Home
Show Map

Xīng Xiàn

County in Lǚliáng Shì (Shānxī)

County

The population of Xīng Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Xīng Xiàn兴县County279,373
Lǚliáng Shì吕梁市Prefecture-level City3,727,068

Contents: Townships

The population of the townships in Xīng Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Àojiāwān Xiāng奥家湾乡Rural TownshipXīng Xiàn15,617
Càijiāhuì Zhèn蔡家会镇TownXīng Xiàn9,814
Càijiāyá Xiāng蔡家崖乡Rural TownshipXīng Xiàn16,036
Dōnghuì Xiāng东会乡Rural TownshipXīng Xiàn6,704
Èhŭtān Xiāng恶虎滩乡Rural TownshipXīng Xiàn7,524
Gāojiācūn Zhèn高家村镇TownXīng Xiàn14,011
Gēdashàng Xiāng圪垯上乡Rural TownshipXīng Xiàn7,092
Gùxián Xiāng固贤乡Rural TownshipXīng Xiàn9,226
Hèjiāhuì Xiāng贺家会乡Rural TownshipXīng Xiàn6,537
Jiāolóushēn Xiāng交楼申乡Rural TownshipXīng Xiàn7,775
Kāngníng Zhèn康宁镇TownXīng Xiàn17,826
Luóyùkŏu Zhèn罗峪口镇TownXīng Xiàn6,893
Mèngjiāpíng Xiāng孟家坪乡Rural TownshipXīng Xiàn10,645
Wătáng Zhèn瓦塘镇TownXīng Xiàn15,840
Wèijiātān Zhèn魏家滩镇TownXīng Xiàn23,079
Yùfén Zhèn蔚汾镇TownXīng Xiàn100,615
Zhàojiāpíng Xiāng赵家坪乡Rural TownshipXīng Xiàn4,139

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.