Home
Show Map

China: Qiándōngnán Miáozú Dòngzú Zìzhìzhōu

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Qiándōngnán Miáozú Dòngzú Zìzhìzhōu (Buyei and Dong autonomous prefecture).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Céngŏng Xiàn岑巩县County162,444
Cóngjiāng Xiàn从江县County290,960
Dānzhài Xiàn丹寨县County122,430
Huángpíng Xiàn黄平县County263,363
Jiànhé Xiàn剑河县County180,624
Jĭnpíng Xiàn锦屏县County154,869
Kăilĭ Shì凯里市County-level City522,622
Léishān Xiàn雷山县County117,190
Lípíng Xiàn黎平县County391,047
Májiāng Xiàn麻江县County124,030
Róngjiāng Xiàn榕江县County286,322
Sānsuì Xiàn三穗县County155,735
Shībĭng Xiàn施秉县County130,464
Táijiāng Xiàn台江县County112,319
Tiānzhù Xiàn天柱县County263,850
Zhènyuăn Xiàn镇远县County203,622
Qiándōngnán Miáozú Dòngzú Zìzhìzhōu黔东南苗族侗族自治州Buyei and Dong Autonomous Prefecture3,481,891

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Qiándōngnán Miáozú Dòngzú Zìzhìzhōu.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Áoshì Zhèn敖市镇TownLípíng Xiàn11,032
Bāgōng Zhèn八弓镇TownSānsuì Xiàn58,918
Báiduŏ Xiāng白垛乡Rural TownshipShībĭng Xiàn7,228
Báishì Zhèn白市镇TownTiānzhù Xiàn22,780
Bākāi Zhèn八开镇TownRóngjiāng Xiàn17,426
Bàmáng Bùyīzú Xiāng坝芒布依族乡Rural TownshipMájiāng Xiàn11,084
Bāngdòng Jiēdào邦洞街道Urban SubdistrictTiānzhù Xiàn27,096
Bàojīng Xiāng报京乡Rural TownshipZhènyuăn Xiàn6,784
Bàzhài Xiāng坝寨乡Rural TownshipLípíng Xiàn9,599
Bènchŭ Zhèn坌处镇TownTiānzhù Xiàn9,372
Bìbō Zhèn碧波镇TownKăilĭ Shì18,121
Bĭngmèi Zhèn丙妹镇TownCóngjiāng Xiàn30,467
Cénsōng Zhèn岑松镇TownJiànhé Xiàn15,830
Chángjí Zhèn长吉镇TownSānsuì Xiàn16,308
Chángqīng Xiāng长青乡Rural TownshipDānzhài Xiàn8,699
Chéngguān Zhèn城关镇TownShībĭng Xiàn50,885
Chéngxī Jiēdào城西街道Urban SubdistrictKăilĭ Shì33,180
Chóng'ān Zhèn重安镇TownHuángpíng Xiàn28,791
Chóngxīng Xiāng重兴乡Rural TownshipHuángpíng Xiàn11,102
Chóngyì Xiāng崇义乡Rural TownshipRóngjiāng Xiàn8,182
Cuìlĭ Yáozú Zhuàngzú Xiāng翠里瑶族壮族乡Rural TownshipCóngjiāng Xiàn10,331
Dádì Shuĭzú Xiāng达地水族乡Rural TownshipLéishān Xiàn7,519
Dàdì Xiāng大地乡Rural TownshipZhènyuăn Xiàn8,050
Dàfēngdòng Zhèn大风洞镇TownKăilĭ Shì26,460
Dàjià Xiāng大稼乡Rural TownshipLípíng Xiàn9,791
Dānjiāng Zhèn丹江镇TownLéishān Xiàn34,169
Dàshízì Jiēdào大十字街道Urban SubdistrictKăilĭ Shì86,718
Dàtáng Zhèn大塘镇TownLéishān Xiàn9,927
Dàtóng Xiāng大同乡Rural TownshipJĭnpíng Xiàn8,630
Dàyŏu Zhèn大有镇TownCéngŏng Xiàn12,407
Défèng Jiēdào德凤街道办事处Urban SubdistrictLípíng Xiàn62,322
Déhuà Xiāng德化乡Rural TownshipLípíng Xiàn6,834
Déshùn Xiāng德顺乡Rural TownshipLípíng Xiàn11,166
Dìhú Xiāng地湖乡Rural TownshipTiānzhù Xiàn2,464
Dìngwēi Shuǐzú Xiāng定威水族乡Rural TownshipRóngjiāng Xiàn5,015
Dìpíng Zhèn地坪镇TownLípíng Xiàn12,692
Dōnglăng Zhèn东朗镇TownCóngjiāng Xiàn16,903
Dòulĭ Zhèn斗里镇TownCóngjiāng Xiàn9,498
Dùmă Zhèn渡马镇TownTiānzhù Xiàn11,919
Dūnzhài Zhèn敦寨镇TownJĭnpíng Xiàn14,859
Dūpíng Zhèn都坪镇TownZhènyuăn Xiàn13,530
Fāngxiáng Xiāng方祥乡Rural TownshipLéishān Xiàn3,976
Fāngzhào Zhèn方召镇TownTáijiāng Xiàn10,165
Fèngchéng Jiēdào凤城街道Urban SubdistrictTiānzhù Xiàn57,909
Gāngbiān Zhuàngzú Xiāng刚边壮族乡Rural TownshipCóngjiāng Xiàn9,547
Gānxī Xiāng甘溪乡Rural TownshipShībĭng Xiàn6,995
Gāoniàng Zhèn高酿镇TownTiānzhù Xiàn17,878
Gāotún Jiēdào高屯街道办事处Urban SubdistrictLípíng Xiàn20,388
Gāozēng Xiāng高增乡Rural TownshipCóngjiāng Xiàn12,678
Gédōng Zhèn [incl. Yǎngāshā Jiēdào]革东镇TownJiànhé Xiàn39,280
Géyī Zhèn革一镇TownTáijiāng Xiàn10,760
Guàndòng Zhèn贯洞镇TownCóngjiāng Xiàn19,848
Guānghuī Xiāng光辉乡Rural TownshipCóngjiāng Xiàn2,791
Guānme Zhèn观么镇TownJiànhé Xiàn6,733
Gùbĕn Xiāng固本乡Rural TownshipJĭnpíng Xiàn8,210
Gŭdòng Zhèn谷硐镇TownMájiāng Xiàn13,569
Gŭlŏng Zhèn谷陇镇TownHuángpíng Xiàn38,157
Gŭnmă Xiāng滚马乡Rural TownshipSānsuì Xiàn8,607
Gŭpíng Xiāng谷坪乡Rural TownshipCóngjiāng Xiàn12,702
Gŭzhōu Zhèn古州镇TownRóngjiāng Xiàn70,098
Hékŏu Xiāng河口乡Rural TownshipJĭnpíng Xiàn9,381
Hóngzhōu Zhèn洪州镇TownLípíng Xiàn21,293
Huángpiāo Xiāng黄飘乡Rural TownshipHuángpíng Xiàn9,752
Jiābăng Xiāng加榜乡Rural TownshipCóngjiāng Xiàn9,899
Jiājiū Zhèn加鸠镇TownCóngjiāng Xiàn9,163
Jiāmiăn Xiāng加勉乡Rural TownshipCóngjiāng Xiàn7,122
Jiāngdōng Zhèn江东镇TownTiānzhù Xiàn10,731
Jiānggŭ Zhèn江古镇TownZhènyuăn Xiàn14,560
Jiāoxī Zhèn蕉溪镇TownZhènyuăn Xiàn15,482
Jìhuà Xiāng计划乡Rural TownshipRóngjiāng Xiàn11,210
Jīnbăo Zhèn金堡镇TownZhènyuăn Xiàn14,113
Jĭngyáng Bùyīzú Xiāng景阳布依族乡Rural TownshipMájiāng Xiàn6,482
Jiŭcháo Zhèn九潮镇TownLípíng Xiàn18,314
Jiŭyăng Zhèn久仰镇TownJiànhé Xiàn16,519
Jiùzhōu Zhèn旧州镇TownHuángpíng Xiàn37,646
Kăibĕn Zhèn凯本镇TownCéngŏng Xiàn11,879
Kăitáng Zhèn凯棠镇TownKăilĭ Shì18,394
Kèlóu Zhèn客楼镇TownCéngŏng Xiàn7,279
Kŏujiāng Xiāng口江乡Rural TownshipLípíng Xiàn7,477
Kuănchăng Xiāng款场乡Rural TownshipSānsuì Xiàn8,682
Lángdé Zhèn郎德镇TownLéishān Xiàn6,556
Làngdòng Zhèn浪洞镇TownHuángpíng Xiàn12,073
Lăngdòng Zhèn朗洞镇TownRóngjiāng Xiàn17,727
Lántián Zhèn蓝田镇TownTiānzhù Xiàn18,886
Lăotún Xiāng老屯乡Rural TownshipTáijiāng Xiàn10,396
Léidòng Yáozú Shuǐzú Xiāng雷洞瑶族水族乡Rural TownshipLípíng Xiàn9,188
Lèlĭ Zhèn乐里镇TownRóngjiāng Xiàn19,201
Liángshàng Zhèn良上镇TownSānsuì Xiàn11,909
Liăngwāng Xiāng两汪乡Rural TownshipRóngjiāng Xiàn5,608
Liŭchuān Zhèn柳川镇TownJiànhé Xiàn16,950
Lóngchăng Zhèn龙场镇TownKăilĭ Shì18,563
Lóng'é Zhèn龙额镇TownLípíng Xiàn16,928
Lónglĭ Xiāng隆里乡Rural TownshipJĭnpíng Xiàn3,753
Lóngquán Zhèn龙泉镇TownDānzhài Xiàn40,094
Lóngshān Zhèn龙山镇TownMájiāng Xiàn12,476
Lóngtián Zhèn龙田镇TownCéngŏng Xiàn13,828
Luólĭ Xiāng罗里乡Rural TownshipLípíng Xiàn11,521
Luòxiāng Zhèn洛香镇TownCóngjiāng Xiàn18,161
Lúshān Zhèn炉山镇TownKăilĭ Shì25,074
Măhào Zhèn马号镇TownShībĭng Xiàn13,151
Máogòng Zhèn茅贡镇TownLípíng Xiàn12,109
Máopíng Zhèn茅坪镇TownJĭnpíng Xiàn3,015
Măxī Xiāng马溪乡Rural TownshipShībĭng Xiàn5,261
Mèngyàn Zhèn孟彦镇TownLípíng Xiàn10,572
Miáolŏng Xiāng苗陇乡Rural TownshipHuángpíng Xiàn12,708
Mĭndòng Xiāng敏洞乡Rural TownshipJiànhé Xiàn8,841
Nángāo Xiāng南皋乡Rural TownshipDānzhài Xiàn8,867
Nángōng Zhèn南宫镇TownTáijiāng Xiàn11,977
Nánjiā Zhèn南加镇TownJiànhé Xiàn14,927
Nánmíng Zhèn南明镇TownJiànhé Xiàn14,700
Nánshào Zhèn南哨镇TownJiànhé Xiàn10,505
Nánzhài Zhèn南寨镇TownJiànhé Xiàn12,495
Niúdàchăng Zhèn牛大场镇TownShībĭng Xiàn19,367
Ŏulĭ Xiāng偶里乡Rural TownshipJĭnpíng Xiàn7,092
Páidiào Zhèn排调镇TownDānzhài Xiàn17,851
Páiyáng Xiāng排羊乡Rural TownshipTáijiāng Xiàn5,817
Pánghăi Zhèn旁海镇TownKăilĭ Shì22,306
Pánxī Zhèn磻溪镇TownJiànhé Xiàn9,857
Píngdì Zhèn坪地镇TownTiānzhù Xiàn12,894
Píngjiāng Zhèn平江镇TownRóngjiāng Xiàn12,676
Pínglüè Zhèn平略镇TownJĭnpíng Xiàn8,670
Píngqiū Zhèn平秋镇TownJĭnpíng Xiàn9,096
Píngxī Zhèn平溪镇TownHuángpíng Xiàn10,528
Píngyáng Xiāng平阳乡Rural TownshipRóngjiāng Xiàn7,735
Píngyŏng Zhèn平永镇TownRóngjiāng Xiàn14,928
Píngzhài Xiāng平寨乡Rural TownshipLípíng Xiàn8,165
Píngzhuāng Zhèn平庄镇TownCéngŏng Xiàn10,670
Qĭmĕng Zhèn启蒙镇TownJĭnpíng Xiàn15,729
Qīngxī Zhèn青溪镇TownZhènyuăn Xiàn24,659
Qìngyún Zhèn庆云镇TownCóngjiāng Xiàn8,758
Rénlĭ Shuǐzú Xiāng仁里水族乡Rural TownshipRóngjiāng Xiàn8,402
Sānjiāng Shuǐzú Xiāng三江水族乡Rural TownshipRóngjiāng Xiàn12,836
Sānjiāng Zhèn三江镇TownJĭnpíng Xiàn38,425
Sānkēshù Zhèn三棵树镇TownKăilĭ Shì46,402
Shàngchóng Zhèn尚重镇TownLípíng Xiàn21,425
Shàngtáng Zhèn上塘镇TownHuángpíng Xiàn9,952
Shàngzhài Tǔjiāzú Xiāng尚寨土家族乡Rural TownshipZhènyuăn Xiàn5,305
Shèxué Jiēdào社学街道Urban SubdistrictTiānzhù Xiàn14,452
Shídòng Zhèn石洞镇TownTiānzhù Xiàn16,038
Shīdòng Zhèn施洞镇TownTáijiāng Xiàn10,670
Shuāngjiāng Zhèn双江镇TownLípíng Xiàn16,773
Shuāngjĭng Zhèn双井镇TownShībĭng Xiàn13,651
Shuĭkŏu Zhèn水口镇TownLípíng Xiàn26,827
Shuĭwĕi Shuǐzú Xiāng水尾水族乡Rural TownshipRóngjiāng Xiàn3,563
Shuĭwĕi Zhèn水尾镇TownCéngŏng Xiàn13,162
Shùnhuà Yáozú Xiāng顺化瑶族乡Rural TownshipLípíng Xiàn3,589
Sīyáng Zhèn思旸镇TownCéngŏng Xiàn38,261
Táigŏng Jiēdào [incl. Cuìwén Jiēdào]台拱街道Urban SubdistrictTáijiāng Xiàn39,580
Táiliè Zhèn台烈镇TownSānsuì Xiàn16,971
Táipán Xiāng台盘乡Rural TownshipTáijiāng Xiàn12,954
Tàiyōng Zhèn太拥镇TownJiànhé Xiàn13,987
Táojiāng Xiāng桃江乡Rural TownshipLéishān Xiàn6,899
Tăshí Yáozú Shuǐzú Xiāng塔石瑶族水族乡Rural TownshipRóngjiāng Xiàn7,889
Tiānmă Zhèn天马镇TownCéngŏng Xiàn15,670
Tiānxīng Xiāng天星乡Rural TownshipCéngŏng Xiàn9,074
Tíngdòng Zhèn停洞镇TownCóngjiāng Xiàn23,321
Tónggŭ Zhèn铜鼓镇TownJĭnpíng Xiàn8,377
Tónglín Zhèn桐林镇TownSānsuì Xiàn12,741
Wàncháo Zhèn万潮镇TownKăilĭ Shì12,067
Wăngdòng Zhèn往洞镇TownCóngjiāng Xiàn16,826
Wàngfēng Xiāng望丰乡Rural TownshipLéishān Xiàn10,163
Wānshuĭ Zhèn湾水镇TownKăilĭ Shì17,141
Wānxī Jiēdào湾溪街道Urban SubdistrictKăilĭ Shì24,688
Wăzhài Zhèn瓦寨镇TownSānsuì Xiàn12,371
Wèngdòng Zhèn瓮洞镇TownTiānzhù Xiàn12,439
Wēngpíng Xiāng翁坪乡Rural TownshipHuángpíng Xiàn9,482
Wŭyáng Zhèn舞阳镇TownZhènyuăn Xiàn58,630
Xiàjiāng Zhèn下江镇TownCóngjiāng Xiàn28,240
Xiánchāng Zhèn贤昌镇TownMájiāng Xiàn12,394
Xiàsī Zhèn下司镇TownKăilĭ Shì25,490
Xījiāng Zhèn西江镇TownLéishān Xiàn19,318
Xĭmăhé Jiēdào洗马河街道Urban SubdistrictKăilĭ Shì57,575
Xīmén Jiēdào西门街道Urban SubdistrictKăilĭ Shì50,378
Xīnghuá Shuǐzú Xiāng兴华水族乡Rural TownshipRóngjiāng Xiàn8,984
Xīngrén Zhèn兴仁镇TownDānzhài Xiàn24,169
Xìngshān Jiēdào [incl. Jīnzhú Jiēdào]杏山街道办事处Urban SubdistrictMájiāng Xiàn43,147
Xīnhuà Xiāng新化乡Rural TownshipJĭnpíng Xiàn6,275
Xīnzhōu Zhèn新州镇TownHuángpíng Xiàn52,494
Xīshān Zhèn西山镇TownCóngjiāng Xiàn12,213
Xiùtáng Zhuàngzú Xiāng秀塘壮族乡Rural TownshipCóngjiāng Xiàn6,298
Xuānwēi Zhèn宣威镇TownMájiāng Xiàn24,878
Xuĕdòng Zhèn雪洞镇TownSānsuì Xiàn9,228
Yăhuī Xiāng雅灰乡Rural TownshipDānzhài Xiàn5,824
Yàndòng Xiāng彦洞乡Rural TownshipJĭnpíng Xiàn6,279
Yándòng Zhèn岩洞镇TownLípíng Xiàn10,506
Yángchăng Zhèn羊场镇TownZhènyuăn Xiàn15,755
Yángliŭtáng Zhèn杨柳塘镇TownShībĭng Xiàn13,926
Yángpíng Zhèn羊坪镇TownZhènyuăn Xiàn17,945
Yángqiáo Tǔjiāzú Xiāng羊桥土家族乡Rural TownshipCéngŏng Xiàn16,656
Yángwŭ Zhèn扬武镇TownDānzhài Xiàn16,926
Yātáng Jiēdào鸭塘街道Urban SubdistrictKăilĭ Shì23,206
Yĕdònghé Zhèn野洞河镇TownHuángpíng Xiàn13,492
Yīwănshuĭ Xiāng一碗水乡Rural TownshipHuángpíng Xiàn9,602
Yŏngcóng Zhèn永从镇TownLípíng Xiàn13,670
Yŏnglè Zhèn永乐镇TownLéishān Xiàn18,663
Yōnglĭ Xiāng雍里乡Rural TownshipCóngjiāng Xiàn14,627
Yŏngxī Xiāng涌溪乡Rural TownshipZhènyuăn Xiàn8,809
Yuănkŏu Zhèn远口镇TownTiānzhù Xiàn17,525
Zăibiàn Zhèn宰便镇TownCóngjiāng Xiàn11,567
Zāimá Zhèn栽麻镇TownRóngjiāng Xiàn14,102
Zhàihāo Zhèn寨蒿镇TownRóngjiāng Xiàn17,262
Zhàoxīng Zhèn肇兴镇TownLípíng Xiàn16,737
Zhĭfáng Xiāng纸房乡Rural TownshipHuángpíng Xiàn7,584
Zhōngcháo Zhèn中潮镇TownLípíng Xiàn22,129
Zhōngchéng Zhèn忠诚镇TownRóngjiāng Xiàn23,478
Zhōnglíng Xiāng钟灵乡Rural TownshipJĭnpíng Xiàn7,078
Zhōuxī Zhèn舟溪镇TownKăilĭ Shì16,859
Zhúlín Zhèn竹林镇TownTiānzhù Xiàn8,060
Zhùxī Xiāng注溪乡Rural TownshipTiānzhù Xiàn3,407
Zhùxī Zhèn注溪镇TownCéngŏng Xiàn13,558

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.