Home
Show Map

China: Qīnzhōu Shì

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Qīnzhōu Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Língshān Xiàn灵山县County1,152,674
Pŭbĕi Xiàn浦北县County728,619
Qīnbĕi Qū钦北区District581,381
Qīnnán Qū钦南区District617,047
Qīnzhōu Shì钦州市Prefecture-level City3,079,721

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Qīnzhōu Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānshí Zhèn安石镇TownPŭbĕi Xiàn23,977
Báishíshuĭ Zhèn白石水镇TownPŭbĕi Xiàn32,885
Bănchéng Zhèn板城镇TownQīnbĕi Qū77,050
Bĕitōng Zhèn北通镇TownPŭbĕi Xiàn54,551
Bóláo Zhèn伯劳镇TownLíngshān Xiàn73,740
Chángtān Zhèn长滩镇TownQīnbĕi Qū40,140
Dàchéng Zhèn大成镇TownPŭbĕi Xiàn25,899
Dàfānpō Zhèn大番坡镇TownQīnnán Qū15,902
Dàsì Zhèn大寺镇TownQīnbĕi Qū73,707
Dàtóng Zhèn大垌镇TownQīnbĕi Qū27,437
Dàzhí Zhèn大直镇TownQīnbĕi Qū67,275
Dōngchăng Zhèn东场镇TownQīnnán Qū15,337
Fēngtáng Zhèn丰塘镇TownLíngshān Xiàn30,682
Fózi Zhèn佛子镇TownLíngshān Xiàn46,169
Fúwàng Zhèn福旺镇TownPŭbĕi Xiàn53,520
Guāntóng Zhèn官垌镇TownPŭbĕi Xiàn40,382
Guìtái Zhèn贵台镇TownQīnbĕi Qū22,855
Guóyíng Huáshān Nóngchăng国营华山农场Township-like AreaLíngshān Xiàn1,620
Guóyíng Xīnguāng Nóngchăng国营新光农场Township-like AreaLíngshān Xiàn2,690
Huángwūtún Zhèn黄屋屯镇TownQīnnán Qū39,468
Jiānshān Jiēdào尖山街道办事处Urban SubdistrictQīnnán Qū21,704
Jiŭlóng Zhèn久隆镇TownQīnnán Qū31,615
Jiùzhōu Zhèn旧州镇TownLíngshān Xiàn80,187
Kāngxīlĭng Zhèn康熙岭镇TownQīnnán Qū32,546
Lèmín Zhèn乐民镇TownPŭbĕi Xiàn36,099
Lìguāng Huáqiáo Nóngchăng [Liguang Overseas Chinese Farm]丽光华侨农场Township-like AreaQīnnán Qū10,135
Língchéng Jiēdào灵城街道办事处Urban SubdistrictLíngshān Xiàn155,604
Liùkèn Zhèn六硍镇TownPŭbĕi Xiàn38,714
Lóngméngăng Zhèn龙门港镇TownQīnnán Qū7,367
Lóngmén Zhèn龙门镇TownPŭbĕi Xiàn79,777
Lùwū Zhèn陆屋镇TownLíngshān Xiàn83,003
Nàlì Zhèn那丽镇TownQīnnán Qū27,002
Nàlóng Zhèn那隆镇TownLíngshān Xiàn83,614
Nàmĕng Zhèn那蒙镇TownQīnbĕi Qū37,066
Nánzhū Jiēdào [incl. Zicái Jiēdào]南珠街道办事处Urban SubdistrictQīnnán Qū84,867
Nàpéng Zhèn那彭镇TownQīnnán Qū30,920
Nàsī Zhèn那思镇TownQīnnán Qū22,367
Píngjí Zhèn平吉镇TownQīnbĕi Qū71,455
Píngmù Zhèn平睦镇TownPŭbĕi Xiàn20,647
Píngnán Zhèn平南镇TownLíngshān Xiàn40,108
Píngshān Zhèn平山镇TownLíngshān Xiàn31,900
Qīngtáng Zhèn青塘镇TownQīnbĕi Qū41,942
Qīnzhōugăng Jīngjì Jìshù Kāifāqū [Qinzhou Port Economic and Technological Development Zone]钦州港经济技术开发区Township-like AreaQīnnán Qū40,093
Qīnzhōu Kuàngwùjú 钦州矿务局Township-like AreaQīnbĕi Qū4,494
Quánshuĭ Zhèn泉水镇TownPŭbĕi Xiàn24,425
Sānhé Zhèn三合镇TownPŭbĕi Xiàn29,656
Sānlóng Zhèn三隆镇TownLíngshān Xiàn48,114
Sānniángwān Lǚyóu Guănlĭqū [Saniang Bay Tourism Management Zone]三娘湾旅游管理区Township-like AreaQīnnán Qū5,244
Shābù Zhèn沙埠镇TownQīnnán Qū33,732
Shāpíng Zhèn沙坪镇TownLíngshān Xiàn37,599
Shítáng Zhèn石塘镇TownLíngshān Xiàn35,251
Shíyŏng Zhèn石埇镇TownPŭbĕi Xiàn14,130
Shuĭdōng Jiēdào [incl. Hóngtíng Jiēdào]水东街道办事处Urban SubdistrictQīnnán Qū42,570
Tàipíng Zhèn太平镇TownLíngshān Xiàn89,534
Tánwéi Zhèn檀圩镇TownLíngshān Xiàn81,653
Wénfēng Jiēdào文峰街道办事处Urban SubdistrictQīnnán Qū52,192
Wénlì Zhèn文利镇TownLíngshān Xiàn25,887
Wŭlì Zhèn武利镇TownLíngshān Xiàn59,279
Xiàngyáng Jiēdào向阳街道办事处Urban SubdistrictQīnnán Qū59,601
Xiăodŏng Zhèn小董镇TownQīnbĕi Qū66,774
Xiăojiāng Jiēdào小江街道办事处Urban SubdistrictPŭbĕi Xiàn118,652
Xīniújiăo Zhèn犀牛脚镇TownQīnnán Qū44,385
Xīntáng Zhèn新棠镇TownQīnbĕi Qū36,819
Xīnwéi Zhèn新圩镇TownLíngshān Xiàn92,176
Yāndūn Zhèn烟墩镇TownLíngshān Xiàn53,864
Zhàiwéi Zhèn寨圩镇TownPŭbĕi Xiàn66,071
Zhānghuáng Zhèn张黄镇TownPŭbĕi Xiàn69,234
Zhǎngtián Jiēdào长田街道办事处Urban SubdistrictQīnbĕi Qū14,367

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.