Home
Show Map

Ānyì Xiàn

County in Nánchāng Shì / 南昌市

County

The population of Ānyì Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānyì Xiàn安义县County180,194
Nánchāng Shì南昌市Prefecture-level City5,042,566

Contents: Townships

The population of the townships in Ānyì Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Chángbù Zhèn长埠镇TownĀnyì Xiàn8,213
Chángjūn Xiāng长均乡Rural TownshipĀnyì Xiàn7,497
Dĭnghú Zhèn鼎湖镇TownĀnyì Xiàn18,887
Dōngyáng Zhèn东阳镇TownĀnyì Xiàn9,441
Guóyíngjiàolĭng Kĕnzhíchăng国营峤岭垦殖场Township-like AreaĀnyì Xiàn785
Guóyíngwànbù Kĕnzhíchăng国营万埠垦殖场Township-like AreaĀnyì Xiàn1,397
Huángzhōu Zhèn黄洲镇TownĀnyì Xiàn8,251
Jiāngxī'ānyì Gōngyè Yuánqū江西安义工业园区Township-like AreaĀnyì Xiàn2,767
Lóngjīn Zhèn龙津镇TownĀnyì Xiàn74,098
Qiáolè Xiāng乔乐乡Rural TownshipĀnyì Xiàn9,024
Shíbí Zhèn石鼻镇TownĀnyì Xiàn18,922
Wànbù Zhèn万埠镇TownĀnyì Xiàn14,228
Xīnmín Xiāng新民乡Rural TownshipĀnyì Xiàn6,684

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).