Home
Show Map

Jìnxián Xiàn

County in Nánchāng Shì / 南昌市

County

The population of Jìnxián Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Jìnxián Xiàn进贤县County690,446
Nánchāng Shì南昌市Prefecture-level City5,042,566

Contents: Townships

The population of the townships in Jìnxián Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báiwéi Xiāng白圩乡Rural TownshipJìnxián Xiàn25,531
Chángshānyàn Xiāng长山晏乡Rural TownshipJìnxián Xiàn20,877
Chíxī Xiāng池溪乡Rural TownshipJìnxián Xiàn20,159
Èrtáng Xiāng二塘乡Rural TownshipJìnxián Xiàn12,647
Jiàqiáo Zhèn架桥镇TownJìnxián Xiàn24,750
Lĭdù Zhèn李渡镇TownJìnxián Xiàn40,951
Luóxī Zhèn罗溪镇TownJìnxián Xiàn26,305
Méizhuāng Zhèn梅庄镇TownJìnxián Xiàn31,629
Mínhé Zhèn民和镇TownJìnxián Xiàn170,402
Nántái Xiāng南台乡Rural TownshipJìnxián Xiàn15,306
Qiánfāng Zhèn前坊镇TownJìnxián Xiàn26,149
Qīlĭ Xiāng七里乡Rural TownshipJìnxián Xiàn27,060
Quánlĭng Xiāng泉岭乡Rural TownshipJìnxián Xiàn24,454
Sānlĭ Xiāng三里乡Rural TownshipJìnxián Xiàn32,605
Sānyángjí Xiāng三阳集乡Rural TownshipJìnxián Xiàn25,645
Wéngăng Zhèn文港镇TownJìnxián Xiàn35,209
Wēnzhèn Zhèn温圳镇TownJìnxián Xiàn40,376
Xiàbùjí Xiāng下埠集乡Rural TownshipJìnxián Xiàn24,808
Yáqián Xiāng衙前乡Rural TownshipJìnxián Xiàn14,676
Zhānggōng Zhèn张公镇TownJìnxián Xiàn28,131
Zhōnglíng Xiāng钟陵乡Rural TownshipJìnxián Xiàn22,776

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).