Home
Show Map

China: Píngliáng Shì

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Píngliáng Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chóngxìn Xiàn崇信县County102,116
Huátíng Shì [← Huátíng Xiàn]华亭市County-level City189,333
Jīngchuān Xiàn泾川县County281,145
Jìngníng Xiàn静宁县County423,827
Kōngtóng Qū崆峒区District504,848
Língtái Xiàn灵台县County183,937
Zhuānglàng Xiàn庄浪县County382,827
Píngliáng Shì平凉市Prefecture-level City2,068,033

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Píngliáng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānguó Zhèn安国镇TownKōngtóng Qū13,067
Ānkŏu Zhèn安口镇TownHuátíng Shì30,221
Băilĭ Zhèn百里镇TownLíngtái Xiàn8,150
Báimiào Xiāng白庙乡Rural TownshipKōngtóng Qū13,356
Báishuĭ Zhèn白水镇TownKōngtóng Qū27,345
Bǎishù Zhèn柏树镇TownChóngxìn Xiàn13,205
Bālĭ Zhèn八里镇TownJìngníng Xiàn15,710
Căofēng Zhèn草峰镇TownKōngtóng Qū31,159
Cáowù Zhèn曹务镇TownJìngníng Xiàn17,347
Cèdĭ Zhèn策底镇TownHuátíng Shì10,450
Cháonèi Zhèn朝那镇TownLíngtái Xiàn16,111
Chéngchuān Zhèn城川镇TownJìngníng Xiàn16,223
Chéngguān Zhèn城关镇TownJīngchuān Xiàn22,735
Chéngguān Zhèn城关镇TownJìngníng Xiàn12,791
Chéngqū Jiēdào城区街道Urban SubdistrictJìngníng Xiàn37,737
Chéngshì Shèqū Guǎnlǐ Wěiyuánhuì Dìqū城市社区管理委员会地区Urban SubdistrictLíngtái Xiàn16,430
Chéngshì Shèqū Guǎnlǐ Wěiyuánhuì Jiēdào城市社区管理委员会街道Urban SubdistrictChóngxìn Xiàn16,677
Chéngshì Shèqū Jiēdào城市社区街道Urban SubdistrictJīngchuān Xiàn31,349
Dăngyuán Zhèn党原镇TownJīngchuān Xiàn28,219
Dàqín Xiāng大秦乡Rural TownshipKōngtóng Qū10,483
Dàzhài Xiāng大寨乡Rural TownshipKōngtóng Qū18,144
Dàzhuāng Zhèn大庄镇TownZhuānglàng Xiàn16,588
Dōngguān Jiēdào东关街道Urban SubdistrictKōngtóng Qū64,172
Dōnghuá Jiēdào东华街道Urban SubdistrictHuátíng Shì40,497
Dōnghuá Zhèn东华镇TownHuátíng Shì28,268
Dúdiàn Zhèn独店镇TownLíngtái Xiàn26,133
Fēiyún Zhèn飞云镇TownJīngchuān Xiàn12,768
Fēngtái Zhèn丰台镇TownJīngchuān Xiàn22,118
Gāngōu Zhèn甘沟镇TownJìngníng Xiàn32,372
Gāopíng Zhèn高平镇TownJīngchuān Xiàn28,882
Gŭchéng Zhèn古城镇TownJìngníng Xiàn28,364
Hándiàn Zhèn韩店镇TownZhuānglàng Xiàn19,101
Héxī Zhèn河西镇TownHuátíng Shì6,232
Hónghé Xiāng红河乡Rural TownshipJīngchuān Xiàn6,021
Hóngsì Zhèn红寺镇TownJìngníng Xiàn15,938
Huánghuā Xiāng黄花乡Rural TownshipChóngxìn Xiàn7,328
Huángzhài Zhèn黄寨镇TownChóngxìn Xiàn9,871
Huāsuŏ Zhèn花所镇TownKōngtóng Qū14,610
Jiăhé Xiāng贾河乡Rural TownshipJìngníng Xiàn10,236
Jièshípū Zhèn界石铺镇TownJìngníng Xiàn21,219
Jīngmíng Xiāng泾明乡Rural TownshipJīngchuān Xiàn8,959
Jĭnpíng Zhèn锦屏镇TownChóngxìn Xiàn27,234
Kōngtóng Zhèn崆峒镇TownKōngtóng Qū19,362
Léidà Zhèn雷大镇TownJìngníng Xiàn18,570
Liángyì Zhèn良邑镇TownZhuānglàng Xiàn16,529
Liángyuán Xiāng梁原乡Rural TownshipLíngtái Xiàn14,516
Lìbăo Zhèn荔堡镇TownJīngchuān Xiàn25,179
Lĭdiàn Zhèn李店镇TownJìngníng Xiàn19,220
Língzhī Xiāng灵芝乡Rural TownshipJìngníng Xiàn9,443
Liŭhú Zhèn柳湖镇TownKōngtóng Qū47,442
Liŭliáng Zhèn柳梁镇TownZhuānglàng Xiàn19,582
Lóngmén Xiāng龙门乡Rural TownshipLíngtái Xiàn3,496
Luóhàndòng Xiāng罗汉洞乡Rural TownshipJīngchuān Xiàn10,865
Máwŭ Xiāng麻武乡Rural TownshipKōngtóng Qū4,668
Măxiá Zhèn马峡镇TownHuátíng Shì10,789
Mùlín Xiāng木林乡Rural TownshipChóngxìn Xiàn8,899
Nánhú Zhèn南湖镇TownZhuānglàng Xiàn22,466
Nánpíng Zhèn南坪镇TownZhuānglàng Xiàn16,800
Pán'ān Zhèn盘安镇TownZhuānglàng Xiàn21,290
Púwō Zhèn蒲窝镇TownLíngtái Xiàn8,271
Réndà Zhèn仁大镇TownJìngníng Xiàn24,358
Ruìfēng Zhèn汭丰镇TownJīngchuān Xiàn7,322
Sānhé Xiāng三合乡Rural TownshipJìngníng Xiàn8,818
Shàngguān Zhèn上关镇TownHuátíng Shì8,876
Shàngliáng Zhèn上良镇TownLíngtái Xiàn11,406
Shàngyáng Xiāng上杨乡Rural TownshipKōngtóng Qū7,849
Shānzhài Xiāng山寨乡Rural TownshipHuátíng Shì12,460
Shàozhài Zhèn邵寨镇TownLíngtái Xiàn11,996
Shēngōu Xiāng深沟乡Rural TownshipJìngníng Xiàn6,499
Shényù Xiāng神峪乡Rural TownshipHuátíng Shì10,261
Shíbăozi Kāifāqū Guănwĕihuì石堡子开发区管委会Township-like AreaHuátíng Shì4,013
Shízì Zhèn什字镇TownLíngtái Xiàn25,183
Shuāngxiàn Zhèn双岘镇TownJìngníng Xiàn12,322
Shuĭluò Jiēdào水洛街道Urban SubdistrictZhuānglàng Xiàn26,044
Shuĭluò Zhèn水洛镇TownZhuānglàng Xiàn33,773
Sìhé Zhèn四河镇TownJìngníng Xiàn20,776
Sīqiáo Xiāng司桥乡Rural TownshipJìngníng Xiàn10,221
Sìshílǐpù Zhèn四十里铺镇TownKōngtóng Qū46,707
Suŏluó Xiāng索罗乡Rural TownshipKōngtóng Qū11,804
Tàipíng Zhèn太平镇TownJīngchuān Xiàn13,610
Tōnghuà Zhèn通化镇TownZhuānglàng Xiàn17,733
Wànbăochuān Nóngchăng万宝川农场Township-like AreaLíngtái Xiàn494
Wángcūn Zhèn王村镇TownJīngchuān Xiàn22,694
Wànquán Zhèn万泉镇TownZhuānglàng Xiàn24,907
Wēiróng Zhèn威戎镇TownJìngníng Xiàn26,464
Wēnquán Jīngjì Kāifāqū温泉经济开发区Township-like AreaJīngchuān Xiàn4,831
Wòlóng Zhèn卧龙镇TownZhuānglàng Xiàn25,659
Wŭjŭ Nóngchăng五举农场Township-like AreaChóngxìn Xiàn682
Xiámén Xiāng峡门乡Rural TownshipKōngtóng Qū17,114
Xiānglián Xiāng香莲乡Rural TownshipKōngtóng Qū6,860
Xīhuá Zhèn西华镇TownHuátíng Shì23,293
Xījiāo Jiēdào西郊街道Urban SubdistrictKōngtóng Qū65,073
Xīndiàn Xiāng新店乡Rural TownshipJìngníng Xiàn8,296
Xīnghuŏ Xiāng星火乡Rural TownshipLíngtái Xiàn9,315
Xīnkāi Xiāng新开乡Rural TownshipLíngtái Xiàn6,929
Xīnyáo Jiēdào新窑街道Township-like AreaChóngxìn Xiàn8,306
Xīnyáo Zhèn新窑镇TownChóngxìn Xiàn9,914
Xītún Zhèn西屯镇TownLíngtái Xiàn13,359
Xìxiàng Zhèn细巷镇TownJìngníng Xiàn15,535
Xīyáng Xiāng西阳乡Rural TownshipKōngtóng Qū12,078
Yángchuān Zhèn阳川镇TownZhuānglàng Xiàn23,150
Yánghé Xiāng杨河乡Rural TownshipZhuānglàng Xiàn11,621
Yànxiá Xiāng砚峡乡Rural TownshipHuátíng Shì3,973
Yáodiàn Zhèn窑店镇TownJīngchuān Xiàn13,447
Yŏngníng Zhèn永宁镇TownZhuānglàng Xiàn14,563
Yuán'ān Zhèn原安镇TownJìngníng Xiàn12,836
Yùdū Zhèn玉都镇TownJīngchuān Xiàn20,369
Yuèbăo Zhèn岳堡镇TownZhuānglàng Xiàn14,715
Yúwān Xiāng余湾乡Rural TownshipJìngníng Xiàn8,603
Zhàihé Xiāng寨河乡Rural TownshipKōngtóng Qū13,088
Zhānglăosì Nóngchăng张老寺农场Township-like AreaJīngchuān Xiàn1,777
Zhàodūn Xiāng赵墩乡Rural TownshipZhuānglàng Xiàn14,691
Zhènghé Xiāng郑河乡Rural TownshipZhuānglàng Xiàn10,833
Zhìpíng Zhèn治平镇TownJìngníng Xiàn13,929
Zhōngjiē Jiēdào中街街道Urban SubdistrictKōngtóng Qū60,467
Zhōngtái Zhèn中台镇TownLíngtái Xiàn12,148
Zhūdiàn Zhèn朱店镇TownZhuānglàng Xiàn32,782

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).