Home
Show Map

China: Miányáng Shì (Sìchuān)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Miányáng Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānzhōu Qū安州区District366,802
Bĕichuān Qiāngzú Zìzhìxiàn北川羌族自治县Autonomous County197,108
Fúchéng Qū涪城区District866,727
Jiāngyóu Shì江油市County-level City762,140
Píngwŭ Xiàn平武县County170,959
Sāntái Xiàn三台县County1,042,064
Yántíng Xiàn盐亭县County417,221
Yóuxiān Qū游仙区District488,604
Zĭtóng Xiàn梓潼县County302,246
Miányáng Shì绵阳市Prefecture-level City4,613,871

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Miányáng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānjiā Zhèn安家镇TownYántíng Xiàn8,974
Bàdĭ Xiāng [incl. Dūnshàng Xiāng]坝底乡Rural TownshipBĕichuān Qiāngzú Zìzhìxiàn7,273
Bādòng Zhèn八洞镇TownSāntái Xiàn17,559
Báichán Zhèn白蝉镇TownYóuxiān Qū5,592
Bǎilín Zhèn柏林镇TownYóuxiān Qū9,449
Báimă Zàngzú Xiāng白马藏族乡Rural TownshipPíngwŭ Xiàn1,369
Báiní Xiāng白坭乡Rural TownshipBĕichuān Qiāngzú Zìzhìxiàn3,524
Băiqĭng Zhèn百顷镇TownSāntái Xiàn9,325
Báishí Xiāng白什乡Rural TownshipBĕichuān Qiāngzú Zìzhìxiàn2,694
Báiyún Zhèn白云镇TownZĭtóng Xiàn7,922
Bǎizĭ Zhèn柏梓镇TownYántíng Xiàn15,944
Băolín Zhèn宝林镇TownĀnzhōu Qū10,049
Băoshí Xiāng宝石乡Rural TownshipZĭtóng Xiàn6,862
Bāyī Zhèn八一镇TownJiāngyóu Shì11,672
Bàzi Xiāng坝子乡Rural TownshipPíngwŭ Xiàn7,040
Bĕibà Zhèn北坝镇TownSāntái Xiàn54,051
Chánggāng Jiēdào长钢街道Urban SubdistrictJiāngyóu Shì18,705
Chángqīng Zhèn长卿镇TownZĭtóng Xiàn12,342
Cháoyáng Jiēdào朝阳街道Urban SubdistrictFúchéng Qū82,110
Cháozhēn Xiāng朝真乡Rural TownshipYóuxiān Qū7,526
Chátíng Xiāng茶亭乡Rural TownshipYántíng Xiàn4,911
Chéngbĕi Jiēdào城北街道Urban SubdistrictFúchéng Qū68,931
Chéngjiāo Jiēdào城郊街道Urban SubdistrictFúchéng Qū26,658
Chéngxiāng Jiēdào城厢街道Urban SubdistrictFúchéng Qū73,345
Chénjiābà Zhèn陈家坝镇TownBĕichuān Qiāngzú Zìzhìxiàn10,067
Chénkàng Zhèn沉抗镇TownYóuxiān Qū14,834
Chónghuá Zhèn重华镇TownJiāngyóu Shì11,688
Chóngxīng Xiāng重兴乡Rural TownshipJiāngyóu Shì6,792
Chuàngyèyuán Jiēdào创业园街道Urban SubdistrictFúchéng Qū28,144
Chūnléi Jiēdào [Kēxué Chéng]春雷街道Urban SubdistrictYóuxiān Qū21,935
Dàkāng Zhèn大康镇TownJiāngyóu Shì18,250
Dàqiáo Zhèn大桥镇TownPíngwŭ Xiàn6,816
Dàxīng Huízú Xiāng大兴回族乡Rural TownshipYántíng Xiàn4,954
Dàxīn Zhèn大新镇TownZĭtóng Xiàn8,599
Dàyàn Zhèn大堰镇TownJiāngyóu Shì12,678
Dìngyuăn Xiāng定远乡Rural TownshipZĭtóng Xiàn5,886
Dōng'ān Xiāng东安乡Rural TownshipJiāngyóu Shì9,492
Dōnglín Zhèn东林镇TownYóuxiān Qū6,926
Dōngshí Xiāng东石乡Rural TownshipZĭtóng Xiàn6,105
Dōngtă Zhèn东塔镇TownSāntái Xiàn13,437
Dōngxīng Zhèn东兴镇TownJiāngyóu Shì7,429
Dōngxuān Zhèn东宣镇TownYóuxiān Qū7,048
Dōuguàn Xiāng [incl. Guànlĭng Xiāng, Dūbà Xiāng]都贯乡Rural TownshipBĕichuān Qiāngzú Zìzhìxiàn5,220
Dòukòu Qiāngzú Xiāng [incl. Xútáng Xiāng]豆叩羌族乡Rural TownshipPíngwŭ Xiàn9,807
Duànshí Xiāng断石乡Rural TownshipSāntái Xiàn7,731
Èrdòng Xiāng二洞乡Rural TownshipZĭtóng Xiàn3,599
Èrlángmiào Zhèn二郎庙镇TownJiāngyóu Shì23,853
Fāngshuĭ Zhèn方水镇TownJiāngyóu Shì10,828
Fèishuĭ Zhèn沸水镇TownĀnzhōu Qū10,194
Fēnggŭ Zhèn丰谷镇TownFúchéng Qū12,741
Fénghé Xiāng冯河乡Rural TownshipYántíng Xiàn7,874
Fènghuáng Xiāng凤凰乡Rural TownshipYóuxiān Qū6,418
Fēngshùn Xiāng枫顺乡Rural TownshipJiāngyóu Shì2,173
Fújiāng Jiēdào涪江街道Urban SubdistrictYóuxiān Qū47,796
Fùlè Jiēdào富乐街道Urban SubdistrictYóuxiān Qū39,464
Fùshùn Zhèn富顺镇TownSāntái Xiàn13,431
Fùyì Zhèn富驿镇TownYántíng Xiàn39,015
Gāochuān Xiāng高川乡Rural TownshipĀnzhōu Qū4,227
Gāocūn Xiāng高村乡Rural TownshipPíngwŭ Xiàn5,334
Gāoyàn Xiāng高堰乡Rural TownshipSāntái Xiàn6,692
Gōngqū Jiēdào工区街道Urban SubdistrictFúchéng Qū135,592
Guāndì Zhèn关帝镇TownFúchéng Qū7,717
Guānghuī Zhèn光辉镇TownSāntái Xiàn10,280
Guănglì Xiāng广利乡Rural TownshipSāntái Xiàn6,433
Guānqiáo Zhèn观桥镇TownSāntái Xiàn29,361
Guànshān Zhèn贯山镇TownJiāngyóu Shì11,177
Guāntài Zhèn观太镇TownYóuxiān Qū9,430
Guānyì Zhèn观义镇TownZĭtóng Xiàn9,492
Gŭchéng Zhèn [incl. Shuĭtián Xiāng]古城镇TownPíngwŭ Xiàn14,939
Guìxī Zhèn桂溪镇TownBĕichuān Qiāngzú Zìzhìxiàn9,315
Gŭjĭng Zhèn古井镇TownSāntái Xiàn27,377
Hánzēng Chánggāng Jiēdào含增长钢街道Urban SubdistrictJiāngyóu Shì5,752
Hánzēng Zhèn含增镇TownJiāngyóu Shì8,121
Hébiān Zhèn河边镇TownFúchéng Qū9,875
Hēipíng Zhèn黑坪镇TownYántíng Xiàn7,652
Hékŏu Zhèn河口镇TownJiāngyóu Shì8,549
Héqīng Zhèn河清镇TownĀnzhōu Qū15,784
Hóngrén Zhèn宏仁镇TownZĭtóng Xiàn6,510
Hòubà Zhèn厚坝镇TownJiāngyóu Shì20,135
Huāgāi Zhèn [Huāqiăo Zhèn]花荄镇TownĀnzhōu Qū61,807
Huángdiàn Zhèn黄甸镇TownYántíng Xiàn19,844
Huángtŭ Zhèn黄土镇TownĀnzhōu Qū37,406
Huángxī Xiāng黄溪乡Rural TownshipYántíng Xiàn4,214
Huángyángguān Zàngzú Xiāng黄羊关藏族乡Rural TownshipPíngwŭ Xiàn1,553
Huànlóng Xiāng豢龙乡Rural TownshipZĭtóng Xiàn4,597
Huápíng Jiēdào华坪街道Urban SubdistrictJiāngyóu Shì1,013
Huāyuán Zhèn花园镇TownSāntái Xiàn24,236
Hŭyá Zàngzú Xiāng虎牙藏族乡Rural TownshipPíngwŭ Xiàn2,004
Jiāngyóuguān Zhèn [incl. Nánbà Zhèn, Shuĭtián Xiāng]江油关镇TownPíngwŭ Xiàn22,955
Jiànhé Xiāng剑河乡Rural TownshipYántíng Xiàn3,317
Jiànhuá Xiāng建华乡Rural TownshipYóuxiān Qū7,262
Jiànpíng Zhèn建平镇TownSāntái Xiàn21,925
Jiànshè Zhèn建设镇TownSāntái Xiàn8,806
Jiànxīng Xiāng建兴乡Rural TownshipZĭtóng Xiàn4,084
Jiànzhōng Zhèn建中镇TownSāntái Xiàn15,493
Jiāotài Xiāng交泰乡Rural TownshipZĭtóng Xiàn4,288
Jièpái Zhèn界牌镇TownĀnzhōu Qū20,156
Jiēzi Zhèn街子镇TownYóuxiān Qū9,248
Jīn'ān Xiāng金安乡Rural TownshipYántíng Xiàn10,022
Jìndū Xiāng进都乡Rural TownshipSāntái Xiàn4,665
Jīnfēng Zhèn金峰镇TownFúchéng Qū8,441
Jĭngfú Zhèn景福镇TownSāntái Xiàn30,718
Jīngŭ Zhèn金鼓镇TownSāntái Xiàn6,852
Jìngyuán Xiāng敬元乡Rural TownshipJiāngyóu Shì4,987
Jīnjī Zhèn [incl. Jīnjī Zhèn, Zhégōng Xiāng]嫘祖镇TownYántíng Xiàn19,231
Jīnkŏng Zhèn金孔镇TownYántíng Xiàn23,177
Jīnlóng Zhèn金龙镇TownZĭtóng Xiàn9,321
Jīnshí Zhèn金石镇TownSāntái Xiàn20,766
Jiùbăo Qiāngzú Xiāng旧堡羌族乡Rural TownshipPíngwŭ Xiàn3,404
Jiŭlĭng Zhèn九岭镇TownJiāngyóu Shì15,655
Jiǔlóng Zhèn [incl. Bājiăo Zhèn, Wŭlóng Xiāng, Jŭxī Xiāng]九龙镇TownYántíng Xiàn28,754
Júhé Zhèn菊河镇TownSāntái Xiàn7,355
Jùlóng Zhèn巨龙镇TownYántíng Xiàn9,383
Jūshuĭ Zhèn雎水镇TownĀnzhōu Qū17,254
Kăihé Zhèn凯河镇TownSāntái Xiàn14,551
Kāipíng Xiāng开坪乡Rural TownshipBĕichuān Qiāngzú Zìzhìxiàn2,552
Kēxué Chéng Huáfēng Jiēdào科学城华丰街道Urban SubdistrictYóuxiān Qū8,239
Kēxué Chéng Sōnglín Jiēdào科学城松林街道Urban SubdistrictYóuxiān Qū13,349
Kuòdá Zàngzú Xiāng阔达藏族乡Rural TownshipPíngwŭ Xiàn4,242
Láilóng Xiāng来龙乡Rural TownshipYántíng Xiàn3,610
Lăomă Zhèn老马镇TownSāntái Xiàn10,949
Lè'ān Zhèn乐安镇TownSāntái Xiàn26,761
Léigŭ Zhèn擂鼓镇TownBĕichuān Qiāngzú Zìzhìxiàn15,799
Lèjiā Xiāng乐加乡Rural TownshipSāntái Xiàn9,999
Lèxīng Zhèn乐兴镇TownĀnzhōu Qū14,636
Liăngchàhé Xiāng两岔河乡Rural TownshipYántíng Xiàn4,343
Liănghé Zhèn两河镇TownYántíng Xiàn15,768
Lĭchéng Zhèn里程镇TownSāntái Xiàn7,220
Língxīng Zhèn灵兴镇TownSāntái Xiàn12,427
Línnóng Zhèn林农镇TownYántíng Xiàn12,778
Línshān Xiāng林山乡Rural TownshipYántíng Xiàn3,130
Líshŭ Zhèn黎曙镇TownSāntái Xiàn7,058
Liŭchí Zhèn柳池镇TownSāntái Xiàn5,398
Liùhé Xiāng六合乡Rural TownshipJiāngyóu Shì3,388
Liújiā Zhèn刘家镇TownYóuxiān Qū9,943
Liúyíng Zhèn刘营镇TownSāntái Xiàn30,420
Lìxīn Zhèn立新镇TownSāntái Xiàn21,784
Líyă Zhèn黎雅镇TownZĭtóng Xiàn12,860
Lóng'ān Zhèn龙安镇TownPíngwŭ Xiàn37,722
Lóngfèng Zhèn龙凤镇TownJiāngyóu Shì12,913
Lóngshù Zhèn龙树镇TownSāntái Xiàn16,791
Lŭbān Zhèn鲁班镇TownSāntái Xiàn23,690
Lúxī Zhèn芦溪镇TownSāntái Xiàn44,810
Măcáo Xiāng马槽乡Rural TownshipBĕichuān Qiāngzú Zìzhìxiàn1,866
Măjiăo Zhèn马角镇TownJiāngyóu Shì11,818
Mămíng Zhèn马鸣镇TownZĭtóng Xiàn8,609
Mănăo Zhèn玛瑙镇TownZĭtóng Xiàn7,177
Máogōng Xiāng毛公乡Rural TownshipYántíng Xiàn8,529
Máyāng Xiāng麻秧乡Rural TownshipYántíng Xiàn6,481
Măyíng Xiāng马迎乡Rural TownshipZĭtóng Xiàn5,074
Mójiā Zhèn磨家镇TownFúchéng Qū14,028
Mùpí Zàngzú Xiāng木皮藏族乡Rural TownshipPíngwŭ Xiàn931
Mùzuò Zàngzú Xiāng木座藏族乡Rural TownshipPíngwŭ Xiàn1,521
Nánshān Jiēdào南山街道Urban SubdistrictFúchéng Qū71,069
Piànkŏu Xiāng片口乡Rural TownshipBĕichuān Qiāngzú Zìzhìxiàn5,686
Píngtōng Qiāngzú Xiāng [incl. Píngnán Xiāng]平通羌族乡Rural TownshipPíngwŭ Xiàn11,819
Pǔmíng Jiēdào [Gāoxīn Jiēdào]普明街道Urban SubdistrictFúchéng Qū84,584
Qiánfēng Zhèn前锋镇TownSāntái Xiàn7,722
Qiānfú Zhèn [Chápíng Xiāng]千佛镇TownĀnzhōu Qū5,873
Qījiāng Zhèn [incl. Ānjū Zhèn, Băoquán Xiāng]郪江镇TownSāntái Xiàn21,337
Qīnglián Zhèn青莲镇TownJiāngyóu Shì14,676
Qīngpiàn Xiāng青片乡Rural TownshipBĕichuān Qiāngzú Zìzhìxiàn3,234
Qīngquán Zhèn清泉镇TownĀnzhōu Qū11,054
Qīngyì Zhèn [incl. Lóngmén Zhèn]青义镇TownFúchéng Qū64,027
Qiūlín Zhèn秋林镇TownSāntái Xiàn14,293
Qŭshān Zhèn曲山镇TownBĕichuān Qiāngzú Zìzhìxiàn8,745
Rénhé Zhèn仁和镇TownZĭtóng Xiàn8,528
Sāngzăo Zhèn桑枣镇TownĀnzhōu Qū30,016
Sānhé Zhèn三合镇TownJiāngyóu Shì95,912
Sānquán Xiāng三泉乡Rural TownshipZĭtóng Xiàn4,574
Sānyuán Xiāng三元乡Rural TownshipYántíng Xiàn7,271
Sānyuán Zhèn三元镇TownSāntái Xiàn12,870
Shàngxīn Xiāng上新乡Rural TownshipSāntái Xiàn10,067
Shí'ān Zhèn石安镇TownSāntái Xiàn16,707
Shíbăn Zhèn石板镇TownYóuxiān Qū12,448
Shídòng Xiāng石洞乡Rural TownshipFúchéng Qū6,073
Shímă Zhèn石马镇TownYóuxiān Qū17,383
Shíniúmiào Xiāng石牛庙乡Rural TownshipYántíng Xiàn9,146
Shíniú Zhèn石牛镇TownZĭtóng Xiàn15,181
Shítái Xiāng石台乡Rural TownshipZĭtóng Xiàn7,935
Shítáng Jiēdào石塘街道Urban SubdistrictFúchéng Qū21,473
Shíyuán Xiāng石元乡Rural TownshipJiāngyóu Shì2,846
Shuāngbăn Zhèn双板镇TownZĭtóng Xiàn9,796
Shuāngbēi Xiāng双碑乡Rural TownshipYántíng Xiàn3,017
Shuāngfēng Xiāng双峰乡Rural TownshipZĭtóng Xiàn5,473
Shuānghé Zhèn双河镇TownJiāngyóu Shì11,632
Shuānglè Xiāng双乐乡Rural TownshipSāntái Xiàn8,728
Shŭguāng Xiāng曙光乡Rural TownshipSāntái Xiàn7,743
Shuĭjīng Zhèn水晶镇TownPíngwŭ Xiàn11,166
Sìchuān Shĕng Xīnhuá Láodòng Jiàoyù Guănlĭsuŏ 四川省新华劳动教育管理所Yóuxiān Qū2,448
Sì'ĕr Zàngzú Xiāng泗耳藏族乡Rural TownshipPíngwŭ Xiàn816
Sōngyā Zhèn松垭镇TownYóuxiān Qū19,665
Suŏjiāng Qiāngzú Xiāng [incl. Dàyìn Zhèn]锁江羌族乡Rural TownshipPíngwŭ Xiàn12,054
Tàipíng Zhèn太平镇TownYóuxiān Qū10,804
Tàipíng Zhèn太平镇TownJiāngyóu Shì78,884
Tángxùn Jiēdào [incl. Chéngnán Jiēdào]塘汛街道Urban SubdistrictFúchéng Qū63,394
Táolóng Zàngzú Xiāng桃龙藏族乡Rural TownshipBĕichuān Qiāngzú Zìzhìxiàn2,575
Tăshān Zhèn塔山镇TownSāntái Xiàn20,575
Tăshuĭ Zhèn塔水镇TownĀnzhōu Qū36,618
Tóngchuān Zhèn潼川镇TownSāntái Xiàn113,203
Tōngquán Zhèn [incl. Tōngkŏu Zhèn, Xiāngquán Zhèn]通泉镇TownBĕichuān Qiāngzú Zìzhìxiàn10,501
Tóngxīng Xiāng铜星乡Rural TownshipJiāngyóu Shì7,204
Tŭchéng Zàngzú Xiāng土城藏族乡Rural TownshipPíngwŭ Xiàn5,650
Wàn'ān Zhèn万安镇TownSāntái Xiàn6,160
Wèichéng Zhèn魏城镇TownYóuxiān Qū31,632
Wénchāng Zhèn文昌镇TownZĭtóng Xiàn60,821
Wénshèng Zhèn文胜镇TownJiāngyóu Shì5,656
Wénxīng Zhèn文兴镇TownZĭtóng Xiàn8,562
Wòlóng Zhèn卧龙镇TownZĭtóng Xiàn10,686
Wŭdū Chánggāng Jiēdào武都长钢街道Urban SubdistrictJiāngyóu Shì18,709
Wŭdū Zhèn武都镇TownJiāngyóu Shì36,350
Wújiā Zhèn吴家镇TownFúchéng Qū16,712
Xiān'é Xiāng仙鹅乡Rural TownshipZĭtóng Xiàn7,366
Xiānfēng Zhèn仙峰镇TownZĭtóng Xiàn5,771
Xiāngshuĭ Zhèn香水镇TownJiāngyóu Shì7,154
Xiăngyán Zhèn响岩镇TownPíngwŭ Xiàn9,817
Xiăobà Zhèn晓坝镇TownĀnzhōu Qū7,292
Xiăobà Zhèn小坝镇TownBĕichuān Qiāngzú Zìzhìxiàn9,226
Xiăojiăn Zhèn小枧镇TownYóuxiān Qū24,744
Xiăoxībà Zhèn小溪坝镇TownJiāngyóu Shì13,489
Xiăoyā Xiāng小垭乡Rural TownshipZĭtóng Xiàn4,346
Xiàxīn Xiāng下新乡Rural TownshipSāntái Xiàn7,011
Xiéhé Xiāng协和乡Rural TownshipSāntái Xiàn7,527
Xīlíng Zhèn [incl. Gāodēng Zhèn, Lóngquán Xiāng]西陵镇TownYántíng Xiàn16,418
Xīn'ān Zhèn新安镇TownJiāngyóu Shì13,569
Xīnchūn Xiāng新春乡Rural TownshipJiāngyóu Shì9,734
Xīndé Zhèn新德镇TownSāntái Xiàn14,923
Xìngfú Zhèn幸福镇TownSāntái Xiàn9,839
Xīngrén Xiāng兴仁乡Rural TownshipĀnzhōu Qū7,999
Xīnlŭ Zhèn新鲁镇TownSāntái Xiàn21,500
Xīnnóng Xiāng新农乡Rural TownshipYántíng Xiàn3,606
Xīnqiáo Zhèn新桥镇TownYóuxiān Qū14,579
Xīnshēng Zhèn新生镇TownSāntái Xiàn23,165
Xīnxīng Xiāng新兴乡Rural TownshipJiāngyóu Shì8,347
Xīnzào Zhèn新皂镇TownFúchéng Qū16,960
Xīpíng Zhèn西平镇TownSāntái Xiàn39,711
Xīpíng Zhèn西屏镇TownJiāngyóu Shì14,477
Xiùshuĭ Zhèn秀水镇TownĀnzhōu Qū52,783
Xĭzé Xiāng洗泽乡Rural TownshipYántíng Xiàn14,525
Xuánpíng Xiāng漩坪乡Rural TownshipBĕichuān Qiāngzú Zìzhìxiàn5,173
Xújiā Zhèn徐家镇TownYóuxiān Qū11,672
Xŭzhōu Zhèn许州镇TownZĭtóng Xiàn21,336
Yángjiā Zhèn杨家镇TownFúchéng Qū11,791
Yànmén Zhèn雁门镇TownJiāngyóu Shì8,269
Yănwŭ Zhèn演武镇TownZĭtóng Xiàn4,091
Yíngxīn Xiāng迎新乡Rural TownshipĀnzhōu Qū10,319
Yìxīn Zhèn义新镇TownJiāngyóu Shì10,406
Yŏng'ān Zhèn永安镇TownBĕichuān Qiāngzú Zìzhìxiàn19,276
Yŏngchāng Zhèn [incl. Ānchāng Zhèn]永昌镇TownBĕichuān Qiāngzú Zìzhìxiàn64,749
Yŏnghé Zhèn永河镇TownĀnzhōu Qū13,335
Yŏngmíng Zhèn永明镇TownSāntái Xiàn19,352
Yŏngshèng Zhèn永胜镇TownJiāngyóu Shì24,430
Yŏngtài Zhèn永泰镇TownYántíng Xiàn4,158
Yŏngxīng Zhèn永兴镇TownFúchéng Qū34,843
Yŏngxīn Zhèn永新镇TownSāntái Xiàn8,082
Yóuxiān Jiēdào游仙街道Urban SubdistrictYóuxiān Qū76,652
Yùhé Zhèn玉河镇TownYóuxiān Qū13,089
Yùhuáng Zhèn玉皇镇TownFúchéng Qū8,219
Yùlín Zhèn玉林镇TownSāntái Xiàn8,667
Yŭlĭ Zhèn禹里镇TownBĕichuān Qiāngzú Zìzhìxiàn9,633
Yùlóng Zhèn玉龙镇TownYántíng Xiàn19,849
Yúnfèng Zhèn云凤镇TownYóuxiān Qū7,887
Yúnjí Xiāng云集乡Rural TownshipJiāngyóu Shì6,423
Yúntóng Xiāng云同乡Rural TownshipSāntái Xiàn8,437
Yúnxī Zhèn云溪镇TownYántíng Xiàn72,922
Zhāngmíng Zhèn彰明镇TownJiāngyóu Shì14,640
Zhànqí Zhèn战旗镇TownJiāngyóu Shì10,554
Zhēngshèng Zhèn争胜镇TownSāntái Xiàn6,197
Zhōngbà Jiēdào中坝街道Urban SubdistrictJiāngyóu Shì111,711
Zhōngtài Zhèn中太镇TownSāntái Xiàn19,131
Zhōngxiào Xiāng [incl. Shuāngshèng Xiāng]忠孝乡Rural TownshipSāntái Xiàn12,045
Zhōngxīng Zhèn忠兴镇TownYóuxiān Qū14,068
Zhōngxīn Zhèn中新镇TownSāntái Xiàn15,045
Zĭhé Zhèn紫河镇TownSāntái Xiàn13,676
Zĭmián Zhèn梓棉镇TownYóuxiān Qū7,074
Zìqiáng Zhèn自强镇TownZĭtóng Xiàn4,453
Zōnghăi Xiāng宗海乡Rural TownshipYántíng Xiàn4,404

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).