Home
Show Map

China: Méishān Shì / 眉山市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Méishān Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Dānléng Xiàn丹棱县County141,953
Dōngpō Qū东坡区District821,853
Hóngyă Xiàn洪雅县County300,217
Péngshān Qū彭山区District285,889
Qīngshén Xiàn青神县County167,559
Rénshòu Xiàn仁寿县County1,233,074
Méishān Shì眉山市Prefecture-level City2,950,545

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Méishān Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Áolíng Xiāng鳌陵乡Rural TownshipRénshòu Xiàn12,207
Báiguŏ Xiāng白果乡Rural TownshipQīngshén Xiàn17,050
Báimă Zhèn白马镇TownDōngpō Qū15,510
Bănqiáo Xiāng板桥乡Rural TownshipRénshòu Xiàn9,270
Bănyàn Xiāng板燕乡Rural TownshipRénshòu Xiàn9,205
Băofēi Zhèn宝飞镇TownRénshòu Xiàn23,060
Băomă Zhèn宝马镇TownRénshòu Xiàn20,143
Băoshèng Xiāng保胜乡Rural TownshipPéngshān Qū10,730
Bĕidòu Zhèn北斗镇TownRénshòu Xiàn29,908
Cáojiā Zhèn曹家镇TownRénshòu Xiàn17,140
Cáoyútān Zhèn槽渔滩镇TownHóngyă Xiàn16,895
Chéngyàn Xiāng城堰乡Rural TownshipRénshòu Xiàn8,825
Chónglĭ Zhèn崇礼镇TownDōngpō Qū35,729
Chóngrén Zhèn崇仁镇TownDōngpō Qū27,597
Cíháng Zhèn慈航镇TownRénshòu Xiàn23,162
Cùjìn Xiāng促进乡Rural TownshipRénshòu Xiàn6,732
Dàhuà Zhèn大化镇TownRénshòu Xiàn23,737
Dānléng Zhèn丹棱镇TownDānléng Xiàn42,778
Dàshíqiáo Jiēdào大石桥街道办事处Urban SubdistrictDōngpō Qū71,341
Dōngyuè Zhèn东岳镇TownHóngyă Xiàn21,847
Duōyuè Zhèn多悦镇TownDōngpō Qū32,611
Fāngjiā Zhèn方加镇TownRénshòu Xiàn19,357
Fènglíng Xiāng凤陵乡Rural TownshipRénshòu Xiàn13,956
Fèngmíng Jiēdào凤鸣街道办事处Urban SubdistrictPéngshān Qū70,721
Fùjiā Zhèn富加镇TownRénshòu Xiàn40,156
Fùniú Zhèn富牛镇TownDōngpō Qū25,657
Fùshèng Xiāng复盛乡Rural TownshipDōngpō Qū11,674
Fùxīng Xiāng复兴乡Rural TownshipDōngpō Qū18,086
Gāojiā Zhèn高家镇TownRénshòu Xiàn16,673
Gāomiào Zhèn高庙镇TownHóngyă Xiàn15,682
Gāotái Xiāng高台乡Rural TownshipQīngshén Xiàn9,362
Gōngyì Zhèn公义镇TownPéngshān Qū19,824
Guăngjì Xiāng广济乡Rural TownshipDōngpō Qū18,362
Guānsì Zhèn观寺镇TownRénshòu Xiàn22,763
Guānyīn Zhèn观音镇TownPéngshān Qū22,064
Gŭfó Xiāng古佛乡Rural TownshipRénshòu Xiàn9,684
Hànwáng Xiāng汉王乡Rural TownshipHóngyă Xiàn9,113
Hànyáng Zhèn汉阳镇TownQīngshén Xiàn7,332
Hébàzi Zhèn河坝子镇TownQīngshén Xiàn7,039
Hēilóngtān Zhèn黑龙滩镇TownRénshòu Xiàn34,450
Hēilóng Zhèn黑龙镇TownQīngshén Xiàn23,595
Héjiā Zhèn禾加镇TownRénshòu Xiàn19,920
Hékŏu Xiāng河口乡Rural TownshipRénshòu Xiàn12,402
Héxīng Xiāng合兴乡Rural TownshipRénshòu Xiàn7,204
Hóngchuān Zhèn洪川镇TownHóngyă Xiàn75,800
Hóngfēng Xiāng洪峰乡Rural TownshipRénshòu Xiàn11,782
Huángfēng Zhèn黄丰镇TownPéngshān Qū13,305
Huāxī Zhèn花溪镇TownHóngyă Xiàn15,055
Jiāngjūn Xiāng将军乡Rural TownshipHóngyă Xiàn17,797
Jiāngkŏu Zhèn江口镇TownPéngshān Qū14,703
Jĭngxián Xiāng景贤乡Rural TownshipRénshòu Xiàn7,529
Jīnhuā Xiāng金花乡Rural TownshipDōngpō Qū13,982
Jĭnjiāng Xiāng锦江乡Rural TownshipPéngshān Qū9,559
Lĭrén Zhèn里仁镇TownRénshòu Xiàn14,475
Liŭjiāng Zhèn柳江镇TownHóngyă Xiàn16,723
Liŭshèng Xiāng柳圣乡Rural TownshipDōngpō Qū10,946
Lóngmă Zhèn龙马镇TownRénshòu Xiàn20,027
Lóngqiáo Xiāng龙桥乡Rural TownshipRénshòu Xiàn17,890
Lóngzhèng Zhèn龙正镇TownRénshòu Xiàn25,225
Lùjiā Zhèn禄加镇TownRénshòu Xiàn25,125
Luóbō Xiāng罗波乡Rural TownshipQīngshén Xiàn13,757
Mănjĭng Zhèn满井镇TownRénshòu Xiàn24,808
Mùmă Zhèn牧马镇TownPéngshān Qū13,671
Nánchéng Zhèn南城镇TownQīngshén Xiàn18,526
Nóngwàng Zhèn农旺镇TownRénshòu Xiàn20,879
Ŏutáng Xiāng藕塘乡Rural TownshipRénshòu Xiàn8,729
Pán'áo Xiāng盘鳌乡Rural TownshipDōngpō Qū14,262
Péngxī Jiēdào彭溪街道办事处Urban SubdistrictPéngshān Qū32,924
Qīngchéng Zhèn青城镇TownQīngshén Xiàn37,039
Qīnggăng Xiāng青岗乡Rural TownshipRénshòu Xiàn11,517
Qīnglóng Zhèn青龙镇TownPéngshān Qū30,124
Qīngshuĭ Zhèn清水镇TownRénshòu Xiàn20,069
Qínjiā Zhèn秦家镇TownDōngpō Qū30,124
Qŭjiāng Zhèn曲江镇TownRénshòu Xiàn15,716
Rénmĕi Zhèn仁美镇TownDānléng Xiàn14,090
Ruìfēng Zhèn瑞峰镇TownQīngshén Xiàn11,316
Sānbăo Zhèn三宝镇TownHóngyă Xiàn13,133
Sānsū Zhèn三苏镇TownDōngpō Qū27,784
Shàngyì Zhèn尚义镇TownDōngpō Qū38,801
Shìgāo Zhèn视高镇TownRénshòu Xiàn26,359
Shĭjiàn Zhèn始建镇TownRénshòu Xiàn29,678
Shījīng Zhèn识经镇TownRénshòu Xiàn12,106
Shíjŭ Xiāng石咀乡Rural TownshipRénshòu Xiàn11,456
Shíqiáo Xiāng石桥乡Rural TownshipDānléng Xiàn3,761
Shuāngbăo Xiāng双堡乡Rural TownshipRénshòu Xiàn14,216
Shuāngqiáo Zhèn双桥镇TownDānléng Xiàn26,650
Shùnlóng Xiāng顺龙乡Rural TownshipDānléng Xiàn7,403
Sìgōng Zhèn四公镇TownRénshòu Xiàn11,837
Sīmĕng Zhèn思蒙镇TownDōngpō Qū40,024
Sōngfēng Xiāng松峰乡Rural TownshipRénshòu Xiàn13,276
Sōngjiāng Zhèn松江镇TownDōngpō Qū34,082
Sūcí Jiēdào苏祠街道办事处Urban SubdistrictDōngpō Qū100,332
Tàihé Zhèn太和镇TownDōngpō Qū31,735
Táoyuán Xiāng桃源乡Rural TownshipHóngyă Xiàn3,766
Tiān'é Zhèn天峨镇TownRénshòu Xiàn18,957
Tōnghuì Jiēdào通惠街道办事处Urban SubdistrictDōngpō Qū69,006
Tŭdì Xiāng土地乡Rural TownshipDōngpō Qū11,851
Tújiā Xiāng涂加乡Rural TownshipRénshòu Xiàn11,690
Wāngyáng Zhèn汪洋镇TownRénshòu Xiàn55,850
Wànshèng Zhèn万胜镇TownDōngpō Qū24,499
Wăwūshān Zhèn瓦屋山镇TownHóngyă Xiàn14,861
Wéngōng Zhèn文宫镇TownRénshòu Xiàn31,700
Wénlín Zhèn文林镇TownRénshòu Xiàn179,603
Wŭyáng Zhèn武阳镇TownPéngshān Qū14,893
Xiàng'ĕr Zhèn象耳镇TownDōngpō Qū11,624
Xiàngjiā Zhèn向家镇TownRénshòu Xiàn14,792
Xiè'ān Xiāng谢安乡Rural TownshipRénshòu Xiàn11,362
Xièjiā Zhèn谢家镇TownPéngshān Qū21,696
Xīlóng Zhèn西龙镇TownQīngshén Xiàn22,543
Xīndiàn Xiāng新店乡Rural TownshipRénshòu Xiàn13,438
Xīngshèng Zhèn兴盛镇TownRénshòu Xiàn13,988
Xiūwén Zhèn修文镇TownDōngpō Qū39,152
Yāchí Xiāng鸭池乡Rural TownshipRénshòu Xiàn9,037
Yángchăng Zhèn杨场镇TownDānléng Xiàn26,596
Yìhé Xiāng义和乡Rural TownshipPéngshān Qū11,675
Yŏngshòu Zhèn永寿镇TownDōngpō Qū42,935
Yuántōng Zhèn元通镇TownRénshòu Xiàn15,876
Yúchéng Xiāng于丞乡Rural TownshipRénshòu Xiàn5,540
Yuèxīng Zhèn悦兴镇TownDōngpō Qū24,147
Yùlóng Zhèn玉龙镇TownRénshòu Xiàn14,936
Yúpíng Zhèn余坪镇TownHóngyă Xiàn31,382
Zhāngchăng Zhèn张场镇TownDānléng Xiàn20,675
Zhāngjiā Zhèn彰加镇TownRénshòu Xiàn24,774
Zhàojiā Xiāng兆嘉乡Rural TownshipRénshòu Xiàn7,487
Zhĭgē Zhèn止戈镇TownHóngyă Xiàn17,945
Zhōngbăo Zhèn中保镇TownHóngyă Xiàn17,700
Zhōnggăng Zhèn中岗镇TownRénshòu Xiàn15,525
Zhōngnóng Zhèn中农镇TownRénshòu Xiàn13,326
Zhōngshān Xiāng中山乡Rural TownshipHóngyă Xiàn12,518
Zhōngxiáng Zhèn钟祥镇TownRénshòu Xiàn31,485
Zhūjiā Zhèn珠嘉镇TownRénshòu Xiàn21,055

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).