Home
Show Map

China: Lóudĭ Shì / 娄底市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Lóudĭ Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Lĕngshuĭjiāng Shì冷水江市County-level City327,146
Liányuán Shì涟源市County-level City995,515
Lóuxīng Qū娄星区District496,744
Shuāngfēng Xiàn双峰县County854,069
Xīnhuà Xiàn新化县County1,111,160
Lóudĭ Shì娄底市Prefecture-level City3,784,634

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Lóudĭ Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānpíng Zhèn安平镇TownLiányuán Shì40,867
Báimă Zhèn白马镇TownLiányuán Shì35,784
Băimŭ Xiāng百亩乡Rural TownshipLóuxīng Qū12,970
Báixī Zhèn白溪镇TownXīnhuà Xiàn51,444
Bùxī Jiēdào布溪街道Urban SubdistrictLĕngshuĭjiāng Shì23,968
Cáojiā Zhèn曹家镇TownXīnhuà Xiàn50,651
Chángqīng Jiēdào长青街道Urban SubdistrictLóuxīng Qū82,846
Cháxī Zhèn槎溪镇TownXīnhuà Xiàn24,296
Cháyuán Zhèn茶园镇TownLóuxīng Qū15,181
Dàbùqiáo Jiēdào大埠桥街道Urban SubdistrictLóuxīng Qū19,724
Dàkē Jiēdào大科街道Urban SubdistrictLóuxīng Qū45,236
Dàxióngshānguóyŏu Línchăng大熊山国有林场Township-like AreaXīnhuà Xiàn3,407
Dòulìshān Zhèn斗笠山镇TownLiányuán Shì47,803
Duóshān Zhèn铎山镇TownLĕngshuĭjiāng Shì20,685
Dùtóutáng Zhèn渡头塘镇TownLiányuán Shì29,404
Fèngjiā Zhèn奉家镇TownXīnhuà Xiàn17,483
Fēngpíng Zhèn枫坪镇TownLiányuán Shì22,532
Fúkŏu Zhèn伏口镇TownLiányuán Shì53,244
Gāntáng Zhèn甘棠镇TownShuāngfēng Xiàn74,134
Gŭtáishānguóyŏu Línchăng古台山国有林场Township-like AreaXīnhuà Xiàn3,207
Gŭtáng Xiāng古塘乡Rural TownshipLiányuán Shì17,112
Héqīng Zhèn禾青镇TownLĕngshuĭjiāng Shì23,249
Hétáng Zhèn荷塘镇TownLiányuán Shì42,406
Héyè Zhèn荷叶镇TownShuāngfēng Xiàn47,967
Hóngshāndiàn Zhèn洪山殿镇TownShuāngfēng Xiàn43,639
Huāmén Zhèn花门镇TownShuāngfēng Xiàn57,546
Huángnítáng Jiēdào黄泥塘街道Urban SubdistrictLóuxīng Qū62,471
Huāshān Jiēdào花山街道Urban SubdistrictLóuxīng Qū47,126
Jīnfèng Xiāng金凤乡Rural TownshipXīnhuà Xiàn13,091
Jīngjì Kāifāqū经济开发区Township-like AreaShuāngfēng Xiàn10,336
Jĭngzì Zhèn井字镇TownShuāngfēng Xiàn32,887
Jīnshí Zhèn金石镇TownLiányuán Shì50,791
Jīnzhúshān Zhèn金竹山镇TownLĕngshuĭjiāng Shì17,468
Jíqìng Zhèn吉庆镇TownXīnhuà Xiàn39,135
Kētóu Xiāng科头乡Rural TownshipXīnhuà Xiàn31,252
Kuàngshān Xiāng矿山乡Rural TownshipLĕngshuĭjiāng Shì12,151
Lángtáng Zhèn琅塘镇TownXīnhuà Xiàn46,264
Lántián Jiēdào蓝田街道Urban SubdistrictLiányuán Shì81,683
Lĕngshuĭjiāng Jiēdào冷水江街道Urban SubdistrictLĕngshuĭjiāng Shì95,569
Lèpíng Jiēdào乐坪街道Urban SubdistrictLóuxīng Qū92,616
Liánbīn Jiēdào涟滨街道Urban SubdistrictLóuxīng Qū37,669
Liùmŭtáng Zhèn六亩塘镇TownLiányuán Shì57,951
Lóngtáng Zhèn龙塘镇TownLiányuán Shì64,513
Lúguān Zhèn炉观镇TownXīnhuà Xiàn58,844
Máotáng Zhèn茅塘镇TownLiányuán Shì22,568
Máoyì Zhèn毛易镇TownLĕngshuĭjiāng Shì12,020
Méijiāng Zhèn湄江镇TownLiányuán Shì45,212
Mènggōng Zhèn孟公镇TownXīnhuà Xiàn60,207
Pānqiáo Xiāng潘桥乡Rural TownshipLĕngshuĭjiāng Shì12,887
Qiáotóuhé Zhèn桥头河镇TownLiányuán Shì96,279
Qīngshùpíng Zhèn青树坪镇TownShuāngfēng Xiàn63,416
Qīxīngjiē Zhèn七星街镇TownLiányuán Shì68,681
Rónghuá Xiāng荣华乡Rural TownshipXīnhuà Xiàn20,756
Sāngzĭ Zhèn桑梓镇TownXīnhuà Xiàn51,582
Sānjiān Zhèn三尖镇TownLĕngshuĭjiāng Shì14,886
Sānjiă Xiāng三甲乡Rural TownshipLiányuán Shì38,658
Sāntángpū Zhèn三塘铺镇TownShuāngfēng Xiàn38,049
Shàngdù上渡办事处Township-like AreaXīnhuà Xiàn40,122
Shàngméi Jiēdào上梅街道Urban SubdistrictXīnhuà Xiàn119,429
Shānshān Zhèn杉山镇TownLóuxīng Qū17,738
Shātángwān Jiēdào沙塘湾街道Urban SubdistrictLĕngshuĭjiāng Shì11,974
Shātáng Xiāng沙塘乡Rural TownshipShuāngfēng Xiàn28,777
Shéxíngshān Zhèn蛇形山镇TownShuāngfēng Xiàn60,129
Shíchōngkŏu Zhèn石冲口镇TownXīnhuà Xiàn49,187
Shíjĭng Zhèn石井镇TownLóuxīng Qū15,315
Shímăshān Zhèn石马山镇TownLiányuán Shì68,879
Shíniú Xiāng石牛乡Rural TownshipShuāngfēng Xiàn43,234
Shuāngjiāng Xiāng双江乡Rural TownshipLóuxīng Qū13,656
Shuĭchē Zhèn水车镇TownXīnhuà Xiàn27,931
Shuĭdòngdĭ Zhèn水洞底镇TownLiányuán Shì40,943
Suŏshí Zhèn锁石镇TownShuāngfēng Xiàn32,089
Tiānmén Xiāng天门乡Rural TownshipXīnhuà Xiàn9,642
Tiánpíng Zhèn田坪镇TownXīnhuà Xiàn31,110
Tóngxīng Xiāng同兴乡Rural TownshipLĕngshuĭjiāng Shì12,566
Wànbăo Zhèn万宝镇TownLóuxīng Qū20,481
Wéishān Xiāng维山乡Rural TownshipXīnhuà Xiàn25,805
Wēntáng Zhèn温塘镇TownXīnhuà Xiàn52,210
Wéntián Zhèn文田镇TownXīnhuà Xiàn19,675
Xiăobì Xiāng小碧乡Rural TownshipLóuxīng Qū13,715
Xīhé Zhèn西河镇TownXīnhuà Xiàn55,291
Xīkuàngshān Jiēdào锡矿山街道Urban SubdistrictLĕngshuĭjiāng Shì9,001
Xìngzipū Zhèn杏子铺镇TownShuāngfēng Xiàn66,528
Yángshì Zhèn杨市镇TownLiányuán Shì70,205
Yángxī Zhèn洋溪镇TownXīnhuà Xiàn57,783
Yánkŏu Zhèn岩口镇TownLĕngshuĭjiāng Shì18,120
Yìntáng Xiāng印塘乡Rural TownshipShuāngfēng Xiàn37,636
Yŏngfēng Zhèn永丰镇TownShuāngfēng Xiàn90,965
Yóujiā Zhèn游家镇TownXīnhuà Xiàn55,486
Yóuxī Xiāng油溪乡Rural TownshipXīnhuà Xiàn26,173
Zhādù Zhèn渣渡镇TownLĕngshuĭjiāng Shì13,533
Zhènshàng Zhèn圳上镇TownXīnhuà Xiàn47,418
Zhōnglián Xiāng中连乡Rural TownshipLĕngshuĭjiāng Shì20,981
Zĭlóng Xiāng梓龙乡Rural TownshipLĕngshuĭjiāng Shì8,088
Zĭménqiáo Zhèn梓门桥镇TownShuāngfēng Xiàn61,907
Zŏumăjiē Zhèn走马街镇TownShuāngfēng Xiàn64,830
Zuòshí Xiāng坐石乡Rural TownshipXīnhuà Xiàn22,279

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).