Home
Show Map

China: Lŏngnán Shì

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Lŏngnán Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chéng Xiàn成县County242,343
Huī Xiàn徽县County200,294
Kāng Xiàn康县County180,061
Liăngdāng Xiàn两当县County45,398
Lĭ Xiàn礼县County458,237
Tànchāng Xiàn宕昌县County274,313
Wén Xiàn文县County218,796
Wŭdū Qū武都区District555,004
Xīhé Xiàn西和县County393,272
Lŏngnán Shì陇南市Prefecture-level City2,567,718

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Lŏngnán Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānhuà Zhèn安化镇TownWŭdū Qū29,916
Ànménkŏu Zhèn岸门口镇TownKāng Xiàn8,677
Āwù Zhèn阿坞镇TownTànchāng Xiàn9,677
Báiguān Zhèn白关镇TownLĭ Xiàn18,129
Báihé Zhèn白河镇TownLĭ Xiàn18,077
Bǎilín Zhèn柏林镇TownWŭdū Qū11,144
Báiyáng Zhèn白杨镇TownKāng Xiàn5,847
Bālì Zhèn八力镇TownTànchāng Xiàn7,101
Băozibà Zhèn堡子坝镇TownWén Xiàn12,604
Bìkŏu Zhèn碧口镇TownWén Xiàn16,247
Căopíng Xiāng草坪乡Rural TownshipLĭ Xiàn7,772
Chángbà Zhèn长坝镇TownKāng Xiàn12,488
Chángdào Zhèn长道镇TownXīhé Xiàn23,940
Chánhé Xiāng镡河乡Rural TownshipChéng Xiàn4,918
Chēlā Xiāng车拉乡Rural TownshipTànchāng Xiàn11,045
Chéngguān Zhèn [incl. Zhōnglóu Jiēdào, Jíshíbà Jiēdào]城关镇TownWŭdū Qū85,826
Chéngguān Zhèn城关镇TownChéng Xiàn69,427
Chéngguān Zhèn城关镇TownWén Xiàn31,339
Chéngguān Zhèn城关镇TownTànchāng Xiàn31,861
Chéngguān Zhèn城关镇TownKāng Xiàn27,027
Chéngguān Zhèn城关镇TownLĭ Xiàn58,300
Chéngguān Zhèn城关镇TownHuī Xiàn39,643
Chéngguān Zhèn城关镇TownLiăngdāng Xiàn11,477
Chényuàn Zhèn陈院镇TownChéng Xiàn9,571
Chíbà Xiāng池坝乡Rural TownshipWŭdū Qū5,230
Dàbăo Zhèn大堡镇TownKāng Xiàn9,601
Dàhédiàn Zhèn大河店镇TownHuī Xiàn8,403
Dànányù Zhèn大南峪镇TownKāng Xiàn9,520
Dānbăo Zhèn丹堡镇TownWén Xiàn7,252
Dàqiáo Zhèn大桥镇TownXīhé Xiàn9,593
Diàncūn Zhèn店村镇TownChéng Xiàn14,852
Diànzi Xiāng店子乡Rural TownshipKāng Xiàn4,334
Dōngjiāng Zhèn东江镇TownWŭdū Qū16,816
Dòubà Zhèn豆坝镇TownKāng Xiàn5,694
Èrláng Xiāng二郎乡Rural TownshipChéng Xiàn4,977
Fànbà Zhèn范坝镇TownWén Xiàn10,542
Fēngxiāng Xiāng枫相乡Rural TownshipWŭdū Qū10,665
Fóyá Zhèn佛崖镇TownWŭdū Qū12,155
Fújiā Zhèn伏家镇TownHuī Xiàn23,660
Gānjiāngtóu Xiāng甘江头乡Rural TownshipTànchāng Xiàn6,835
Gānquán Zhèn甘泉镇TownWŭdū Qū9,372
Gāoqiáo Zhèn高桥镇TownHuī Xiàn6,061
Guāntíng Zhèn官亭镇TownTànchāng Xiàn10,064
Gùchéng Zhèn固城镇TownLĭ Xiàn11,096
Guōhé Xiāng郭河乡Rural TownshipWŭdū Qū12,585
Hādápū Zhèn哈达铺镇TownTànchāng Xiàn28,292
Hànlín Zhèn汉林镇TownWŭdū Qū10,798
Hànwáng Zhèn汉王镇TownWŭdū Qū27,674
Hányuàn Xiāng韩院乡Rural TownshipTànchāng Xiàn11,463
Hànyuán Zhèn汉源镇TownXīhé Xiàn37,284
Hāolín Xiāng蒿林乡Rural TownshipXīhé Xiàn9,531
Hăotī Xiāng好梯乡Rural TownshipTànchāng Xiàn6,308
Hébà Zhèn何坝镇TownXīhé Xiàn32,538
Héjiābăo Xiāng何家堡乡Rural TownshipTànchāng Xiàn5,210
Hóngchuān Zhèn红川镇TownChéng Xiàn10,405
Hónghé Zhèn红河镇TownLĭ Xiàn11,942
Huángchén Zhèn黄陈镇TownChéng Xiàn10,635
Huángpíng Zhèn黄坪镇TownWŭdū Qū8,930
Huángzhŭ Zhèn黄渚镇TownChéng Xiàn9,186
Jiăhé Xiāng贾河乡Rural TownshipTànchāng Xiàn8,258
Jiālíng Zhèn嘉陵镇TownHuī Xiàn9,957
Jiāngkŏu Zhèn江口镇TownLĭ Xiàn8,363
Jiāngluò Zhèn江洛镇TownHuī Xiàn19,204
Jiāngtái Xiāng将台乡Rural TownshipTànchāng Xiàn7,094
Jiāngxí Zhèn姜席镇TownXīhé Xiàn27,098
Jiānshān Xiāng尖山乡Rural TownshipWén Xiàn4,413
Jiăogōng Zhèn角弓镇TownWŭdū Qū19,083
Jiégān Zhèn桔柑镇TownWŭdū Qū6,592
Jīfēng Zhèn鸡峰镇TownChéng Xiàn16,273
Jīndòng Xiāng金洞乡Rural TownshipLiăngdāng Xiàn5,470
Kŏutóubà Xiāng口头坝乡Rural TownshipWén Xiàn6,808
Kuānchuān Zhèn宽川镇TownLĭ Xiàn27,438
Léibà Zhèn雷坝镇TownLĭ Xiàn9,217
Léiwáng Xiāng雷王乡Rural TownshipLĭ Xiàn11,143
Liănghékŏu Zhèn两河口镇TownTànchāng Xiàn11,653
Liănghé Zhèn两河镇TownKāng Xiàn4,240
Liăngshuĭ Zhèn两水镇TownWŭdū Qū27,281
Lĭchuān Zhèn理川镇TownTànchāng Xiàn19,701
Lìchuān Zhèn栗川镇TownHuī Xiàn12,554
Línjiāng Zhèn临江镇TownWén Xiàn7,583
Línjiāng Zhèn临江铺镇TownTànchāng Xiàn5,798
Lípíng Zhèn梨坪镇TownWén Xiàn10,287
Liújiāpíng Xiāng刘家坪乡Rural TownshipWén Xiàn2,650
Liŭlín Zhèn柳林镇TownHuī Xiàn9,540
Liùxiàng Xiāng六巷乡Rural TownshipXīhé Xiàn5,655
Lóngbà Xiāng龙坝乡Rural TownshipWŭdū Qū5,111
Lóngfèng Xiāng龙凤乡Rural TownshipWŭdū Qū10,207
Lónglín Zhèn龙林镇TownLĭ Xiàn18,148
Lóngxīng Zhèn隆兴镇TownWŭdū Qū8,410
Lúhé Zhèn卢河镇TownXīhé Xiàn23,852
Luóbà Zhèn罗坝镇TownLĭ Xiàn9,374
Luòtáng Zhèn洛塘镇TownWŭdū Qū25,871
Luòyù Zhèn洛峪镇TownXīhé Xiàn29,955
Măhé Xiāng马河乡Rural TownshipLĭ Xiàn10,497
Măjiē Zhèn马街镇TownWŭdū Qū28,369
Máyánhé Zhèn麻沿河镇TownHuī Xiàn8,497
Măyíng Zhèn马营镇TownWŭdū Qū16,121
Măyuán Zhèn马元镇TownXīhé Xiàn13,336
Míbà Xiāng迷坝乡Rural TownshipKāng Xiàn5,175
Móbà Zàngzú Xiāng磨坝藏族乡Rural TownshipWŭdū Qū5,265
Mù'ĕr Xiāng木耳乡Rural TownshipTànchāng Xiàn5,713
Nánhé Zhèn南河镇TownTànchāng Xiàn6,625
Nányáng Zhèn南阳镇TownTànchāng Xiàn12,267
Niănbà Zhèn碾坝镇TownKāng Xiàn9,431
Níyáng Zhèn泥阳镇TownHuī Xiàn13,284
Pángjiā Xiāng庞家乡Rural TownshipTànchāng Xiàn7,956
Pāoshā Zhèn抛沙镇TownChéng Xiàn21,907
Píngluò Zhèn平洛镇TownKāng Xiàn9,658
Píngyā Zàngzú Xiāng坪垭藏族乡Rural TownshipWŭdū Qū4,808
Pípá Zhèn琵琶镇TownWŭdū Qū14,053
Púchí Xiāng蒲池乡Rural TownshipWŭdū Qū16,272
Qiáotóu Zhèn桥头镇TownWén Xiàn21,273
Qiáotóu Zhèn桥头镇TownLĭ Xiàn12,649
Qíshān Zhèn祁山镇TownLĭ Xiàn14,945
Qiūshān Zhèn湫山镇TownLĭ Xiàn10,310
Sāncāng Zhèn三仓镇TownWŭdū Qū12,833
Sānhébà Zhèn三河坝镇TownKāng Xiàn5,841
Sānhé Zhèn三河镇TownWŭdū Qū11,916
Sānyù Xiāng三峪乡Rural TownshipLĭ Xiàn5,593
Shābà Zhèn沙坝镇TownChéng Xiàn10,107
Shàijīng Xiāng晒经乡Rural TownshipXīhé Xiàn4,361
Shājīn Xiāng沙金乡Rural TownshipLĭ Xiàn7,558
Shàngdé Zhèn尚德镇TownWén Xiàn9,905
Shàngpíng Xiāng上坪乡Rural TownshipLĭ Xiàn5,667
Shāoyù Zhèn稍峪镇TownXīhé Xiàn18,327
Shāwān Zhèn沙湾镇TownTànchāng Xiàn21,551
Shèshū Xiāng舍书乡Rural TownshipWén Xiàn4,238
Shíbăo Zhèn石堡镇TownXīhé Xiàn22,621
Shífāng Zhèn石坊镇TownWén Xiàn9,572
Shíjībà Zhèn石鸡坝镇TownWén Xiàn13,791
Shílĭ Zhèn十里镇TownXīhé Xiàn38,961
Shímén Zhèn石门镇TownWŭdū Qū10,862
Shíqiáo Zhèn石桥镇TownLĭ Xiàn29,050
Shíxiá Zhèn石峡镇TownXīhé Xiàn11,072
Shīzi Xiāng狮子乡Rural TownshipTànchāng Xiàn5,766
Shuĭyáng Zhèn水阳镇TownHuī Xiàn13,029
Sìtái Zhèn寺台镇TownKāng Xiàn5,798
Sòngpíng Xiāng宋坪乡Rural TownshipChéng Xiàn5,277
Sūhé Zhèn苏合镇TownXīhé Xiàn18,901
Suŏchí Zhèn索池镇TownChéng Xiàn9,113
Sūyuán Zhèn苏元镇TownChéng Xiàn7,295
Tàishān Xiāng泰山乡Rural TownshipLiăngdāng Xiàn1,014
Tàishíhé Xiāng太石河乡Rural TownshipXīhé Xiàn5,442
Tàishí Xiāng太石乡Rural TownshipKāng Xiàn3,479
Tānpíng Zhèn滩坪镇TownLĭ Xiàn11,199
Táopíng Zhèn洮坪镇TownLĭ Xiàn12,601
Tiānchí Zhèn天池镇TownWén Xiàn6,196
Tiĕlóu Zàngzú Xiāng铁楼藏族乡Rural TownshipWén Xiàn8,244
Tóngqián Zhèn铜钱镇TownKāng Xiàn4,082
Wàinà Zhèn外纳镇TownWŭdū Qū19,394
Wángbà Zhèn王坝镇TownKāng Xiàn7,752
Wángbà Zhèn王坝镇TownLĭ Xiàn10,216
Wàngguān Zhèn望关镇TownKāng Xiàn6,100
Wángmó Zhèn王磨镇TownChéng Xiàn8,503
Wŭkù Zhèn五库镇TownWŭdū Qū11,166
Wŭmă Zhèn五马镇TownWŭdū Qū6,743
Xiănlóng Zhèn显龙镇TownLiăngdāng Xiàn3,313
Xiăochuān Zhèn小川镇TownChéng Xiàn18,098
Xiàoliáng Xiāng肖良乡Rural TownshipLĭ Xiàn7,214
Xīgāoshān Zhèn西高山镇TownXīhé Xiàn16,550
Xīnchéngzi Zàngzú Xiāng新城子藏族乡Rural TownshipTànchāng Xiàn6,857
Xīnghuà Xiāng兴化乡Rural TownshipTànchāng Xiàn10,342
Xīnghuà Xiāng兴化乡Rural TownshipLiăngdāng Xiàn2,110
Xīnglóng Zhèn兴隆镇TownXīhé Xiàn19,803
Xīnzhài Xiāng新寨乡Rural TownshipTànchāng Xiàn11,242
Xīpō Zhèn西坡镇TownLiăngdāng Xiàn5,075
Xīyù Zhèn西峪镇TownXīhé Xiàn24,452
Yáchéng Zhèn崖城镇TownLĭ Xiàn10,267
Yángbà Zhèn阳坝镇TownKāng Xiàn11,583
Yángdiàn Zhèn杨店镇TownLiăngdāng Xiàn3,695
Yánguān Zhèn盐官镇TownLĭ Xiàn44,954
Yáozhài Zhèn [Chéngjiāo Xiāng]姚寨镇TownWŭdū Qū20,469
Yínxìngshù Zhèn银杏树镇TownHuī Xiàn14,806
Yŏngníng Zhèn永宁镇TownHuī Xiàn9,999
Yŏngpíng Zhèn永坪镇TownLĭ Xiàn18,279
Yŏngxīng Zhèn永兴镇TownLĭ Xiàn22,079
Yúchí Xiāng鱼池乡Rural TownshipLiăngdāng Xiàn2,407
Yuèzhào Xiāng月照乡Rural TownshipWŭdū Qū4,663
Yúguān Xiāng虞关乡Rural TownshipHuī Xiàn5,645
Yùhé Zhèn裕河镇TownWŭdū Qū4,539
Yùhuáng Xiāng玉皇乡Rural TownshipWŭdū Qū8,468
Yùlĕi Xiāng玉垒乡Rural TownshipWén Xiàn4,360
Yúlóng Zhèn鱼龙镇TownWŭdū Qū15,397
Yúnpíng Zhèn云屏镇TownLiăngdāng Xiàn2,685
Yúntái Zhèn云台镇TownKāng Xiàn10,962
Yúshù Xiāng榆树乡Rural TownshipHuī Xiàn6,012
Zhàn'érxiàng Zhèn站儿巷镇TownLiăngdāng Xiàn3,947
Zhāngjiā Xiāng张家乡Rural TownshipLiăngdāng Xiàn1,704
Zhĭfāng Zhèn纸坊镇TownChéng Xiàn11,799
Zhōngbà Zhèn中坝镇TownLĭ Xiàn16,160
Zhōngmiào Zhèn中庙镇TownWén Xiàn11,851
Zhōngzhài Zhèn中寨镇TownWén Xiàn19,641
Zhōujiābà Zhèn [Dòupíng Xiāng]周家坝镇TownKāng Xiàn12,772
Zhúyuàn Xiāng竹院乡Rural TownshipTànchāng Xiàn5,634
Zuŏjiā Xiāng左家乡Rural TownshipLiăngdāng Xiàn2,501

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).