Home
Show Map

Xīhé Xiàn

County in Lŏngnán Shì / 陇南市

County

The population of Xīhé Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Xīhé Xiàn西和县County393,272
Lŏngnán Shì陇南市Prefecture-level City2,567,718

Contents: Townships

The population of the townships in Xīhé Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Chángdào Zhèn长道镇TownXīhé Xiàn23,940
Dàqiáo Zhèn大桥镇TownXīhé Xiàn9,593
Hànyuán Zhèn汉源镇TownXīhé Xiàn37,284
Hāolín Xiāng蒿林乡Rural TownshipXīhé Xiàn9,531
Hébà Zhèn何坝镇TownXīhé Xiàn32,538
Jiāngxí Zhèn姜席镇TownXīhé Xiàn27,098
Liùxiàng Xiāng六巷乡Rural TownshipXīhé Xiàn5,655
Lúhé Zhèn卢河镇TownXīhé Xiàn23,852
Luòyù Zhèn洛峪镇TownXīhé Xiàn29,955
Măyuán Zhèn马元镇TownXīhé Xiàn13,336
Shàijīng Xiāng晒经乡Rural TownshipXīhé Xiàn4,361
Shāoyù Zhèn稍峪镇TownXīhé Xiàn18,327
Shíbăo Zhèn石堡镇TownXīhé Xiàn22,621
Shílĭ Zhèn十里镇TownXīhé Xiàn38,961
Shíxiá Zhèn石峡镇TownXīhé Xiàn11,072
Sūhé Xiāng苏河乡Rural TownshipXīhé Xiàn18,901
Tàishíhé Xiāng太石河乡Rural TownshipXīhé Xiàn5,442
Xīgāoshān Zhèn西高山镇TownXīhé Xiàn16,550
Xīnglóng Zhèn兴隆镇TownXīhé Xiàn19,803
Xīyù Zhèn西峪镇TownXīhé Xiàn24,452

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).