Home
Show Map

China: Luòyáng Shì / 洛阳市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Luòyáng Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chánhé Huízú Qū瀍河回族区District177,939
Jiànxī Qū涧西区District619,221
Jílì Qū吉利区District69,076
Lăochéng Qū老城区District163,176
Luánchuān Xiàn栾川县County342,848
Luòlóng Qū洛龙区District523,726
Luòníng Xiàn洛宁县County421,262
Mèngjīn Xiàn孟津县County414,637
Rŭyáng Xiàn汝阳县County408,009
Sōng Xiàn嵩县County507,052
Xīgōng Qū西工区District372,941
Xīn'ān Xiàn新安县County470,198
Yănshī Shì偃师市County-level City666,696
Yīchuān Xiàn伊川县County756,669
Yíyáng Xiàn宜阳县County636,491
Luòyáng Shì洛阳市Prefecture-level City6,549,941

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Luòyáng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānlè Jiēdào安乐街道办事处Urban SubdistrictLuòlóng Qū23,129
Ānlè Zhèn安乐镇TownLuòlóng Qū42,133
Báihè Zhèn白鹤镇TownMèngjīn Xiàn52,538
Báihé Zhèn白河镇TownSōng Xiàn11,453
Báimăsì Zhèn白马寺镇TownLuòlóng Qū31,432
Báishā Zhèn白沙镇TownYīchuān Xiàn71,204
Bǎishù Xiāng柏树乡Rural TownshipRŭyáng Xiàn23,294
Báitŭ Zhèn白土镇TownLuánchuān Xiàn14,420
Báiyáng Zhèn白杨镇TownYíyáng Xiàn40,386
Báiyuán Zhèn白元镇TownYīchuān Xiàn49,875
Bànpō Zhèn半坡镇TownYīchuān Xiàn15,884
Bĕiyáo Jiēdào北窑街道办事处Urban SubdistrictChánhé Huízú Qū26,979
Bĕiyĕ Zhèn北冶镇TownXīn'ān Xiàn31,821
Càidiàn Xiāng蔡店乡Rural TownshipRŭyáng Xiàn45,346
Cāngtóu Zhèn仓头镇TownXīn'ān Xiàn21,973
Cáocūn Xiāng曹村乡Rural TownshipXīn'ān Xiàn15,802
Cháng'ānlù Jiēdào长安路街道办事处Urban SubdistrictJiànxī Qū51,494
Chángchūnlù Jiēdào长春路街道办事处Urban SubdistrictJiànxī Qū35,352
Chángdài Xiāng常代乡Rural TownshipMèngjīn Xiàn24,008
Chángshuĭ Zhèn长水镇TownLuòníng Xiàn11,442
Chánhé Huízú Xiāng瀍河回族乡Rural TownshipChánhé Huízú Qū40,969
Chánxī Jiēdào瀍西街道办事处Urban SubdistrictChánhé Huízú Qū18,012
Cháoyáng Zhèn朝阳镇TownMèngjīn Xiàn40,681
Chēcūn Zhèn车村镇TownSōng Xiàn50,219
Chéngguān Jiēdào城关街道办事处Urban SubdistrictYīchuān Xiàn129,696
Chéngguān Zhèn城关镇TownMèngjīn Xiàn84,985
Chéngguān Zhèn城关镇TownXīn'ān Xiàn99,861
Chéngguān Zhèn城关镇TownLuánchuān Xiàn67,701
Chéngguān Zhèn城关镇TownSōng Xiàn75,131
Chéngguān Zhèn城关镇TownRŭyáng Xiàn72,331
Chéngguān Zhèn城关镇TownYíyáng Xiàn59,621
Chéngguān Zhèn城关镇TownLuòníng Xiàn38,395
Chéngguān Zhèn城关镇TownYănshī Shì133,440
Chéngjiāo Xiāng城郊乡Rural TownshipLuòníng Xiàn34,129
Chénwú Xiāng陈吴乡Rural TownshipLuòníng Xiàn30,490
Chìtŭdiàn Zhèn赤土店镇TownLuánchuān Xiàn12,565
Chóngqìnglù Jiēdào重庆路街道办事处Urban SubdistrictJiànxī Qū19,862
Chuàngyèlù Jiēdào创业路街道办事处Urban SubdistrictJiànxī Qū27,725
Cíjiàn Zhèn磁涧镇TownXīn'ān Xiàn45,206
Dà'ān Gōngyè Yuánqū大安工业园区Township-like AreaRŭyáng Xiàn22,191
Dàkŏu Zhèn大口镇TownYănshī Shì37,969
Dàobĕilù Jiēdào道北路街道办事处Urban SubdistrictXīgōng Qū38,639
Dàpíng Xiāng大坪乡Rural TownshipSōng Xiàn29,638
Dàqìnglù Jiēdào大庆路街道办事处Urban SubdistrictJílì Qū29,653
Dàzhāng Zhèn大章镇TownSōng Xiàn26,571
Détíng Zhèn德亭镇TownSōng Xiàn38,017
Diànzhuāng Zhèn佃庄镇TownYănshī Shì38,000
Dĭzhāng Xiāng底张乡Rural TownshipLuòníng Xiàn18,177
Dōngbĕiyú Jiēdào东北隅街道办事处Urban SubdistrictLăochéng Qū18,046
Dōngguān Jiēdào东关街道办事处Urban SubdistrictChánhé Huízú Qū21,453
Dōngnányú Jiēdào东南隅街道办事处Urban SubdistrictLăochéng Qū7,094
Dōngsòng Zhèn东宋镇TownLuòníng Xiàn35,887
Dŏngwángzhuāng Xiāng董王庄乡Rural TownshipYíyáng Xiàn29,527
Fáncūn Zhèn樊村镇TownYíyáng Xiàn26,055
Fànpō Zhèn饭坡镇TownSōng Xiàn22,865
Fēnglĭ Zhèn丰李镇TownYíyáng Xiàn48,226
Fùdiàn Zhèn付店镇TownRŭyáng Xiàn14,467
Fŭdiàn Zhèn府店镇TownYănshī Shì52,979
Gāocūn Zhèn高村镇TownYíyáng Xiàn43,868
Gāolóng Zhèn高龙镇TownYănshī Shì32,905
Gāoshān Zhèn高山镇TownYīchuān Xiàn46,229
Gĕzhài Zhèn葛寨镇TownYīchuān Xiàn34,624
Gōngnóng Xiāng工农乡Rural TownshipJiànxī Qū98,647
Gōushì Zhèn缑氏镇TownYănshī Shì56,438
Guānlín Jiēdào关林街道办事处Urban SubdistrictLuòlóng Qū72,153
Gŭchéng Xiāng古城乡Rural TownshipLuòlóng Qū93,308
Gùxiàn Zhèn故县镇TownLuòníng Xiàn6,081
Gùxiàn Zhèn顾县镇TownYănshī Shì54,758
Hánchéng Zhèn韩城镇TownYíyáng Xiàn40,790
Hàntúnlù Jiēdào汉屯路街道办事处Urban SubdistrictXīgōng Qū29,654
Hécūn Xiāng何村乡Rural TownshipSōng Xiàn26,242
Hédĭ Zhèn河底镇TownLuòníng Xiàn39,637
Héngshuĭ Zhèn横水镇TownMèngjīn Xiàn29,397
Héyù Zhèn合峪镇TownLuánchuān Xiàn17,553
Hóngshān Xiāng红山乡Rural TownshipXīgōng Qū31,111
Huálínxīncūn Jiēdào华林新村街道办事处Urban SubdistrictChánhé Huízú Qū5,802
Huángzhuāng Xiāng黄庄乡Rural TownshipSōng Xiàn18,791
Húbĕilù Jiēdào湖北路街道办事处Urban SubdistrictJiànxī Qū45,281
Huìméng Zhèn会盟镇TownMèngjīn Xiàn46,382
Jiāngzuŏ Zhèn江左镇TownYīchuān Xiàn47,576
Jiànkŏu Xiāng涧口乡Rural TownshipLuòníng Xiàn20,317
Jiàohé Zhèn叫河镇TownLuánchuān Xiàn14,722
Jílì Xiāng吉利乡Rural TownshipJílì Qū39,423
Jīngŭyuán Jiēdào金谷园街道办事处Urban SubdistrictXīgōng Qū60,704
Jĭnpíng Zhèn锦屏镇TownYíyáng Xiàn36,747
Jiŭdiàn Xiāng九店乡Rural TownshipSōng Xiàn18,596
Jiŭhòu Zhèn酒后镇TownYīchuān Xiàn34,563
Jiùxiàn Zhèn旧县镇TownSōng Xiàn23,656
Kăixuándōnglù Jiēdào凯旋东路街道办事处Urban SubdistrictXīgōng Qū25,758
Kāiyuánlù Jiēdào开元路街道办事处Urban SubdistrictLuòlóng Qū22,073
Kòudiàn Zhèn寇店镇TownYănshī Shì32,469
Kùqū Xiāng库区乡Rural TownshipSōng Xiàn35,629
Lècūn Xiāng勒村乡Rural TownshipRŭyáng Xiàn11,008
Lĕngshuĭ Zhèn冷水镇TownLuánchuān Xiàn21,190
Liánzhuāng Zhèn莲庄镇TownYíyáng Xiàn27,875
Lĭcūn Zhèn李村镇TownLuòlóng Qū66,126
Lĭlóu Zhèn李楼镇TownLuòlóng Qū49,850
Liúdiàn Zhèn刘店镇TownRŭyáng Xiàn30,128
Liŭquán Zhèn柳泉镇TownYíyáng Xiàn54,835
Lóngmén Jiēdào龙门街道办事处Urban SubdistrictLuòlóng Qū30,347
Lóngménshíkū Jiēdào龙门石窟街道办事处Urban SubdistrictLuòlóng Qū33,260
Luánchuān Xiāng栾川乡Rural TownshipLuánchuān Xiàn36,962
Lǚdiàn Zhèn吕店镇TownYīchuān Xiàn56,009
Luòbĕi Xiāng洛北乡Rural TownshipXīgōng Qū46,846
Luólĭng Xiāng罗岭乡Rural TownshipLuòníng Xiàn8,924
Luòpŭ Jiēdào洛浦街道办事处Urban SubdistrictLăochéng Qū21,999
Luòyángshìluòxīnchănyèjíjùqū Guănlĭ Wĕiyuánhuì洛阳市洛新产业集聚区管理委员会Township-like AreaXīn'ān Xiàn17,737
Mădiàn Zhèn马店镇TownLuòníng Xiàn21,312
Mánglĭnglù Jiēdào邙岭路街道办事处Urban SubdistrictXīgōng Qū10,877
Mánglĭng Zhèn邙岭镇TownYănshī Shì27,208
Mángshān Jiēdào邙山街道办事处Urban SubdistrictLăochéng Qū51,455
Mátún Zhèn麻屯镇TownMèngjīn Xiàn38,496
Miàozi Zhèn庙子镇TownLuánchuān Xiàn27,724
Mínggāo Zhèn鸣皋镇TownYīchuān Xiàn62,175
Mùcè Xiāng穆册乡Rural TownshipYíyáng Xiàn3,869
Mùzhíjiē Xiāng木植街乡Rural TownshipSōng Xiàn9,732
Nánchānglù Jiēdào南昌路街道办事处Urban SubdistrictJiànxī Qū45,802
Nánguān Jiēdào南关街道办事处Urban SubdistrictLăochéng Qū5,810
Nánlĭcūn Zhèn南李村镇TownXīn'ān Xiàn29,179
Nèibù Zhèn内埠镇TownRŭyáng Xiàn21,468
Pángcūn Zhèn庞村镇TownYănshī Shì37,396
Péngpó Zhèn彭婆镇TownYīchuān Xiàn59,615
Píngdĕng Xiāng平等乡Rural TownshipYīchuān Xiàn49,676
Pínglè Zhèn平乐镇TownMèngjīn Xiàn44,275
Qiūbā Xiāng秋扒乡Rural TownshipLuánchuān Xiàn9,628
Sānchuān Zhèn三川镇TownLuánchuān Xiàn22,695
Sāntún Zhèn三屯镇TownRŭyáng Xiàn32,100
Sānxiāng Zhèn三乡镇TownYíyáng Xiàn30,556
Shāndĭ Xiāng山底乡Rural TownshipLuòníng Xiàn17,415
Shàngdiàn Zhèn上店镇TownRŭyáng Xiàn31,928
Shànggē Zhèn上戈镇TownLuòníng Xiàn14,197
Shàngguān Xiāng上观乡Rural TownshipYíyáng Xiàn5,677
Shānhuà Zhèn山化镇TownYănshī Shì39,766
Shíbāpán Xiāng十八盘乡Rural TownshipRŭyáng Xiàn16,751
Shíjĭng Zhèn石井镇TownXīn'ān Xiàn22,043
Shímiào Zhèn石庙镇TownLuánchuān Xiàn17,289
Shísì Zhèn石寺镇TownXīn'ān Xiàn35,271
Shīzimiào Zhèn狮子庙镇TownLuánchuān Xiàn18,823
Shŏuyángshān Jiēdào首阳山街道办事处Urban SubdistrictYănshī Shì46,483
Shuĭzhài Zhèn水寨镇TownYīchuān Xiàn29,912
Sòngzhuāng Zhèn送庄镇TownMèngjīn Xiàn24,881
Sūnqítún Xiāng孙旗屯乡Rural TownshipJiànxī Qū40,396
Tánggōnglù Jiēdào唐宫路街道办事处Urban SubdistrictXīgōng Qū23,977
Tántóu Zhèn潭头镇TownLuánchuān Xiàn32,007
Táocūn Línchăng陶村林场Township-like AreaSōng Xiàn80
Táowān Zhèn陶湾镇TownLuánchuān Xiàn29,569
Táoyíng Zhèn陶营镇TownRŭyáng Xiàn31,342
Tăwān Jiēdào塔湾街道办事处Urban SubdistrictChánhé Huízú Qū15,523
Tiánhú Zhèn田湖镇TownSōng Xiàn49,287
Tiānjīnlù Jiēdào天津路街道办事处Urban SubdistrictJiànxī Qū42,183
Tiĕmén Zhèn铁门镇TownXīn'ān Xiàn68,479
Wángchénglù Jiēdào王城路街道办事处Urban SubdistrictXīgōng Qū59,592
Wángfàn Huízú Zhèn王范回族镇TownLuòníng Xiàn26,973
Wángmăngzhài Línchăng王莽寨林场Township-like AreaSōng Xiàn112
Wángpíng Xiāng王坪乡Rural TownshipRŭyáng Xiàn11,894
Wŭgŭlù Jiēdào五股路街道办事处Urban SubdistrictChánhé Huízú Qū37,068
Wŭhànlù Jiēdào武汉路街道办事处Urban SubdistrictJiànxī Qū29,504
Wŭmăsì Línchăng五马寺林场Township-like AreaSōng Xiàn164
Wŭtóu Zhèn五头镇TownXīn'ān Xiàn47,503
Xiăodiàn Zhèn小店镇TownRŭyáng Xiàn43,761
Xiăojiè Xiāng小界乡Rural TownshipLuòníng Xiàn22,656
Xiăolàngdĭ Zhèn小浪底镇TownMèngjīn Xiàn28,994
Xiàyù Zhèn下峪镇TownLuòníng Xiàn14,762
Xībĕiyú Jiēdào西北隅街道办事处Urban SubdistrictLăochéng Qū20,114
Xīgōng Jiēdào西工街道办事处Urban SubdistrictXīgōng Qū45,783
Xīguān Jiēdào西关街道办事处Urban SubdistrictLăochéng Qū30,126
Xīnányú Jiēdào西南隅街道办事处Urban SubdistrictLăochéng Qū8,532
Xīndiàn Zhèn辛店镇TownJiànxī Qū43,432
Xīnghuá Zhèn兴华镇TownLuòníng Xiàn19,136
Xújiāyíng Jiēdào徐家营街道办事处Urban SubdistrictJiànxī Qū9,909
Xúncūn Zhèn寻村镇TownYíyáng Xiàn65,594
Yālĭng Zhèn鸦岭镇TownYīchuān Xiàn69,631
Yángwén Jiēdào杨文街道办事处Urban SubdistrictChánhé Huízú Qū12,133
Yánzhèn Xiāng盐镇乡Rural TownshipYíyáng Xiàn62,335
Yánzhuāng Zhèn闫庄镇TownSōng Xiàn40,059
Yuètān Zhèn岳滩镇TownYănshī Shì38,584
Zhái Zhèn翟镇TownYănshī Shì38,301
Zhāngwù Zhèn张坞镇TownYíyáng Xiàn30,592
Zhàobăo Zhèn赵保镇TownYíyáng Xiàn29,938
Zhàocūn Zhèn赵村镇TownLuòníng Xiàn41,332
Zhènbĕilù Jiēdào镇北路街道办事处Urban SubdistrictLuòlóng Qū7,283
Zhèngcūn Zhèn正村镇TownXīn'ān Xiàn35,323
Zhèngzhōulù Jiēdào郑州路街道办事处Urban SubdistrictJiànxī Qū71,568
Zhĭfáng Zhèn纸房镇TownSōng Xiàn30,810
Zhōushānlù Jiēdào周山路街道办事处Urban SubdistrictJiànxī Qū18,207
Zhūgĕ Zhèn诸葛镇TownLuòlóng Qū52,632
Zhūjiānglù Jiēdào珠江路街道办事处Urban SubdistrictJiànxī Qū39,859

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).