Home
Show Map

China: Qiqihar

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Qiqihar (Qíqíhā'ĕr Shì) (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Áng'ángxī Qū昂昂溪区District80,109
Bàiquán Xiàn拜泉县County519,766
Fùlā'ĕrjī Qū [Hulan Ergi, Fularji]富拉尔基区District256,159
Fùyù Xiàn富裕县County276,537
Gānnán Xiàn甘南县County368,734
Jiànhuá Qū建华区District292,579
Kèdōng Xiàn克东县County264,285
Kèshān Xiàn克山县County403,175
Lóngjiāng Xiàn龙江县County572,764
Lóngshā Qū龙沙区District354,987
Méilĭsīdáwò'ĕrzú Qū [Meilisi Daur]梅里斯达斡尔族区District165,852
Nèhé Shì讷河市County-level City625,892
Niănzishān Qū碾子山区District72,151
Tàilái Xiàn泰来县County302,027
Tiĕfēng Qū铁锋区District331,951
Yī'ān Xiàn依安县County480,035
Qíqíhā'ĕr Shì [Qiqihar]齐齐哈尔市Prefecture-level City5,367,003

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Qiqihar (Qíqíhā'ĕr Shì).

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Àinóng Xiāng爱农乡Rural TownshipBàiquán Xiàn28,606
Bàiquán Zhèn拜泉镇TownBàiquán Xiàn86,872
Báishān Zhèn白山镇TownLóngjiāng Xiàn25,858
Băoquán Zhèn宝泉镇TownKèdōng Xiàn48,165
Băoshān Xiāng宝山乡Rural TownshipGānnán Xiàn45,254
Bĕijīng Shì Shuānghé Nóngchăng北京市双河农场Township-like AreaMéilĭsīdáwò'ĕrzú Qū14,641
Bĕijúzhái Jiēdào北局宅街道Urban SubdistrictTiĕfēng Qū35,094
Bĕilián Zhèn北联镇TownKèshān Xiàn18,648
Bĕixīng Jiēdào北兴街道Urban SubdistrictFùlā'ĕrjī Qū29,286
Bĕixīng Zhèn北兴镇TownKèshān Xiàn22,717
Bŭkuí Jiēdào卜奎街道Urban SubdistrictJiànhuá Qū36,552
Căihóng Jiēdào彩虹街道Urban SubdistrictLóngshā Qū59,289
Cháhāyáng Nóngchăng查哈阳农场Township-like AreaGānnán Xiàn60,049
Cháhāyáng Xiāng查哈阳乡Rural TownshipGānnán Xiàn16,016
Chángchūn Zhèn长春镇TownBàiquán Xiàn36,914
Chángfā Zhèn长发镇TownNèhé Shì19,806
Chángqīng Xiāng长青乡Rural TownshipFùlā'ĕrjī Qū22,479
Chángshān Xiāng长山乡Rural TownshipGānnán Xiàn27,189
Chāngshèng Xiāng昌盛乡Rural TownshipKèdōng Xiàn25,011
Dáhūdiàn Zhèn达呼店镇TownMéilĭsīdáwò'ĕrzú Qū35,289
Dàmín Jiēdào大民街道Urban SubdistrictLóngshā Qū29,590
Dàobĕi Jiēdào道北街道Urban SubdistrictÁng'ángxī Qū9,312
Dàxīng Zhèn大兴镇TownTàilái Xiàn30,444
Dàzhòng Xiāng大众乡Rural TownshipBàiquán Xiàn21,049
Diànlì Jiēdào电力街道Urban SubdistrictFùlā'ĕrjī Qū12,681
Dōng'ān Jiēdào东安街道Urban SubdistrictNiănzishān Qū9,997
Dōnghú Jiēdào东湖街道Urban SubdistrictTiĕfēng Qū28,920
Dōngyáng Zhèn东阳镇TownGānnán Xiàn29,242
Dù'ĕrménqìn Dáwò'ĕrzú Xiāng杜尔门沁达斡尔族乡Rural TownshipFùlā'ĕrjī Qū13,508
Èrdàowān Zhèn二道湾镇TownFùyù Xiàn20,939
Èrkèqiăn Zhèn二克浅镇TownNèhé Shì48,033
Fánróng Jiēdào繁荣街道Urban SubdistrictNiănzishān Qū12,536
Fánróng Xiāng繁荣乡Rural TownshipFùyù Xiàn17,289
Fánróng Zhŏngchù Chăng繁荣种畜场Township-like AreaFùyù Xiàn6,912
Fāzhăn Xiāng发展乡Rural TownshipKèshān Xiàn17,726
Fēngchăn Xiāng丰产乡Rural TownshipBàiquán Xiàn36,172
Fùhăi Zhèn富海镇TownFùyù Xiàn18,896
Fùlù Zhèn富路镇TownFùyù Xiàn29,377
Fùqiáng Jiēdào富强街道Urban SubdistrictNiănzishān Qū19,808
Fùqiáng Zhèn富强镇TownBàiquán Xiàn25,091
Fùráo Xiāng富饶乡Rural TownshipYī'ān Xiàn27,206
Fùyù Mùchăng富裕牧场Township-like AreaFùyù Xiàn10,179
Fùyù Zhèn富裕镇TownFùyù Xiàn82,756
Gānnán Zhèn甘南镇TownGānnán Xiàn83,612
Gònghé Zhèn共和镇TownMéilĭsīdáwò'ĕrzú Qū19,364
Guănghòu Xiāng广厚乡Rural TownshipLóngjiāng Xiàn18,810
Guāngróng Jiēdào光荣街道Urban SubdistrictTiĕfēng Qū44,305
Gŭbĕi Xiāng古北乡Rural TownshipKèshān Xiàn18,690
Gŭchéng Zhèn古城镇TownKèshān Xiàn26,218
Guófù Zhèn国富镇TownBàiquán Xiàn26,458
Hālāhăi Nóngchăng哈拉海农场Township-like AreaMéilĭsīdáwò'ĕrzú Qū4,742
Hālāhăi Xiāng哈拉海乡Rural TownshipLóngjiāng Xiàn19,839
Hébĕi Xiāng河北乡Rural TownshipKèshān Xiàn24,656
Hēigăng Xiāng黑岗乡Rural TownshipLóngjiāng Xiàn22,439
Hēilóngjiāng Shĕng Lăolái Nóngchǎng黑龙江省老莱农场Township-like AreaNèhé Shì3,657
Hénán Xiāng河南乡Rural TownshipKèshān Xiàn25,640
Hépíng Jiēdào和平街道Urban SubdistrictFùlā'ĕrjī Qū2,713
Hépíng Zhèn和平镇TownTàilái Xiàn33,437
Héshèng Xiāng和盛乡Rural TownshipNèhé Shì20,914
Hóng'àn Jiēdào红岸街道Urban SubdistrictFùlā'ĕrjī Qū55,920
Hóngbăoshí Jiēdào红宝石街道Urban SubdistrictFùlā'ĕrjī Qū19,393
Hóngxīng Xiāng红星乡Rural TownshipYī'ān Xiàn22,050
Huámín Xiāng华民乡Rural TownshipLóngjiāng Xiàn26,530
Húbīn Jiēdào湖滨街道Urban SubdistrictLóngshā Qū39,443
Jiāng'ān Jiēdào江安街道Urban SubdistrictLóngshā Qū51,222
Jiāngqiáo Mĕnggŭzú Zhèn江桥蒙古族镇TownTàilái Xiàn18,443
Jiànhuá Qū Zhíxiá Cūnjí Qūhuà 建华区直辖村级区划TownJiànhuá Qū25,052
Jiànshè Jiēdào建设街道Urban SubdistrictJiànhuá Qū50,769
Jiànyè Nóngchăng建业农场Township-like AreaKèdōng Xiàn5,669
Jiĕfàng Xiāng解放乡Rural TownshipYī'ān Xiàn19,927
Jĭngxīng Zhèn景星镇TownLóngjiāng Xiàn60,912
Jìqìnhé Xiāng济沁河乡Rural TownshipLóngjiāng Xiàn18,779
Jiŭjĭng Zhèn九井镇TownNèhé Shì27,881
Jùbăo Zhèn巨宝镇TownGānnán Xiàn18,632
Kèdōng Zhèn克东镇TownKèdōng Xiàn64,682
Kèlì Zhèn克利镇TownTàilái Xiàn43,472
Kèshān Nóngchăng克山农场Township-like AreaKèshān Xiàn21,012
Kèshān Zhèn克山镇TownKèshān Xiàn70,341
Kŏngguó Xiāng孔国乡Rural TownshipNèhé Shì32,713
Lāhā Zhèn拉哈镇TownNèhé Shì32,433
Lăolái Zhèn老莱镇TownNèhé Shì45,296
Línjī Jiēdào林机街道Urban SubdistrictÁng'ángxī Qū2,710
Liù'èrsān Jiānyù六二三监狱Township-like AreaTàilái Xiàn4,039
Liùhé Zhèn六合镇TownNèhé Shì28,151
Lóng'ānqiáo Zhèn龙安桥镇TownFùyù Xiàn14,105
Lónghé Zhèn龙河镇TownNèhé Shì43,548
Lónghuá Jiēdào龙华街道Urban SubdistrictTiĕfēng Qū59,414
Lóngjiāng Zhèn龙江镇TownLóngjiāng Xiàn139,137
Lóngquán Zhèn龙泉镇TownBàiquán Xiàn36,760
Lóngxīng Zhèn龙兴镇TownLóngjiāng Xiàn44,892
Lŭhé Xiāng鲁河乡Rural TownshipLóngjiāng Xiàn24,788
Mănggétŭ Dáwò'ĕrzú Xiāng莽格吐达斡尔族乡Rural TownshipMéilĭsīdáwò'ĕrzú Qū7,165
Méilĭsī Jiēdào梅里斯街道Urban SubdistrictMéilĭsīdáwò'ĕrzú Qū11,682
Méilĭsī Zhèn梅里斯镇TownMéilĭsīdáwò'ĕrzú Qū41,301
Nánháng Jiēdào南航街道Urban SubdistrictLóngshā Qū62,451
Nánpŭ Jiēdào南浦街道Urban SubdistrictTiĕfēng Qū32,306
Nènán Zhèn讷南镇TownNèhé Shì31,053
Niănzishān Qū (Zhèn) Zhíxiá Dìyù 碾子山区(镇)直辖地域TownNiănzishān Qū13,053
Níngjiāng Mĕnggŭzú Xiāng宁姜蒙古族乡Rural TownshipTàilái Xiàn15,253
Píngyáng Zhèn平洋镇TownTàilái Xiàn21,530
Píngyáng Zhèn平阳镇TownGānnán Xiàn15,147
Púyùlù Zhèn [Jīnchéng Xiāng]蒲峪路镇TownKèdōng Xiàn23,698
Qiánfēng Zhèn乾丰镇TownKèdōng Xiàn27,277
Qīkēshù Zhèn七棵树镇TownLóngjiāng Xiàn46,892
Qíqíhā'ĕr Zhŏngchù Chăng齐齐哈尔种畜场Township-like AreaTiĕfēng Qū8,059
Rùnjīn Xiāng润津乡Rural TownshipKèdōng Xiàn32,666
Sāndào Zhèn三道镇TownBàiquán Xiàn48,840
Sānxīng Zhèn三兴镇TownYī'ān Xiàn27,262
Shàngshēng Xiāng上升乡Rural TownshipBàiquán Xiàn21,930
Shàngyóu Xiāng上游乡Rural TownshipYī'ān Xiàn20,945
Shānquán Zhèn山泉镇TownLóngjiāng Xiàn54,928
Shàowén Xiāng绍文乡Rural TownshipFùyù Xiàn15,359
Shènglì Mĕnggŭzú Xiāng胜利蒙古族乡Rural TownshipTàilái Xiàn16,670
Shízhōng Xiāng时中乡Rural TownshipBàiquán Xiàn18,233
Shuānghé Zhèn双河镇TownKèshān Xiàn30,593
Shuāngyáng Zhèn双阳镇TownYī'ān Xiàn21,696
Shŭguāng Xiāng曙光乡Rural TownshipKèshān Xiàn18,769
Shuĭshīyíng Mănzú Zhèn水师营满族镇TownÁng'ángxī Qū11,304
Tăhā Zhèn塔哈镇TownFùyù Xiàn22,314
Tàidōng Xiāng太东乡Rural TownshipYī'ān Xiàn20,236
Tàilái Nóngchăng泰来农场Township-like AreaTàilái Xiàn2,670
Tàilái Zhèn泰来镇TownTàilái Xiàn82,695
Tāngchí Zhèn汤池镇TownTàilái Xiàn17,924
Tăzichéng Zhèn塔子城镇TownTàilái Xiàn15,450
Tiĕbĕi Jiēdào铁北街道Urban SubdistrictFùlā'ĕrjī Qū38,137
Tōngdōng Jiēdào通东街道Urban SubdistrictTiĕfēng Qū47,911
Tōngjiāng Jiēdào通江街道Urban SubdistrictNèhé Shì71,275
Tōngnán Zhèn通南镇TownNèhé Shì34,398
Tóngxīn Xiāng同心乡Rural TownshipNèhé Shì25,071
Tóngyì Zhèn同义镇TownNèhé Shì27,874
Tóuzhàn Zhèn头站镇TownLóngjiāng Xiàn28,503
Wénhuà Jiēdào文化街道Urban SubdistrictJiànhuá Qū111,388
Wòniútŭ Dáwò'ĕrzú Zhèn卧牛吐达斡尔族镇TownMéilĭsīdáwò'ĕrzú Qū12,205
Wŭlóng Jiēdào五龙街道Urban SubdistrictLóngshā Qū60,766
Xiānfēng Xiāng先锋乡Rural TownshipYī'ān Xiàn27,320
Xiànghuá Xiāng向华乡Rural TownshipKèshān Xiàn26,079
Xīchéng Zhèn西城镇TownKèshān Xiàn23,236
Xīdàqiáo Jiēdào西大桥街道Urban SubdistrictJiànhuá Qū39,492
Xīhé Zhèn西河镇TownKèshān Xiàn22,235
Xījiàn Xiāng西建乡Rural TownshipKèshān Xiàn17,072
Xīlián Xiāng西联乡Rural TownshipKèshān Xiàn19,543
Xīnfā Xiāng新发乡Rural TownshipYī'ān Xiàn20,556
Xìngfú Jiēdào幸福街道Urban SubdistrictFùlā'ĕrjī Qū27,762
Xīngguó Xiāng兴国乡Rural TownshipBàiquán Xiàn18,406
Xīnghuá Xiāng兴华乡Rural TownshipBàiquán Xiàn25,376
Xīnglóng Xiāng兴隆乡Rural TownshipGānnán Xiàn23,068
Xīngnóng Zhèn兴农镇TownBàiquán Xiàn39,469
Xìngshān Zhèn杏山镇TownLóngjiāng Xiàn40,457
Xìng Shísì Zhèn [Yīnhé Zhèn]兴十四镇TownGānnán Xiàn14,819
Xīngwàng Èwēnkèzú Xiāng兴旺鄂温克族乡Rural TownshipNèhé Shì24,720
Xīnjiàn Jiēdào新建街道Urban SubdistrictÁng'ángxī Qū8,564
Xīnshēng Xiāng新生乡Rural TownshipBàiquán Xiàn28,972
Xīntún Xiāng新屯乡Rural TownshipYī'ān Xiàn26,580
Xīnxīng Jiēdào新兴街道Urban SubdistrictÁng'ángxī Qū15,244
Xīnxīng Zhèn新兴镇TownYī'ān Xiàn41,015
Xuétián Zhèn学田镇TownNèhé Shì39,343
Yă'ĕrsài Zhèn雅尔塞镇TownMéilĭsīdáwò'ĕrzú Qū19,463
Yángchūn Xiāng阳春乡Rural TownshipYī'ān Xiàn24,099
Yánjiāng Jiēdào沿江街道Urban SubdistrictFùlā'ĕrjī Qū34,280
Yī'ān Nóngchăng依安农场Township-like AreaYī'ān Xiàn2,657
Yī'ān Zhèn依安镇TownYī'ān Xiàn88,983
Yīlóng Zhèn依龙镇TownYī'ān Xiàn45,215
Yŏngqín Xiāng永勤乡Rural TownshipBàiquán Xiàn20,618
Yŏuyì Xiāng友谊乡Rural TownshipFùyù Xiàn25,294
Yuèjìn Jiēdào跃进街道Urban SubdistrictNiănzishān Qū16,757
Yùgăng Zhèn玉岗镇TownKèdōng Xiàn37,117
Yúshùtún Zhèn榆树屯镇TownÁng'ángxī Qū32,975
Yŭtíng Jiēdào雨亭街道Urban SubdistrictNèhé Shì69,726
Zhālóng Zhèn扎龙镇TownTiĕfēng Qū26,270
Zhànqián Jiēdào站前街道Urban SubdistrictTiĕfēng Qū49,672
Zhèngyáng Jiēdào正阳街道Urban SubdistrictLóngshā Qū52,226
Zhōnghòu Xiāng忠厚乡Rural TownshipFùyù Xiàn13,117
Zhōnghuá Jiēdào中华街道Urban SubdistrictJiànhuá Qū29,326
Zhōngxīng Xiāng中兴乡Rural TownshipGānnán Xiàn35,706
Zhōngxīn Zhèn中心镇TownYī'ān Xiàn44,288

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).