Home
Show Map

China: Lǚliáng Shì (Shānxī)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Lǚliáng Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Fāngshān Xiàn方山县County143,809
Fényáng Shì汾阳市County-level City416,212
Jiāochéng Xiàn交城县County230,521
Jiāokŏu Xiàn交口县County119,918
Lán Xiàn岚县County174,182
Lín Xiàn临县County579,077
Líshí Qū离石区District320,142
Liŭlín Xiàn柳林县County320,676
Shílóu Xiàn石楼县County111,815
Wénshuĭ Xiàn文水县County421,199
Xiàoyì Shì孝义市County-level City468,770
Xīng Xiàn兴县County279,373
Zhōngyáng Xiàn中阳县County141,374
Lǚliáng Shì吕梁市Prefecture-level City3,727,068

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Lǚliáng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānjiāzhuāng Xiāng安家庄乡Rural TownshipLín Xiàn18,067
Ānyè Xiāng安业乡Rural TownshipLín Xiàn21,476
Àojiāwān Xiāng奥家湾乡Rural TownshipXīng Xiàn15,617
Bābăo Xiāng [Dìbābăo Xiāng]八堡乡Rural TownshipLín Xiàn12,161
Báiwén Zhèn白文镇TownLín Xiàn32,251
Bĕiwŭdāng Zhèn北武当镇TownFāngshān Xiàn5,846
Bĕizhāng Xiāng北张乡Rural TownshipWénshuĭ Xiàn25,105
Bīnhé Jiēdào滨河街道Urban SubdistrictLíshí Qū82,434
Càijiāhuì Zhèn蔡家会镇TownXīng Xiàn9,814
Càijiāyá Xiāng蔡家崖乡Rural TownshipXīng Xiàn16,036
Cáojiāyuán Xiāng曹家垣乡Rural TownshipShílóu Xiàn6,742
Chēgăn Xiāng车赶乡Rural TownshipLín Xiàn14,214
Chēmíngyù Xiāng [Zhāngzishān Xiāng]车鸣峪乡Rural TownshipZhōngyáng Xiàn9,829
Chéngbĕi Jiēdào城北街道Urban SubdistrictLíshí Qū9,733
Chéngjiāzhuāng Zhèn成家庄镇TownLiŭlín Xiàn12,847
Chéngzhuāng Zhèn城庄镇TownLín Xiàn24,131
Chénjiāwān Xiāng陈家湾乡Rural TownshipLiŭlín Xiàn22,885
Chóngwén Jiēdào崇文街道Urban SubdistrictXiàoyì Shì36,284
Cóngluóyù Zhèn丛罗峪镇TownLín Xiàn16,790
Dàshétóu Xiāng大蛇头乡Rural TownshipLán Xiàn6,383
Dàwŭ Zhèn大武镇TownFāngshān Xiàn34,315
Dàxiàobăo Xiāng大孝堡乡Rural TownshipXiàoyì Shì32,374
Dàyŭ Xiāng大禹乡Rural TownshipLín Xiàn36,409
Dōngcūn Zhèn东村镇TownLán Xiàn59,772
Dōnghuì Xiāng东会乡Rural TownshipXīng Xiàn6,704
Dōngpōdĭ Xiāng东坡底乡Rural TownshipJiāochéng Xiàn5,155
Dùcūn Xiāng杜村乡Rural TownshipXiàoyì Shì8,404
Duìzhèn Zhèn兑镇镇TownXiàoyì Shì42,196
Èhŭtān Xiāng恶虎滩乡Rural TownshipXīng Xiàn7,524
Fèngchéng Zhèn凤城镇TownWénshuĭ Xiàn128,571
Fèngshān Jiēdào凤山街道Urban SubdistrictLíshí Qū81,907
Gāojiācūn Zhèn高家村镇TownXīng Xiàn14,011
Gāojiāgōu Xiāng高家沟乡Rural TownshipLiŭlín Xiàn10,072
Gāoyáng Zhèn高阳镇TownXiàoyì Shì40,393
Gēdashàng Xiāng圪垯上乡Rural TownshipXīng Xiàn7,092
Gēdòng Zhèn圪洞镇TownFāngshān Xiàn43,409
Gùxián Xiāng固贤乡Rural TownshipXīng Xiàn9,226
Héhé Xiāng和合乡Rural TownshipShílóu Xiàn9,793
Hèjiāhuì Xiāng贺家会乡Rural TownshipXīng Xiàn6,537
Hékŏu Xiāng河口乡Rural TownshipLán Xiàn5,005
Hóngxiāng Xiāng洪相乡Rural TownshipJiāochéng Xiàn21,198
Hóngyănchuān Xiāng红眼川乡Rural TownshipLíshí Qū1,745
Huìlì Xiāng会立乡Rural TownshipJiāochéng Xiàn6,304
Huílóng Xiāng回龙乡Rural TownshipJiāokŏu Xiàn13,583
Jiăjiāyuán Xiāng贾家垣乡Rural TownshipLiŭlín Xiàn7,916
Jiăjiāzhuāng Zhèn贾家庄镇TownFényáng Shì30,070
Jiāokŏu Jiēdào交口街道Urban SubdistrictLíshí Qū19,637
Jiāolóushēn Xiāng交楼申乡Rural TownshipXīng Xiàn7,775
Jīcuì Xiāng积翠乡Rural TownshipFāngshān Xiàn8,510
Jìcūn Zhèn冀村镇TownFényáng Shì39,138
Jièhékŏu Zhèn界河口镇TownLán Xiàn5,371
Jīnjiāzhuāng Xiāng金家庄乡Rural TownshipLiŭlín Xiàn10,512
Jīnluó Zhèn金罗镇TownZhōngyáng Xiàn21,834
Kāizhà Zhèn开栅镇TownWénshuĭ Xiàn34,205
Kāngchéng Zhèn康城镇TownJiāokŏu Xiàn14,867
Kāngníng Zhèn康宁镇TownXīng Xiàn17,826
Kèhŭ Zhèn克虎镇TownLín Xiàn11,751
Lánchéng Zhèn岚城镇TownLán Xiàn10,736
Léijiāqì Xiāng雷家碛乡Rural TownshipLín Xiàn15,444
Liángjiāzhuāng Xiāng梁家庄乡Rural TownshipLán Xiàn12,757
Liánhuāchí Jiēdào莲花池街道Urban SubdistrictLíshí Qū56,131
Lĭjiāwān Xiāng李家湾乡Rural TownshipLiŭlín Xiàn13,516
Lìjiāzhuāng Xiāng栗家庄乡Rural TownshipFényáng Shì24,154
Lĭngdĭ Xiāng岭底乡Rural TownshipJiāochéng Xiàn6,560
Língquán Zhèn灵泉镇TownShílóu Xiàn41,996
Línjiāpíng Zhèn林家坪镇TownLín Xiàn24,445
Línquán Zhèn临泉镇TownLín Xiàn91,670
Liúhúlán Zhèn刘胡兰镇TownWénshuĭ Xiàn37,235
Liújiāhuì Zhèn刘家会镇TownLín Xiàn29,131
Liŭlín Zhèn柳林镇TownLiŭlín Xiàn112,913
Liúyù Zhèn留誉镇TownLiŭlín Xiàn12,606
Lóngjiāo Xiāng龙交乡Rural TownshipShílóu Xiàn9,703
Luócūn Zhèn罗村镇TownShílóu Xiàn11,656
Luóyùkŏu Zhèn罗峪口镇TownXīng Xiàn6,893
Mádìhuì Xiāng麻地会乡Rural TownshipFāngshān Xiàn9,547
Măfāng Zhèn马坊镇TownFāngshān Xiàn16,652
Măxī Xiāng马西乡Rural TownshipWénshuĭ Xiàn11,116
Mèngjiāpíng Xiāng孟家坪乡Rural TownshipXīng Xiàn10,645
Mèngmén Zhèn孟门镇TownLiŭlín Xiàn15,825
Mùcūn Zhèn穆村镇TownLiŭlín Xiàn34,914
Mùguāpíng Xiāng木瓜坪乡Rural TownshipLín Xiàn18,408
Nán'ān Zhèn南安镇TownWénshuĭ Xiàn34,229
Nánwŭ Xiāng南武乡Rural TownshipWénshuĭ Xiàn21,765
Nányáng Xiāng南阳乡Rural TownshipXiàoyì Shì6,402
Nánzhuāng Zhèn南庄镇TownWénshuĭ Xiàn20,195
Níngxiāng Zhèn宁乡镇TownZhōngyáng Xiàn76,490
Nuănquán Zhèn暖泉镇TownZhōngyáng Xiàn10,728
Pángquángōu Zhèn庞泉沟镇TownJiāochéng Xiàn1,706
Péigōu Xiāng裴沟乡Rural TownshipShílóu Xiàn7,410
Píngtóu Xiāng坪头乡Rural TownshipLíshí Qū8,647
Pŭmíng Zhèn普明镇TownLán Xiàn20,875
Qìkŏu Zhèn碛口镇TownLín Xiàn30,009
Qīngliángsì Xiāng青凉寺乡Rural TownshipLín Xiàn15,175
Qŭyù Zhèn曲峪镇TownLín Xiàn26,119
Sānjiāo Zhèn三交镇TownLín Xiàn51,252
Sānjiāo Zhèn三交镇TownLiŭlín Xiàn11,972
Sānquán Zhèn三泉镇TownFényáng Shì32,948
Shàngmíng Xiāng上明乡Rural TownshipLán Xiàn13,705
Shèkē Xiāng社科乡Rural TownshipLán Xiàn15,528
Shèngxīhú Jiēdào [Dōngxŭ Jiēdào]胜溪湖街道Urban SubdistrictXiàoyì Shì10,198
Shíbáitóu Xiāng石白头乡Rural TownshipLín Xiàn19,765
Shíkŏu Xiāng石口乡Rural TownshipJiāokŏu Xiàn12,874
Shíxī Xiāng石西乡Rural TownshipLiŭlín Xiàn8,728
Shízhuāng Zhèn石庄镇TownFényáng Shì8,785
Shuāngchí Zhèn双池镇TownJiāokŏu Xiàn22,926
Shuĭtóu Zhèn水头镇TownJiāokŏu Xiàn29,755
Shuĭyùguàn Zhèn水峪贯镇TownJiāochéng Xiàn13,292
Shùnhuì Xiāng顺会乡Rural TownshipLán Xiàn8,437
Tàihéqiáo Jiēdào太和桥街道Urban SubdistrictFényáng Shì39,867
Táohóngpō Zhèn桃红坡镇TownJiāokŏu Xiàn16,378
Tiánjiāhuì Jiēdào田家会街道Urban SubdistrictLíshí Qū14,904
Tiānníng Zhèn天宁镇TownJiāochéng Xiàn100,523
Tuānshuĭtóu Zhèn湍水头镇TownLín Xiàn16,687
Tùbăn Zhèn兔坂镇TownLín Xiàn21,710
Tŭyù Xiāng土峪乡Rural TownshipLán Xiàn5,486
Wángjiāgōu Xiāng王家沟乡Rural TownshipLiŭlín Xiàn12,355
Wángshī Xiāng王狮乡Rural TownshipLán Xiàn10,127
Wătáng Zhèn瓦塘镇TownXīng Xiàn15,840
Wèijiātān Zhèn魏家滩镇TownXīng Xiàn23,079
Wénfēng Jiēdào文峰街道Urban SubdistrictFényáng Shì37,970
Wēnquán Xiāng温泉乡Rural TownshipJiāokŏu Xiàn9,535
Wúchéng Zhèn吴城镇TownLíshí Qū9,158
Wŭjiāzhuāng Zhèn武家庄镇TownZhōngyáng Xiàn7,585
Wútóng Zhèn梧桐镇TownXiàoyì Shì26,766
Xiàbăo Zhèn下堡镇TownXiàoyì Shì18,119
Xiàjiāyíng Zhèn [incl. Xiàjiāyíng Shēngtài Gōngyè Yuánqū]夏家营镇TownJiāochéng Xiàn36,525
Xiàojiāzhuāng Zhèn肖家庄镇TownFényáng Shì32,757
Xiăosuàn Zhèn小蒜镇TownShílóu Xiàn9,310
Xiàoyì Zhèn孝义镇TownWénshuĭ Xiàn27,981
Xiàqŭ Zhèn下曲镇TownWénshuĭ Xiàn39,332
Xiàzăolín Xiāng下枣林乡Rural TownshipZhōngyáng Xiàn8,047
Xiàzhà Xiāng下栅乡Rural TownshipXiàoyì Shì15,037
Xīcáotóu Xiāng西槽头乡Rural TownshipWénshuĭ Xiàn15,990
Xīchéng Xiāng西城乡Rural TownshipWénshuĭ Xiàn25,475
Xīhé Xiāng西河乡Rural TownshipFényáng Shì35,057
Xìnghuācūn Zhèn杏花村镇TownFényáng Shì30,546
Xīnguān Zhèn [Qiánshān Xiāng]辛关镇TownShílóu Xiàn8,446
Xīnyì Jiēdào新义街道Urban SubdistrictXiàoyì Shì110,545
Xìnyì Zhèn信义镇TownLíshí Qū9,689
Xīshè Zhèn西社镇TownJiāochéng Xiàn10,695
Xīshŭbā Jiēdào西属巴街道Urban SubdistrictLíshí Qū18,383
Xīxīnzhuāng Zhèn西辛庄镇TownXiàoyì Shì16,839
Xīyíng Zhèn西营镇TownJiāochéng Xiàn28,563
Xuēcūn Zhèn薛村镇TownLiŭlín Xiàn15,173
Yángchéng Xiāng阳城乡Rural TownshipFényáng Shì42,592
Yángjiāzhuāng Zhèn杨家庄镇TownFényáng Shì14,177
Yángquánqŭ Zhèn阳泉曲镇TownXiàoyì Shì34,570
Yănwŭ Zhèn演武镇TownFényáng Shì27,352
Yìdié Zhèn义牒镇TownShílóu Xiàn6,759
Yìmă Xiāng驿马乡Rural TownshipXiàoyì Shì7,793
Yùdàohé Zhèn峪道河镇TownFényáng Shì20,799
Yùfén Zhèn蔚汾镇TownXīng Xiàn100,615
Yùkŏu Zhèn峪口镇TownFāngshān Xiàn25,530
Yùpíng Xiāng玉坪乡Rural TownshipLín Xiàn17,670
Zăolín Xiāng枣林乡Rural TownshipLíshí Qū7,774
Zhàojiāpíng Xiāng赵家坪乡Rural TownshipXīng Xiàn4,139
Zhāoxián Zhèn招贤镇TownLín Xiàn14,342
Zhènxīng Jiēdào振兴街道Urban SubdistrictXiàoyì Shì14,809
Zhīkē Zhèn枝柯镇TownZhōngyáng Xiàn6,861
Zhōngyánglóu Jiēdào中阳楼街道Urban SubdistrictXiàoyì Shì37,596
Zhuāngshàng Zhèn庄上镇TownLiŭlín Xiàn18,442
Zhùpú Zhèn柱濮镇TownXiàoyì Shì10,445

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.