Home
Show Map

Yún Xiàn

County in Líncāng Shì (Yúnnán)

County

The population of Yún Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Yún Xiàn云县County449,460
Líncāng Shì临沧市Prefecture-level City2,429,497

Contents: Townships

The population of the townships in Yún Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Àihuá Zhèn爱华镇TownYún Xiàn106,054
Cháfáng Xiāng茶房乡Rural TownshipYún Xiàn34,844
Dàcháo Shānxī Zhèn大朝山西镇TownYún Xiàn17,533
Dàzhài Zhèn大寨镇TownYún Xiàn35,767
Hòuqìng Yízú Xiāng后箐彝族乡Rural TownshipYún Xiàn19,052
Lìshù Yízú Dǎizú Xiāng栗树彝族傣族乡Rural TownshipYún Xiàn21,583
Mánghuái Yízú Bùlǎngzú Xiāng忙怀彝族布朗族Rural TownshipYún Xiàn17,665
Mànwān Zhèn漫湾镇TownYún Xiàn23,617
Màolán Zhèn茂兰镇TownYún Xiàn43,925
Xiăojiē Xiāng晓街乡Rural TownshipYún Xiàn39,505
Xìngfú Zhèn幸福镇TownYún Xiàn47,479
Yŏngbăo Zhèn涌宝镇TownYún Xiàn42,436

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).