Home
Show Map

Qīngchéng Qū

District in Qīngyuăn Shì / 清远市

District

The population of Qīngchéng Qū.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Qīngchéng Qū清城区District811,233
Qīngyuăn Shì清远市Prefecture-level City3,698,412

Contents: Townships

The population of the townships in Qīngchéng Qū.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Dōngchéng Jiēdào东城街道办事处Urban SubdistrictQīngchéng Qū110,720
Fēiláixiá Zhèn飞来峡镇TownQīngchéng Qū53,040
Fèngchéng Jiēdào凤城街道办事处Urban SubdistrictQīngchéng Qū159,665
Hénghé Jiēdào横荷街道办事处Urban SubdistrictQīngchéng Qū57,928
Lóngtáng Zhèn龙塘镇TownQīngchéng Qū93,835
Qīngyuănshìgāoxīnjìshùchănyè Kāifāqū清远市高新技术产业开发区Township-like AreaQīngchéng Qū8,666
Shíjiăo Zhèn石角镇TownQīngchéng Qū80,773
Yínzhăn Línchăng银盏林场Township-like AreaQīngchéng Qū7,228
Yuántán Zhèn源潭镇TownQīngchéng Qū98,855
Zhōuxīn Jiēdào洲心街道办事处Urban SubdistrictQīngchéng Qū140,523

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).