Home
Show Map

China: Níngdé Shì

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Níngdé Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Fú'ān Shì福安市County-level City563,640
Fúdĭng Shì福鼎市County-level City529,534
Gŭtián Xiàn古田县County323,700
Jiāochéng Qū蕉城区District429,260
Píngnán Xiàn屏南县County137,724
Shòuníng Xiàn寿宁县County175,874
Xiápŭ Xiàn霞浦县County461,176
Zhèróng Xiàn柘荣县County88,387
Zhōuníng Xiàn周宁县County112,701
Níngdé Shì宁德市Prefecture-level City2,821,996

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Níngdé Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Áoyáng Zhèn鳌阳镇TownShòuníng Xiàn53,679
Bādū Zhèn八都镇TownJiāochéng Qū11,083
Báilín Zhèn白琳镇TownFúdĭng Shì34,501
Bǎiyáng Xiāng柏洋乡Rural TownshipXiápŭ Xiàn20,263
Bănzhōng Shēzú Xiāng坂中畲族乡Rural TownshipFú'ān Shì11,972
Bĕibì Xiāng北壁乡Rural TownshipXiápŭ Xiàn14,018
Chángchūn Zhèn长春镇TownXiápŭ Xiàn43,760
Chángqiáo Zhèn长桥镇TownPíngnán Xiàn13,291
Chéngbĕi Jiēdào城北街道Urban SubdistrictFú'ān Shì80,888
Chéngdōng Jiēdào城东街道办事处Urban SubdistrictGŭtián Xiàn46,475
Chéngjiāo Xiāng城郊乡Rural TownshipZhèróng Xiàn9,947
Chéngnán Jiēdào城南街道Urban SubdistrictFú'ān Shì37,913
Chéngnán Zhèn城南镇TownJiāochéng Qū45,038
Chéngxī Jiēdào城西街道办事处Urban SubdistrictGŭtián Xiàn67,219
Chéngyáng Zhèn城阳镇TownFú'ān Shì27,883
Chìxī Zhèn赤溪镇TownJiāochéng Qū13,374
Chóngrú Shēzú Xiāng崇儒畲族乡Rural TownshipXiápŭ Xiàn14,095
Chúnchí Zhèn纯池镇TownZhōuníng Xiàn9,198
Chŭpíng Xiāng楮坪乡Rural TownshipZhèróng Xiàn7,220
Dà'ān Xiāng大安乡Rural TownshipShòuníng Xiàn6,761
Dàixī Zhèn黛溪镇TownPíngnán Xiàn15,933
Dàjiă Zhèn大甲镇TownGŭtián Xiàn7,888
Dàqiáo Zhèn大桥镇TownGŭtián Xiàn27,787
Diăntóu Zhèn点头镇TownFúdĭng Shì34,441
Diànxià Zhèn店下镇TownFúdĭng Shì29,982
Diéshí Xiāng叠石乡Rural TownshipFúdĭng Shì11,041
Dōngqiáo Kāifāqū东侨开发区Township-like AreaJiāochéng Qū39,807
Dōngyuán Xiāng东源乡Rural TownshipZhèróng Xiàn6,908
Fànkēng Xiāng范坑乡Rural TownshipFú'ān Shì15,180
Fēiluán Zhèn飞鸾镇TownJiāochéng Qū16,401
Fèngdū Zhèn凤都镇TownGŭtián Xiàn15,376
Fèngpŭ Xiāng凤埔乡Rural TownshipGŭtián Xiàn13,030
Fèngyáng Zhèn凤阳镇TownShòuníng Xiàn8,502
Fú'ān Shēzú Kāifāqū福安畲族开发区Township-like AreaFú'ān Shì1,485
Fùxī Zhèn富溪镇TownZhèróng Xiàn6,124
Gāntáng Xiāng甘棠乡Rural TownshipPíngnán Xiàn9,041
Gāntáng Zhèn甘棠镇TownFú'ān Shì41,772
Guànlĭng Zhèn贯岭镇TownFúdĭng Shì13,982
Guănyáng Zhèn管阳镇TownFúdĭng Shì34,242
Gŭfēng Zhèn古峰镇TownPíngnán Xiàn38,929
Hăidăo Xiāng海岛乡Rural TownshipXiápŭ Xiàn7,915
Hètáng Zhèn鹤塘镇TownGŭtián Xiàn33,686
Hóngkŏu Xiāng洪口乡Rural TownshipJiāochéng Qū2,159
Huángbǎi Xiāng黄柏乡Rural TownshipZhèróng Xiàn4,468
Huángtián Zhèn黄田镇TownGŭtián Xiàn20,785
Hŭbèi Zhèn虎贝镇TownJiāochéng Qū9,712
Huòtóng Zhèn霍童镇TownJiāochéng Qū21,009
Jiāobĕi Jiēdào蕉北街道Urban SubdistrictJiāochéng Qū49,799
Jiāonán Jiēdào蕉南街道Urban SubdistrictJiāochéng Qū81,742
Jiāyáng Xiāng佳阳乡Rural TownshipFúdĭng Shì10,983
Jīnhán Shēzú Xiāng金涵畲族乡Rural TownshipJiāochéng Qū24,671
Jiŭdū Zhèn九都镇TownJiāochéng Qū6,820
Jíxiàng Xiāng吉巷乡Rural TownshipGŭtián Xiàn24,744
Kāngcuò Shēzú Xiāng康厝畲族乡Rural TownshipFú'ān Shì16,732
Kēngdĭ Xiāng坑底乡Rural TownshipShòuníng Xiàn10,417
Lĭdūn Zhèn李墩镇TownZhōuníng Xiàn8,620
Lĭmén Xiāng礼门乡Rural TownshipZhōuníng Xiàn6,377
Lĭngxià Xiāng岭下乡Rural TownshipPíngnán Xiàn7,755
Lóng'ān Kāifāqū龙安开发区Township-like AreaFúdĭng Shì13,986
Lùxià Xiāng路下乡Rural TownshipPíngnán Xiàn7,917
Măkēng Xiāng玛坑乡Rural TownshipZhōuníng Xiàn7,084
Mùyáng Zhèn穆阳镇TownFú'ān Shì13,248
Mùyún Shēzú Xiāng穆云畲族乡Rural TownshipFú'ān Shì19,536
Nányáng Zhèn南阳镇TownShòuníng Xiàn18,025
Pánxī Zhèn磻溪镇TownFúdĭng Shì15,277
Pànyáng Xiāng泮洋乡Rural TownshipGŭtián Xiàn5,411
Píngchéng Xiāng屏城乡Rural TownshipPíngnán Xiàn6,918
Pínghú Zhèn平湖镇TownGŭtián Xiàn28,593
Píngxī Zhèn平溪镇TownShòuníng Xiàn14,206
Pŭyuán Zhèn浦源镇TownZhōuníng Xiàn11,413
Qiánqí Zhèn前岐镇TownFúdĭng Shì37,632
Qībù Zhèn七步镇TownZhōuníng Xiàn8,373
Qīdū Zhèn七都镇TownJiāochéng Qū18,985
Qīngyuán Zhèn清源镇TownShòuníng Xiàn10,257
Qínyáng Xiāng芹洋乡Rural TownshipShòuníng Xiàn7,756
Sàiqí Kāifāqū赛岐开发区Township-like AreaFú'ān Shì16,328
Sàiqí Zhèn赛岐镇TownFú'ān Shì52,807
Sāndū Zhèn三都镇TownJiāochéng Qū24,448
Sānshā Zhèn三沙镇TownXiápŭ Xiàn36,918
Shāchéng Zhèn沙埕镇TownFúdĭng Shì25,307
Shājiāng Zhèn沙江镇TownXiápŭ Xiàn33,287
Shàngbáishí Zhèn上白石镇TownFú'ān Shì12,397
Shānqián Jiēdào山前街道Urban SubdistrictFúdĭng Shì41,793
Shānyáng Zhèn杉洋镇TownGŭtián Xiàn15,542
Shèkŏu Zhèn社口镇TownFú'ān Shì14,147
Shīchéng Zhèn狮城镇TownZhōuníng Xiàn38,473
Shíhòu Xiāng石后乡Rural TownshipJiāochéng Qū5,267
Shòushān Xiāng寿山乡Rural TownshipPíngnán Xiàn4,001
Shuāngchéng Zhèn双城镇TownZhèróng Xiàn39,876
Shuāngxī Zhèn双溪镇TownPíngnán Xiàn11,510
Shuĭkŏu Zhèn水口镇TownGŭtián Xiàn7,302
Shuĭmén Shēzú Xiāng水门畲族乡Rural TownshipXiápŭ Xiàn12,773
Sìqiáo Xiāng泗桥乡Rural TownshipZhōuníng Xiàn6,928
Sōngchéng Jiēdào松城街道Urban SubdistrictXiápŭ Xiàn105,337
Sōnggăng Jiēdào松港街道Urban SubdistrictXiápŭ Xiàn60,393
Sōngluó Xiāng松罗乡Rural TownshipFú'ān Shì9,522
Tàilǎoshān Zhèn [Qínyŭ Zhèn]太姥山镇TownFúdĭng Shì58,839
Tángkŏu Xiāng棠口乡Rural TownshipPíngnán Xiàn12,763
Tántóu Zhèn潭头镇TownFú'ān Shì16,884
Tóngchéng Jiēdào桐城街道Urban SubdistrictFúdĭng Shì90,108
Tóngshān Jiēdào桐山街道Urban SubdistrictFúdĭng Shì60,451
Tuōxī Xiāng托溪乡Rural TownshipShòuníng Xiàn6,596
Wānwù Gōngyè Jízhōngqū [Wanwu Industrial Concentration Zone]湾坞工业集中区Township-like AreaFú'ān Shì7,162
Wānwù Zhèn湾坞镇TownFú'ān Shì33,044
Wŭqŭ Zhèn武曲镇TownShòuníng Xiàn8,257
Xiàbáishí Zhèn下白石镇TownFú'ān Shì35,455
Xiàdăng Xiāng下党乡Rural TownshipShòuníng Xiàn2,530
Xiàhŭ Zhèn下浒镇TownXiápŭ Xiàn27,902
Xiámén Shēzú Xiāng硖门畲族乡Rural TownshipFúdĭng Shì13,506
Xiáncūn Zhèn咸村镇TownZhōuníng Xiàn16,235
Xiăoyáng Zhèn晓阳镇TownFú'ān Shì6,781
Xībĭng Zhèn溪柄镇TownFú'ān Shì22,945
Xiétān Zhèn斜滩镇TownShòuníng Xiàn15,568
Xīlĭng Xiāng熙岭乡Rural TownshipPíngnán Xiàn9,666
Xīnán Zhèn溪南镇TownXiápŭ Xiàn35,568
Xītán Zhèn溪潭镇TownFú'ān Shì23,220
Xīwĕi Zhèn溪尾镇TownFú'ān Shì10,701
Xīxī Zhèn犀溪镇TownShòuníng Xiàn8,791
Yáchéng Zhèn牙城镇TownXiápŭ Xiàn25,519
Yángtóu Jiēdào阳头街道Urban SubdistrictFú'ān Shì35,638
Yángzhōng Zhèn洋中镇TownJiāochéng Qū15,918
Yántián Shēzú Xiāng盐田畲族乡Rural TownshipXiápŭ Xiàn23,428
Yīngshān Xiāng英山乡Rural TownshipZhèróng Xiàn4,083
Yúshān Zhèn嵛山镇TownFúdĭng Shì3,463
Zháizhōng Xiāng宅中乡Rural TownshipZhèróng Xiàn4,263
Zhāngwān Zhèn漳湾镇TownJiāochéng Qū43,027
Zhàyáng Xiāng乍洋乡Rural TownshipZhèróng Xiàn5,498
Zhúguănlŏng Xiāng竹管垅乡Rural TownshipShòuníng Xiàn4,529
Zhuóyáng Xiāng卓洋乡Rural TownshipGŭtián Xiàn9,862

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.