Home
Show Map

China: Pŭ'ĕr Shì (Yúnnán)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Pŭ'ĕr Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Jiāngchéng Hānízú Yízú Zìzhìxiàn江城哈尼族彝族自治县Autonomous County121,545
Jĭngdōng Yízú Zìzhìxiàn景东彝族自治县Autonomous County359,527
Jĭnggŭ Dăizú Yízú Zìzhìxiàn景谷傣族彝族自治县Autonomous County291,672
Láncāng Lāhùzú Zìzhìxiàn澜沧拉祜族自治县Autonomous County491,884
Mènglián Dăizú Lāhùzú Wăzú Zìzhìxiàn孟连傣族拉祜族佤族自治县Autonomous County135,538
Mòjiāng Hānízú Zìzhìxiàn墨江哈尼族自治县Autonomous County360,507
Níng'ĕr Hānízú Yízú Zìzhìxiàn宁洱哈尼族彝族自治县Autonomous County185,719
Sīmáo Qū思茅区District296,565
Xīméng Wăzú Zìzhìxiàn西盟佤族自治县Autonomous County91,335
Zhènyuán Yízú Hānízú Lāhùzú Zìzhìxiàn镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县Autonomous County208,606
Pŭ'ĕr Shì普洱市Prefecture-level City2,542,898

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Pŭ'ĕr Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ànbăn Zhèn按板镇TownZhènyuán Yízú Hānízú Lāhùzú Zìzhìxiàn20,810
Āndìng Zhèn安定镇TownJĭngdōng Yízú Zìzhìxiàn19,011
Ānkāng Wăzú Xiāng安康佤族乡Rural TownshipLáncāng Lāhùzú Zìzhìxiàn13,236
Bàliū Zhèn坝溜镇TownMòjiāng Hānízú Zìzhìxiàn20,474
Bànpō Xiāng半坡乡Rural TownshipJĭnggŭ Dăizú Yízú Zìzhìxiàn11,939
Băozàng Zhèn宝藏镇TownJiāngchéng Hānízú Yízú Zìzhìxiàn9,102
Bì'ān Xiāng碧安乡Rural TownshipJĭnggŭ Dăizú Yízú Zìzhìxiàn20,384
Dàcháo Shāndōng Zhèn大朝山东镇TownJĭngdōng Yízú Zìzhìxiàn27,806
Dàjiē Zhèn大街镇TownJĭngdōng Yízú Zìzhìxiàn22,562
Dàshān Xiāng大山乡Rural TownshipLáncāng Lāhùzú Zìzhìxiàn15,980
Dé'ān Xiāng德安乡Rural TownshipNíng'ĕr Hānízú Yízú Zìzhìxiàn9,840
Déhuà Zhèn德化镇TownNíng'ĕr Hānízú Yízú Zìzhìxiàn10,455
Dōnghé Xiāng东河乡Rural TownshipLáncāng Lāhùzú Zìzhìxiàn14,771
Dōnghuí Zhèn东回镇TownLáncāng Lāhùzú Zìzhìxiàn15,380
Ēnlè Zhèn恩乐镇TownZhènyuán Yízú Hānízú Lāhùzú Zìzhìxiàn33,448
Fāzhănhé Hānízú Xiāng发展河哈尼族乡Rural TownshipLáncāng Lāhùzú Zìzhìxiàn15,483
Fèngshān Zhèn凤山镇TownJĭnggŭ Dăizú Yízú Zìzhìxiàn17,761
Fùbāng Xiāng富邦乡Rural TownshipLáncāng Lāhùzú Zìzhìxiàn21,828
Fùdōng Xiāng富东乡Rural TownshipLáncāng Lāhùzú Zìzhìxiàn16,754
Fùyán Zhèn富岩镇TownMènglián Dăizú Lāhùzú Wăzú Zìzhìxiàn12,510
Gōngxìn Xiāng公信乡Rural TownshipMènglián Dăizú Lāhùzú Wăzú Zìzhìxiàn15,030
Gŭchéng Zhèn古城镇TownZhènyuán Yízú Hānízú Lāhùzú Zìzhìxiàn14,720
Guóqìng Xiāng国庆乡Rural TownshipJiāngchéng Hānízú Yízú Zìzhìxiàn13,898
Hépíng Zhèn和平镇TownZhènyuán Yízú Hānízú Lāhùzú Zìzhìxiàn11,979
Huāshān Zhèn花山镇TownJĭngdōng Yízú Zìzhìxiàn28,042
Huìmín Zhèn惠民镇TownLáncāng Lāhùzú Zìzhìxiàn17,303
Jiāhé Xiāng嘉禾乡Rural TownshipJiāngchéng Hānízú Yízú Zìzhìxiàn14,727
Jĭngfú Zhèn景福镇TownJĭngdōng Yízú Zìzhìxiàn21,067
Jĭnggŭ Zhèn景谷镇TownJĭnggŭ Dăizú Yízú Zìzhìxiàn15,331
Jĭngxīng Zhèn景星镇TownMòjiāng Hānízú Zìzhìxiàn22,201
Jĭngxìn Xiāng景信乡Rural TownshipMènglián Dăizú Lāhùzú Wăzú Zìzhìxiàn12,545
Jĭnpíng Zhèn锦屏镇TownJĭngdōng Yízú Zìzhìxiàn64,321
Jiŭjiă Zhèn九甲镇TownZhènyuán Yízú Hānízú Lāhùzú Zìzhìxiàn15,579
Jiŭjĭng Hānízú Xiāng酒井哈尼族乡Rural TownshipLáncāng Lāhùzú Zìzhìxiàn13,716
Kāngpíng Zhèn康平镇TownJiāngchéng Hānízú Yízú Zìzhìxiàn22,516
Lābā Xiāng拉巴乡Rural TownshipLáncāng Lāhùzú Zìzhìxiàn14,636
Liánzhū Zhèn联珠镇TownMòjiāng Hānízú Zìzhìxiàn91,879
Límíng Xiāng黎明乡Rural TownshipNíng'ĕr Hānízú Yízú Zìzhìxiàn10,145
Línjiē Xiāng林街乡Rural TownshipJĭngdōng Yízú Zìzhìxiàn13,583
Lìsuŏ Lāhùzú Xiāng力所拉祜族乡Rural TownshipXīméng Wăzú Zìzhìxiàn11,899
Liùshùn Zhèn六顺镇TownSīmáo Qū12,712
Lóngbà Zhèn龙坝镇TownMòjiāng Hānízú Zìzhìxiàn22,286
Lóngjiē Xiāng龙街乡Rural TownshipJĭngdōng Yízú Zìzhìxiàn20,103
Lóngtán Xiāng龙潭乡Rural TownshipMòjiāng Hānízú Zìzhìxiàn13,019
Lóngtán Yízú Dăizú Xiāng龙潭彝族傣族乡Rural TownshipSīmáo Qū9,585
Màndĕng Xiāng曼等乡Rural TownshipJĭngdōng Yízú Zìzhìxiàn15,974
Mángxìn Zhèn芒信镇TownMènglián Dăizú Lāhùzú Wăzú Zìzhìxiàn16,939
Mànwān Zhèn漫湾镇TownJĭngdōng Yízú Zìzhìxiàn19,842
Méizi Zhèn梅子镇TownNíng'ĕr Hānízú Yízú Zìzhìxiàn10,051
Mĕngbān Xiāng勐班乡Rural TownshipJĭnggŭ Dăizú Yízú Zìzhìxiàn18,635
Mĕngdà Zhèn勐大镇TownZhènyuán Yízú Hānízú Lāhùzú Zìzhìxiàn41,343
Mĕngkă Zhèn勐卡镇TownXīméng Wăzú Zìzhìxiàn17,054
Mĕnglăng Zhèn勐朗镇TownLáncāng Lāhùzú Zìzhìxiàn86,877
Mĕngliè Zhèn勐烈镇TownJiāngchéng Hānízú Yízú Zìzhìxiàn32,306
Mĕngmă Zhèn勐马镇TownMènglián Dăizú Lāhùzú Wăzú Zìzhìxiàn30,486
Mèngnòng Yízú Xiāng孟弄彝族乡Rural TownshipMòjiāng Hānízú Zìzhìxiàn12,171
Mĕngsuō Zhèn勐梭镇TownXīméng Wăzú Zìzhìxiàn21,307
Mĕngxiān Zhèn勐先镇TownNíng'ĕr Hānízú Yízú Zìzhìxiàn19,666
Mínlè Zhèn民乐镇TownJĭnggŭ Dăizú Yízú Zìzhìxiàn22,964
Móhēi Zhèn磨黑镇TownNíng'ĕr Hānízú Yízú Zìzhìxiàn20,962
Mùjiá Xiāng木戛乡Rural TownshipLáncāng Lāhùzú Zìzhìxiàn16,180
Nàhā Xiāng那哈乡Rural TownshipMòjiāng Hānízú Zìzhìxiàn15,345
Nánlĭng Xiāng南岭乡Rural TownshipLáncāng Lāhùzú Zìzhìxiàn24,059
Nánpíng Zhèn南屏镇TownSīmáo Qū97,583
Nàyŭn Zhèn娜允镇TownMènglián Dăizú Lāhùzú Wăzú Zìzhìxiàn48,028
Níng'ĕr Zhèn宁洱镇TownNíng'ĕr Hānízú Yízú Zìzhìxiàn76,574
Nuòfú Xiāng糯福乡Rural TownshipLáncāng Lāhùzú Zìzhìxiàn18,529
Nuòzhādù Zhèn糯扎渡镇TownLáncāng Lāhùzú Zìzhìxiàn29,703
Pŭyì Xiāng普义乡Rural TownshipNíng'ĕr Hānízú Yízú Zìzhìxiàn11,934
Qiānliù Yízú Xiāng谦六彝族乡Rural TownshipLáncāng Lāhùzú Zìzhìxiàn48,090
Qŭshuĭ Zhèn曲水镇TownJiāngchéng Hānízú Yízú Zìzhìxiàn16,811
Shàngyŭn Zhèn上允镇TownLáncāng Lāhùzú Zìzhìxiàn44,918
Sīmáogăng Zhèn思茅港镇TownSīmáo Qū23,584
Sīmáo Jiēdào思茅街道Urban SubdistrictSīmáo Qū100,172
Sìnánjiāng Zhèn泗南江镇TownMòjiāng Hānízú Zìzhìxiàn21,870
Tàizhōng Zhèn太忠镇TownJĭngdōng Yízú Zìzhìxiàn22,925
Tiánbà Xiāng田坝乡Rural TownshipZhènyuán Yízú Hānízú Lāhùzú Zìzhìxiàn8,601
Tōngguān Zhèn通关镇TownMòjiāng Hānízú Zìzhìxiàn29,561
Tóngxīn Zhèn同心镇TownNíng'ĕr Hānízú Yízú Zìzhìxiàn16,092
Tuántián Zhèn团田镇TownMòjiāng Hānízú Zìzhìxiàn15,712
Wēiyuăn Zhèn威远镇TownJĭnggŭ Dăizú Yízú Zìzhìxiàn91,536
Wéndōng Wăzú Xiāng文东佤族乡Rural TownshipLáncāng Lāhùzú Zìzhìxiàn14,517
Wēnggākē Zhèn翁嘎科镇TownXīméng Wăzú Zìzhìxiàn10,994
Wénjĭng Zhèn文井镇TownJĭngdōng Yízú Zìzhìxiàn66,141
Wénlóng Zhèn文龙镇TownJĭngdōng Yízú Zìzhìxiàn18,150
Wénwŭ Zhèn文武镇TownMòjiāng Hānízú Zìzhìxiàn21,354
Xīn'ān Zhèn新安镇TownMòjiāng Hānízú Zìzhìxiàn18,026
Xīnchăng Zhèn新厂镇TownXīméng Wăzú Zìzhìxiàn11,789
Xīnfŭ Zhèn新抚镇TownMòjiāng Hānízú Zìzhìxiàn19,379
Xuĕlín Wăzú Xiāng雪林佤族乡Rural TownshipLáncāng Lāhùzú Zìzhìxiàn14,158
Yăyì Zhèn雅邑镇TownMòjiāng Hānízú Zìzhìxiàn21,280
Yĭxiàng Zhèn倚象镇TownSīmáo Qū40,316
Yìzhì Xiāng益智乡Rural TownshipJĭnggŭ Dăizú Yízú Zìzhìxiàn12,538
Yŏngpíng Zhèn永平镇TownJĭnggŭ Dăizú Yízú Zìzhìxiàn63,042
Yuèsòng Xiāng岳宋乡Rural TownshipXīméng Wăzú Zìzhìxiàn7,351
Yúnxiān Yízú Xiāng云仙彝族乡Rural TownshipSīmáo Qū12,613
Yútáng Zhèn鱼塘镇TownMòjiāng Hānízú Zìzhìxiàn15,950
Zhĕdōng Zhèn者东镇TownZhènyuán Yízú Hānízú Lāhùzú Zìzhìxiàn29,041
Zhĕngdŏng Zhèn整董镇TownJiāngchéng Hānízú Yízú Zìzhìxiàn12,185
Zhèngxīng Zhèn正兴镇TownJĭnggŭ Dăizú Yízú Zìzhìxiàn17,542
Zhèntài Zhèn振太镇TownZhènyuán Yízú Hānízú Lāhùzú Zìzhìxiàn33,085
Zhōngkè Zhèn中课镇TownXīméng Wăzú Zìzhìxiàn10,941
Zhútáng Xiāng竹塘乡Rural TownshipLáncāng Lāhùzú Zìzhìxiàn35,766

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).