Home
Show Map

Cóngjiāng Xiàn

County in Qiándōngnán Prefecture (Guìzhōu)

County

The population of Cóngjiāng Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Cóngjiāng Xiàn从江县County290,960
Qiándōngnán Miáozú Dòngzú Zìzhìzhōu黔东南苗族侗族自治州Buyei and Dong Autonomous Prefecture3,481,891

Contents: Townships

The population of the townships in Cóngjiāng Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bĭngmèi Zhèn [incl. Yōnglĭ Xiāng]丙妹镇TownCóngjiāng Xiàn45,094
Cuìlĭ Yáozú Zhuàngzú Xiāng翠里瑶族壮族乡Rural TownshipCóngjiāng Xiàn10,331
Dōnglăng Zhèn东朗镇TownCóngjiāng Xiàn16,903
Dòulĭ Zhèn斗里镇TownCóngjiāng Xiàn9,498
Gāngbiān Zhuàngzú Xiāng刚边壮族乡Rural TownshipCóngjiāng Xiàn9,547
Gāozēng Xiāng高增乡Rural TownshipCóngjiāng Xiàn12,678
Guàndòng Zhèn贯洞镇TownCóngjiāng Xiàn19,848
Gŭpíng Xiāng谷坪乡Rural TownshipCóngjiāng Xiàn12,702
Jiābăng Xiāng加榜乡Rural TownshipCóngjiāng Xiàn9,899
Jiājiū Zhèn [incl. Guānghuī Xiāng]加鸠镇TownCóngjiāng Xiàn11,954
Jiāmiăn Xiāng加勉乡Rural TownshipCóngjiāng Xiàn7,122
Luòxiāng Zhèn洛香镇TownCóngjiāng Xiàn18,161
Qìngyún Zhèn庆云镇TownCóngjiāng Xiàn8,758
Tíngdòng Zhèn停洞镇TownCóngjiāng Xiàn23,321
Wăngdòng Zhèn往洞镇TownCóngjiāng Xiàn16,826
Xiàjiāng Zhèn下江镇TownCóngjiāng Xiàn28,240
Xīshān Zhèn西山镇TownCóngjiāng Xiàn12,213
Xiùtáng Zhuàngzú Xiāng秀塘壮族乡Rural TownshipCóngjiāng Xiàn6,298
Zăibiàn Zhèn宰便镇TownCóngjiāng Xiàn11,567

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.