Home
Show Map

China: Qamdo

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Qamdo (Chambo, Chāngdū Shì) (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Bāsù Xiàn [Baxoi]八宿县County39,021
Biānbà Xiàn [Banbar]边坝县County35,767
Cháyă Xiàn [Zhag'yab]察雅县County56,789
Dīngqīng Xiàn [Dêngqên]丁青县County69,888
Gòngjué Xiàn [Gonjo]贡觉县County40,434
Jiāngdá Xiàn [Jomda]江达县County76,026
Kǎruò Qū [Karub; ← Chāngdū Xiàn]卡若区District116,500
Lèiwūqí Xiàn [Riwoqê]类乌齐县County49,870
Luòlóng Xiàn [Lhorong]洛隆县County47,491
Mángkāng Xiàn [Markam]芒康县County81,399
Zuŏgòng Xiàn [Zogang]左贡县County44,320
Chāngdū Shì [Qamdo, Chambo]昌都市Prefecture-level City657,505

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Qamdo (Chambo, Chāngdū Shì).

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Āixī Xiāng埃西乡Rural TownshipKǎruò Qū4,344
Ángduō Xiāng昂多乡Rural TownshipMángkāng Xiàn2,156
Āwàng Xiāng阿旺乡Rural TownshipGòngjué Xiàn1,886
Āzī Xiāng阿孜乡Rural TownshipCháyă Xiàn1,646
Bādá Xiāng巴达乡Rural TownshipDīngqīng Xiàn2,169
Báidá Xiāng白达乡Rural TownshipLuòlóng Xiàn765
Báimă Zhèn白玛镇TownBāsù Xiàn6,402
Bāngdá Xiāng帮达乡Rural TownshipMángkāng Xiàn8,182
Bāngdá Zhèn帮达镇TownBāsù Xiàn2,284
Bārì Xiāng巴日乡Rural TownshipCháyă Xiàn4,592
Biānbà Zhèn边坝镇TownBiānbà Xiàn5,032
Bīndá Xiāng宾达乡Rural TownshipLèiwūqí Xiàn2,556
Bìtŭ Xiāng碧土乡Rural TownshipZuŏgòng Xiàn2,233
Bōluó Xiāng波罗乡Rural TownshipJiāngdá Xiàn7,306
Bùtă Xiāng布塔乡Rural TownshipDīngqīng Xiàn2,259
Căokă Zhèn草卡镇TownBiānbà Xiàn7,250
Cháiwéi Xiāng柴维乡Rural TownshipKǎruò Qū7,338
Chálā Xiāng察拉乡Rural TownshipCháyă Xiàn1,620
Chángmáolĭng Xiāng长毛岭乡Rural TownshipLèiwūqí Xiàn6,842
Chéngguān Zhèn城关镇TownKǎruò Qū45,861
Chĭdú Zhèn尺犊镇TownDīngqīng Xiàn9,463
Cuòwă Xiāng措瓦乡Rural TownshipMángkāng Xiàn8,646
Dálóng Xiāng达龙乡Rural TownshipLuòlóng Xiàn1,244
Dāngduī Xiāng当堆乡Rural TownshipDīngqīng Xiàn5,926
Dédēng Xiāng德登乡Rural TownshipJiāngdá Xiàn6,150
Dèngkē Xiāng邓柯乡Rural TownshipJiāngdá Xiàn6,229
Dīngqīng Zhèn丁青镇TownDīngqīng Xiàn10,028
Dōngbà Xiāng东坝乡Rural TownshipZuŏgòng Xiàn2,554
Dūwă Xiāng都瓦乡Rural TownshipBiānbà Xiàn2,832
Éluò Zhèn俄洛镇TownKǎruò Qū6,502
Éxī Xiāng俄西乡Rural TownshipLuòlóng Xiàn6,140
Gāmă Xiāng嘎玛乡Rural TownshipKǎruò Qū3,806
Găngsè Xiāng岗色乡Rural TownshipLèiwūqí Xiàn1,987
Găngtuō Zhèn岗托镇TownJiāngdá Xiàn3,484
Gānyán Xiāng甘岩乡Rural TownshipDīngqīng Xiàn1,939
Gātă Xiāng嘎塔乡Rural TownshipDīngqīng Xiàn3,687
Gātuō Zhèn嘎托镇TownMángkāng Xiàn12,217
Gēbō Xiāng戈波乡Rural TownshipMángkāng Xiàn2,800
Guōqìng Xiāng郭庆乡Rural TownshipBāsù Xiàn4,937
Hājiā Xiāng哈加乡Rural TownshipGòngjué Xiàn5,812
Jiāgòng Xiāng加贡乡Rural TownshipBiānbà Xiàn957
Jiāngdá Zhèn江达镇TownJiāngdá Xiàn4,255
Jiăsāngkă Xiāng甲桑卡乡Rural TownshipLèiwūqí Xiàn3,662
Jídá Xiāng吉达乡Rural TownshipBāsù Xiàn4,370
Jíduō Xiāng吉多乡Rural TownshipLèiwūqí Xiàn5,251
Jīnlĭng Xiāng金岭乡Rural TownshipBiānbà Xiàn3,725
Jítáng Zhèn吉塘镇TownCháyă Xiàn4,345
Jízhōng Xiāng吉中乡Rural TownshipBāsù Xiàn1,465
Jué'ēn Xiāng觉恩乡Rural TownshipDīngqīng Xiàn9,913
Kăgòng Xiāng卡贡乡Rural TownshipJiāngdá Xiàn4,175
Kăgòng Xiāng卡贡乡Rural TownshipCháyă Xiàn3,682
Kămăduō Xiāng卡玛多乡Rural TownshipLèiwūqí Xiàn4,713
Kāngshā Zhèn康沙镇TownLuòlóng Xiàn5,703
Kăruò Zhèn卡若镇TownKǎruò Qū3,955
Kăwăbáiqìng Xiāng卡瓦白庆乡Rural TownshipBāsù Xiàn249
Kĕntōng Xiāng肯通乡Rural TownshipCháyă Xiàn2,189
Kèrì Xiāng克日乡Rural TownshipGòngjué Xiàn901
Kuòdá Xiāng扩达乡Rural TownshipCháyă Xiàn6,151
Lāduō Xiāng拉多乡Rural TownshipKǎruò Qū7,175
Lāgēn Xiāng拉根乡Rural TownshipBāsù Xiàn2,010
Làjiŭ Xiāng腊久乡Rural TownshipLuòlóng Xiàn5,354
Lātuŏ Xiāng拉妥乡Rural TownshipGòngjué Xiàn1,934
Lāzī Xiāng拉孜乡Rural TownshipBiānbà Xiàn3,600
Lèiwūqí Zhèn类乌齐镇TownLèiwūqí Xiàn6,900
Línkă Xiāng林卡乡Rural TownshipBāsù Xiàn3,212
Luómài Xiāng罗麦乡Rural TownshipGòngjué Xiàn1,671
Luòní Xiāng洛尼乡Rural TownshipMángkāng Xiàn3,674
Mălì Zhèn马利镇TownLuòlóng Xiàn4,501
Mángdá Xiāng芒达乡Rural TownshipKǎruò Qū3,595
Mănglĭng Xiāng莽岭乡Rural TownshipMángkāng Xiàn3,085
Măwŭ Xiāng马武乡Rural TownshipBiānbà Xiàn2,372
Măxiù Xiāng马秀乡Rural TownshipBiānbà Xiàn2,333
Mĕiyù Xiāng美玉乡Rural TownshipZuŏgòng Xiàn3,915
Miàndá Xiāng面达乡Rural TownshipKǎruò Qū5,995
Mĭndū Xiāng敏都乡Rural TownshipGòngjué Xiàn1,574
Mòluò Zhèn莫洛镇TownGòngjué Xiàn11,026
Mùtă Xiāng木塔乡Rural TownshipDīngqīng Xiàn1,362
Mùxié Xiāng木协乡Rural TownshipGòngjué Xiàn1,682
Mùxŭ Xiāng木许乡Rural TownshipMángkāng Xiàn2,504
Nàxī Mínzú Xiāng纳西民族乡Rural TownshipMángkāng Xiàn4,940
Niángxī Xiāng娘西乡Rural TownshipJiāngdá Xiàn2,200
Nímù Xiāng尼木乡Rural TownshipBiānbà Xiàn2,535
Qīngnídòng Xiāng青泥洞乡Rural TownshipJiāngdá Xiàn3,998
Qŭdēng Xiāng曲登乡Rural TownshipMángkāng Xiàn3,664
Qŭzīkă Xiāng曲孜卡乡Rural TownshipMángkāng Xiàn3,707
Ránwū Zhèn然乌镇TownBāsù Xiàn4,335
Răojīn Xiāng绕金乡Rural TownshipZuŏgòng Xiàn1,995
Rénguŏ Xiāng仁果乡Rural TownshipZuŏgòng Xiàn2,907
Rèyù Xiāng热玉乡Rural TownshipBiānbà Xiàn1,798
Rìtōng Xiāng日通乡Rural TownshipKǎruò Qū4,925
Róngzhōu Xiāng荣周乡Rural TownshipCháyă Xiàn5,878
Rúmĕi Zhèn如美镇TownMángkāng Xiàn5,055
Ruòbā Xiāng若巴乡Rural TownshipKǎruò Qū3,400
Rúyì Xiāng如意乡Rural TownshipKǎruò Qū3,403
Sāngduō Xiāng桑多乡Rural TownshipDīngqīng Xiàn3,797
Sāngduō Zhèn桑多镇TownLèiwūqí Xiàn11,747
Sèzhā Xiāng色扎乡Rural TownshipDīngqīng Xiàn8,524
Shādīng Xiāng沙丁乡Rural TownshipBiānbà Xiàn3,333
Shādōng Xiāng沙东乡Rural TownshipGòngjué Xiàn2,011
Shāgòng Xiāng沙贡乡Rural TownshipKǎruò Qū5,079
Shāgòng Xiāng沙贡乡Rural TownshipDīngqīng Xiàn3,794
Shàngkă Xiāng尚卡乡Rural TownshipLèiwūqí Xiàn3,505
Shēngdá Xiāng生达乡Rural TownshipJiāngdá Xiàn10,219
Shuòdū Zhèn硕督镇TownLuòlóng Xiàn4,944
Suŏduōxī Xiāng索多西乡Rural TownshipMángkāng Xiàn5,172
Tiántuŏ Zhèn田妥镇TownZuŏgòng Xiàn6,387
Tóngkă Zhèn同卡镇TownBāsù Xiàn4,387
Tóngpŭ Xiāng同普乡Rural TownshipJiāngdá Xiàn8,141
Tuŏbà Xiāng妥坝乡Rural TownshipKǎruò Qū7,386
Wāngbùdĭng Xiāng汪布顶乡Rural TownshipJiāngdá Xiàn8,670
Wàngdá Zhèn旺达镇TownZuŏgòng Xiàn9,130
Wángkă Xiāng王卡乡Rural TownshipCháyă Xiàn4,709
Wă Xiāng瓦乡Rural TownshipBāsù Xiàn651
Xiàlínkă Xiāng下林卡乡Rural TownshipZuŏgòng Xiàn2,661
Xiàlĭ Xiāng夏里乡Rural TownshipBāsù Xiàn941
Xiāngduī Zhèn香堆镇TownCháyă Xiàn8,302
Xiāngpí Xiāng相皮乡Rural TownshipGòngjué Xiàn7,257
Xiéxióng Xiāng协雄乡Rural TownshipDīngqīng Xiàn7,027
Xīnkă Xiāng新卡乡Rural TownshipCháyă Xiàn1,071
Xīnróng Xiāng新荣乡Rural TownshipLuòlóng Xiàn3,683
Xióngsōng Xiāng雄松乡Rural TownshipGòngjué Xiàn1,825
Xúzhōng Xiāng徐中乡Rural TownshipMángkāng Xiàn5,409
Yánbĭ Xiāng岩比乡Rural TownshipJiāngdá Xiàn3,852
Yānduō Zhèn烟多镇TownCháyă Xiàn7,878
Yìqìng Xiāng益庆乡Rural TownshipBāsù Xiàn2,602
Yīrì Xiāng伊日乡Rural TownshipLèiwūqí Xiàn2,707
Yōng Xiāng拥乡Rural TownshipBāsù Xiàn1,176
Yuēbā Xiāng约巴乡Rural TownshipKǎruò Qū3,736
Yùxī Xiāng玉西乡Rural TownshipLuòlóng Xiàn1,216
Zébā Xiāng则巴乡Rural TownshipGòngjué Xiàn2,855
Zhāyù Zhèn扎玉镇TownZuŏgòng Xiàn6,499
Zhōnglínkă Xiāng中林卡乡Rural TownshipZuŏgòng Xiàn6,039
Zhōngyì Xiāng中亦乡Rural TownshipLuòlóng Xiàn2,999
Zhúbālóng Xiāng竹巴龙乡Rural TownshipMángkāng Xiàn4,834
Zìgā Xiāng字嘎乡Rural TownshipJiāngdá Xiàn7,347
Zītuō Zhèn孜托镇TownLuòlóng Xiàn10,942
Zōngshā Xiāng宗沙乡Rural TownshipCháyă Xiàn4,726
Zōngxī Xiāng宗西乡Rural TownshipMángkāng Xiàn5,354

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).