Home
Show Map

Liùzhītè Qū

District in Liùpánshuĭ Shì

District

The population of Liùzhītè Qū.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Liùzhītè Qū六枝特区District495,162
Liùpánshuĭ Shì六盘水市Prefecture-level City2,851,332

Contents: Townships

The population of the townships in Liùzhītè Qū.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Dàyòng Zhèn大用镇TownLiùzhītè Qū18,143
Guānzhài Zhèn [Duòquè Xiāng]关寨镇TownLiùzhītè Qū18,514
Jiǔlóng Jiēdào [Píngzhài Zhèn; incl. Yínhú Jiēdào, Tǎshān Jiēdào]九龙街道Urban SubdistrictLiùzhītè Qū138,826
Lángdài Zhèn郎岱镇TownLiùzhītè Qū28,121
Lónghé Zhèn [Lóngchăng Xiāng]龙河镇TownLiùzhītè Qū29,447
Lŏngjiăo Bùyīzú Xiāng [→ Yuèliàng Héyízú Bùyīzú Miáozú Xiāng]陇脚布依族乡Rural TownshipLiùzhītè Qū7,474
Luòbié Bùyīzú Yízú Xiāng落别布依族彝族乡Rural TownshipLiùzhītè Qū21,660
Mùgăng Zhèn木岗镇TownLiùzhītè Qū16,553
Niúchăng Miáozú Yízú Xiāng牛场苗族彝族乡Rural TownshipLiùzhītè Qū15,732
Qìngkŏu Yízú Gēlăozú Bùyīzú Xiāng [→ Guānzhài Zhèn]箐口彝族仡佬族布依族乡Rural TownshipLiùzhītè Qū10,034
Săzhì Yízú Bùyīzú Miáozú Xiāng [→ Lángdài Zhèn]洒志彝族布依族苗族乡Rural TownshipLiùzhītè Qū11,950
Suōjiá Miáozúyízú Huízú Xiāng梭戛苗族彝族回族乡Rural TownshipLiùzhītè Qū14,479
Xīnchăng Xiāng新场乡Rural TownshipLiùzhītè Qū25,386
Xīnhuá Zhèn新华镇TownLiùzhītè Qū19,015
Xīnyáo Zhèn新窑镇TownLiùzhītè Qū31,417
Yánjiăo Zhèn岩脚镇TownLiùzhītè Qū39,730
Zāngkē Zhèn [Máokŏu Bùyīzú Miáozú Xiāng]牂牁镇TownLiùzhītè Qū7,587
Zhéxī Yízú Xiāng [→ Yuèliàng Héyízú Bùyīzú Miáozú Xiāng]折溪彝族乡Rural TownshipLiùzhītè Qū9,448
Zhōngzhài Miáozú Yízú Bùyīzú Xiāng [→ Zāngkē Zhèn (parts)]中寨苗族彝族布依族乡Rural TownshipLiùzhītè Qū31,646

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).