Home
Show Map

Fúdĭng Shì

County-level City in Níngdé Shì

County-level City

The population of Fúdĭng Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Fúdĭng Shì福鼎市County-level City529,534
Níngdé Shì宁德市Prefecture-level City2,821,996

Contents: Townships

The population of the townships in Fúdĭng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báilín Zhèn白琳镇TownFúdĭng Shì34,501
Diăntóu Zhèn点头镇TownFúdĭng Shì34,441
Diànxià Zhèn店下镇TownFúdĭng Shì29,982
Diéshí Xiāng叠石乡Rural TownshipFúdĭng Shì11,041
Guànlĭng Zhèn贯岭镇TownFúdĭng Shì13,982
Guănyáng Zhèn管阳镇TownFúdĭng Shì34,242
Jiāyáng Xiāng佳阳乡Rural TownshipFúdĭng Shì10,983
Lóng'ān Kāifāqū龙安开发区Township-like AreaFúdĭng Shì13,986
Pánxī Zhèn磻溪镇TownFúdĭng Shì15,277
Qiánqí Zhèn前岐镇TownFúdĭng Shì37,632
Shāchéng Zhèn沙埕镇TownFúdĭng Shì25,307
Shānqián Jiēdào山前街道Urban SubdistrictFúdĭng Shì41,793
Tàilǎoshān Zhèn [Qínyŭ Zhèn]太姥山镇TownFúdĭng Shì58,839
Tóngchéng Jiēdào桐城街道Urban SubdistrictFúdĭng Shì90,108
Tóngshān Jiēdào桐山街道Urban SubdistrictFúdĭng Shì60,451
Xiámén Shēzú Xiāng硖门畲族乡Rural TownshipFúdĭng Shì13,506
Yúshān Zhèn嵛山镇TownFúdĭng Shì3,463

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.