Home
Show Map

Jīngchuān Xiàn

County in Píngliáng Shì / 平凉市

County

The population of Jīngchuān Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Jīngchuān Xiàn泾川县County281,145
Píngliáng Shì平凉市Prefecture-level City2,068,033

Contents: Townships

The population of the townships in Jīngchuān Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Chéngguān Zhèn城关镇TownJīngchuān Xiàn22,735
Dăngyuán Zhèn党原镇TownJīngchuān Xiàn28,219
Fēiyún Zhèn飞云镇TownJīngchuān Xiàn12,768
Fēngtái Zhèn丰台镇TownJīngchuān Xiàn22,118
Gāopíng Zhèn高平镇TownJīngchuān Xiàn28,882
Hónghé Xiāng红河乡Rural TownshipJīngchuān Xiàn6,021
Jiēdào街道办事处Urban SubdistrictJīngchuān Xiàn31,349
Jīngmíng Xiāng泾明乡Rural TownshipJīngchuān Xiàn8,959
Lìbăo Zhèn荔堡镇TownJīngchuān Xiàn25,179
Luóhàndòng Xiāng罗汉洞乡Rural TownshipJīngchuān Xiàn10,865
Ruìfēng Xiāng汭丰乡Rural TownshipJīngchuān Xiàn7,322
Tàipíng Zhèn太平镇TownJīngchuān Xiàn13,610
Wángcūn Zhèn王村镇TownJīngchuān Xiàn22,694
Wēnquán Jīngjì Kāifāqū温泉经济开发区Township-like AreaJīngchuān Xiàn4,831
Yáodiàn Zhèn窑店镇TownJīngchuān Xiàn13,447
Yùdū Zhèn玉都镇TownJīngchuān Xiàn20,369
Zhānglăosì Nóngchăng张老寺农场Township-like AreaJīngchuān Xiàn1,777

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).