdào西园街道Urban SubdistrictJìnjiāng Shì49,615
Xuĕfēng Guănwĕihuì雪峰管委会Township-like AreaNán'ān Shì1,596
Xúnzhōng Zhèn浔中镇TownDéhuà Xiàn74,562
Yángméi Xiāng杨梅乡Rural TownshipDéhuà Xiàn2,334
Yīdū Zhèn一都镇TownYŏngchūn Xiàn14,342
Yīngdū Zhèn英都镇TownNán'ān Shì35,042
Yīnglín Zhèn英林镇TownJìnjiāng Shì90,016
Yŏnghé Zhèn永和镇TownJìnjiāng Shì105,447
Yŏngníng Zhèn永宁镇TownShíshī Shì59,484
Yùdòu Zhèn玉斗镇TownYŏngchūn Xiàn16,113
Zhāngbăn Zhèn张坂镇TownHuì'ān Xiàn67,430
Zhǎngqīng Zhèn [Chángkēng Xiāng]长卿镇TownĀnxī Xiàn65,648
Zĭmào Zhèn紫帽镇TownJìnjiāng Shì15,918
Zĭshān Zhèn紫山镇TownHuì'ān Xiàn30,714

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.