Home
Show Map

China: Qìngyáng Shì / 庆阳市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Qìngyáng Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Héshuĭ Xiàn合水县County145,722
Huáchí Xiàn华池县County120,875
Huán Xiàn环县County302,918
Níng Xiàn宁县County405,614
Qìngchéng Xiàn庆城县County261,898
Xīfēng Qū西峰区District377,528
Zhèngníng Xiàn正宁县County180,909
Zhènyuán Xiàn镇原县County415,727
Qìngyáng Shì庆阳市Prefecture-level City2,211,191

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Qìngyáng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báimăpū Zhèn白马铺镇TownQìngchéng Xiàn14,047
Báimă Xiāng白马乡Rural TownshipHuáchí Xiàn4,012
Bănqiáo Zhèn板桥镇TownHéshuĭ Xiàn15,486
Bāzhū Xiāng八珠乡Rural TownshipHuán Xiàn10,819
Bĕijiē北街办事处Urban SubdistrictXīfēng Qū53,915
Càijiāmiào Xiāng蔡家庙乡Rural TownshipQìngchéng Xiàn14,984
Càikŏují Xiāng蔡口集乡Rural TownshipQìngchéng Xiàn4,833
Chángqìngqiáo Zhèn长庆桥镇TownNíng Xiàn9,103
Chēdào Zhèn车道镇TownHuán Xiàn17,608
Chéngguān Zhèn城关镇TownZhènyuán Xiàn46,074
Chéngháo Zhèn城壕镇TownHuáchí Xiàn10,072
Chìchéng Zhèn赤城镇TownQìngchéng Xiàn14,880
Chūnróng Zhèn春荣镇TownNíng Xiàn34,072
Diànzi Xiāng店子乡Rural TownshipHéshuĭ Xiàn7,781
Dŏngzhì Zhèn董志镇TownXīfēng Qū54,429
Duànjiājí Xiāng段家集乡Rural TownshipHéshuĭ Xiàn8,476
Fāngshān Xiāng方山乡Rural TownshipZhènyuán Xiàn11,762
Fánjiāchuān Zhèn樊家川镇TownHuán Xiàn10,619
Gāolóu Zhèn高楼镇TownQìngchéng Xiàn9,648
Gĕngwān Xiāng耿湾乡Rural TownshipHuán Xiàn9,305
Gōnghé Zhèn宫河镇TownZhèngníng Xiàn22,375
Gùchéng Xiāng固城乡Rural TownshipHéshuĭ Xiàn7,621
Guōyuán Xiāng郭原乡Rural TownshipZhènyuán Xiàn13,129
Hāojŭpū Xiāng蒿咀铺乡Rural TownshipHéshuĭ Xiàn4,113
Hédào Zhèn合道镇TownHuán Xiàn18,059
Héjiāpàn Zhèn何家畔镇TownHéshuĭ Xiàn15,565
Héshèng Zhèn和盛镇TownNíng Xiàn35,553
Hóngdé Zhèn洪德镇TownHuán Xiàn21,015
Hòuguānzhài Zhèn后官寨镇TownXīfēng Qū31,778
Huái'ān Xiāng怀安乡Rural TownshipHuáchí Xiàn4,789
Huánchéng Zhèn环城镇TownHuán Xiàn65,251
Hŭdòng Zhèn虎洞镇TownHuán Xiàn11,216
Jiāocūn Zhèn焦村镇TownNíng Xiàn36,600
Jīncūn Xiāng金村乡Rural TownshipNíng Xiàn5,745
Jiŭxiàn Xiāng九岘乡Rural TownshipNíng Xiàn7,565
Jíxiàn Xiāng吉岘乡Rural TownshipHéshuĭ Xiàn9,822
Kāibiān Zhèn开边镇TownZhènyuán Xiàn17,713
Lăochéng Zhèn老城镇TownHéshuĭ Xiàn9,994
Liángpíng Zhèn良平镇TownNíng Xiàn18,355
Línjīng Zhèn临泾镇TownZhènyuán Xiàn25,617
Línzhèn Xiāng林镇乡Rural TownshipHuáchí Xiàn4,666
Lújiāwān Xiāng芦家湾乡Rural TownshipHuán Xiàn8,423
Luóshānchuān Xiāng罗山川乡Rural TownshipHuán Xiàn6,569
Mălĭng Zhèn马岭镇TownQìngchéng Xiàn20,112
Máojĭng Zhèn毛井镇TownHuán Xiàn11,888
Măqú Xiāng马渠乡Rural TownshipZhènyuán Xiàn12,333
Mèngbà Zhèn孟坝镇TownZhènyuán Xiàn31,991
Miàoqú Xiāng庙渠乡Rural TownshipZhènyuán Xiàn15,373
Mĭqiáo Zhèn米桥镇TownNíng Xiàn16,886
Mùbō Zhèn木钵镇TownHuán Xiàn18,074
Nánchuān Xiāng南川乡Rural TownshipZhènyuán Xiàn15,740
Nánjiē南街办事处Urban SubdistrictXīfēng Qū77,751
Nánliáng Zhèn南梁镇TownHuáchí Xiàn5,151
Nánqiū Xiāng南湫乡Rural TownshipHuán Xiàn4,272
Nányì Xiāng南义乡Rural TownshipNíng Xiàn15,565
Nánzhuāng Xiāng南庄乡Rural TownshipQìngchéng Xiàn8,572
Pánkè Zhèn盘克镇TownNíng Xiàn28,465
Péngyuán Zhèn彭原镇TownXīfēng Qū33,668
Píngquán Zhèn平泉镇TownZhènyuán Xiàn34,870
Píngzi Zhèn平子镇TownNíng Xiàn27,917
Qiáochuān Xiāng乔川乡Rural TownshipHuáchí Xiàn5,539
Qiáohé Xiāng乔河乡Rural TownshipHuáchí Xiàn3,886
Qìngchéng Zhèn庆城镇TownQìngchéng Xiàn69,025
Qíntuánzhuāng Xiāng秦团庄乡Rural TownshipHuán Xiàn5,551
Qiūtóu Zhèn湫头镇TownZhèngníng Xiàn14,085
Qŭzi Zhèn曲子镇TownHuán Xiàn23,622
Róuyuăn Zhèn柔远镇TownHuáchí Xiàn33,809
Sānchà Zhèn三岔镇TownZhènyuán Xiàn16,684
Sānjiā Xiāng三嘉乡Rural TownshipZhèngníng Xiàn5,026
Sàpū Zhèn卅铺镇TownQìngchéng Xiàn19,685
Shānchéng Xiāng山城乡Rural TownshipHuán Xiàn7,843
Shànglĭyuán Xiāng上里塬乡Rural TownshipHuáchí Xiàn4,647
Shàngxiào Zhèn上肖镇TownZhènyuán Xiàn26,686
Shānhé Zhèn山河镇TownZhèngníng Xiàn40,728
Shānzhuāng Xiāng山庄乡Rural TownshipHuáchí Xiàn4,552
Shíshè Xiāng什社乡Rural TownshipXīfēng Qū20,068
Sìhéyuánlǚyóukāifā Bàngōngshì 四合原旅游开发办公室Township-like AreaHuán Xiàn4,538
Tàibáiliáng Xiāng太白梁乡Rural TownshipQìngchéng Xiàn9,448
Tàibái Zhèn太白镇TownHéshuĭ Xiàn7,923
Tàichāng Zhèn太昌镇TownNíng Xiàn13,019
Tài'é Xiāng太莪乡Rural TownshipHéshuĭ Xiàn4,890
Tàipíng Zhèn太平镇TownZhènyuán Xiàn24,851
Tiānchí Xiāng天池乡Rural TownshipHuán Xiàn17,187
Tiánshuĭ Zhèn甜水镇TownHuán Xiàn10,764
Tóngchuān Zhèn桐川镇TownQìngchéng Xiàn14,053
Túnzì Zhèn屯字镇TownZhènyuán Xiàn37,179
Tŭqiáo Xiāng土桥乡Rural TownshipQìngchéng Xiàn4,901
Wángjŭzi Xiāng王咀子乡Rural TownshipHuáchí Xiàn5,708
Wăxié Xiāng瓦斜乡Rural TownshipNíng Xiàn10,970
Wēnquán Zhèn温泉镇TownXīfēng Qū35,366
Wŭgōu Xiāng武沟乡Rural TownshipZhènyuán Xiàn12,031
Wŭjiāo Zhèn五蛟镇TownHuáchí Xiàn12,585
Wŭqĭngyuán Xiāng五顷原乡Rural TownshipZhèngníng Xiàn4,711
Xiānglè Zhèn湘乐镇TownNíng Xiàn18,510
Xiănshèng Xiāng显胜乡Rural TownshipXīfēng Qū12,481
Xiàojīn Zhèn肖金镇TownXīfēng Qū34,955
Xiàojŭ Xiāng肖咀乡Rural TownshipHéshuĭ Xiàn10,713
Xiăonángōu Xiāng小南沟乡Rural TownshipHuán Xiàn9,619
Xīhuáchí Zhèn西华池镇TownHéshuĭ Xiàn43,338
Xījiē西街办事处Urban SubdistrictXīfēng Qū23,117
Xīnchéng Zhèn新城镇TownZhènyuán Xiàn33,110
Xīnjí Xiāng新集乡Rural TownshipZhènyuán Xiàn17,240
Xīnníng Zhèn新宁镇TownNíng Xiàn38,999
Xīnzhuāng Zhèn新庄镇TownNíng Xiàn34,282
Xīpō Zhèn西坡镇TownZhèngníng Xiàn11,370
Xuánmă Zhèn玄马镇TownQìngchéng Xiàn15,022
Yănwŭ Xiāng演武乡Rural TownshipHuán Xiàn10,676
Yìmă Zhèn驿马镇TownQìngchéng Xiàn36,736
Yīnjiāchéng Xiāng殷家城乡Rural TownshipZhènyuán Xiàn6,418
Yŏnghé Zhèn永和镇TownZhèngníng Xiàn20,620
Yŏngzhèng Zhèn永正镇TownZhèngníng Xiàn18,706
Yuánchéng Zhèn元城镇TownHuáchí Xiàn5,234
Yuèlè Zhèn悦乐镇TownHuáchí Xiàn11,994
Yúlínzi Zhèn榆林子镇TownZhèngníng Xiàn25,804
Zăoshèng Zhèn早胜镇TownNíng Xiàn28,636
Zháijiāhé Xiāng翟家河乡Rural TownshipQìngchéng Xiàn5,952
Zhōngcūn Zhèn中村镇TownNíng Xiàn25,372
Zhōngyuán Xiāng中原乡Rural TownshipZhènyuán Xiàn16,926
Zhōujiā Zhèn周家镇TownZhèngníng Xiàn17,484
Zĭfāngpàn Xiāng紫坊畔乡Rural TownshipHuáchí Xiàn4,231

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).