Home
Show Map

China: Nánníng Shì (Guăngxī)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Nánníng Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Bīnyáng Xiàn宾阳县County782,255
Héng Xiàn横县County863,001
Jiāngnán Qū江南区District567,999
Liángqìng Qū良庆区District344,768
Lóng'ān Xiàn隆安县County300,215
Măshān Xiàn马山县County390,900
Qīngxiù Qū青秀区District709,721
Shànglín Xiàn上林县County343,590
Wŭmíng Qū武鸣区District544,478
Xīngníng Qū兴宁区District398,789
Xīxiāngtáng Qū西乡塘区District1,153,305
Yōngníng Qū邕宁区District259,721
Nánníng Shì南宁市Prefecture-level City6,658,742

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Nánníng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānjí Jiēdào安吉街道Urban SubdistrictXīxiāngtáng Qū99,708
Ānníng Jiēdào安宁街道Urban SubdistrictXīxiāngtáng Qū48,977
Băihé Nóngchăng百合农场Township-like AreaWŭmíng Qū912
Băihé Zhèn百合镇TownHéng Xiàn70,816
Băijì Zhèn百济镇TownYōngníng Qū34,935
Băilóngtān Zhèn百龙滩镇TownMăshān Xiàn15,216
Báishān Zhèn白山镇TownMăshān Xiàn71,685
Báiwéi Zhèn白圩镇TownShànglín Xiàn55,094
Bĕihú Jiēdào北湖街道Urban SubdistrictXīxiāngtáng Qū185,509
Bīnzhōu Zhèn宾州镇TownBīnyáng Xiàn208,074
Bùquán Xiāng布泉乡Rural TownshipLóng'ān Xiàn15,434
Chángtáng Zhèn长塘镇TownQīngxiù Qū20,306
Cháoyáng Jiēdào朝阳街道Urban SubdistrictXīngníng Qū148,695
Chéngtài Xiāng澄泰乡Rural TownshipShànglín Xiàn27,801
Chéngxiāng Zhèn城厢镇TownWŭmíng Qū120,914
Chéngxiāng Zhèn城厢镇TownLóng'ān Xiàn60,035
Chénpíng Zhèn陈平镇TownBīnyáng Xiàn13,165
Dàfēng Zhèn大丰镇TownShànglín Xiàn61,826
Dàqiáo Zhèn大桥镇TownBīnyáng Xiàn53,484
Dàshātián Jiēdào [incl. Yùdòng Jiēdào]大沙田街道Urban SubdistrictLiángqìng Qū193,140
Dàtáng Zhèn大塘镇TownLiángqìng Qū37,638
Dīngdāng Zhèn丁当镇TownLóng'ān Xiàn24,808
Dōngfēng Nóngchăng东风农场Township-like AreaWŭmíng Qū4,638
Dūjié Xiāng都结乡Rural TownshipLóng'ān Xiàn27,618
Fŭchéng Zhèn府城镇TownWŭmíng Qū38,351
Fújiànyuán Jiēdào福建园街道Urban SubdistrictJiāngnán Qū175,532
Gāntáng Zhèn甘棠镇TownBīnyáng Xiàn35,630
Gānwéi Zhèn甘圩镇TownWŭmíng Qū16,932
Gāoxīn Jìshù Kāifāqū Guănwĕihuì [High-tech Development Zone]高新技术开发区管委会Township-like AreaXīxiāngtáng Qū15,989
Guāngmíngshān Línchăng光明山林场Township-like AreaMăshān Xiàn865
Gŭlà Zhèn古辣镇TownBīnyáng Xiàn36,569
Gŭlíng Zhèn古零镇TownMăshān Xiàn40,906
Gŭtán Xiāng古潭乡Rural TownshipLóng'ān Xiàn21,308
Gŭzhài Yáozú Xiāng古寨瑶族乡Rural TownshipMăshān Xiàn15,725
Héjí Zhèn和吉镇TownBīnyáng Xiàn32,096
Héngyáng Jiēdào衡阳街道Urban SubdistrictXīxiāngtáng Qū139,414
Héngzhōu Zhèn横州镇TownHéng Xiàn163,053
Huáqiáng Jiēdào华强街道Urban SubdistrictXīxiāngtáng Qū28,186
Jiāfāng Xiāng加方乡Rural TownshipMăshān Xiàn22,363
Jiāngnán Jiēdào江南街道Urban SubdistrictJiāngnán Qū88,914
Jiāngxī Zhèn江西镇TownJiāngnán Qū30,575
Jiànzhèng Jiēdào建政街道Urban SubdistrictQīngxiù Qū93,360
Jīnchāi Zhèn金钗镇TownMăshān Xiàn22,204
Jīngjì Jìshù Kāifāqū [Economic and Technological Development Zone]经济技术开发区Township-like AreaJiāngnán Qū9
Jīnguāng Nóngchăng金光农场Township-like AreaXīxiāngtáng Qū9,651
Jīnlíng Zhèn金陵镇TownXīxiāngtáng Qū48,104
Jīntóu Jiēdào津头街道Urban SubdistrictQīngxiù Qū114,748
Jiŭqŭwān Nóngchăng九曲湾农场Township-like AreaXīngníng Qū9,007
Kūnlún Zhèn昆仑镇TownXīngníng Qū17,238
Liăngjiāng Zhèn两江镇TownWŭmíng Qū26,664
Liángqìng Jīngjì Kāifāqū Guănwĕihuì [Liangqing Economic Development Zone]良庆经济开发区管委会Township-like AreaLiángqìng Qū9
Liángqìng Zhèn良庆镇TownLiángqìng Qū39,203
Liángqí Nóngchăng良圻农场Township-like AreaHéng Xiàn6,121
Liántáng Zhèn莲塘镇TownHéng Xiàn30,864
Liàopíng Nóngchăng廖平农场Township-like AreaBīnyáng Xiàn3,687
Lĭdāng Yáozú Xiāng里当瑶族乡Rural TownshipMăshān Xiàn16,494
Línglì Zhèn伶俐镇TownQīngxiù Qū23,362
Língmă Zhèn灵马镇TownWŭmíng Qū28,451
Línwéi Zhèn林圩镇TownMăshān Xiàn69,420
Lítáng Zhèn黎塘镇TownBīnyáng Xiàn110,794
Liùjĭng Zhèn六景镇TownHéng Xiàn66,879
Liúwéi Zhèn刘圩镇TownQīngxiù Qū31,185
Lóng'ān Huáqiáo Guănlĭqū Guănlĭ Wĕiyuánhuì [Longan Overseas Chinese Management Zone]隆安华侨管理区管理委员会Township-like AreaLóng'ān Xiàn5,864
Luánchéng Zhèn峦城镇TownHéng Xiàn37,760
Luóbō Zhèn罗波镇TownWŭmíng Qū23,538
Luówéi Zhèn锣圩镇TownWŭmíng Qū44,304
Luówén Nóngchăng罗文农场Township-like AreaXīxiāngtáng Qū9,780
Lùwéi Zhèn露圩镇TownBīnyáng Xiàn22,920
Lùwò Zhèn陆斡镇TownWŭmíng Qū44,016
Mălĭng Zhèn马岭镇TownHéng Xiàn23,081
Măshān Zhèn马山镇TownHéng Xiàn39,765
Mătóu Zhèn马头镇TownWŭmíng Qū15,477
Míngliàng Zhèn明亮镇TownShànglín Xiàn20,899
Míngyáng Gōngyè Yuánqū Guănwĕihuì [Mingyang Industrial Park]明阳工业园区管委会Township-like AreaJiāngnán Qū16,554
Mínshēng Jiēdào民生街道Urban SubdistrictXīngníng Qū117,586
Mùshān Xiāng木山乡Rural TownshipShànglín Xiàn15,784
Nàchén Zhèn那陈镇TownLiángqìng Qū24,440
Nàhóng Jiēdào [incl. Jīnkǎi Jiēdào]那洪街道Urban SubdistrictJiāngnán Qū77,387
Nàlóng Kuàngwùjú 那龙矿务局Township-like AreaXīxiāngtáng Qū1,582
Nàlóu Zhèn那楼镇TownYōngníng Qū61,474
Nàmă Zhèn那马镇TownLiángqìng Qū23,382
Nánhú Jiēdào南湖街道Urban SubdistrictQīngxiù Qū86,806
Nánníng Huáqiáo Tóuzīqū [Nanning Overseas Chinese Investment Zone]南宁华侨投资区Township-like AreaWŭmíng Qū41,612
Nánwéi Zhèn南圩镇TownLóng'ān Xiàn46,815
Nánxiāng Zhèn南乡镇TownHéng Xiàn61,308
Nánxiăo Zhèn南晓镇TownLiángqìng Qū26,956
Nányáng Zhèn南阳镇TownQīngxiù Qū19,246
Nàtóng Zhèn那桐镇TownLóng'ān Xiàn41,204
Nàyáng Zhèn那阳镇TownHéng Xiàn45,464
Níngwŭ Zhèn宁武镇TownWŭmíng Qū30,596
Pínglăng Zhèn平朗镇TownHéng Xiàn16,472
Píngmă Zhèn平马镇TownHéng Xiàn26,489
Píngshān Xiāng屏山乡Rural TownshipLóng'ān Xiàn10,674
Púmiào Zhèn蒲庙镇TownYōngníng Qū119,382
Qiáojiàn Zhèn乔建镇TownLóng'ān Xiàn29,291
Qiáolì Xiāng乔利乡Rural TownshipMăshān Xiàn24,446
Qiáoxián Zhèn乔贤镇TownShànglín Xiàn24,714
Qīngxiùshān Guănlĭ Wĕiyuánhuì青秀山管理委员会Township-like AreaQīngxiù Qū70
Sānlĭ Zhèn三里镇TownShànglín Xiàn38,319
Sāntáng Zhèn三塘镇TownXīngníng Qū52,285
Shājĭng Jiēdào沙井街道Urban SubdistrictJiāngnán Qū47,133
Shàngyáo Jiēdào上尧街道Urban SubdistrictXīxiāngtáng Qū70,697
Shíbù Jiēdào石埠街道Urban SubdistrictXīxiāngtáng Qū39,581
Shíbù Năichăng石埠奶场Township-like AreaXīxiāngtáng Qū2,231
Shítáng Zhèn石塘镇TownHéng Xiàn48,030
Shuāngdìng Zhèn双定镇TownXīxiāngtáng Qū27,902
Shuāngqiáo Zhèn双桥镇TownWŭmíng Qū45,478
Sīlŏng Zhèn思陇镇TownBīnyáng Xiàn41,193
Sūwéi Zhèn苏圩镇TownJiāngnán Qū52,182
Tàipíng Zhèn太平镇TownWŭmíng Qū30,486
Tánghóng Xiāng塘红乡Rural TownshipShànglín Xiàn26,372
Tánluò Zhèn坛洛镇TownXīxiāngtáng Qū64,937
Táowéi Zhèn陶圩镇TownHéng Xiàn53,668
Wánglíng Zhèn王灵镇TownBīnyáng Xiàn26,780
Wŭlíng Zhèn武陵镇TownBīnyáng Xiàn38,847
Wŭtáng Zhèn五塘镇TownXīngníng Qū53,978
Wúwéi Zhèn吴圩镇TownJiāngnán Qū58,937
Xiàngxián Zhèn巷贤镇TownShànglín Xiàn25,444
Xiānhú Jīngjì Kāifāqū Guănlĭ Wĕiyuánhuì [Xianhu Economic Development Zone]仙葫经济开发区管理委员会Urban SubdistrictQīngxiù Qū58,149
Xiānhú Zhèn仙湖镇TownWŭmíng Qū32,109
Xiàoyĭ Zhèn校椅镇TownHéng Xiàn66,596
Xīnfú Zhèn新福镇TownHéng Xiàn33,962
Xīnjiāng Zhèn新江镇TownYōngníng Qū21,817
Xīnqiáo Zhèn新桥镇TownBīnyáng Xiàn65,983
Xīnwéi Jiēdào心圩街道Urban SubdistrictXīxiāngtáng Qū51,587
Xīnwéi Zhèn新圩镇TownBīnyáng Xiàn19,142
Xīnyáng Jiēdào新阳街道Urban SubdistrictXīxiāngtáng Qū103,164
Xīnzhú Jiēdào新竹街道Urban SubdistrictQīngxiù Qū135,531
Xīxiāngtáng Jiēdào西乡塘街道Urban SubdistrictXīxiāngtáng Qū206,306
Xīyàn Zhèn西燕镇TownShànglín Xiàn28,574
Yán'ān Zhèn延安镇TownJiāngnán Qū20,776
Yángqiáo Zhèn洋桥镇TownBīnyáng Xiàn22,370
Yànjiāng Zhèn雁江镇TownLóng'ān Xiàn17,164
Yŏngzhōu Zhèn永州镇TownMăshān Xiàn33,556
Yúnbiăo Zhèn云表镇TownHéng Xiàn62,163
Zhènlóng Xiāng镇龙乡Rural TownshipHéng Xiàn10,510
Zhènwéi Yáozú Xiāng镇圩瑶族乡Rural TownshipShànglín Xiàn18,763
Zhōnghé Zhèn中和镇TownYōngníng Qū22,113
Zhōnghuá Zhèn中华镇TownBīnyáng Xiàn20,795
Zhōngshān Jiēdào中山街道Urban SubdistrictQīngxiù Qū126,958
Zhōulù Zhèn周鹿镇TownMăshān Xiàn58,020
Zōuwéi Zhèn邹圩镇TownBīnyáng Xiàn30,726

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.