Home
Show Map

Ānlóng Xiàn

County in Qiánxīnán Bùyīzú Miáozú Zìzhìzhōu

County

The population of Ānlóng Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānlóng Xiàn安龙县County356,255
Qiánxīnán Bùyīzú Miáozú Zìzhìzhōu黔西南布依族苗族自治州Buyei and Miao Autonomous Prefecture2,804,612

Contents: Townships

The population of the townships in Ānlóng Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Déwò Zhèn德卧镇TownĀnlóng Xiàn30,581
Dŭshān Zhèn笃山镇TownĀnlóng Xiàn12,896
Gētáng Zhèn戈塘镇TownĀnlóng Xiàn21,266
Hăizi Zhèn海子镇TownĀnlóng Xiàn18,560
Lóngguăng Zhèn龙广镇TownĀnlóng Xiàn37,423
Lóngshān Zhèn龙山镇TownĀnlóng Xiàn23,436
Mùzán Zhèn木咱镇TownĀnlóng Xiàn15,875
Pínglè Xiāng平乐乡Rural TownshipĀnlóng Xiàn11,524
Pōjiăo Xiāng坡脚乡Rural TownshipĀnlóng Xiàn6,129
Pŭpíng Zhèn普坪镇TownĀnlóng Xiàn16,719
Qiánxiāng Jiēdào [Qiánxiāng Xiāng]钱相街道Urban SubdistrictĀnlóng Xiàn14,996
Qīfèng Jiēdào [Xīn'ān Zhèn; incl. Zhāodī Jiēdào]栖凤街道Urban SubdistrictĀnlóng Xiàn71,420
Săyŭ Zhèn洒雨镇TownĀnlóng Xiàn22,183
Wànfēnghú Zhèn万峰湖镇TownĀnlóng Xiàn11,847
Xīnglóng Zhèn兴隆镇TownĀnlóng Xiàn22,794
Xīnqiáo Zhèn新桥镇TownĀnlóng Xiàn18,606

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).