Home
Show Map

China: Liùpánshuĭ Shì

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Liùpánshuĭ Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Liùzhītè Qū六枝特区District495,162
Pánzhōu Shì [← Pán Xiàn]盘州市County-level City1,035,345
Shuĭchéng Xiàn水城县County704,615
Zhōngshān Qū钟山区District616,210
Liùpánshuĭ Shì六盘水市Prefecture-level City2,851,332

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Liùpánshuĭ Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ājiá Zhèn阿戛镇TownShuĭchéng Xiàn28,612
Bǎiguŏ Zhèn柏果镇TownPánzhōu Shì69,355
Bănqiáo Zhèn [→ Shuāngfèng Zhèn, Dānxiá Zhèn]板桥镇TownPánzhōu Shì36,281
Băohuá Zhèn保华镇TownShuĭchéng Xiàn21,836
Băojī Miáozú Yízú Xiāng保基苗族彝族乡Rural TownshipPánzhōu Shì11,356
Băotián Zhèn保田镇TownPánzhōu Shì17,285
Bĭdé Zhèn比德镇TownShuĭchéng Xiàn24,793
Dàhé Zhèn大河镇TownZhōngshān Qū33,835
Dānxiá Zhèn [Shuĭtáng Zhèn]丹霞镇TownPánzhōu Shì26,666
Dàshān Zhèn大山镇TownPánzhōu Shì34,657
Dàwān Zhèn大湾镇TownZhōngshān Qū55,745
Dàyòng Zhèn大用镇TownLiùzhītè Qū18,143
Déwù Jiēdào德坞街道Urban SubdistrictZhōngshān Qū22,834
Dǒngde Jiēdào董地街道Urban SubdistrictShuĭchéng Xiàn18,758
Dŏuqìng Zhèn陡箐镇TownShuĭchéng Xiàn19,563
Dūgé Zhèn都格镇TownShuĭchéng Xiàn23,314
Fā'ĕr Zhèn发耳镇TownShuĭchéng Xiàn37,729
Fāqìng Xiāng [→ Băohuá Zhèn]发箐乡Rural TownshipShuĭchéng Xiàn8,684
Fènghuáng Jiēdào凤凰街道Urban SubdistrictZhōngshān Qū76,580
Guānzhài Zhèn [Duòquè Xiāng]关寨镇TownLiùzhītè Qū18,514
Guŏbùgā Yízú Miáozú Bùyīzú Xiāng果布戛彝族苗族布依族乡Rural TownshipShuĭchéng Xiàn12,400
Héchéng Jiēdào荷城街道Urban SubdistrictZhōngshān Qū128,650
Hóngguŏ Jiēdào [incl. Yìzī Jiēdào, Hànlín Jiēdào]红果街道办事处Urban SubdistrictPánzhōu Shì112,261
Hóngyán Xiāng [→ Dŏuqìng Zhèn]红岩乡Rural TownshipShuĭchéng Xiàn12,434
Hóuchăng Miáozú Bùyīzú Xiāng猴场苗族布依族乡Rural TownshipShuĭchéng Xiàn15,528
Huājiá Miáozú Yízú Bùyīzú Xiāng花戛苗族布依族彝族乡Rural TownshipShuĭchéng Xiàn13,344
Huàlè Zhèn化乐镇TownShuĭchéng Xiàn24,429
Huángtŭpō Jiēdào黄土坡街道Urban SubdistrictZhōngshān Qū188,405
Huáshí Xiāng [→ Liănghé Jiēdào, Jīchăngpíng Zhèn]滑石乡Rural TownshipPánzhōu Shì21,494
Jīchăngpíng Zhèn鸡场坪镇TownPánzhōu Shì35,949
Jīchăng Zhèn鸡场镇TownShuĭchéng Xiàn23,311
Jīnpén Miáozú Yízú Xiāng金盆苗族彝族乡Rural TownshipShuĭchéng Xiàn25,005
Jiǔlóng Jiēdào [Píngzhài Zhèn; incl. Yínhú Jiēdào, Tǎshān Jiēdào]九龙街道Urban SubdistrictLiùzhītè Qū138,826
Jiùyíng Báizú Yízú Miáozú Xiāng旧营白族彝族苗族乡Rural TownshipPánzhōu Shì17,608
Lángdài Zhèn郎岱镇TownLiùzhītè Qū28,121
Lăoyīngshān Zhèn老鹰山镇TownZhōngshān Qū42,149
Lèmín Zhèn [→ Shíqiáo Zhèn]乐民镇TownPánzhōu Shì44,621
Liănghé Jiēdào两河街道办事处Urban SubdistrictPánzhōu Shì17,383
Liúguān Jiēdào刘官街道办事处Urban SubdistrictPánzhōu Shì27,302
Lóngchăng Miáozú Báizú Yízú Xiāng龙场苗族白族彝族乡Rural TownshipShuĭchéng Xiàn16,718
Lónghé Zhèn [Lóngchăng Xiāng]龙河镇TownLiùzhītè Qū29,447
Lŏngjiăo Bùyīzú Xiāng [→ Yuèliàng Héyízú Bùyīzú Miáozú Xiāng]陇脚布依族乡Rural TownshipLiùzhītè Qū7,474
Luòbié Bùyīzú Yízú Xiāng落别布依族彝族乡Rural TownshipLiùzhītè Qū21,660
Măchăng Yízú Miáozú Xiāng [→ Yīngwŭ Zhèn]马场彝族苗族乡Rural TownshipPánzhōu Shì10,391
Măyī Zhèn [→ Dàshān Zhèn]玛依镇TownPánzhōu Shì15,666
Mĭluó Zhèn米箩镇TownShuĭchéng Xiàn23,453
Mínzhŭ Zhèn民主镇TownPánzhōu Shì25,710
Mùgăng Zhèn木岗镇TownLiùzhītè Qū16,553
Mùguŏ Zhèn木果镇TownShuĭchéng Xiàn32,554
Nánkāi Miáozú Yízú Xiāng南开苗族彝族乡Rural TownshipShuĭchéng Xiàn39,391
Niúchăng Miáozú Yízú Xiāng牛场苗族彝族乡Rural TownshipLiùzhītè Qū15,732
Pánguān Zhèn [Duànjiāng Zhèn]盘关镇TownPánzhōu Shì36,000
Pánjiāng Zhèn [→ Pánguān Zhèn]盘江镇TownPánzhōu Shì28,694
Pánlóng Zhèn蟠龙镇TownShuĭchéng Xiàn32,963
Píngdì Yízú Xiāng坪地彝族乡Rural TownshipPánzhōu Shì30,425
Píngguān Zhèn [→ Shèngjìng Jiēdào]平关镇TownPánzhōu Shì24,190
Píngzhài Yízú Xiāng坪寨彝族乡Rural TownshipShuĭchéng Xiàn8,199
Pŭgŭ Yízú Miáozú Xiāng普古彝族苗族乡Rural TownshipPánzhōu Shì20,029
Pŭtián Huízú Xiāng普田回族乡Rural TownshipPánzhōu Shì10,982
Qìngkŏu Yízú Gēlăozú Bùyīzú Xiāng [→ Guānzhài Zhèn]箐口彝族仡佬族布依族乡Rural TownshipLiùzhītè Qū10,034
Qīnglín Miáozú Yízú Xiāng青林苗族彝族乡Rural TownshipShuĭchéng Xiàn14,807
Săjī Zhèn [→ Bǎiguŏ Zhèn]洒基镇TownPánzhōu Shì24,005
Săzhì Yízú Bùyīzú Miáozú Xiāng [→ Lángdài Zhèn]洒志彝族布依族苗族乡Rural TownshipLiùzhītè Qū11,950
Sháomĭ Zhèn勺米镇TownShuĭchéng Xiàn22,688
Shèngjìng Jiēdào [Huŏpū Zhèn]胜境街道办事处Urban SubdistrictPánzhōu Shì23,731
Shíqiáo Zhèn石桥镇TownPánzhōu Shì17,706
Shuāngfèng Zhèn [Chéngguān Zhèn]双凤镇TownPánzhōu Shì47,712
Shuāngjiá Xiāng双戛乡Rural TownshipShuĭchéng Xiàn10,162
Shuāngshuǐ Jiēdào [Lànbà Zhèn; incl. Jiānshān Jiēdào]双水街道Urban SubdistrictShuĭchéng Xiàn46,948
Shùnchăng Miáozú Yízú Báizú Xiāng顺场苗族彝族布依族乡Rural TownshipShuĭchéng Xiàn16,769
Sōnghé Yízú Xiāng [→ Jīchăngpíng Zhèn]松河彝族乡Rural TownshipPánzhōu Shì27,200
Suōjiá Miáozúyízú Huízú Xiāng梭戛苗族彝族回族乡Rural TownshipLiùzhītè Qū14,479
Wāngjiāzhài Zhèn汪家寨镇TownZhōngshān Qū51,869
Wūméng Zhèn [Sìgé Yízú Xiāng]乌蒙镇TownPánzhōu Shì19,261
Xiăngshuĭ Zhèn响水镇TownPánzhōu Shì24,389
Xīchōng Zhèn [→ Liănghé Jiēdào, Shuāngfèng Zhèn]西冲镇TownPánzhōu Shì20,062
Xīnchăng Xiāng新场乡Rural TownshipLiùzhītè Qū25,386
Xīnhuá Zhèn新华镇TownLiùzhītè Qū19,015
Xīnjiē Yízú Biáozú Bùyīzú Xiāng新街彝族苗族布依族乡Rural TownshipShuĭchéng Xiàn10,185
Xīnmín Zhèn新民镇TownPánzhōu Shì29,614
Xīnyáo Zhèn新窑镇TownLiùzhītè Qū31,417
Yángchăng Bùyīzú Báizú Miáozú Xiāng羊场布依族白族苗族乡Rural TownshipPánzhōu Shì27,950
Yángméi Yízú Miáozú Huízú Xiāng杨梅彝族苗族回族乡Rural TownshipShuĭchéng Xiàn23,027
Yánjiăo Zhèn岩脚镇TownLiùzhītè Qū39,730
Yánjĭng Xiāng [→ Ājiá Zhèn]盐井乡Rural TownshipShuĭchéng Xiàn18,996
Yĕzhōng Miáozú Yízú Bùyīzú Xiāng野钟苗族彝族布依族乡Rural TownshipShuĭchéng Xiàn16,015
Yíngpán Miáozú Yízú Báizú Xiāng营盘苗族彝族白族乡Rural TownshipShuĭchéng Xiàn17,333
Yīngwŭ Zhèn英武镇TownPánzhōu Shì14,366
Yuèzhào Yízú Huízú Miáozú Xiāng月照彝族回族苗族乡Rural TownshipZhōngshān Qū16,143
Yūní Yízú Xiāng淤泥彝族乡Rural TownshipPánzhōu Shì27,257
Yùshè Zhèn玉舍镇TownShuĭchéng Xiàn33,787
Zāngkē Zhèn [Máokŏu Bùyīzú Miáozú Xiāng]牂牁镇TownLiùzhītè Qū7,587
Zhéxī Yízú Xiāng [→ Yuèliàng Héyízú Bùyīzú Miáozú Xiāng]折溪彝族乡Rural TownshipLiùzhītè Qū9,448
Zhĭchăng Xiāng [→ Yùshè Zhèn]纸厂乡Rural TownshipShuĭchéng Xiàn10,880
Zhōngyì Xiāng [→ Băotián Zhèn]忠义乡Rural TownshipPánzhōu Shì16,047
Zhōngzhài Miáozú Yízú Bùyīzú Xiāng [→ Zāngkē Zhèn (parts)]中寨苗族彝族布依族乡Rural TownshipLiùzhītè Qū31,646
Zhūdōng Xiāng [→ Zhúhǎi Zhèn]珠东乡Rural TownshipPánzhōu Shì19,971
Zhúhǎi Zhèn [Lăochăng Zhèn]竹海镇TownPánzhōu Shì21,769

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).