Home
Show Map

China: Lìjiāng Shì (Yúnnán)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Lìjiāng Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Gŭchéng Qū古城区District211,151
Huápíng Xiàn华坪县County168,028
Nínglàng Yízú Zìzhìxiàn宁蒗彝族自治县Autonomous County258,869
Yŏngshèng Xiàn永胜县County392,024
Yùlóng Nàxīzú Zìzhìxiàn玉龙纳西族自治县Autonomous County214,697
Lìjiāng Shì丽江市Prefecture-level City1,244,769

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Lìjiāng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báishā Zhèn白沙镇TownYùlóng Nàxīzú Zìzhìxiàn8,157
Băoshān Xiāng宝山乡Rural TownshipYùlóng Nàxīzú Zìzhìxiàn7,528
Chánzhànhé Xiāng蝉战河乡Rural TownshipNínglàng Yízú Zìzhìxiàn6,421
Chénghăi Zhèn程海镇TownYŏngshèng Xiàn39,766
Chuánfáng Lìsùzú Dăizú Xiāng船房傈僳族傣族乡Rural TownshipHuápíng Xiàn8,314
Cuìyù Lìsùzú Pŭmĭzú Xiāng翠玉傈僳族普米族乡Rural TownshipNínglàng Yízú Zìzhìxiàn16,914
Dà'ān Yízú Nàxīzú Xiāng大安彝族纳西族乡Rural TownshipYŏngshèng Xiàn15,942
Dàdōng Xiāng大东乡Rural TownshipGŭchéng Qū6,261
Dàjù Xiāng大具乡Rural TownshipYùlóng Nàxīzú Zìzhìxiàn9,481
Dàxīng Zhèn大兴镇TownNínglàng Yízú Zìzhìxiàn52,568
Dàyán Jiēdào大研街道Urban SubdistrictGŭchéng Qū31,005
Dōngshān Lìsùzú Yízú Xiāng东山傈僳族彝族乡Rural TownshipYŏngshèng Xiàn8,310
Fèngkē Zhèn奉科镇TownYùlóng Nàxīzú Zìzhìxiàn7,747
Guānghuá Lìsùzú Yízú Xiāng光华傈僳族彝族乡Rural TownshipYŏngshèng Xiàn15,221
Hóngqiáo Zhèn红桥镇TownNínglàng Yízú Zìzhìxiàn20,060
Huángshān Zhèn黄山镇TownYùlóng Nàxīzú Zìzhìxiàn20,136
Jīn'ān Zhèn金安镇TownGŭchéng Qū6,332
Jīnjiāng Báizú Xiāng金江白族乡Rural TownshipGŭchéng Qū3,537
Jīnmián Xiāng金棉乡Rural TownshipNínglàng Yízú Zìzhìxiàn7,868
Jīnshān Jiēdào金山街道Urban SubdistrictGŭchéng Qū24,961
Jiŭhé Báizú Xiāng九河白族乡Rural TownshipYùlóng Nàxīzú Zìzhìxiàn23,680
Jùdiàn Zhèn巨甸镇TownYùlóng Nàxīzú Zìzhìxiàn21,368
Lābó Xiāng拉伯乡Rural TownshipNínglàng Yízú Zìzhìxiàn10,124
Lànníqìng Xiāng烂泥箐乡Rural TownshipNínglàng Yízú Zìzhìxiàn12,184
Lāshì Zhèn拉市镇TownYùlóng Nàxīzú Zìzhìxiàn16,446
Límíng Lìsùzú Xiāng黎明傈僳族乡Rural TownshipYùlóng Nàxīzú Zìzhìxiàn15,344
Liùdé Lìsùzú Yízú Xiāng六德傈僳族彝族乡Rural TownshipYŏngshèng Xiàn14,446
Lóngpán Xiāng龙蟠乡Rural TownshipYùlóng Nàxīzú Zìzhìxiàn10,700
Lŭdiàn Xiāng鲁甸乡Rural TownshipYùlóng Nàxīzú Zìzhìxiàn16,987
Lǔdìlā Zhèn [Dōngfēng Xiāng]东风傈僳族乡TownYŏngshèng Xiàn13,008
Míngyīn Zhèn鸣音镇TownYùlóng Nàxīzú Zìzhìxiàn8,605
Nínglì Xiāng宁利乡Rural TownshipNínglàng Yízú Zìzhìxiàn14,263
Păomăpíng Xiāng跑马坪乡Rural TownshipNínglàng Yízú Zìzhìxiàn10,992
Piànjiăo Zhèn片角镇TownYŏngshèng Xiàn24,575
Qīhé Zhèn七河镇TownGŭchéng Qū18,316
Qīnà Zhèn期纳镇TownYŏngshèng Xiàn36,823
Rénhé Zhèn仁和镇TownYŏngshèng Xiàn24,903
Róngjiāng Zhèn荣将镇TownHuápíng Xiàn32,291
Sānchuān Zhèn三川镇TownYŏngshèng Xiàn56,345
Shígŭ Zhèn石鼓镇TownYùlóng Nàxīzú Zìzhìxiàn21,006
Shílóngbà Zhèn石龙坝镇TownHuápíng Xiàn20,074
Shítóu Báizú Xiāng石头白族乡Rural TownshipYùlóng Nàxīzú Zìzhìxiàn9,107
Shùhé Jiēdào束河街道Urban SubdistrictGŭchéng Qū34,947
Shùnzhōu Zhèn顺州镇TownYŏngshèng Xiàn32,074
Sōngpíng Lìsùzú Yízú Xiāng松坪傈僳族彝族乡Rural TownshipYŏngshèng Xiàn8,545
Tăchéng Xiāng塔城乡Rural TownshipYùlóng Nàxīzú Zìzhìxiàn9,117
Tài'ān Xiāng太安乡Rural TownshipYùlóng Nàxīzú Zìzhìxiàn9,288
Tāoyuán Zhèn涛源镇TownYŏngshèng Xiàn34,655
Tōngdá Lìsùzú Xiāng通达傈僳族乡Rural TownshipHuápíng Xiàn7,975
Xiánghé Jiēdào祥和街道Urban SubdistrictGŭchéng Qū30,084
Xī'ān Jiēdào西安街道Urban SubdistrictGŭchéng Qū55,708
Xībùhé Xiāng西布河乡Rural TownshipNínglàng Yízú Zìzhìxiàn19,250
Xīchuān Xiāng西川乡Rural TownshipNínglàng Yízú Zìzhìxiàn14,928
Xīngquán Zhèn兴泉镇TownHuápíng Xiàn17,926
Xīnyíngpán Xiāng新营盘乡Rural TownshipNínglàng Yízú Zìzhìxiàn21,008
Xīnzhuāng Lìsùzú Dăizú Xiāng新庄傈僳族傣族乡Rural TownshipHuápíng Xiàn16,064
Yángpíng Yízú Xiāng羊坪彝族乡Rural TownshipYŏngshèng Xiàn7,312
Yŏngbĕi Zhèn永北镇TownYŏngshèng Xiàn60,099
Yŏngníngpíng Xiāng永宁坪乡Rural TownshipNínglàng Yízú Zìzhìxiàn7,583
Yŏngníng Zhèn永宁镇TownNínglàng Yízú Zìzhìxiàn20,852
Yŏngxīng Lìsùzú Xiāng永兴傈僳族乡Rural TownshipHuápíng Xiàn13,518
Zhànhé Zhèn战河镇TownNínglàng Yízú Zìzhìxiàn23,854
Zhōngxīn Zhèn中心镇TownHuápíng Xiàn51,866

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).