Home
Show Map

China: Qínhuángdăo Shì

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Qínhuángdăo Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Bĕidàihé Qū北戴河区District131,818
Chānglí Xiàn昌黎县County559,697
Fŭníng Qū抚宁区District373,439
Hăigăng Qū海港区District862,717
Lúlóng Xiàn卢龙县County384,439
Qīnglóng Mănzú Zìzhìxiàn青龙满族自治县Autonomous County496,726
Shānhăiguān Qū山海关区District178,769
Qínhuángdăo Shì秦皇岛市Prefecture-level City2,987,605

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Qínhuángdăo Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānshān Zhèn安山镇TownChānglí Xiàn45,804
Ānzilĭng Xiāng安子岭乡Rural TownshipQīnglóng Mănzú Zìzhìxiàn13,522
Bādàohé Zhèn八道河镇TownQīnglóng Mănzú Zìzhìxiàn28,499
Báitălĭng Jiēdào白塔岭街道办事处Urban SubdistrictHăigăng Qū101,026
Bĕigăng Zhèn北港镇TownHăigăng Qū31,139
Bĕihuánlù Jiēdào北环路街道办事处Urban SubdistrictHăigăng Qū50,272
Bóhăi Xiāng渤海乡Rural TownshipShānhăiguān Qū10,859
Căoniăn Xiāng草碾乡Rural TownshipQīnglóng Mănzú Zìzhìxiàn8,862
Chānglí Zhèn昌黎镇TownChānglí Xiàn132,578
Chápéng Xiāng茶棚乡Rural TownshipFŭníng Qū37,426
Chénguāntún Zhèn陈官屯镇TownLúlóng Xiàn24,870
Chuánchănglù Jiēdào船厂路街道办事处Urban SubdistrictShānhăiguān Qū23,361
Cíyúshān Xiāng茨榆山乡Rural TownshipQīnglóng Mănzú Zìzhìxiàn17,293
Dàihé Zhèn戴河镇TownBĕidàihé Qū36,313
Dàpúhé Zhèn大蒲河镇TownChānglí Xiàn29,919
Dàshílĭng Xiāng大石岭乡Rural TownshipQīnglóng Mănzú Zìzhìxiàn11,091
Dàwūlán Zhèn大巫岚镇TownQīnglóng Mănzú Zìzhìxiàn25,887
Dàxīnzhài Zhèn大新寨镇TownFŭníng Qū33,709
Dìyīguān Zhèn第一关镇TownShānhăiguān Qū18,638
Dōnggăng Zhèn东港镇TownHăigăng Qū24,605
Dōnghuánlù Jiēdào东环路街道办事处Urban SubdistrictHăigăng Qū60,588
Dōngshān Jiēdào东山街道办事处Urban SubdistrictBĕidàihé Qū12,651
Dùzhuāng Zhèn杜庄镇TownHăigăng Qū28,831
Fènghuángshān Xiāng凤凰山乡Rural TownshipQīnglóng Mănzú Zìzhìxiàn8,590
Fŭníng Zhèn抚宁镇TownFŭníng Qū76,460
Găngchéng Dàjiē Jiēdào港城大街街道办事处Urban SubdistrictHăigăng Qū52,932
Gāngōu Xiāng干沟乡Rural TownshipQīnglóng Mănzú Zìzhìxiàn7,602
Géhétóu Zhèn隔河头镇TownQīnglóng Mănzú Zìzhìxiàn24,251
Gĕtiáogăng Xiāng葛条港乡Rural TownshipChānglí Xiàn22,903
Guānchăng Xiāng官场乡Rural TownshipQīnglóng Mănzú Zìzhìxiàn8,965
Gǔchéng Jiēdào [Dōngjiē Jiēdào]古城街道办事处Urban SubdistrictShānhăiguān Qū5,057
Hábó Zhèn蛤泊镇TownLúlóng Xiàn26,571
Hăibīnlù Jiēdào海滨路街道办事处Urban SubdistrictHăigăng Qū53,474
Hăibīn Zhèn海滨镇TownBĕidàihé Qū14,101
Hăigăng Zhèn海港镇TownHăigăng Qū35,451
Hăiyáng Zhèn海阳镇TownHăigăng Qū27,105
Hédōng Jiēdào河东街道办事处Urban SubdistrictHăigăng Qū44,666
Huāngdiànzhuāng Zhèn荒佃庄镇TownChānglí Xiàn28,838
Huánghédào Jiēdào黄河道街道办事处Urban SubdistrictHăigăng Qū15,254
Jiànshè Dàjiē Jiēdào建设大街街道办事处Urban SubdistrictHăigăng Qū46,916
Jìng'ān Zhèn靖安镇TownChānglí Xiàn43,086
Liăngshān Xiāng两山乡Rural TownshipChānglí Xiàn19,065
Liángshuĭhé Xiāng凉水河乡Rural TownshipQīnglóng Mănzú Zìzhìxiàn18,313
Líchéng Jiēdào骊城街道办事处Urban SubdistrictFŭníng Qū39,262
Liújiāyíng Xiāng刘家营乡Rural TownshipLúlóng Xiàn14,531
Liúshŏuyíng Zhèn留守营镇TownFŭníng Qū63,836
Liútáizhuāng Zhèn刘台庄镇TownChānglí Xiàn22,797
Liútián Gèzhuāng Zhèn刘田各庄镇TownLúlóng Xiàn41,676
Lóngjiādiàn Zhèn龙家店镇TownChānglí Xiàn41,877
Lóngwángmiào Xiāng龙王庙乡Rural TownshipQīnglóng Mănzú Zìzhìxiàn15,506
Lóuzhàngzi Zhèn娄杖子镇TownQīnglóng Mănzú Zìzhìxiàn22,751
Lúlóng Zhèn卢龙镇TownLúlóng Xiàn67,865
Lùnán Jiēdào路南街道办事处Urban SubdistrictShānhăiguān Qū33,120
Măquānzi Zhèn马圈子镇TownQīnglóng Mănzú Zìzhìxiàn22,081
Mătuódiàn Xiāng马坨店乡Rural TownshipChānglí Xiàn35,762
Mèngjiāng Zhèn孟姜镇TownShānhăiguān Qū17,822
Mùjĭng Zhèn木井镇TownLúlóng Xiàn42,460
Mùtóudèng Zhèn木头凳镇TownQīnglóng Mănzú Zìzhìxiàn29,325
Nándàihé Jiēdào南戴河街道办事处Urban SubdistrictFŭníng Qū19,789
Nánguān Jiēdào南关街道办事处Urban SubdistrictShānhăiguān Qū28,953
Níjĭng Zhèn泥井镇TownChānglí Xiàn25,610
Niútóuyá Zhèn牛头崖镇TownBĕidàihé Qū46,171
Pānzhuāng Zhèn潘庄镇TownLúlóng Xiàn24,363
Píngfāngzi Xiāng平方子乡Rural TownshipQīnglóng Mănzú Zìzhìxiàn9,826
Qīdàohé Xiāng七道河乡Rural TownshipQīnglóng Mănzú Zìzhìxiàn8,030
Qīnglóng Zhèn青龙镇TownQīnglóng Mănzú Zìzhìxiàn78,577
Rúhé Zhèn茹荷镇TownChānglí Xiàn15,432
Sānbōzi Xiāng三拨子乡Rural TownshipQīnglóng Mănzú Zìzhìxiàn11,103
Sānxīngkŏu Xiāng三星口乡Rural TownshipQīnglóng Mănzú Zìzhìxiàn12,167
Shēnhé Xiāng深河乡Rural TownshipFŭníng Qū11,127
Shíhé Zhèn石河镇TownShānhăiguān Qū21,656
Shílĭpū Xiāng十里铺乡Rural TownshipChānglí Xiàn13,077
Shíménzhài Zhèn石门寨镇TownHăigăng Qū46,356
Shímén Zhèn石门镇TownLúlóng Xiàn41,220
Shuāngshānzi Zhèn双山子镇TownQīnglóng Mănzú Zìzhìxiàn20,657
Shuāngwàng Zhèn双望镇TownLúlóng Xiàn25,871
Táiyíng Zhèn台营镇TownFŭníng Qū41,960
Téngfēilù Jiēdào腾飞路街道办事处Urban SubdistrictHăigăng Qū24,730
Tuánlín Xiāng团林乡Rural TownshipChānglí Xiàn21,597
Tŭménzi Zhèn土门子镇TownQīnglóng Mănzú Zìzhìxiàn25,470
Wénhuàlù Jiēdào文化路街道办事处Urban SubdistrictHăigăng Qū40,165
Xiàoyíngzi Zhèn肖营子镇TownQīnglóng Mănzú Zìzhìxiàn33,213
Xiàzhài Xiāng下寨乡Rural TownshipLúlóng Xiàn19,051
Xīgănglù Jiēdào西港路街道办事处Urban SubdistrictHăigăng Qū60,699
Xīgăng Zhèn西港镇TownHăigăng Qū19,751
Xīguān Jiēdào [Xījiē Jiēdào]西关街道办事处Urban SubdistrictShānhăiguān Qū19,303
Xīnjí Zhèn新集镇TownChānglí Xiàn30,828
Xīshān Jiēdào西山街道办事处Urban SubdistrictBĕidàihé Qū22,582
Yànhéyíng Zhèn燕河营镇TownLúlóng Xiàn30,499
Yànshān Dàjiē Jiēdào燕山大街街道办事处Urban SubdistrictHăigăng Qū30,276
Yìnzhuāng Xiāng印庄乡Rural TownshipLúlóng Xiàn25,462
Yúguān Zhèn榆关镇TownFŭníng Qū49,870
Zhùcāoyíng Zhèn驻操营镇TownHăigăng Qū22,276
Zhūgèzhuāng Zhèn朱各庄镇TownChānglí Xiàn30,524
Zhūjiāngdào Jiēdào珠江道街道办事处Urban SubdistrictHăigăng Qū46,205
Zhūzhàngzi Xiāng朱杖子乡Rural TownshipQīnglóng Mănzú Zìzhìxiàn13,423
Zŭshān Zhèn祖山镇TownQīnglóng Mănzú Zìzhìxiàn21,722

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.