Home
Show Map

China: Línxià Prefecture (Gānsù)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Línxià Huízú Zìzhìzhōu (Hui autonomous prefecture).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Dōngxiāngzú Zìzhìxiàn东乡族自治县Autonomous County284,507
Guănghé Xiàn广河县County227,466
Hézhèng Xiàn和政县County185,083
Jīshíshān Băo'ānzú Dōngxiāngzú Sālāzú Zìzhìxiàn积石山保安族东乡族撒拉族自治县Autonomous County235,698
Kānglè Xiàn康乐县County233,173
Línxià Shì临夏市County-level City274,466
Línxià Xiàn临夏县County326,123
Yŏngjìng Xiàn永靖县County180,161
Línxià Huízú Zìzhìzhōu临夏回族自治州Hui Autonomous Prefecture1,946,677

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Línxià Huízú Zìzhìzhōu.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ālìmátŭ Dōngxiāngzú Xiāng阿力麻土东乡族乡Rural TownshipGuănghé Xiàn14,298
Ānjiāpō Xiāng安家坡乡Rural TownshipLínxià Xiàn9,917
Ānjí Xiāng安集乡Rural TownshipJīshíshān Băo'ānzú Dōngxiāngzú Sālāzú Zìzhìxiàn12,875
Bādān Xiāng八丹乡Rural TownshipKānglè Xiàn8,820
Bāfāng Jiēdào八坊街道Urban SubdistrictLínxià Shì13,187
Băihé Xiāng百和乡Rural TownshipDōngxiāngzú Zìzhìxiàn10,314
Báiwáng Xiāng白王乡Rural TownshipKānglè Xiàn11,809
Bāohăn Zhèn枹罕镇TownLínxià Shì33,353
Bāsōng Xiāng八松乡Rural TownshipKānglè Xiàn11,049
Bĕilĭng Xiāng北岭乡Rural TownshipDōngxiāngzú Zìzhìxiàn4,838
Bĕiyuán Zhèn北塬镇TownLínxià Xiàn17,308
Bŭjiāzhuāng Xiāng卜家庄乡Rural TownshipHézhèng Xiàn9,643
Căotān Xiāng草滩乡Rural TownshipKānglè Xiàn15,214
Chējiāwān Xiāng车家湾乡Rural TownshipDōngxiāngzú Zìzhìxiàn3,951
Chéngbĕi Jiēdào城北街道Urban SubdistrictLínxià Shì34,365
Chéngguān Zhèn城关镇TownGuănghé Xiàn44,392
Chéngguān Zhèn城关镇TownHézhèng Xiàn30,358
Chéngjiāo Zhèn城郊镇TownLínxià Shì42,397
Chéngnán Jiēdào城南街道Urban SubdistrictLínxià Shì14,899
Chénjiājí Zhèn陈家集镇TownHézhèng Xiàn11,235
Chénjĭng Zhèn陈井镇TownYŏngjìng Xiàn7,865
Chuānchéng Zhèn川城镇TownYŏngjìng Xiàn5,246
Chuīmátān Zhèn吹麻滩镇TownJīshíshān Băo'ānzú Dōngxiāngzú Sālāzú Zìzhìxiàn26,044
Chūntái Xiāng春台乡Rural TownshipDōngxiāngzú Zìzhìxiàn10,400
Dábăn Zhèn达板镇TownDōngxiāngzú Zìzhìxiàn24,177
Dàhéjiā Zhèn大河家镇TownJīshíshān Băo'ānzú Dōngxiāngzú Sālāzú Zìzhìxiàn27,955
Dálàng Xiāng达浪乡Rural TownshipHézhèng Xiàn12,250
Dàshù Xiāng大树乡Rural TownshipDōngxiāngzú Zìzhìxiàn8,355
Diāoqí Zhèn刁祁镇TownLínxià Xiàn20,358
Dōngguān Jiēdào东关街道Urban SubdistrictLínxià Shì24,886
Dŏnglĭng Xiāng董岭乡Rural TownshipDōngxiāngzú Zìzhìxiàn5,917
Dōngyuán Xiāng东塬乡Rural TownshipDōngxiāngzú Zìzhìxiàn14,000
Fēngshān Xiāng风山乡Rural TownshipDōngxiāngzú Zìzhìxiàn5,829
Fùchéng Zhèn附城镇TownKānglè Xiàn32,463
Gāoshān Xiāng高山乡Rural TownshipDōngxiāngzú Zìzhìxiàn3,220
Guānbŭ Xiāng关卜乡Rural TownshipDōngxiāngzú Zìzhìxiàn8,426
Guānfāng Xiāng官坊乡Rural TownshipGuănghé Xiàn8,082
Guānjiāchuān Xiāng关家川乡Rural TownshipJīshíshān Băo'ānzú Dōngxiāngzú Sālāzú Zìzhìxiàn11,211
Guānshān Xiāng关山乡Rural TownshipYŏngjìng Xiàn6,530
Guōgān Xiāng郭干乡Rural TownshipJīshíshān Băo'ānzú Dōngxiāngzú Sālāzú Zìzhìxiàn6,707
Guŏyuán Zhèn果园镇TownDōngxiāngzú Zìzhìxiàn16,579
Hánjí Zhèn韩集镇TownLínxià Xiàn17,970
Hétān Zhèn河滩镇TownDōngxiāngzú Zìzhìxiàn29,518
Héxī Xiāng河西乡Rural TownshipLínxià Xiàn7,835
Hóngquán Zhèn红泉镇TownYŏngjìng Xiàn3,939
Hóngtái Xiāng红台乡Rural TownshipLínxià Xiàn14,952
Hóngyuán Jiēdào红园街道Urban SubdistrictLínxià Shì22,170
Huángníwān Zhèn黄泥湾镇TownLínxià Xiàn9,893
Hŭguān Xiāng虎关乡Rural TownshipKānglè Xiàn20,800
Húlínjiā Xiāng胡林家乡Rural TownshipJīshíshān Băo'ānzú Dōngxiāngzú Sālāzú Zìzhìxiàn12,457
Jĭnggōu Xiāng井沟乡Rural TownshipLínxià Xiàn15,557
Jĭnggŭ Zhèn景古镇TownKānglè Xiàn13,301
Jūjí Zhèn居集镇TownJīshíshān Băo'ānzú Dōngxiāngzú Sālāzú Zìzhìxiàn13,134
Kāngfēng Xiāng康丰乡Rural TownshipKānglè Xiàn15,554
Kăolè Xiāng考勒乡Rural TownshipDōngxiāngzú Zìzhìxiàn8,930
Liángjiāsì Xiāng梁家寺乡Rural TownshipHézhèng Xiàn12,331
Liánhuā Zhèn莲花镇TownLínxià Xiàn6,826
Liánlù Zhèn莲麓镇TownKānglè Xiàn10,208
Liúchuān Xiāng流川乡Rural TownshipKānglè Xiàn14,234
Liŭgōu Xiāng柳沟乡Rural TownshipJīshíshān Băo'ānzú Dōngxiāngzú Sālāzú Zìzhìxiàn10,894
Liújiāxiá Zhèn刘家峡镇TownYŏngjìng Xiàn48,505
Liújí Xiāng刘集乡Rural TownshipJīshíshān Băo'ānzú Dōngxiāngzú Sālāzú Zìzhìxiàn15,931
Liŭshù Xiāng柳树乡Rural TownshipDōngxiāngzú Zìzhìxiàn6,127
Lóngquán Zhèn龙泉镇TownDōngxiāngzú Zìzhìxiàn13,233
Luójiājí Zhèn罗家集镇TownHézhèng Xiàn11,394
Lùpán Xiāng路盘乡Rural TownshipLínxià Xiàn5,454
Măijiājí Zhèn买家集镇TownHézhèng Xiàn11,143
Măijiāxiàng Zhèn买家巷镇TownGuănghé Xiàn21,184
Măjiābăo Zhèn马家堡镇TownHézhèng Xiàn14,391
Măjí Zhèn马集镇TownLínxià Xiàn14,439
Mánísìgōu Xiāng麻尼寺沟乡Rural TownshipLínxià Xiàn18,195
Mànlù Xiāng漫路乡Rural TownshipLínxià Xiàn16,614
Mínglù Xiāng鸣鹿乡Rural TownshipKānglè Xiàn11,653
Mínzhŭ Xiāng民主乡Rural TownshipLínxià Xiàn6,271
Mònígōu Xiāng漠泥沟乡Rural TownshipLínxià Xiàn9,768
Nàlèsì Zhèn那勒寺镇TownDōngxiāngzú Zìzhìxiàn24,101
Nánlóng Zhèn南龙镇TownLínxià Shì25,816
Nányuán Xiāng南塬乡Rural TownshipLínxià Xiàn10,008
Pínggōu Xiāng坪沟乡Rural TownshipYŏngjìng Xiàn4,181
Píngzhuāng Xiāng坪庄乡Rural TownshipDōngxiāngzú Zìzhìxiàn12,930
Pōtóu Xiāng坡头乡Rural TownshipLínxià Xiàn6,134
Pūchuān Xiāng铺川乡Rural TownshipJīshíshān Băo'ānzú Dōngxiāngzú Sālāzú Zìzhìxiàn10,601
Qiáosì Xiāng桥寺乡Rural TownshipLínxià Xiàn11,082
Qiécáng Zhèn [Biézàng Zhèn]癿藏镇TownJīshíshān Băo'ānzú Dōngxiāngzú Sālāzú Zìzhìxiàn14,720
Qíjiājí Zhèn祁家集镇TownGuănghé Xiàn34,648
Qíjiā Zhèn齐家镇TownGuănghé Xiàn21,315
Sānhé Zhèn三合镇TownHézhèng Xiàn10,026
Sānjiăjí Zhèn三甲集镇TownGuănghé Xiàn43,989
Sānshílĭpū Zhèn三十里铺镇TownHézhèng Xiàn18,383
Sāntiáoxiàn Xiāng三条岘乡Rural TownshipYŏngjìng Xiàn3,266
Sānyuán Zhèn三塬镇TownYŏngjìng Xiàn15,803
Shàngwān Xiāng上湾乡Rural TownshipKānglè Xiàn18,993
Shíyuán Xiāng石塬乡Rural TownshipJīshíshān Băo'ānzú Dōngxiāngzú Sālāzú Zìzhìxiàn9,583
Shuĭquán Xiāng水泉乡Rural TownshipGuănghé Xiàn18,266
Sōngmíng Zhèn [Diàotān Xiāng]松鸣镇TownHézhèng Xiàn15,333
Sūjí Zhèn苏集镇TownKānglè Xiàn18,261
Suŏnán Zhèn锁南镇TownDōngxiāngzú Zìzhìxiàn23,499
Tàijí Zhèn太极镇TownYŏngjìng Xiàn20,475
Tángwāng Zhèn唐汪镇TownDōngxiāngzú Zìzhìxiàn12,616
Tŭqiáo Zhèn土桥镇TownLínxià Xiàn15,567
Wāngjí Zhèn汪集镇TownDōngxiāngzú Zìzhìxiàn11,714
Wángtái Zhèn王台镇TownYŏngjìng Xiàn5,987
Wŭhù Xiāng五户乡Rural TownshipKānglè Xiàn9,969
Wŭjiā Xiāng五家乡Rural TownshipDōngxiāngzú Zìzhìxiàn10,651
Xiānfēng Xiāng先锋乡Rural TownshipLínxià Xiàn14,519
Xiànyuán Zhèn岘塬镇TownYŏngjìng Xiàn7,700
Xiăoguān Xiāng小关乡Rural TownshipJīshíshān Băo'ānzú Dōngxiāngzú Sālāzú Zìzhìxiàn10,220
Xiăolĭng Xiāng小岭乡Rural TownshipYŏngjìng Xiàn5,417
Xīguān Jiēdào西关街道Urban SubdistrictLínxià Shì40,743
Xīhé Zhèn西河镇TownYŏngjìng Xiàn10,181
Xīnjí Zhèn新集镇TownLínxià Xiàn18,594
Xīnsì Xiāng新寺乡Rural TownshipYŏngjìng Xiàn6,174
Xīnyíng Zhèn新营镇TownHézhèng Xiàn12,461
Xīnzhuāng Xiāng新庄乡Rural TownshipHézhèng Xiàn16,135
Xúdĭng Xiāng徐顶乡Rural TownshipYŏngjìng Xiàn3,348
Xúhùjiā Xiāng徐扈家乡Rural TownshipJīshíshān Băo'ānzú Dōngxiāngzú Sālāzú Zìzhìxiàn9,413
Yángtă Xiāng杨塔乡Rural TownshipYŏngjìng Xiàn3,172
Yánguōxiá Zhèn盐锅峡镇TownYŏngjìng Xiàn22,372
Yánlĭng Xiāng沿岭乡Rural TownshipDōngxiāngzú Zìzhìxiàn5,730
Yānzhī Zhèn胭脂镇TownKānglè Xiàn20,845
Yínchuān Xiāng银川乡Rural TownshipJīshíshān Băo'ānzú Dōngxiāngzú Sālāzú Zìzhìxiàn19,244
Yíngtān Xiāng营滩乡Rural TownshipLínxià Xiàn10,890
Yĭnjí Zhèn尹集镇TownLínxià Xiàn26,729
Yúlín Xiāng榆林乡Rural TownshipLínxià Xiàn13,230
Zhàizigōu Xiāng寨子沟乡Rural TownshipJīshíshān Băo'ānzú Dōngxiāngzú Sālāzú Zìzhìxiàn13,276
Zhăngzigōu Xiāng掌子沟乡Rural TownshipLínxià Xiàn8,013
Zhàojiā Xiāng赵家乡Rural TownshipDōngxiāngzú Zìzhìxiàn9,452
Zhéqiáo Zhèn折桥镇TownLínxià Shì22,650
Zhōngjŭlĭng Xiāng中咀岭乡Rural TownshipJīshíshān Băo'ānzú Dōngxiāngzú Sālāzú Zìzhìxiàn11,433
Zhuāngkējí Zhèn庄窠集镇TownGuănghé Xiàn21,292

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).