Home
Show Map

China: Línyí Shì / 临沂市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Línyí Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Fèi Xiàn费县County923,475
Hédōng Qū河东区District633,522
Jŭnán Xiàn莒南县County886,376
Lánlíng Xiàn [← Cāngshān Xiàn]兰陵县County1,161,932
Lánshān Qū兰山区District1,159,181
Línshù Xiàn临沭县County617,081
Luózhuāng Qū罗庄区District510,945
Mĕngyīn Xiàn蒙阴县County489,537
Píngyì Xiàn平邑县County900,167
Tánchéng Xiàn郯城县County936,166
Yínán Xiàn沂南县County822,727
Yíshuĭ Xiàn沂水县County998,331
Línyí Shì临沂市Prefecture-level City10,039,440

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Línyí Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Àndī Zhèn岸堤镇TownYínán Xiàn35,078
Bāhú Zhèn八湖镇TownHédōng Qū32,820
Bǎilín Zhèn柏林镇TownPíngyì Xiàn42,275
Báimáo Zhèn白旄镇TownLínshù Xiàn38,083
Báishābù Zhèn白沙埠镇TownLánshān Qū62,380
Báiyàn Zhèn白彦镇TownPíngyì Xiàn69,130
Bànchéng Zhèn半程镇TownLánshān Qū66,286
Bănquán Zhèn板泉镇TownJŭnán Xiàn68,308
Băotài Zhèn保太镇TownPíngyì Xiàn66,787
Biànqiáo Zhèn卞桥镇TownPíngyì Xiàn38,246
Biànzhuāng Jiēdào卞庄街道办事处Urban SubdistrictLánlíng Xiàn223,162
Cáozhuāng Zhèn曹庄镇TownLínshù Xiàn45,214
Céngshān Zhèn层山镇TownLánlíng Xiàn45,256
Cèshān Jiēdào册山街道办事处Urban SubdistrictLuózhuāng Qū55,938
Chángchéng Zhèn长城镇TownLánlíng Xiàn50,499
Chánglù Zhèn常路镇TownMĕngyīn Xiàn30,228
Chéngbĕi Zhèn城北镇TownFèi Xiàn28,598
Chēwăng Zhèn车辋镇TownLánlíng Xiàn49,975
Chóngfāng Zhèn重坊镇TownTánchéng Xiàn41,555
Chónggōu Jiēdào重沟街道Urban SubdistrictHédōng Qū46,338
Chŭdūn Zhèn褚墩镇TownTánchéng Xiàn52,775
Cuījiāyù Zhèn崔家峪镇TownYíshuĭ Xiàn26,684
Dàdiàn Zhèn大店镇TownJŭnán Xiàn66,830
Dàigù Zhèn岱崮镇TownMĕngyīn Xiàn42,790
Dàokŏu Xiāng道口乡Rural TownshipJŭnán Xiàn31,381
Dàotuō Zhèn道托镇TownYíshuĭ Xiàn31,881
Dàtiánzhuāng Xiāng大田庄乡Rural TownshipFèi Xiàn18,127
Dàxīng Zhèn大兴镇TownLínshù Xiàn56,624
Dàzhòngcūn Zhèn大仲村镇TownLánlíng Xiàn81,741
Dàzhuāng Zhèn大庄镇TownYínán Xiàn55,496
Diàntóu Zhèn店头镇TownLínshù Xiàn40,900
Dìfāng Zhèn地方镇TownPíngyì Xiàn61,219
Duŏzhuāng Zhèn垛庄镇TownMĕngyīn Xiàn28,938
Èrmiào Xiāng二庙乡Rural TownshipLánlíng Xiàn43,328
Fāngchéng Zhèn方城镇TownFèi Xiàn46,188
Fāngqián Zhèn坊前镇TownJŭnán Xiàn37,982
Fèichéng Jiēdào费城街道办事处Urban SubdistrictFèi Xiàn183,615
Fènghuánglĭng Jiēdào凤凰岭街道办事处Urban SubdistrictHédōng Qū36,917
Fēngyáng Zhèn丰阳镇TownPíngyì Xiàn31,440
Fùguānzhuāng Zhèn富官庄镇TownYíshuĭ Xiàn35,092
Fùzhuāng Jiēdào付庄街道Urban SubdistrictLuózhuāng Qū45,886
Găngshàng Zhèn港上镇TownTánchéng Xiàn39,669
Gāodū Jiēdào高都街道办事处Urban SubdistrictLuózhuāng Qū48,159
Gāodū Zhèn高都镇TownMĕngyīn Xiàn28,412
Gāofēngtóu Zhèn高峰头镇TownTánchéng Xiàn42,688
Gāoqiáo Zhèn高桥镇TownYíshuĭ Xiàn56,033
Gāozhuāng Zhèn高庄镇TownYíshuĭ Xiàn43,522
Gĕgōu Zhèn葛沟镇TownYínán Xiàn31,875
Guīchāng Xiāng归昌乡Rural TownshipTánchéng Xiàn33,132
Hónghuā Zhèn红花镇TownTánchéng Xiàn59,392
Huángshānpū Zhèn黄山铺镇TownYíshuĭ Xiàn42,347
Huángshān Zhèn黄山镇TownTánchéng Xiàn45,372
Huāyuán Xiāng花园乡Rural TownshipTánchéng Xiàn44,463
Hútóu Zhèn湖头镇TownYínán Xiàn42,485
Húyáng Zhèn胡阳镇TownFèi Xiàn40,219
Jiāolóng Zhèn蛟龙镇TownLínshù Xiàn36,712
Jiăzhuāng Xiāng贾庄乡Rural TownshipLánlíng Xiàn46,857
Jièhú Jiēdào界湖街道办事处Urban SubdistrictYínán Xiàn174,796
Jièpái Zhèn界牌镇TownMĕngyīn Xiàn29,504
Jīnquèshān Jiēdào金雀山街道Urban SubdistrictLánshān Qū175,890
Jiŭqŭ Jiēdào九曲街道办事处Urban SubdistrictHédōng Qū102,037
Jiùzhài Xiāng旧寨乡Rural TownshipMĕngyīn Xiàn32,612
Kuàngkēng Zhèn矿坑镇TownLánlíng Xiàn33,200
Lánlíng Zhèn兰陵镇TownLánlíng Xiàn97,103
Lánshān Jiēdào兰山街道Urban SubdistrictLánshān Qū278,176
Làopō Zhèn涝坡镇TownJŭnán Xiàn48,504
Liánchéng Zhèn联城镇TownMĕngyīn Xiàn42,524
Liángqiū Zhèn梁邱镇TownFèi Xiàn79,786
Lĭguān Zhèn李官镇TownLánshān Qū42,035
Lĭngquán Zhèn岭泉镇TownJŭnán Xiàn36,277
Línjiàn Zhèn临涧镇TownPíngyì Xiàn37,543
Línshù Jiēdào临沭街道办事处Urban SubdistrictLínshù Xiàn152,027
Liúdiànzi Xiāng刘店子乡Rural TownshipHédōng Qū30,873
Liúyù Zhèn流峪镇TownPíngyì Xiàn46,133
Liúzhuāng Zhèn刘庄镇TownFèi Xiàn31,055
Lĭzhuāng Zhèn李庄镇TownTánchéng Xiàn47,954
Lóngjiāquān Zhèn龙家圈镇TownYíshuĭ Xiàn59,744
Lŭchéng Zhèn鲁城镇TownLánlíng Xiàn36,443
Luóxī Jiēdào罗西街道办事处Urban SubdistrictLuózhuāng Qū48,787
Luózhuāng Jiēdào罗庄街道办事处Urban SubdistrictLuózhuāng Qū94,633
Măchănghú Zhèn马厂湖镇TownLánshān Qū56,507
Mămùchí Xiāng马牧池乡Rural TownshipYínán Xiàn23,989
Mătóu Zhèn马头镇TownTánchéng Xiàn74,766
Măzhàn Zhèn马站镇TownYíshuĭ Xiàn60,050
Măzhuāng Zhèn马庄镇TownFèi Xiàn31,583
Méibù Jiēdào梅埠街道办事处Urban SubdistrictHédōng Qū42,408
Mĕngyīn Jiēdào蒙阴街道办事处Urban SubdistrictMĕngyīn Xiàn161,100
Miàoshān Zhèn庙山镇TownTánchéng Xiàn45,356
Móshān Zhèn磨山镇TownLánlíng Xiàn65,691
Nánfāng Jiēdào南坊街道Urban SubdistrictLánshān Qū98,687
Nángŭ Zhèn南古镇TownLínshù Xiàn48,748
Nánqiáo Zhèn南桥镇TownLánlíng Xiàn57,732
Nánzhāngzhuāng Xiāng南张庄乡Rural TownshipFèi Xiàn33,141
Píngshàng Zhèn坪上镇TownJŭnán Xiàn55,658
Píngyì Jiēdào平邑街道办事处Urban SubdistrictPíngyì Xiàn223,267
Púwāng Zhèn蒲汪镇TownYínán Xiàn46,171
Qīngtuó Zhèn青驼镇TownYínán Xiàn55,168
Qīngyún Zhèn青云镇TownLínshù Xiàn44,881
Quānlĭ Xiāng圈里乡Rural TownshipYíshuĭ Xiàn29,141
Quányuán Xiāng泉源乡Rural TownshipTánchéng Xiàn45,963
Quánzhuāng Zhèn泉庄镇TownYíshuĭ Xiàn28,233
Sānhé Xiāng三合乡Rural TownshipLánlíng Xiàn33,192
Shādūn Zhèn沙墩镇TownTánchéng Xiàn47,164
Shāgōu Zhèn沙沟镇TownYíshuĭ Xiàn52,492
Shàngyán Zhèn尚岩镇TownLánlíng Xiàn40,008
Shàngyĕ Zhèn上冶镇TownFèi Xiàn54,487
Sháoyàoshān Xiāng芍药山乡Rural TownshipFèi Xiàn20,138
Shènglì Zhèn胜利镇TownTánchéng Xiàn41,376
Shèngzhuāng Jiēdào盛庄街道办事处Urban SubdistrictLuózhuāng Qū65,708
Shénshān Zhèn神山镇TownLánlíng Xiàn51,874
Shíjĭng Zhèn石井镇TownFèi Xiàn31,683
Shíliánzi Zhèn石莲子镇TownJŭnán Xiàn38,273
Shímén Zhèn石门镇TownLínshù Xiàn47,827
Shízìlù Jiēdào十字路街道办事处Urban SubdistrictJŭnán Xiàn185,211
Shuānghòu Zhèn双堠镇TownYínán Xiàn35,800
Shuāngyuèhú Jiēdào双月湖街道Urban SubdistrictLuózhuāng Qū79,000
Sìshílĭbăo Zhèn四十里堡镇TownYíshuĭ Xiàn55,960
Sūcūn Zhèn苏村镇TownYínán Xiàn46,366
Sūnzŭ Zhèn孙祖镇TownYínán Xiàn33,401
Tàipíng Jiēdào太平街道办事处Urban SubdistrictHédōng Qū46,585
Tănbù Zhèn坦埠镇TownMĕngyīn Xiàn24,853
Tánchéng Jiēdào郯城街道办事处Urban SubdistrictTánchéng Xiàn197,214
Tānghé Zhèn汤河镇TownHédōng Qū50,180
Tāngtóu Jiēdào汤头街道办事处Urban SubdistrictHédōng Qū57,046
Tāngzhuāng Jiēdào汤庄街道Urban SubdistrictLuózhuāng Qū25,137
Tànyí Zhèn探沂镇TownFèi Xiàn54,608
Táoxū Zhèn桃墟镇TownMĕngyīn Xiàn38,446
Tīngshuĭ Zhèn汀水镇TownJŭnán Xiàn22,388
Tóngjĭng Zhèn铜井镇TownYínán Xiàn51,089
Tóngshí Zhèn铜石镇TownPíngyì Xiàn66,958
Tuánlín Zhèn团林镇TownJŭnán Xiàn37,258
Wānggōu Zhèn汪沟镇TownFèi Xiàn63,554
Wèizhuāng Xiāng魏庄乡Rural TownshipPíngyì Xiàn22,035
Wēnshuĭ Zhèn温水镇TownPíngyì Xiàn29,738
Wéntuăn Zhèn文疃镇TownJŭnán Xiàn35,991
Wŭtái Zhèn武台镇TownPíngyì Xiàn32,621
Xiàcūn Xiāng下村乡Rural TownshipLánlíng Xiàn38,969
Xiàngchéng Zhèn向城镇TownLánlíng Xiàn53,297
Xiāngdĭ Zhèn相邸镇TownJŭnán Xiàn30,602
Xiānggōng Jiēdào相公街道办事处Urban SubdistrictHédōng Qū67,595
Xiānggōu Xiāng相沟乡Rural TownshipJŭnán Xiàn36,273
Xiàyù Zhèn夏蔚镇TownYíshuĭ Xiàn44,111
Xīncūn Xiāng新村乡Rural TownshipTánchéng Xiàn33,650
Xīngmíng Xiāng兴明乡Rural TownshipLánlíng Xiàn35,598
Xīnjí Zhèn辛集镇TownYínán Xiàn50,737
Xīnqiáo Zhèn新桥镇TownFèi Xiàn56,713
Xīnxīng Zhèn新兴镇TownLánlíng Xiàn39,748
Xīnzhuāng Zhèn新庄镇TownFèi Xiàn47,596
Xuēzhuāng Zhèn薛庄镇TownFèi Xiàn51,761
Xŭjiāhú Zhèn许家湖镇TownYíshuĭ Xiàn79,977
Yánbīn Zhèn筵宾镇TownJŭnán Xiàn42,098
Yángjiāpō Zhèn杨家坡镇TownYínán Xiàn25,478
Yángjí Zhèn杨集镇TownTánchéng Xiàn43,677
Yángzhuāng Zhèn杨庄镇TownYíshuĭ Xiàn54,503
Yáodiànzi Zhèn姚店子镇TownYíshuĭ Xiàn37,341
Yĕdiàn Zhèn野店镇TownMĕngyīn Xiàn30,130
Yíchéng Jiēdào沂城街道办事处Urban SubdistrictYíshuĭ Xiàn175,535
Yínquèshān Jiēdào银雀山街道Urban SubdistrictLánshān Qū175,453
Yìtáng Zhèn义堂镇TownLánshān Qū85,257
Yítáng Zhèn沂堂镇TownLuózhuāng Qū47,697
Yīwèn Zhèn依汶镇TownYínán Xiàn41,137
Yuàndōngtóu Zhèn院东头镇TownYíshuĭ Xiàn23,132
Yùshān Zhèn玉山镇TownLínshù Xiàn24,914
Zăogōutóu Zhèn枣沟头镇TownLánshān Qū68,140
Zhāngzhuāng Zhèn张庄镇TownYínán Xiàn40,129
Zhèngchéng Zhèn郑城镇TownPíngyì Xiàn34,339
Zhèngshān Jiēdào郑山街道办事处Urban SubdistrictLínshù Xiàn40,209
Zhèngwàng Zhèn郑旺镇TownHédōng Qū57,883
Zhīmádūn Jiēdào芝麻墩街道办事处Urban SubdistrictHédōng Qū62,840
Zhòngcūn Zhèn仲村镇TownPíngyì Xiàn67,507
Zhuānbù Zhèn砖埠镇TownYínán Xiàn33,532
Zhuànggăng Zhèn壮岗镇TownJŭnán Xiàn37,575
Zhuāngwù Zhèn庄坞镇TownLánlíng Xiàn38,259
Zhūbăo Zhèn朱保镇TownLánshān Qū50,370
Zhūbiān Zhèn洙边镇TownJŭnán Xiàn45,088
Zhūcāng Xiāng朱仓乡Rural TownshipLínshù Xiàn40,942
Zhūgĕ Zhèn诸葛镇TownYíshuĭ Xiàn62,553
Zhūlú Zhèn朱芦镇TownJŭnán Xiàn30,679
Zhūtián Zhèn朱田镇TownFèi Xiàn50,623
Zīqiū Zhèn资邱镇TownPíngyì Xiàn30,929

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).