Home
Show Map

China: Nánchōng Shì / 南充市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Nánchōng Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Gāopíng Qū高坪区District549,313
Jiālíng Qū嘉陵区District607,635
Lángzhōng Shì阆中市County-level City728,935
Nánbù Xiàn南部县County929,923
Péng'ān Xiàn蓬安县County567,373
Shùnqìng Qū顺庆区District701,927
Xīchōng Xiàn西充县County513,746
Yílŏng Xiàn仪陇县County930,028
Yíngshān Xiàn营山县County749,734
Nánchōng Shì南充市Prefecture-level City6,278,614

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Nánchōng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānfú Zhèn安福镇TownJiālíng Qū16,641
Āngù Xiāng安固乡Rural TownshipYíngshān Xiàn7,541
Ānhuà Xiāng安化乡Rural TownshipYíngshān Xiàn8,014
Ānpíng Zhèn安平镇TownJiālíng Qū24,629
Báijiā Xiāng白家乡Rural TownshipJiālíng Qū11,315
Bǎilín Xiāng柏林乡Rural TownshipYíngshān Xiàn11,033
Bǎipíng Xiāng柏坪乡Rural TownshipYíngshān Xiàn5,222
Báită Jiēdào白塔街道办事处Urban SubdistrictGāopíng Qū77,213
Bǎiyā Zhèn柏垭镇TownLángzhōng Shì31,235
Bājiāo Xiāng芭蕉乡Rural TownshipYílŏng Xiàn8,132
Bănqiáo Xiāng板桥乡Rural TownshipYílŏng Xiàn9,129
Bānzēng Zhèn搬罾镇TownShùnqìng Qū19,347
Bānzhú Xiāng斑竹乡Rural TownshipGāopíng Qū10,947
Băochéng Xiāng保城乡Rural TownshipNánbù Xiàn7,319
Băomă Zhèn宝马镇TownLángzhōng Shì11,289
Băoníng Jiēdào保宁街道Urban SubdistrictLángzhōng Shì136,273
Băopíng Zhèn保平镇TownYílŏng Xiàn18,699
Băotái Xiāng宝台乡Rural TownshipLángzhōng Shì8,689
Bĕichéng Jiēdào北城街道Urban SubdistrictShùnqìng Qū69,788
Bĕimén Xiāng北门乡Rural TownshipLángzhōng Shì5,734
Bēiyuàn Zhèn碑院镇TownNánbù Xiàn13,964
Bìlóng Xiāng碧龙乡Rural TownshipNánbù Xiàn10,548
Bìquán Xiāng碧泉乡Rural TownshipYílŏng Xiàn9,417
Bìxī Xiāng碧溪乡Rural TownshipPéng'ān Xiàn10,575
Bóshù Huízú Xiāng博树回族乡Rural TownshipLángzhōng Shì5,585
Cā'ĕr Zhèn擦耳镇TownGāopíng Qū12,407
Cháijĭng Xiāng柴井乡Rural TownshipYílŏng Xiàn18,981
Chánglè Zhèn长乐镇TownGāopíng Qū18,836
Chángliáng Xiāng长梁乡Rural TownshipPéng'ān Xiàn16,666
Chánglín Xiāng常林乡Rural TownshipXīchōng Xiàn21,214
Chángpíng Zhèn长坪镇TownNánbù Xiàn8,716
Chápán Zhèn茶盘镇TownYíngshān Xiàn8,554
Chátíng Xiāng茶亭乡Rural TownshipPéng'ān Xiàn9,001
Chēlóng Xiāng车龙乡Rural TownshipXīchōng Xiàn13,574
Chéngnán Zhèn城南镇TownYíngshān Xiàn78,334
Dàfēng Xiāng大风乡Rural TownshipYílŏng Xiàn11,416
Dàfù Xiāng大富乡Rural TownshipNánbù Xiàn12,671
Dàguān Xiāng大观乡Rural TownshipJiālíng Qū8,101
Dàhé Zhèn大河镇TownNánbù Xiàn11,793
Dàihé Xiāng带河乡Rural TownshipYíngshān Xiàn10,219
Dàilín Xiāng岱林乡Rural TownshipXīchōng Xiàn6,702
Dàlín Zhèn大林镇TownShùnqìng Qū6,688
Dàluó Xiāng大罗乡Rural TownshipYílŏng Xiàn7,139
Dàmiào Xiāng大庙乡Rural TownshipYíngshān Xiàn11,177
Dàpíng Zhèn大坪镇TownNánbù Xiàn9,502
Dàqiáo Zhèn大桥镇TownNánbù Xiàn13,278
Dàquán Zhèn大全镇TownXīchōng Xiàn10,749
Dàtóng Xiāng大同乡Rural TownshipJiālíng Qū9,530
Dàtōng Zhèn大通镇TownJiālíng Qū18,794
Dàwáng Zhèn大王镇TownNánbù Xiàn8,886
Dàxīng Xiāng大兴乡Rural TownshipJiālíng Qū12,863
Dàyàn Xiāng大堰乡Rural TownshipNánbù Xiàn6,486
Dàyín Zhèn大寅镇TownYílŏng Xiàn15,469
Dàyí Zhèn大仪镇TownYílŏng Xiàn14,285
Dēngtái Xiāng灯台乡Rural TownshipShùnqìng Qū6,213
Dēngtă Xiāng灯塔乡Rural TownshipYílŏng Xiàn9,317
Diànyā Xiāng店垭乡Rural TownshipNánbù Xiàn6,125
Dìngshuĭ Zhèn定水镇TownNánbù Xiàn22,161
Dīngzìqiáo Zhèn丁字桥镇TownYílŏng Xiàn8,349
Dōngbà Zhèn东坝镇TownNánbù Xiàn14,673
Dōngdài Xiāng东岱乡Rural TownshipXīchōng Xiàn7,858
Dōngguān Zhèn东观镇TownGāopíng Qū36,518
Dōngnán Jiēdào东南街道Urban SubdistrictShùnqìng Qū30,900
Dōngshēng Zhèn东升镇TownYíngshān Xiàn19,922
Dōngtài Xiāng东太乡Rural TownshipXīchōng Xiàn10,725
Dōngxīng Zhèn东兴镇TownLángzhōng Shì11,764
Dūjīng Jiēdào都京街道办事处Urban SubdistrictGāopíng Qū12,397
Dùmén Zhèn度门镇TownYílŏng Xiàn18,415
Duōfú Zhèn多扶镇TownXīchōng Xiàn16,188
Èrdào Zhèn二道镇TownYílŏng Xiàn18,126
Èrlóng Zhèn二龙镇TownLángzhōng Shì18,493
Fàndiàn Xiāng梵殿乡Rural TownshipShùnqìng Qū6,124
Fāngshān Xiāng方山乡Rural TownshipLángzhōng Shì7,240
Fătáng Xiāng法堂乡Rural TownshipYíngshān Xiàn7,986
Fēifèng Zhèn飞凤镇TownLángzhōng Shì9,392
Fēngchăn Xiāng丰产乡Rural TownshipYíngshān Xiàn12,402
Fènghé Xiāng凤和乡Rural TownshipXīchōng Xiàn7,174
Fènghuáng Xiāng凤凰乡Rural TownshipGāopíng Qū8,859
Fèngmíng Zhèn凤鸣镇TownXīchōng Xiàn9,721
Fèngshān Xiāng凤山乡Rural TownshipShùnqìng Qū6,131
Fèngshí Xiāng凤石乡Rural TownshipPéng'ān Xiàn8,019
Fèngyí Xiāng凤仪乡Rural TownshipYílŏng Xiàn11,629
Fēngzhàn Xiāng峰占乡Rural TownshipLángzhōng Shì8,685
Fù'ān Xiāng复安乡Rural TownshipXīchōng Xiàn5,414
Fúdé Zhèn福德镇TownPéng'ān Xiàn14,734
Fúhŭ Zhèn伏虎镇TownNánbù Xiàn20,996
Fújūn Xiāng扶君乡Rural TownshipXīchōng Xiàn5,878
Fúlín Xiāng福临乡Rural TownshipYílŏng Xiàn8,568
Fùlì Zhèn富利镇TownNánbù Xiàn15,343
Fúxīng Xiāng福星乡Rural TownshipLángzhōng Shì9,204
Fùxīng Zhèn复兴镇TownYílŏng Xiàn25,397
Fúyuán Xiāng福源乡Rural TownshipYíngshān Xiàn7,455
Gāomă Xiāng高码乡Rural TownshipYíngshān Xiàn4,168
Gāomiào Xiāng高庙乡Rural TownshipPéng'ān Xiàn9,953
Gāoyuàn Zhèn高院镇TownXīchōng Xiàn12,846
Gòngxīng Zhèn共兴镇TownShùnqìng Qū6,207
Guānfèng Xiāng观凤乡Rural TownshipXīchōng Xiàn7,651
Guānghuá Xiāng光华乡Rural TownshipNánbù Xiàn6,502
Guāngzhōng Xiāng光中乡Rural TownshipNánbù Xiàn7,573
Guānwén Zhèn关文镇TownXīchōng Xiàn8,321
Guànyā Xiāng罐垭乡Rural TownshipXīchōng Xiàn9,456
Guānzĭ Zhèn观紫镇TownYílŏng Xiàn11,080
Guìhuā Xiāng桂花乡Rural TownshipShùnqìng Qū6,070
Gŭlóu Zhèn古楼镇TownXīchōng Xiàn13,552
Hăitián Xiāng海田乡Rural TownshipPéng'ān Xiàn4,938
Hánpō Xiāng寒坡乡Rural TownshipNánbù Xiàn10,626
Hébà Zhèn河坝镇TownNánbù Xiàn11,998
Hédōng Zhèn河东镇TownNánbù Xiàn10,145
Hèfēng Xiāng鹤峰乡Rural TownshipLángzhōng Shì6,561
Hélóu Xiāng河楼乡Rural TownshipLángzhōng Shì7,048
Hépínglù Jiēdào和平路街道Urban SubdistrictShùnqìng Qū73,822
Héshū Zhèn河舒镇TownPéng'ān Xiàn19,202
Héxīng Xiāng合兴乡Rural TownshipYíngshān Xiàn10,741
Héxī Zhèn河西镇TownJiālíng Qū12,965
Héxī Zhèn河溪镇TownLángzhōng Shì19,589
Hézuò Xiāng合作乡Rural TownshipYílŏng Xiàn6,072
Hóngguān Xiāng宏观乡Rural TownshipNánbù Xiàn13,696
Hóngqiáo Xiāng宏桥乡Rural TownshipXīchōng Xiàn6,413
Hóngshān Zhèn洪山镇TownLángzhōng Shì18,414
Huáfèng Jiēdào华凤街道Urban SubdistrictShùnqìng Qū36,958
Huáguāng Xiāng华光乡Rural TownshipXīchōng Xiàn8,323
Huāguàn Zhèn花罐镇TownNánbù Xiàn8,912
Huáishù Zhèn槐树镇TownXīchōng Xiàn11,040
Huángdù Zhèn黄渡镇TownYíngshān Xiàn10,626
Huángjīn Zhèn黄金镇TownNánbù Xiàn13,941
Huángxī Xiāng黄溪乡Rural TownshipGāopíng Qū9,643
Huáxīng Zhèn华兴镇TownJiālíng Qū14,023
Huāyuán Zhèn花园镇TownJiālíng Qū8,889
Huíchūn Zhèn回春镇TownYílŏng Xiàn20,239
Huījĭng Zhèn辉景镇TownShùnqìng Qū7,999
Huìlóng Zhèn会龙镇TownGāopíng Qū15,003
Huílóng Zhèn回龙镇TownYíngshān Xiàn29,502
Huŏfēng Xiāng火峰乡Rural TownshipNánbù Xiàn9,317
Huŏhuā Jiēdào火花街道Urban SubdistrictJiālíng Qū91,849
Jiānglíng Zhèn江陵镇TownGāopíng Qū23,431
Jiāngnán Jiēdào江南街道Urban SubdistrictLángzhōng Shì31,574
Jiànxīng Zhèn建兴镇TownNánbù Xiàn31,794
Jí'ān Zhèn吉安镇TownJiālíng Qū16,134
Jìchuān Zhèn济川镇TownYíngshān Xiàn17,057
Jìdù Xiāng济渡乡Rural TownshipPéng'ān Xiàn8,067
Jiĕyuán Xiāng解元乡Rural TownshipLángzhōng Shì6,297
Jífèng Zhèn集凤镇TownJiālíng Qū9,931
Jīnbăo Zhèn金宝镇TownJiālíng Qū11,656
Jīnchéng Xiāng金城乡Rural TownshipLángzhōng Shì5,561
Jīnchéng Zhèn金城镇TownYílŏng Xiàn108,006
Jìnchéng Zhèn晋城镇TownXīchōng Xiàn102,325
Jīnfèng Zhèn金凤镇TownJiālíng Qū22,918
Jīngxī Jiēdào荆溪街道Urban SubdistrictShùnqìng Qū11,777
Jīnjiă Xiāng金甲乡Rural TownshipPéng'ān Xiàn12,351
Jĭnpíng Zhèn锦屏镇TownPéng'ān Xiàn22,467
Jīnquán Xiāng金泉乡Rural TownshipXīchōng Xiàn7,634
Jīnshān Xiāng金山乡Rural TownshipXīchōng Xiàn5,354
Jìnshuĭ Xiāng浸水乡Rural TownshipGāopíng Qū15,961
Jīntái Zhèn金台镇TownShùnqìng Qū10,188
Jīnxī Zhèn金溪镇TownPéng'ān Xiàn27,316
Jīnyā Zhèn金垭镇TownLángzhōng Shì17,973
Jīnyuán Xiāng金源乡Rural TownshipXīchōng Xiàn9,457
Jīnzi Xiāng金子乡Rural TownshipLángzhōng Shì10,339
Jīshàn Xiāng积善乡Rural TownshipJiālíng Qū9,919
Jiŭlóng Xiāng九龙乡Rural TownshipYílŏng Xiàn8,535
Jùguāng Xiāng炬光乡Rural TownshipYílŏng Xiàn6,221
Jùlóng Zhèn巨龙镇TownPéng'ān Xiàn14,264
Kāiyuán Xiāng开元乡Rural TownshipPéng'ān Xiàn3,652
Kŏngquè Xiāng孔雀乡Rural TownshipYíngshān Xiàn8,365
Láiyí Xiāng来仪乡Rural TownshipYílŏng Xiàn9,468
Lăngchí Zhèn朗池镇TownYíngshān Xiàn76,077
Lăoguān Zhèn老观镇TownLángzhōng Shì20,880
Lăojūn Zhèn老君镇TownGāopíng Qū13,365
Lăolín Zhèn老林镇TownYíngshān Xiàn12,595
Lăomù Xiāng老木乡Rural TownshipYílŏng Xiàn10,272
Lăoyā Zhèn老鸦镇TownNánbù Xiàn15,782
Lèxīng Xiāng乐兴乡Rural TownshipYílŏng Xiàn8,493
Liánchí Zhèn莲池镇TownXīchōng Xiàn6,897
Liángfēng Xiāng凉风乡Rural TownshipYíngshān Xiàn6,600
Liănglù Xiāng两路乡Rural TownshipPéng'ān Xiàn6,610
Liángshuĭ Zhèn凉水镇TownLángzhōng Shì12,858
Liăoyè Zhèn蓼叶镇TownYíngshān Xiàn7,264
Lĭbà Zhèn里坝镇TownJiālíng Qū9,845
Lĭdù Zhèn李渡镇TownJiālíng Qū23,115
Lĭjiā Zhèn李家镇TownShùnqìng Qū14,610
Lĭlè Xiāng礼乐乡Rural TownshipJiālíng Qū9,318
Língjiù Zhèn灵鹫镇TownYíngshān Xiàn24,556
Línglóng Xiāng玲珑乡Rural TownshipYíngshān Xiàn6,126
Línjiāng Xiāng临江乡Rural TownshipJiālíng Qū14,178
Lĭqiáo Xiāng李桥乡Rural TownshipXīchōng Xiàn7,223
Lìshān Zhèn立山镇TownYílŏng Xiàn31,509
Liùhé Xiāng六合乡Rural TownshipYíngshān Xiàn4,435
Liúmă Zhèn流马镇TownNánbù Xiàn8,641
Liŭshù Xiāng柳树乡Rural TownshipNánbù Xiàn8,742
Liŭtān Xiāng柳滩乡Rural TownshipPéng'ān Xiàn11,021
Liŭyā Zhèn柳垭镇TownYílŏng Xiàn20,742
Liŭyì Xiāng柳驿乡Rural TownshipNánbù Xiàn9,461
Lìxī Zhèn利溪镇TownPéng'ān Xiàn17,130
Lóngcán Zhèn龙蚕镇TownPéng'ān Xiàn14,218
Lóngfú Xiāng龙伏乡Rural TownshipYíngshān Xiàn8,207
Lóngguì Xiāng龙桂乡Rural TownshipShùnqìng Qū8,266
Lónglĭng Zhèn龙岭镇TownJiālíng Qū17,390
Lóngmén Jiēdào龙门街道办事处Urban SubdistrictGāopíng Qū47,479
Lóngmiào Xiāng龙庙乡Rural TownshipNánbù Xiàn4,584
Lóngpán Zhèn龙蟠镇TownJiālíng Qū15,272
Lóngqiáo Xiāng龙桥乡Rural TownshipYílŏng Xiàn9,766
Lóngquán Zhèn龙泉镇TownJiālíng Qū8,911
Lóngquán Zhèn龙泉镇TownLángzhōng Shì12,186
Lóngxīng Xiāng隆兴乡Rural TownshipGāopíng Qū12,965
Lóngyún Zhèn龙云镇TownPéng'ān Xiàn8,269
Lùjĭng Zhèn渌井镇TownYíngshān Xiàn7,887
Luójiā Zhèn罗家镇TownPéng'ān Xiàn17,153
Luòshì Zhèn骆市镇TownYíngshān Xiàn27,354
Luóxī Zhèn螺溪镇TownGāopíng Qū14,913
Lǜshuĭ Zhèn绿水镇TownYíngshān Xiàn14,082
Lúxī Zhèn芦溪镇TownShùnqìng Qū14,308
Mă'ān Zhèn马鞍镇TownYílŏng Xiàn36,949
Măjiā Xiāng马家乡Rural TownshipGāopíng Qū10,440
Măwáng Xiāng马王乡Rural TownshipNánbù Xiàn5,710
Méijiā Xiāng梅家乡Rural TownshipNánbù Xiàn8,094
Méngyā Xiāng檬垭乡Rural TownshipYílŏng Xiàn9,539
Miàogāo Zhèn妙高镇TownLángzhōng Shì13,559
Míngdé Xiāng明德乡Rural TownshipYíngshān Xiàn10,342
Mínglóng Zhèn鸣龙镇TownXīchōng Xiàn12,426
Mùbà Xiāng睦坝乡Rural TownshipPéng'ān Xiàn16,244
Mùdĭng Xiāng木顶乡Rural TownshipYíngshān Xiàn9,462
Mùlán Zhèn木兰镇TownLángzhōng Shì6,043
Mùlăo Zhèn木老镇TownJiālíng Qū12,838
Mùyā Zhèn木垭镇TownYíngshān Xiàn12,049
Nánjiāng Xiāng南江乡Rural TownshipGāopíng Qū10,582
Nánlóng Zhèn南隆镇TownNánbù Xiàn193,069
Nánmù Zhèn楠木镇TownNánbù Xiàn16,489
Nányàn Xiāng南燕乡Rural TownshipPéng'ān Xiàn11,290
Niănpán Xiāng碾盘乡Rural TownshipNánbù Xiàn7,449
Niănyā Xiāng碾垭乡Rural TownshipNánbù Xiàn8,167
Pánlóng Zhèn盘龙镇TownNánbù Xiàn27,138
Péngchéng Zhèn彭城镇TownLángzhōng Shì14,340
Píngqiáo Xiāng平桥乡Rural TownshipNánbù Xiàn9,384
Píngtóu Xiāng平头乡Rural TownshipPéng'ān Xiàn9,128
Pŭlĭng Xiāng普岭乡Rural TownshipYíngshān Xiàn13,589
Qiānfó Zhèn千佛镇TownLángzhōng Shì17,135
Qiānqiū Xiāng千秋乡Rural TownshipNánbù Xiàn6,096
Qiáolóng Xiāng桥龙乡Rural TownshipJiālíng Qū6,142
Qiáolóu Xiāng桥楼乡Rural TownshipLángzhōng Shì6,697
Qībăosì Zhèn七宝寺镇TownJiālíng Qū7,634
Qījiàn Xiāng七涧乡Rural TownshipYíngshān Xiàn6,057
Qīlĭ Jiēdào七里街道Urban SubdistrictLángzhōng Shì28,237
Qílóng Xiāng骑龙乡Rural TownshipPéng'ān Xiàn6,802
Qīngjū Zhèn青居镇TownGāopíng Qū14,494
Qīnglián Jiēdào青莲街道办事处Urban SubdistrictGāopíng Qū9,129
Qīnglóng Xiāng青龙乡Rural TownshipXīchōng Xiàn7,250
Qīngquán Xiāng清泉乡Rural TownshipLángzhōng Shì5,800
Qīngshān Xiāng青山乡Rural TownshipYíngshān Xiàn7,666
Qīngshī Zhèn青狮镇TownXīchōng Xiàn12,739
Qīngshuĭ Xiāng清水乡Rural TownshipYíngshān Xiàn8,271
Qīngsōng Xiāng青松乡Rural TownshipGāopíng Qū9,548
Qīngxī Jiēdào清溪街道办事处Urban SubdistrictGāopíng Qū36,180
Qīngyuán Xiāng清源乡Rural TownshipYíngshān Xiàn7,489
Qiūyā Xiāng丘垭乡Rural TownshipNánbù Xiàn7,523
Qiūyā Xiāng秋垭乡Rural TownshipYílŏng Xiàn6,597
Quējiā Zhèn阙家镇TownGāopíng Qū9,510
Qúnlè Xiāng群乐乡Rural TownshipPéng'ān Xiàn9,510
Qúnlóng Xiāng群龙乡Rural TownshipNánbù Xiàn10,199
Qŭshuĭ Zhèn曲水镇TownJiālíng Qū13,428
Rénhé Zhèn仁和镇TownXīchōng Xiàn12,359
Rìxīng Zhèn日兴镇TownYílŏng Xiàn29,955
Sàijīn Zhèn赛金镇TownYílŏng Xiàn16,337
Sānbà Xiāng三坝乡Rural TownshipPéng'ān Xiàn10,333
Sānguān Zhèn三官镇TownNánbù Xiàn11,006
Sānhé Zhèn三河镇TownYílŏng Xiàn15,959
Sānhuì Zhèn三会镇TownJiālíng Qū8,629
Sānjiāo Zhèn三蛟镇TownYílŏng Xiàn13,573
Sānmiào Xiāng三庙乡Rural TownshipLángzhōng Shì4,862
Sānqīng Xiāng三清乡Rural TownshipNánbù Xiàn10,658
Sānxīng Zhèn三兴镇TownYíngshān Xiàn9,189
Sānyuán Xiāng三元乡Rural TownshipYíngshān Xiàn9,058
Shāxī Jiēdào沙溪街道Urban SubdistrictLángzhōng Shì29,103
Shénbà Zhèn神坝镇TownNánbù Xiàn8,429
Shèngguān Zhèn胜观镇TownGāopíng Qū11,840
Shēngshuĭ Zhèn升水镇TownNánbù Xiàn5,495
Shēngzhōng Zhèn升钟镇TownNánbù Xiàn12,700
Shífó Xiāng石佛乡Rural TownshipYílŏng Xiàn11,155
Shíguī Zhèn石圭镇TownGāopíng Qū9,737
Shíhé Zhèn石河镇TownNánbù Xiàn13,088
Shíkŏng Xiāng石孔乡Rural TownshipPéng'ān Xiàn8,879
Shíliáng Xiāng石梁乡Rural TownshipPéng'ān Xiàn10,597
Shílóng Zhèn石龙镇TownLángzhōng Shì12,424
Shílóu Xiāng石楼乡Rural TownshipJiālíng Qū6,930
Shíquán Xiāng石泉乡Rural TownshipNánbù Xiàn10,314
Shítān Zhèn石滩镇TownLángzhōng Shì9,881
Shìyáng Zhèn世阳镇TownJiālíng Qū18,665
Shuāngdiàn Xiāng双店乡Rural TownshipJiālíng Qū13,825
Shuāngfēng Xiāng双峰乡Rural TownshipNánbù Xiàn8,093
Shuāngfèng Zhèn双凤镇TownXīchōng Xiàn16,662
Shuāngfó Zhèn双佛镇TownNánbù Xiàn10,539
Shuāngguì Zhèn双桂镇TownJiālíng Qū11,114
Shuāngjiāng Xiāng双江乡Rural TownshipXīchōng Xiàn6,098
Shuānglín Xiāng双林乡Rural TownshipYíngshān Xiàn7,703
Shuāngliú Zhèn双流镇TownYíngshān Xiàn25,586
Shuānglóng Zhèn双龙镇TownLángzhōng Shì10,808
Shuāngluò Xiāng双洛乡Rural TownshipXīchōng Xiàn5,995
Shuāngpán Xiāng双盘乡Rural TownshipYílŏng Xiàn8,872
Shuāngqiáo Zhèn双桥镇TownShùnqìng Qū6,248
Shuāngqìng Xiāng双庆乡Rural TownshipYílŏng Xiàn10,151
Shuāngshèng Zhèn双胜镇TownYílŏng Xiàn19,613
Shuāngxī Xiāng双溪乡Rural TownshipYíngshān Xiàn12,060
Shuĭguān Zhèn水观镇TownLángzhōng Shì22,502
Shùnhé Xiāng顺河乡Rural TownshipShùnqìng Qū6,734
Sīdé Xiāng思德乡Rural TownshipYílŏng Xiàn7,441
Sìlóng Xiāng四龙乡Rural TownshipNánbù Xiàn8,770
Sìxĭ Xiāng四喜乡Rural TownshipYíngshān Xiàn9,194
Sīyī Zhèn思依镇TownLángzhōng Shì17,636
Tàihé Xiāng太和乡Rural TownshipJiālíng Qū6,320
Tàihuá Xiāng太华乡Rural TownshipNánbù Xiàn7,192
Tàipéng Xiāng太蓬乡Rural TownshipYíngshān Xiàn7,484
Tàipíng Zhèn太平镇TownXīchōng Xiàn12,262
Tàixiá Xiāng太霞乡Rural TownshipNánbù Xiàn4,206
Táoyuán Xiāng桃园乡Rural TownshipJiālíng Qū8,382
Tiānchéng Xiāng天成乡Rural TownshipPéng'ān Xiàn11,068
Tiāngōng Xiāng天宫乡Rural TownshipLángzhōng Shì5,768
Tiānlín Xiāng天林乡Rural TownshipLángzhōng Shì8,871
Tiānxīng Xiāng天星乡Rural TownshipJiālíng Qū6,586
Tiĕbiān Xiāng铁鞭乡Rural TownshipNánbù Xiàn5,502
Tiĕfótáng Zhèn铁佛塘镇TownNánbù Xiàn10,029
Tóngdé Xiāng同德乡Rural TownshipXīchōng Xiàn7,632
Tónggŭ Xiāng铜鼓乡Rural TownshipYílŏng Xiàn17,480
Tóngpíng Xiāng桐坪乡Rural TownshipNánbù Xiàn7,448
Tóngrén Xiāng同仁乡Rural TownshipShùnqìng Qū4,237
Tōngtiān Xiāng通天乡Rural TownshipYíngshān Xiàn11,486
Tŭmén Xiāng土门乡Rural TownshipJiālíng Qū11,704
Tŭmén Zhèn土门镇TownYílŏng Xiàn34,718
Wángjiā Zhèn王家镇TownNánbù Xiàn15,651
Wàngyā Zhèn望垭镇TownLángzhōng Shì13,328
Wànjiā Xiāng万家乡Rural TownshipGāopíng Qū3,667
Wànnián Zhèn万年镇TownNánbù Xiàn8,344
Wăzi Zhèn瓦子镇TownYílŏng Xiàn9,933
Wénchéng Zhèn文成镇TownLángzhōng Shì11,276
Wénfēng Jiēdào文峰街道Urban SubdistrictJiālíng Qū16,036
Wénxīng Zhèn文星镇TownYílŏng Xiàn14,431
Wŭfèng Jiēdào舞凤街道Urban SubdistrictShùnqìng Qū53,006
Wŭfú Zhèn五福镇TownYílŏng Xiàn13,778
Wŭlíng Xiāng五灵乡Rural TownshipNánbù Xiàn13,759
Wŭmă Zhèn五马镇TownLángzhōng Shì14,176
Wŭpéng Xiāng武棚乡Rural TownshipYílŏng Xiàn10,148
Xiāndiàn Xiāng鲜店乡Rural TownshipPéng'ān Xiàn8,731
Xiānfēng Zhèn先锋镇TownYílŏng Xiàn9,699
Xiánglóng Xiāng祥龙乡Rural TownshipXīchōng Xiàn8,010
Xiāngrú Zhèn相如镇TownPéng'ān Xiàn100,344
Xiānlín Zhèn仙林镇TownXīchōng Xiàn10,257
Xiàojiā Xiāng肖家乡Rural TownshipNánbù Xiàn8,303
Xiăolóng Jiēdào小龙街道办事处Urban SubdistrictGāopíng Qū30,688
Xiăoqiáo Zhèn小桥镇TownYíngshān Xiàn29,723
Xiāoshuĭ Zhèn消水镇TownYíngshān Xiàn14,403
Xiăoyuán Xiāng小元乡Rural TownshipNánbù Xiàn11,373
Xīchéng Jiēdào西城街道Urban SubdistrictShùnqìng Qū71,628
Xièhé Zhèn谢河镇TownNánbù Xiàn8,469
Xīhé Xiāng西河乡Rural TownshipNánbù Xiàn3,412
Xīnchăng Xiāng新场乡Rural TownshipJiālíng Qū11,370
Xīndiàn Zhèn新店镇TownYíngshān Xiàn18,208
Xīnfù Xiāng新复乡Rural TownshipShùnqìng Qū5,237
Xīnghuŏ Zhèn星火镇TownYíngshān Xiàn18,717
Xīngshèng Xiāng兴盛乡Rural TownshipNánbù Xiàn9,189
Xīngwàng Zhèn兴旺镇TownPéng'ān Xiàn13,333
Xīnhé Xiāng新河乡Rural TownshipPéng'ān Xiàn9,939
Xīniăn Xiāng西碾乡Rural TownshipXīchōng Xiàn7,328
Xīnjiàn Jiēdào新建街道Urban SubdistrictShùnqìng Qū56,380
Xīnmiào Xiāng新庙乡Rural TownshipJiālíng Qū7,397
Xīnyuán Xiāng新园乡Rural TownshipPéng'ān Xiàn9,230
Xīnzhèng Zhèn新政镇TownYílŏng Xiàn65,788
Xióngshī Xiāng雄狮乡Rural TownshipNánbù Xiàn6,629
Xīqiáo Zhèn西桥镇TownYíngshān Xiàn11,146
Xīshān Xiāng西山乡Rural TownshipLángzhōng Shì8,470
Xītóu Xiāng溪头乡Rural TownshipGāopíng Qū13,112
Xīxīng Jiēdào西兴街道办事处Urban SubdistrictJiālíng Qū9,871
Xújiā Zhèn徐家镇TownPéng'ān Xiàn24,944
Yākŏu Xiāng垭口乡Rural TownshipLángzhōng Shì6,969
Yángjiā Zhèn杨家镇TownPéng'ān Xiàn13,897
Yángqiáo Zhèn杨桥镇TownYílŏng Xiàn13,374
Yānjiā Xiāng鄢家乡Rural TownshipGāopíng Qū6,127
Yánxī Xiāng盐溪乡Rural TownshipJiālíng Qū9,467
Yáochăng Xiāng窑场乡Rural TownshipNánbù Xiàn9,501
Yìhé Xiāng义和乡Rural TownshipXīchōng Xiàn5,696
Yīlì Zhèn一立镇TownJiālíng Qū13,683
Yìlù Zhèn义路镇TownYílŏng Xiàn10,209
Yìmén Xiāng义门乡Rural TownshipYílŏng Xiàn9,349
Yíngxī Jiēdào潆溪街道Urban SubdistrictShùnqìng Qū71,406
Yínhàn Zhèn银汉镇TownPéng'ān Xiàn12,773
Yíshān Xiāng移山乡Rural TownshipJiālíng Qū9,428
Yìxīng Zhèn义兴镇TownXīchōng Xiàn17,979
Yŏng'ān Zhèn永安镇TownGāopíng Qū9,732
Yŏngdìng Zhèn永定镇TownNánbù Xiàn12,549
Yŏngfēng Zhèn永丰镇TownShùnqìng Qū10,566
Yŏngguāng Xiāng永光乡Rural TownshipYílŏng Xiàn9,216
Yŏnghóng Xiāng永红乡Rural TownshipNánbù Xiàn11,676
Yŏnglè Zhèn永乐镇TownYílŏng Xiàn29,646
Yŏngqìng Xiāng永庆乡Rural TownshipNánbù Xiàn6,116
Yŏngqīng Xiāng永清乡Rural TownshipXīchōng Xiàn7,294
Yŏngquán Xiāng涌泉乡Rural TownshipYíngshān Xiàn8,460
Yuèzhōng Xiāng悦中乡Rural TownshipYíngshān Xiàn7,996
Yùjiā Xiāng喻家乡Rural TownshipGāopíng Qū6,784
Yùshĭ Xiāng御史乡Rural TownshipGāopíng Qū10,674
Yùtái Zhèn玉台镇TownLángzhōng Shì5,004
Yúxī Xiāng渔溪乡Rural TownshipShùnqìng Qū7,084
Yùzhèn Xiāng玉镇乡Rural TownshipNánbù Xiàn4,449
Zăobì Xiāng枣碧乡Rural TownshipLángzhōng Shì6,744
Zàojiăo Xiāng皂角乡Rural TownshipNánbù Xiàn5,027
Zēngchăn Xiāng增产乡Rural TownshipYíngshān Xiàn10,895
Zhānggōng Zhèn张公镇TownYílŏng Xiàn15,514
Zhànshān Xiāng占山乡Rural TownshipXīchōng Xiàn10,987
Zhèngyuán Zhèn正源镇TownPéng'ān Xiàn12,721
Zhìpíng Xiāng治平乡Rural TownshipLángzhōng Shì6,170
Zhōngbà Xiāng中坝乡Rural TownshipYílŏng Xiàn10,961
Zhōngchéng Jiēdào中城街道Urban SubdistrictShùnqìng Qū74,005
Zhōnglĭng Xiāng中岭乡Rural TownshipXīchōng Xiàn7,984
Zhōngnán Xiāng中南乡Rural TownshipXīchōng Xiàn4,474
Zhōngxīn Xiāng中心乡Rural TownshipNánbù Xiàn8,514
Zhōuhé Zhèn周河镇TownYílŏng Xiàn6,772
Zhūjiā Xiāng诸家乡Rural TownshipPéng'ān Xiàn12,004
Zhūzhèn Xiāng朱镇乡Rural TownshipLángzhōng Shì10,269
Zĭyán Xiāng紫岩乡Rural TownshipXīchōng Xiàn8,625
Zŏumă Xiāng走马乡Rural TownshipGāopíng Qū17,132

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).