Home
Show Map

China: Línfén Shì (Shānxī)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Línfén Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānzé Xiàn安泽县County82,012
Dàníng Xiàn大宁县County64,501
Fénxī Xiàn汾西县County144,791
Fúshān Xiàn浮山县County127,831
Gŭ Xiàn古县County91,798
Hóngdòng Xiàn洪洞县County733,420
Hòumă Shì侯马市County-level City240,005
Huòzhōu Shì霍州市County-level City282,905
Jí Xiàn吉县County106,407
Pú Xiàn蒲县County107,339
Qŭwò Xiàn曲沃县County237,033
Xiāngfén Xiàn襄汾县County442,614
Xiāngníng Xiàn乡宁县County233,167
Xí Xiàn隰县County103,617
Yáodū Qū尧都区District944,050
Yìchéng Xiàn翼城县County311,471
Yŏnghé Xiàn永和县County63,649
Línfén Shì临汾市Prefecture-level City4,316,610

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Línfén Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báilóng Zhèn白龙镇TownHuòzhōu Shì32,725
Bǎishānsì Xiāng柏山寺乡Rural TownshipJí Xiàn11,497
Bĕidŏng Xiāng北董乡Rural TownshipQŭwò Xiàn37,234
Bĕihán Xiāng北韩乡Rural TownshipFúshān Xiàn4,894
Bĕihuánlù Jiēdào北环路街道Urban SubdistrictHuòzhōu Shì22,647
Bĕipíng Zhèn北平镇TownGŭ Xiàn12,394
Bĕiwáng Xiāng北王乡Rural TownshipFúshān Xiàn11,316
Bīnhé Jiēdào滨河街道Urban SubdistrictYáodū Qū37,713
Chāngníng Zhèn昌宁镇TownXiāngníng Xiàn68,812
Chēchéng Xiāng车城乡Rural TownshipJí Xiàn7,964
Chéngnán Xiāng城南乡Rural TownshipXí Xiàn13,918
Chēzhànjiē Jiēdào车站街街道Urban SubdistrictYáodū Qū40,590
Dàdèng Xiāng大邓乡Rural TownshipXiāngfén Xiàn16,025
Dàhuáishù Zhèn大槐树镇TownHóngdòng Xiàn151,037
Dăshíyāo Xiāng打石腰乡Rural TownshipYŏnghé Xiàn5,315
Dàyáng Zhèn大阳镇TownYáodū Qū22,428
Dàzhāng Zhèn大张镇TownHuòzhōu Shì29,498
Dèngzhuāng Zhèn邓庄镇TownXiāngfén Xiàn41,741
Diànpíng Xiāng佃坪乡Rural TownshipFénxī Xiàn10,396
Dīcūn Xiāng堤村乡Rural TownshipHóngdòng Xiàn50,751
Dōngchéng Xiāng东城乡Rural TownshipJí Xiàn6,212
Dōngzhāng Xiāng东张乡Rural TownshipFúshān Xiàn13,759
Dŏupō Xiāng陡坡乡Rural TownshipXí Xiàn4,032
Duàndiàn Xiāng段店乡Rural TownshipYáodū Qū43,174
Dùcūn Xiāng杜村乡Rural TownshipĀnzé Xiàn5,050
Duìzhú Zhèn对竹镇TownFénxī Xiàn11,895
Fénchéng Zhèn汾城镇TownXiāngfén Xiàn51,380
Fèngchéng Xiāng凤城乡Rural TownshipHòumă Shì17,573
Fénhé Jiēdào汾河街道Urban SubdistrictYáodū Qū9,690
Fŭchéng Zhèn府城镇TownĀnzé Xiàn32,816
Gāntíng Zhèn甘亭镇TownHóngdòng Xiàn38,347
Gāocūn Xiāng高村乡Rural TownshipHòumă Shì16,946
Gāoxiăn Zhèn高显镇TownQŭwò Xiàn29,825
Gédĭ Xiāng阁底乡Rural TownshipYŏnghé Xiàn10,737
Guānghuá Zhèn光华镇TownXiāngníng Xiàn21,622
Guăngshèngsì Zhèn广胜寺镇TownHóngdòng Xiàn47,010
Guăntóu Zhèn管头镇TownXiāngníng Xiàn20,982
Guānwángmiào Xiāng关王庙乡Rural TownshipXiāngníng Xiàn20,496
Gŭchéng Zhèn古城镇TownXiāngfén Xiàn45,085
Gŭlóu Jiēdào鼓楼街道Urban SubdistrictHuòzhōu Shì25,061
Gŭlóu Xījiē Jiēdào鼓楼西街街道Urban SubdistrictYáodū Qū55,999
Gŭxiàn Xiāng古县乡Rural TownshipPú Xiàn4,814
Gŭyáng Zhèn古阳镇TownGŭ Xiàn12,612
Héchuān Zhèn和川镇TownĀnzé Xiàn10,123
Hédĭ Xiāng河底乡Rural TownshipYáodū Qū10,111
Hēilóngguān Zhèn黑龙关镇TownPú Xiàn20,121
Hèjiāzhuāng Xiāng贺家庄乡Rural TownshipYáodū Qū4,352
Hépíng Zhèn和平镇TownFénxī Xiàn13,853
Hóngdào Xiāng红道乡Rural TownshipPú Xiàn2,616
Huáiniàn Xiāng槐埝乡Rural TownshipFúshān Xiàn6,952
Huángtŭ Zhèn黄土镇TownXí Xiàn11,469
Huìbīn Jiēdào浍滨街道Urban SubdistrictHòumă Shì46,831
Húkŏu Zhèn壶口镇TownJí Xiàn3,876
Jiădé Xiāng贾得乡Rural TownshipYáodū Qū47,737
Jiāodĭ Xiāng浇底乡Rural TownshipYìchéng Xiàn6,098
Jiāokŏu Xiāng交口乡Rural TownshipYŏnghé Xiàn6,280
Jíchāng Zhèn吉昌镇TownJí Xiàn43,389
Jiĕfànglù Jiēdào解放路街道Urban SubdistrictYáodū Qū60,070
Jīndiàn Zhèn金殿镇TownYáodū Qū65,795
Jĭngmáo Xiāng景毛乡Rural TownshipXiāngfén Xiàn16,558
Jìshì Zhèn冀氏镇TownĀnzé Xiàn9,461
Jiùxiàn Zhèn旧县镇TownGŭ Xiàn11,098
Kāiyuán Jiēdào开元街道Urban SubdistrictHuòzhōu Shì19,273
Kèchéng Zhèn克城镇TownPú Xiàn17,148
Lèchāng Zhèn乐昌镇TownQŭwò Xiàn64,587
Liángmă Xiāng良马乡Rural TownshipĀnzé Xiàn5,808
Lĭcáo Zhèn李曹镇TownHuòzhōu Shì25,256
Lĭcūn Zhèn里村镇TownQŭwò Xiàn17,986
Liúcūn Zhèn刘村镇TownYáodū Qū56,850
Liújiāyuán Zhèn刘家垣镇TownHóngdòng Xiàn26,486
Lĭzhài Zhèn里砦镇TownYìchéng Xiàn29,011
Lónghuà Zhèn隆化镇TownYìchéng Xiàn36,426
Lóngmă Xiāng龙马乡Rural TownshipHóngdòng Xiàn25,581
Lóngquán Zhèn龙泉镇TownXí Xiàn39,622
Lùdōng Jiēdào路东街道Urban SubdistrictHòumă Shì35,388
Lùxī Jiēdào路西街道Urban SubdistrictHòumă Shì29,666
Măbì Xiāng马必乡Rural TownshipĀnzé Xiàn6,810
Mĭjiāyuán Xiāng米家垣乡Rural TownshipFúshān Xiàn4,508
Míngjiāng Zhèn明姜镇TownHóngdòng Xiàn47,416
Nánhuánlù Jiēdào南环路街道Urban SubdistrictHuòzhōu Shì12,239
Nánjiă Zhèn南贾镇TownXiāngfén Xiàn27,292
Nánjiē Jiēdào南街街道Urban SubdistrictYáodū Qū55,876
Nánliáng Zhèn南梁镇TownYìchéng Xiàn45,098
Nántáng Xiāng南唐乡Rural TownshipYìchéng Xiàn27,260
Nánxīndiàn Xiāng南辛店乡Rural TownshipXiāngfén Xiàn42,937
Nányuán Xiāng南垣乡Rural TownshipGŭ Xiàn9,004
Nánzhuāng Xiāng南庄乡Rural TownshipYŏnghé Xiàn5,500
Pōtóu Xiāng坡头乡Rural TownshipYŏnghé Xiàn4,223
Púchéng Zhèn蒲城镇TownPú Xiàn32,240
Qiáojiāwān Xiāng乔家湾乡Rural TownshipPú Xiàn13,398
Qiáolĭ Zhèn乔李镇TownYáodū Qū18,105
Qiáoshàng Zhèn桥上镇TownYìchéng Xiàn9,712
Qíngxiāng Zhèn勍香镇TownFénxī Xiàn17,654
Qŭcūn Zhèn曲村镇TownQŭwò Xiàn25,135
Qŭ'é Zhèn曲峨镇TownDàníng Xiàn8,103
Qŭtíng Zhèn曲亭镇TownHóngdòng Xiàn51,800
Sānduō Xiāng三多乡Rural TownshipDàníng Xiàn7,025
Sāngbì Zhèn桑壁镇TownYŏnghé Xiàn5,376
Sānjiào Xiāng三教乡Rural TownshipHuòzhōu Shì19,721
Sēngniàn Zhèn僧念镇TownFénxī Xiàn14,233
Shàngmă Jiēdào上马街道Urban SubdistrictHòumă Shì25,653
Shāntóu Xiāng山头乡Rural TownshipHóngdòng Xiàn8,393
Shānzhōng Xiāng山中乡Rural TownshipPú Xiàn2,808
Shèqū Guǎnlǐ Wěiyuánhuì 社区管理委员会Township-like AreaFénxī Xiàn36,980
Shíbì Xiāng石壁乡Rural TownshipGŭ Xiàn5,944
Shĭcūn Zhèn史村镇TownQŭwò Xiàn41,197
Shīzhuāng Xiāng师庄乡Rural TownshipHuòzhōu Shì11,734
Shuānghè Xiāng双鹤乡Rural TownshipXiāngníng Xiàn22,130
Shuĭtăjiē Jiēdào水塔街街道Urban SubdistrictYáodū Qū33,649
Sūbăo Zhèn苏堡镇TownHóngdòng Xiàn27,875
Tàidé Xiāng太德乡Rural TownshipDàníng Xiàn3,940
Tàigŭ Xiāng太古乡Rural TownshipDàníng Xiàn3,838
Tàilín Xiāng太林乡Rural TownshipPú Xiàn9,019
Táitóu Zhèn台头镇TownXiāngníng Xiàn13,588
Tángchéng Zhèn唐城镇TownĀnzé Xiàn11,944
Tángxīng Zhèn唐兴镇TownYìchéng Xiàn86,862
Táosì Xiāng陶寺乡Rural TownshipXiāngfén Xiàn19,723
Táotángyù Xiāng陶唐峪乡Rural TownshipHuòzhōu Shì16,719
Tiāntán Zhèn天坛镇TownFúshān Xiàn47,736
Tiĕlùdōng Jiēdào铁路东街道Urban SubdistrictYáodū Qū94,098
Tuánbǎi Xiāng团柏乡Rural TownshipFénxī Xiàn11,569
Tuìshā Jiēdào退沙街道Urban SubdistrictHuòzhōu Shì19,489
Tŭmén Zhèn土门镇TownYáodū Qū29,948
Túnlĭ Zhèn屯里镇TownYáodū Qū20,530
Túnlĭ Zhèn屯里镇TownJí Xiàn12,535
Wàn'ān Zhèn万安镇TownHóngdòng Xiàn64,458
Wángzhuāng Xiāng王庄乡Rural TownshipYìchéng Xiàn31,495
Wèicūn Zhèn魏村镇TownYáodū Qū14,364
Wèizhuāng Xiāng尉庄乡Rural TownshipXiāngníng Xiàn13,603
Wénchéng Xiāng文城乡Rural TownshipJí Xiàn8,711
Wŭchéng Zhèn午城镇TownXí Xiàn10,094
Wúcūn Zhèn吴村镇TownYáodū Qū23,178
Xiàlĭ Xiāng下李乡Rural TownshipXí Xiàn8,623
Xiàndĭ Zhèn县底镇TownYáodū Qū33,518
Xiānglíng Zhèn襄陵镇TownXiāngfén Xiàn40,711
Xiăngshuĭhé Zhèn响水河镇TownFúshān Xiàn16,498
Xiāngxiánjiē Jiēdào乡贤街街道Urban SubdistrictYáodū Qū58,307
Xījiāokŏu Xiāng西交口乡Rural TownshipXiāngníng Xiàn10,875
Xījiă Xiāng西贾乡Rural TownshipXiāngfén Xiàn18,617
Xīnchéng Zhèn新城镇TownXiāngfén Xiàn79,814
Xīncūn Xiāng辛村乡Rural TownshipHóngdòng Xiàn56,300
Xíngjiāyào Xiāng邢家要乡Rural TownshipFénxī Xiàn7,086
Xīngtángsì Xiāng兴唐寺乡Rural TownshipHóngdòng Xiàn15,132
Xīnshuĭ Zhèn昕水镇TownDàníng Xiàn34,666
Xīnsìjiē Jiēdào辛寺街街道Urban SubdistrictYáodū Qū35,856
Xīntián Xiāng新田乡Rural TownshipHòumă Shì42,826
Xīnzhì Zhèn辛置镇TownHuòzhōu Shì48,543
Xīpō Zhèn西坡镇TownXiāngníng Xiàn15,755
Xīyán Zhèn西阎镇TownYìchéng Xiàn6,054
Xuēguān Zhèn薛关镇TownPú Xiàn5,175
Xújiāduŏ Xiāng徐家垛乡Rural TownshipDàníng Xiàn6,929
Yāndĭ Xiāng淹底乡Rural TownshipHóngdòng Xiàn37,482
Yángtán Xiāng杨谈乡Rural TownshipQŭwò Xiàn21,069
Yángtóushēng Xiāng阳头升乡Rural TownshipXí Xiàn9,463
Yáomiào Zhèn尧庙镇TownYáodū Qū37,017
Yīpíngyuán Xiāng一平垣乡Rural TownshipYáodū Qū15,981
Yŏng'ān Zhèn永安镇TownFénxī Xiàn21,125
Yŏnggù Xiāng永固乡Rural TownshipXiāngfén Xiàn15,015
Yŏnglè Xiāng永乐乡Rural TownshipGŭ Xiàn5,487
Yuèyáng Zhèn岳阳镇TownGŭ Xiàn35,259
Zăolĭng Xiāng枣岭乡Rural TownshipXiāngníng Xiàn25,304
Zhàigētă Xiāng寨圪塔乡Rural TownshipFúshān Xiàn4,732
Zhàizi Xiāng寨子乡Rural TownshipXí Xiàn6,396
Zhāngcūn Jiēdào张村街道Urban SubdistrictHòumă Shì25,122
Zhāngzhuāng Xiāng张庄乡Rural TownshipFúshān Xiàn17,436
Zhàochéng Zhèn赵城镇TownHóngdòng Xiàn78,065
Zhàokāng Zhèn赵康镇TownXiāngfén Xiàn27,716
Zhĕntóu Xiāng枕头乡Rural TownshipYáodū Qū19,114
Zhīhé Zhèn芝河镇TownYŏnghé Xiàn26,218
Zhōngduŏ Xiāng中垛乡Rural TownshipJí Xiàn12,223
Zhōngwèi Xiāng中卫乡Rural TownshipYìchéng Xiàn33,455
Zuŏmù Xiāng左木乡Rural TownshipHóngdòng Xiàn7,287

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.