Home
Show Map

Lóngjiāng Xiàn

County in Qiqihar

County

The population of Lóngjiāng Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Lóngjiāng Xiàn龙江县County572,764
Qíqíhā'ĕr Shì [Qiqihar]齐齐哈尔市Prefecture-level City5,367,003

Contents: Townships

The population of the townships in Lóngjiāng Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báishān Zhèn白山镇TownLóngjiāng Xiàn25,858
Guănghòu Xiāng广厚乡Rural TownshipLóngjiāng Xiàn18,810
Hālāhăi Xiāng哈拉海乡Rural TownshipLóngjiāng Xiàn19,839
Hēigăng Xiāng黑岗乡Rural TownshipLóngjiāng Xiàn22,439
Huámín Xiāng华民乡Rural TownshipLóngjiāng Xiàn26,530
Jĭngxīng Zhèn景星镇TownLóngjiāng Xiàn60,912
Jìqìnhé Xiāng济沁河乡Rural TownshipLóngjiāng Xiàn18,779
Lóngjiāng Zhèn龙江镇TownLóngjiāng Xiàn139,137
Lóngxīng Zhèn龙兴镇TownLóngjiāng Xiàn44,892
Lŭhé Xiāng鲁河乡Rural TownshipLóngjiāng Xiàn24,788
Qīkēshù Zhèn七棵树镇TownLóngjiāng Xiàn46,892
Shānquán Zhèn山泉镇TownLóngjiāng Xiàn54,928
Tóuzhàn Zhèn头站镇TownLóngjiāng Xiàn28,503
Xìngshān Zhèn杏山镇TownLóngjiāng Xiàn40,457

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).