Home
Show Map

China: Qiánnán Bùyīzú Miáozú Zìzhìzhōu

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Qiánnán Bùyīzú Miáozú Zìzhìzhōu (Buyei and Miao autonomous prefecture).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chángshùn Xiàn长顺县County191,129
Dúshān Xiàn独山县County265,212
Dūyún Shì都匀市County-level City443,721
Fúquán Shì福泉市County-level City283,904
Guìdìng Xiàn贵定县County231,118
Huìshuĭ Xiàn惠水县County342,647
Lìbō Xiàn荔波县County144,865
Lónglĭ Xiàn龙里县County180,865
Luódiàn Xiàn罗甸县County257,236
Píngtáng Xiàn平塘县County228,560
Sāndū Shuĭzú Zìzhìxiàn三都水族自治县Autonomous County283,139
Wèng'ān Xiàn瓮安县County380,318
Qiánnán Bùyīzú Miáozú Zìzhìzhōu黔南布依族苗族自治州Buyei and Miao Autonomous Prefecture3,232,714

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Qiánnán Bùyīzú Miáozú Zìzhìzhōu.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bàgù Zhèn [→ Yúndōng Zhèn]坝固镇TownDūyún Shì16,025
Băibăng Xiāng摆榜乡Rural TownshipHuìshuĭ Xiàn7,383
Băijīn Zhèn摆金镇TownHuìshuĭ Xiàn19,640
Báilóng Xiāng白龙乡Rural TownshipPíngtáng Xiàn8,743
Băimáng Xiāng [→ Máojiān Xiāng]摆忙乡Rural TownshipDūyún Shì6,460
Bǎiquán Zhèn [incl. Chéngguān Zhèn, Yáosuō Xiāng, Yángfèng Xiāng]百泉镇TownDúshān Xiàn80,045
Băishĕng Xiāng [→ Wāntānhé Zhèn]摆省乡Rural TownshipLónglĭ Xiàn9,345
Băisuŏ Zhèn摆所镇TownChángshùn Xiàn9,548
Băitáng Xiāng摆塘乡Rural TownshipChángshùn Xiàn6,746
Báiyúnshān Zhèn白云山镇TownChángshùn Xiàn16,330
Bājiāng Xiāng [→ Xĭmă Zhèn]巴江乡Rural TownshipLónglĭ Xiàn6,434
Bàjiē Xiāng坝街乡Rural TownshipSāndū Shuĭzú Zìzhìxiàn9,892
Băngēng Xiāng板庚乡Rural TownshipLuódiàn Xiàn10,400
Bānrén Xiāng班仁乡Rural TownshipLuódiàn Xiàn3,624
Bàoguăn Xiāng抱管乡Rural TownshipGuìdìng Xiàn5,368
Bāzŏng Xiāng八总乡Rural TownshipLuódiàn Xiàn5,772
Biānyáng Zhèn边阳镇TownLuódiàn Xiàn18,560
Bōyáo Xiāng [→ Xiǎoqīkǒng Zhèn]播尧乡Rural TownshipLìbō Xiàn14,916
Căoyuán Xiāng [→ Lóngshān Zhèn]草原乡Rural TownshipLónglĭ Xiàn11,039
Chàhé Xiāng岔河乡Rural TownshipFúquán Shì3,232
Cháng'ān Xiāng长安乡Rural TownshipHuìshuĭ Xiàn5,602
Chāngmíng Zhèn昌明镇TownGuìdìng Xiàn16,139
Chángtián Xiāng [→ Méngjiāng Jiēdào]长田乡Rural TownshipHuìshuĭ Xiàn9,638
Chángzhài Jiēdào长寨街道Urban SubdistrictChángshùn Xiàn31,148
Cháoyáng Zhèn朝阳镇TownLìbō Xiàn9,333
Chéngxiāng Zhèn城厢镇TownFúquán Shì14,909
Dàbà Xiāng [→ Méngjiāng Jiēdào]大坝乡Rural TownshipHuìshuĭ Xiàn7,381
Dàhé Zhèn大河镇TownSāndū Shuĭzú Zìzhìxiàn10,401
Dàihuà Zhèn代化镇TownChángshùn Xiàn10,093
Dàlóng Xiāng [→ Liánjiāng Jiēdào]大龙乡Rural TownshipHuìshuĭ Xiàn11,613
Dàopíng Zhèn道坪镇TownFúquán Shì19,781
Dàtáng Zhèn大塘镇TownPíngtáng Xiàn12,346
Dàtíng Xiāng大亭乡Rural TownshipLuódiàn Xiàn7,284
Dăyĭn Xiāng打引乡Rural TownshipHuìshuĭ Xiàn6,033
Dăyú Xiāng打鱼乡Rural TownshipSāndū Shuĭzú Zìzhìxiàn10,231
Déxīn Zhèn德新镇TownGuìdìng Xiàn10,217
Dĭjì Xiāng抵季乡Rural TownshipHuìshuĭ Xiàn14,081
Dĭmá Xiāng抵麻乡Rural TownshipHuìshuĭ Xiàn7,028
Dìngdōng Xiāng定东乡Rural TownshipGuìdìng Xiàn5,017
Dìngnán Xiāng定南乡Rural TownshipGuìdìng Xiàn10,713
Dìsōng Zhèn地松镇TownFúquán Shì10,349
Dŏngdāng Xiāng董当乡Rural TownshipLuódiàn Xiàn10,687
Dŏngjià Xiāng董架乡Rural TownshipLuódiàn Xiàn6,255
Dòngtáng Xiāng [→ Límíngguān Shuǐzú Xiāng]洞塘乡Rural TownshipLìbō Xiàn6,359
Dŏngwáng Xiāng董王乡Rural TownshipLuódiàn Xiàn7,277
Dòudĭ Xiāng斗底乡Rural TownshipHuìshuĭ Xiàn4,218
Duànshān Zhèn断杉镇TownHuìshuĭ Xiàn17,122
Dūjiāng Zhèn都江镇TownSāndū Shuĭzú Zìzhìxiàn14,553
Dūliù Xiāng都六乡Rural TownshipGuìdìng Xiàn7,992
Dūncāo Xiāng敦操乡Rural TownshipChángshùn Xiàn5,288
Fāngcūn Xiāng方村乡Rural TownshipLìbō Xiàn6,711
Fènghé Shuĭzú Xiāng [→ Guīlán Shuĭzú Xiāng]奉合水族乡Rural TownshipDūyún Shì5,838
Fēnglè Zhèn丰乐镇TownSāndū Shuĭzú Zìzhìxiàn17,972
Fèngshān Zhèn凤山镇TownFúquán Shì17,182
Fèngtíng Xiāng凤亭乡Rural TownshipLuódiàn Xiàn6,233
Féngtíng Zhèn逢亭镇TownLuódiàn Xiàn12,806
Găngdù Zhèn岗度镇TownHuìshuĭ Xiàn9,241
Gāntáng Zhèn [→ Lǜyīnhú Jiēdào]甘塘镇TownDūyún Shì21,271
Gānzhài Xiāng甘寨乡Rural TownshipPíngtáng Xiàn6,396
Gāopíng Zhèn高坪镇TownFúquán Shì11,705
Gāoshí Xiāng高石乡Rural TownshipFúquán Shì11,699
Gŏnggù Xiāng巩固乡Rural TownshipGuìdìng Xiàn7,967
Gōutíng Xiāng沟亭乡Rural TownshipLuódiàn Xiàn4,941
Guănghuì Jiēdào广惠街道办事处Urban SubdistrictDūyún Shì45,713
Guăngshùn Cháyè Guŏshùchăng 广顺茶叶果树场Township-like AreaChángshùn Xiàn2,597
Guăngshùn Zhèn广顺镇TownChángshùn Xiàn20,993
Guānshān Jiēdào [Sānyuán Zhèn]冠山街道办事处Urban SubdistrictLónglĭ Xiàn6,109
Gŭdòng Xiāng谷硐乡Rural TownshipPíngtáng Xiàn5,420
Guīlán Shuĭzú Xiāng [Jīchăng Shuĭzú Xiāng]归兰水族乡Rural TownshipDūyún Shì8,731
Gŭjiăo Zhèn谷脚镇TownLónglĭ Xiàn15,677
Gŭlóng Xiāng [→ Xĭngshī Zhèn]谷龙乡Rural TownshipLónglĭ Xiàn9,753
Gŭwāng Xiāng谷汪乡Rural TownshipFúquán Shì7,643
Gŭyáng Zhèn鼓扬镇TownChángshùn Xiàn14,551
Hăohuāhóng Zhèn好花红镇TownHuìshuĭ Xiàn16,833
Héjiāng Zhèn合江镇TownSāndū Shuĭzú Zìzhìxiàn14,520
Héngfēng Xiāng恒丰乡Rural TownshipSāndū Shuĭzú Zìzhìxiàn7,172
Héyáng Xiāng [→ Xiăowéizhài Jiēdào]河阳乡Rural TownshipDūyún Shì13,152
Hóngshuĭhé Zhèn红水河镇TownLuódiàn Xiàn3,811
Hóuchăngbăo Xiāng猴场堡乡Rural TownshipGuìdìng Xiàn5,292
Hóuchǎng Zhèn [incl. Căotáng Zhèn, Sōngpíng Xiāng, Xiăohéshān Xiāng, Niúchăngbà Xiāng, Mùlăopíng Xiāng]猴场镇TownWèng'ān Xiàn64,385
Huángsī Zhèn黄丝镇TownFúquán Shì13,884
Jiǎchá Zhèn [Băirú Zhèn]甲茶镇TownPíngtáng Xiàn11,047
Jiăliáng Zhèn甲良镇TownLìbō Xiàn16,133
Jiăliè Xiāng [→ Méngjiāng Jiēdào]甲烈乡Rural TownshipHuìshuĭ Xiàn6,897
Jiāngjièhé Zhèn [incl. Tóngluó Xiāng, Mùyĭncáo Xiāng, Lóngtáng Xiāng]江界河镇TownWèng'ān Xiàn26,746
Jiànzhōng Zhèn [incl. Báishā Xiāng]建中镇TownWèng'ān Xiàn20,302
Jiāolí Xiāng交梨乡Rural TownshipSāndū Shuĭzú Zìzhìxiàn16,147
Jiāomá Xiāng交麻乡Rural TownshipChángshùn Xiàn3,302
Jiāoyàn Xiāng交砚乡Rural TownshipLuódiàn Xiàn6,682
Jiăróng Xiāng甲戎乡Rural TownshipHuìshuĭ Xiàn10,283
Jiāróng Zhèn佳荣镇TownLìbō Xiàn11,813
Jīcháng Zhèn [incl. Shuĭyán Xiāng]基长镇TownDúshān Xiàn35,238
Jīnnán Jiēdào [Chéngguān Zhèn; incl. Bǎoshān Jiēdào]金南街道办事处Urban SubdistrictGuìdìng Xiàn58,779
Jīnshān金山办事处Urban SubdistrictFúquán Shì50,670
Jiŭqiān Zhèn九阡镇TownSāndū Shuĭzú Zìzhìxiàn18,455
Jiùzhì Zhèn旧治镇TownGuìdìng Xiàn11,182
Kăikŏu Zhèn [→ Pínglàng Zhèn]凯口镇TownDūyún Shì9,078
Kăizuŏ Xiāng凯佐乡Rural TownshipChángshùn Xiàn6,712
Kăluó Xiāng卡罗乡Rural TownshipPíngtáng Xiàn5,992
Kăpú Máonánzú Xiāng卡蒲毛南族乡Rural TownshipPíngtáng Xiàn10,026
Kèdù Zhèn克度镇TownPíngtáng Xiàn17,195
Lālăn Xiāng拉揽乡Rural TownshipSāndū Shuĭzú Zìzhìxiàn3,699
Lánguān Xiāng岚关乡Rural TownshipWèng'ān Xiàn10,801
Lāocūn Xiāng捞村乡Rural TownshipLìbō Xiàn2,965
Liángmŭ Xiāng [→ Mòchōng Zhèn, Xiăowéizhài Jiēdào]良亩乡Rural TownshipDūyún Shì10,053
Liánjiāng Jiēdào [Hépíng Zhèn]涟江街道Urban SubdistrictHuìshuĭ Xiàn63,353
Lìhuà Zhèn立化镇TownLìbō Xiàn5,012
Límíngguān Shuǐzú Xiāng [Wēng'áng Xiāng]黎明关水族乡Rural TownshipLìbō Xiàn3,608
Lìmù Xiāng栗木乡Rural TownshipLuódiàn Xiàn13,457
Líshān Xiāng藜山乡Rural TownshipFúquán Shì10,056
Lóngchāng Zhèn龙昌镇TownFúquán Shì20,854
Lóngpíng Zhèn [incl. Húxìng Jiēdào]龙坪镇TownLuódiàn Xiàn49,646
Lóngshān Zhèn龙山镇TownLónglĭ Xiàn51,110
Luòbāng Zhèn [→ Yúndōng Zhèn]洛邦镇TownDūyún Shì12,248
Luòbĕihé Xiāng落北河乡Rural TownshipGuìdìng Xiàn9,716
Luókŭn Zhèn罗悃镇TownLuódiàn Xiàn9,767
Luómù Xiāng罗暮乡Rural TownshipLuódiàn Xiàn6,087
Luóshā Xiāng罗沙乡Rural TownshipLuódiàn Xiàn10,475
Luósū Xiāng罗苏乡Rural TownshipLuódiàn Xiàn5,049
Luótuŏ Xiāng罗妥乡Rural TownshipLuódiàn Xiàn4,205
Lùpíng Zhèn陆坪镇TownFúquán Shì14,248
Lúshān Zhèn芦山镇TownHuìshuĭ Xiàn15,065
Lǜyīnhú Jiēdào [Yángliŭjiē Zhèn]绿茵湖街道办事处Urban SubdistrictDūyún Shì10,057
Măchănghé Xiāng马场河乡Rural TownshipGuìdìng Xiàn6,010
Măchăngpíng马场坪办事处Urban SubdistrictFúquán Shì28,910
Mălù Xiāng马路乡Rural TownshipChángshùn Xiàn10,010
Máojiān Zhèn [Jiāngzhōu Zhèn]毛尖镇TownDūyún Shì8,513
Màojĭng Zhèn茂井镇TownLuódiàn Xiàn8,925
Màolán Zhèn茂兰镇TownLìbō Xiàn8,252
Máwàn Zhèn麻万镇TownDúshān Xiàn25,324
Máwĕi Zhèn [incl. Yáobàng Xiāng, Huánghòu Xiāng, Dŏnglĭng Xiāng]麻尾镇TownDúshān Xiàn39,978
Mázhī Xiāng [→ Guānshān Jiēdào]麻芝乡Rural TownshipLónglĭ Xiàn5,878
Méngjiāng Jiēdào [Gāozhèn Zhèn]濛江街道Urban SubdistrictHuìshuĭ Xiàn25,975
Miáo'èrhé Xiāng苗二河乡Rural TownshipPíngtáng Xiàn7,407
Mòchōng Zhèn墨冲镇TownDūyún Shì15,744
Mòyáng Zhèn沫阳镇TownLuódiàn Xiàn12,732
Mùhuà Xiāng睦化乡Rural TownshipChángshùn Xiàn6,553
Mùyĭn Zhèn木引镇TownLuódiàn Xiàn14,893
Năpăng Xiāng哪嗙乡Rural TownshipLónglĭ Xiàn9,135
Nàpíng Xiāng纳坪乡Rural TownshipLuódiàn Xiàn3,045
Níngwàng Xiāng宁旺乡Rural TownshipHuìshuĭ Xiàn7,351
Niúchăng Zhèn牛场镇TownFúquán Shì33,126
Pánjiāng Zhèn盘江镇TownGuìdìng Xiàn11,460
Píngdìngyíng Zhèn平定营镇TownWèng'ān Xiàn21,671
Pínglàng Zhèn平浪镇TownDūyún Shì8,605
Píngyán Xiāng平岩乡Rural TownshipLuódiàn Xiàn5,575
Píngzhōu Zhèn [Pínghú Zhèn; incl. Jīnpén Jiēdào]平舟镇TownPíngtáng Xiàn33,318
Pŭ'ān Zhèn普安镇TownSāndū Shuĭzú Zìzhìxiàn15,915
Sāndòng Xiāng三洞乡Rural TownshipSāndū Shuĭzú Zìzhìxiàn18,197
Sāndū Zhèn三都镇TownHuìshuĭ Xiàn17,928
Sānhé Jiēdào三合街道办事处Urban SubdistrictSāndū Shuĭzú Zìzhìxiàn39,204
Shābāobăo Jiēdào沙包堡街道办事处Urban SubdistrictDūyún Shì60,065
Shàngsī Zhèn [incl. Dăyáng Xiāng]上司镇TownDúshān Xiàn28,092
Shāzhài Xiāng [→ Mòchōng Zhèn]沙寨乡Rural TownshipDūyún Shì12,013
Shílóng Xiāng [→ Pínglàng Zhèn]石龙乡Rural TownshipDūyún Shì6,473
Shŭchăng Xiāng鼠场乡Rural TownshipPíngtáng Xiàn10,168
Shuĭchăng Xiāng [→ Lóngshān Zhèn]水场乡Rural TownshipLónglĭ Xiàn5,641
Shuĭlì Xiāng水利乡Rural TownshipLìbō Xiàn4,873
Shuĭlóng Xiāng水龙乡Rural TownshipSāndū Shuĭzú Zìzhìxiàn14,783
Shuĭyáo Xiāng水尧乡Rural TownshipLìbō Xiàn6,200
Sìzhài Zhèn四寨镇TownPíngtáng Xiàn8,417
Tàiyáng Xiāng太阳乡Rural TownshipHuìshuĭ Xiàn10,770
Tángbiān Zhèn塘边镇TownPíngtáng Xiàn19,335
Tángzhōu Xiāng塘州乡Rural TownshipSāndū Shuĭzú Zìzhìxiàn17,651
Tiānwén Zhèn天文镇TownWèng'ān Xiàn13,511
Tiĕchăng Xiāng铁厂乡Rural TownshipGuìdìng Xiàn7,423
Tíngpái Zhèn廷牌镇TownSāndū Shuĭzú Zìzhìxiàn16,374
Tōngzhōu Zhèn通州镇TownPíngtáng Xiàn21,848
Wángsī Zhèn [→ Yúndōng Zhèn]王司镇TownDūyún Shì18,177
Wángyòu Zhèn王佑镇TownHuìshuĭ Xiàn6,804
Wāntānhé Zhèn [Yángchăng Zhèn]湾滩河镇TownLónglĭ Xiàn13,706
Wānzhài Xiāng [→ Wāntānhé Zhèn]湾寨乡Rural TownshipLónglĭ Xiàn7,313
Wēiyuăn Zhèn威远镇TownChángshùn Xiàn14,360
Wénfēng Jiēdào文峰街道办事处Urban SubdistrictDūyún Shì42,952
Wūbù Xiāng巫不乡Rural TownshipSāndū Shuĭzú Zìzhìxiàn4,158
Xiānqiáo Xiāng仙桥乡Rural TownshipFúquán Shì9,006
Xiàntáng Zhèn羡塘镇TownHuìshuĭ Xiàn15,369
Xiǎoqīkǒng Zhèn [Jiàōu Xiāng]小七孔镇TownLìbō Xiàn6,331
Xiăowéizhài Jiēdào小围寨街道办事处Urban SubdistrictDūyún Shì49,786
Xiàsī Zhèn [incl. Jiălĭ Zhèn]下司镇TownDúshān Xiàn23,695
Xīliáng Xiāng西凉乡Rural TownshipPíngtáng Xiàn8,894
Xĭmă Zhèn洗马镇TownLónglĭ Xiàn17,871
Xīnbā Zhèn新巴镇TownGuìdìng Xiàn8,289
Xīnglóng Xiāng兴隆乡Rural TownshipFúquán Shì6,650
Xĭngshī Zhèn醒狮镇TownLónglĭ Xiàn11,854
Xīnhuá [→ Guănghuì Jiēdào, Wénfēng Jiēdào]新华办事处Urban SubdistrictDūyún Shì31,989
Xīnpū Xiāng新铺乡Rural TownshipGuìdìng Xiàn12,094
Xīntáng Xiāng新塘乡Rural TownshipPíngtáng Xiàn5,532
Xīnzhài Xiāng新寨乡Rural TownshipChángshùn Xiàn10,584
Yángfú Xiāng羊福乡Rural TownshipSāndū Shuĭzú Zìzhìxiàn5,795
Yánggŏng Xiāng扬拱乡Rural TownshipSāndū Shuĭzú Zìzhìxiàn4,497
Yánghé Shuĭzú Xiāng [→ Guīlán Shuĭzú Xiāng]阳和水族乡Rural TownshipDūyún Shì9,441
Yánshān Zhèn沿山镇TownGuìdìng Xiàn14,844
Yánxià Xiāng岩下乡Rural TownshipGuìdìng Xiàn5,097
Yáolù Xiāng瑶麓乡Rural TownshipLìbō Xiàn1,335
Yáoshàng Xiāng窑上乡Rural TownshipGuìdìng Xiàn3,007
Yáoshān Yáozú Xiāng瑶山瑶族乡Rural TownshipLìbō Xiàn5,333
Yāróng Xiāng鸭绒乡Rural TownshipHuìshuĭ Xiàn14,335
Yăshuĭ Zhèn雅水镇TownHuìshuĭ Xiàn12,704
Yázhōu Zhèn牙舟镇TownPíngtáng Xiàn14,330
Yíngpán Xiāng营盘乡Rural TownshipChángshùn Xiàn9,168
Yǐngshān Zhèn [incl. Tùchăng Zhèn, Jiădìng Shuĭzú Xiāng, Wēngtái Shuĭzú Xiāng]影山镇TownDúshān Xiàn14,808
Yínzhăn Zhèn [incl. Yùhuá Xiāng]银盏镇TownWèng'ān Xiàn22,030
Yŏnghé Zhèn [incl. Lăofénzuĭ Xiāng]永和镇TownWèng'ān Xiàn26,792
Yŏngkāng Xiāng [→ Límíngguān Shuǐzú Xiāng]永康乡Rural TownshipLìbō Xiàn4,521
Yōngyáng Jiēdào [incl. Wèngshuǐ Jiēdào]雍阳街道办事处Urban SubdistrictWèng'ān Xiàn89,257
Yúndōng Zhèn [Dàpíng Zhèn]匀东镇TownDūyún Shì21,337
Yúngān Xiāng云干乡Rural TownshipLuódiàn Xiàn9,048
Yúnwù Zhèn云雾镇TownGuìdìng Xiàn14,512
Yùpíng Jiēdào玉屏街道办事处Urban SubdistrictLìbō Xiàn31,170
Yùshān Zhèn [incl. Yúhé Xiāng]玉山镇TownWèng'ān Xiàn28,008
Yùshuǐ Zhèn [Bĕnzhài Zhèn]玉水镇TownDúshān Xiàn18,032
Zhăngbù Zhèn掌布镇TownPíngtáng Xiàn7,939
Zhĕmì Zhèn者密镇TownPíngtáng Xiàn14,207
Zhōngbà Xiāng中坝乡Rural TownshipChángshùn Xiàn9,128
Zhōnghé Zhèn中和镇TownSāndū Shuĭzú Zìzhìxiàn10,419
Zhŏnghuò Xiāng种获乡Rural TownshipChángshùn Xiàn4,018
Zhōngpíng Zhèn中坪镇TownWèng'ān Xiàn18,258
Zhōután Zhèn周覃镇TownSāndū Shuĭzú Zìzhìxiàn13,104
Zhūzàng Zhèn [incl. Gāoshuĭ Xiāng, Niúchăngbà Xiāng]珠藏镇TownWèng'ān Xiàn38,557

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.