Home
Show Map

Mángkāng Xiàn

County in Qamdo, Chambo / 昌都市

County

The population of Mángkāng Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Mángkāng Xiàn [Markam]芒康县County81,399
Chāngdū Shì [Qamdo, Chambo]昌都市Prefecture-level City657,505

Contents: Townships

The population of the townships in Mángkāng Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ángduō Xiāng昂多乡Rural TownshipMángkāng Xiàn2,156
Bāngdá Xiāng帮达乡Rural TownshipMángkāng Xiàn8,182
Cuòwă Xiāng措瓦乡Rural TownshipMángkāng Xiàn8,646
Gātuō Zhèn嘎托镇TownMángkāng Xiàn12,217
Gēbō Xiāng戈波乡Rural TownshipMángkāng Xiàn2,800
Luòní Xiāng洛尼乡Rural TownshipMángkāng Xiàn3,674
Mănglĭng Xiāng莽岭乡Rural TownshipMángkāng Xiàn3,085
Mùxŭ Xiāng木许乡Rural TownshipMángkāng Xiàn2,504
Nàxī Mínzú Xiāng纳西民族乡Rural TownshipMángkāng Xiàn4,940
Qŭdēng Xiāng曲登乡Rural TownshipMángkāng Xiàn3,664
Qŭzīkă Xiāng曲孜卡乡Rural TownshipMángkāng Xiàn3,707
Rúmĕi Zhèn如美镇TownMángkāng Xiàn5,055
Suŏduōxī Xiāng索多西乡Rural TownshipMángkāng Xiàn5,172
Xúzhōng Xiāng徐中乡Rural TownshipMángkāng Xiàn5,409
Zhūbālóng Xiāng朱巴龙乡Rural TownshipMángkāng Xiàn4,834
Zōngxī Xiāng宗西乡Rural TownshipMángkāng Xiàn5,354

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).