Home
Show Map

China: Liáochéng Shì / 聊城市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Liáochéng Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chípíng Xiàn茌平县County520,016
Dōngchāngfŭ Qū东昌府区District1,229,768
Dōng'ē Xiàn东阿县County352,630
Gāotáng Xiàn高唐县County473,422
Guān Xiàn冠县County764,864
Línqīng Shì临清市County-level City719,611
Shēn Xiàn莘县County958,827
Yánggŭ Xiàn阳谷县County770,725
Liáochéng Shì聊城市Prefecture-level City5,789,863

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Liáochéng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Āchéng Zhèn阿城镇TownYánggŭ Xiàn61,652
Ānlè Zhèn安乐镇TownYánggŭ Xiàn35,264
Bāchàlù Zhèn八岔路镇TownLínqīng Shì31,839
Bĕichéng Jiēdào北城街道办事处Urban SubdistrictDōngchāngfŭ Qū38,301
Bĕiguăntáo Zhèn北馆陶镇TownGuān Xiàn35,870
Bójìqiáo Jiēdào博济桥街道办事处Urban SubdistrictYánggŭ Xiàn74,194
Bópíng Zhèn博平镇TownChípíng Xiàn49,516
Càitún Zhèn菜屯镇TownChípíng Xiàn25,534
Cháochéng Zhèn朝城镇TownShēn Xiàn49,297
Chénjí Zhèn陈集镇TownDōng'ē Xiàn16,938
Chóngwén Jiēdào崇文街道办事处Urban SubdistrictGuān Xiàn53,274
Dàbù Xiāng大布乡Rural TownshipYánggŭ Xiàn33,661
Dàiwān Zhèn戴湾镇TownLínqīng Shì30,444
Dàokŏupū Jiēdào道口铺街道办事处Urban SubdistrictDōngchāngfŭ Qū33,890
Dàqiáo Zhèn大桥镇TownDōng'ē Xiàn18,228
Dàwángzhài Zhèn大王寨镇TownShēn Xiàn35,354
Dàxīnzhuāng Jiēdào大辛庄街道办事处Urban SubdistrictLínqīng Shì35,253
Dàzhāngjiā Zhèn大张家镇TownShēn Xiàn36,810
Diànzi Zhèn店子镇TownGuān Xiàn29,188
Dìngshuĭ Zhèn定水镇TownYánggŭ Xiàn26,256
Dìngyuănzhài Zhèn定远寨镇TownGuān Xiàn33,595
Dōngchéng Jiēdào东城街道办事处Urban SubdistrictDōngchāngfŭ Qū46,224
Dŏngdùzhuāng Zhèn董杜庄镇TownShēn Xiàn29,740
Dōnggŭchéng Zhèn东古城镇TownGuān Xiàn70,579
Dōnglŭ Jiēdào东鲁街道办事处Urban SubdistrictShēn Xiàn36,146
Dòuhŭtún Zhèn斗虎屯镇TownDōngchāngfŭ Qū40,790
Dùlángkŏu Zhèn杜郎口镇TownChípíng Xiàn31,201
Fànzhài Zhèn范寨镇TownGuān Xiàn32,359
Féngguāntún Zhèn冯官屯镇TownChípíng Xiàn42,210
Fènghuáng Jiēdào凤凰街道办事处Urban SubdistrictDōngchāngfŭ Qū37,789
Gānguāntún Xiāng甘官屯乡Rural TownshipGuān Xiàn42,119
Gāojí Zhèn高集镇TownDōng'ē Xiàn21,769
Gāomiàowáng Zhèn高庙王镇TownYánggŭ Xiàn37,933
Guānchéng Zhèn观城镇TownShēn Xiàn33,742
Guăngpíng Xiāng广平乡Rural TownshipDōngchāngfŭ Qū28,883
Gŭchéng Zhèn古城镇TownShēn Xiàn49,650
Gùguāntún Zhèn顾官屯镇TownDōngchāngfŭ Qū35,209
Gùhé Zhèn固河镇TownGāotáng Xiàn34,741
Gŭlóu Jiēdào古楼街道办事处Urban SubdistrictDōngchāngfŭ Qū113,862
Guōdiàntún Zhèn郭店屯镇TownYánggŭ Xiàn26,852
Gŭyún Zhèn古云镇TownShēn Xiàn50,717
Hánjí Xiāng韩集乡Rural TownshipDōngchāngfŭ Qū28,156
Hántún Zhèn韩屯镇TownChípíng Xiàn29,374
Hédiàn Zhèn河店镇TownShēn Xiàn33,886
Hóngguāntún Zhèn洪官屯镇TownChípíng Xiàn21,859
Hòuyíng Zhèn侯营镇TownDōngchāngfŭ Qū44,481
Huìxīn Jiēdào汇鑫街道办事处Urban SubdistrictGāotáng Xiàn39,273
Hútún Zhèn胡屯镇TownChípíng Xiàn23,250
Húxī Jiēdào湖西街道办事处Urban SubdistrictDōngchāngfŭ Qū40,151
Jiāngdiàn Zhèn姜店镇TownGāotáng Xiàn37,830
Jiăngguāntún Jiēdào蒋官屯街道办事处Urban SubdistrictDōngchāngfŭ Qū34,345
Jiānglóu Zhèn姜楼镇TownDōng'ē Xiàn25,731
Jiăzhài Zhèn贾寨镇TownChípíng Xiàn24,741
Jiă Zhèn贾镇TownGuān Xiàn38,752
Jīndòuyíng Zhèn金斗营镇TownYánggŭ Xiàn28,530
Jīnhăozhuāng Zhèn金郝庄镇TownLínqīng Shì50,869
Kāngzhuāng Zhèn康庄镇TownLínqīng Shì57,636
Lánwò Xiāng兰沃乡Rural TownshipGuān Xiàn31,346
Lăozhàozhuāng Zhèn老赵庄镇TownLínqīng Shì40,589
Lèpíngpū Zhèn乐平铺镇TownChípíng Xiàn48,112
Liángcūn Zhèn梁村镇TownGāotáng Xiàn36,639
Liángshuĭ Zhèn梁水镇TownDōngchāngfŭ Qū62,061
Liángtáng Zhèn梁堂镇TownGuān Xiàn32,237
Lĭtái Zhèn李台镇TownYánggŭ Xiàn35,814
Liúgāizi Zhèn刘垓子镇TownLínqīng Shì27,587
Liújí Zhèn刘集镇TownDōng'ē Xiàn59,761
Liŭlín Zhèn柳林镇TownGuān Xiàn49,376
Liúlísì Zhèn琉璃寺镇TownGāotáng Xiàn31,444
Liŭyuán Jiēdào柳园街道办事处Urban SubdistrictDōngchāngfŭ Qū137,260
Mèizhŏng Zhèn妹冢镇TownShēn Xiàn46,584
Niújiăodiàn Zhèn牛角店镇TownDōng'ē Xiàn42,705
Pānzhuāng Zhèn潘庄镇TownLínqīng Shì34,984
Qiáorùn Jiēdào侨润街道办事处Urban SubdistrictYánggŭ Xiàn61,938
Qījí Zhèn七级镇TownYánggŭ Xiàn36,208
Qīngniánlù Jiēdào青年路街道办事处Urban SubdistrictLínqīng Shì84,133
Qīngpíng Zhèn清平镇TownGāotáng Xiàn40,258
Qīngquán Jiēdào清泉街道办事处Urban SubdistrictGuān Xiàn75,714
Qīngshuĭ Zhèn清水镇TownGuān Xiàn34,403
Rénhé Jiēdào人和街道办事处Urban SubdistrictGāotáng Xiàn52,949
Sāng'ā Zhèn桑阿镇TownGuān Xiàn60,484
Sānshílĭpū Zhèn三十里铺镇TownGāotáng Xiàn24,677
Shàngdiàn Zhèn尚店镇TownLínqīng Shì29,535
Shāzhèn Zhèn沙镇镇TownDōngchāngfŭ Qū85,731
Shíbālĭpū Zhèn十八里铺镇TownShēn Xiàn39,251
Shífó Zhèn石佛镇TownYánggŭ Xiàn34,387
Shíwŭlĭyuán Zhèn十五里园镇TownYánggŭ Xiàn42,271
Shīzilóu Jiēdào狮子楼街道办事处Urban SubdistrictYánggŭ Xiàn40,177
Shìziyuán Zhèn柿子园镇TownShēn Xiàn30,345
Shòuzhāng Zhèn寿张镇TownYánggŭ Xiàn65,436
Sōnglín Zhèn松林镇TownLínqīng Shì32,198
Tángyì Zhèn堂邑镇TownDōngchāngfŭ Qū34,146
Tángyuán Zhèn唐园镇TownLínqīng Shì36,431
Tóngchéng Jiēdào铜城街道办事处Urban SubdistrictDōng'ē Xiàn79,541
Wángfèng Zhèn王奉镇TownShēn Xiàn43,614
Wángzhuāngjí Zhèn王庄集镇TownShēn Xiàn33,221
Wànshàn Xiāng万善乡Rural TownshipGuān Xiàn28,851
Wèiwān Zhèn魏湾镇TownLínqīng Shì22,765
Wèizhuāng Zhèn魏庄镇TownShēn Xiàn38,485
Wēnchén Jiēdào温陈街道办事处Urban SubdistrictChípíng Xiàn40,294
Xiānfēnglù Jiēdào先锋路街道办事处Urban SubdistrictLínqīng Shì57,425
Xiāngjiāng Guănwĕihuì香江管委会Township-like AreaDōngchāngfŭ Qū5,880
Xiàozhuāng Zhèn肖庄镇TownChípíng Xiàn21,793
Xiédiàn Xiāng斜店乡Rural TownshipGuān Xiàn34,450
Xīhú Zhèn西湖镇TownYánggŭ Xiàn37,182
Xīnchéng Jiēdào新城街道办事处Urban SubdistrictDōng'ē Xiàn37,729
Xìnfā Jiēdào信发街道办事处Urban SubdistrictChípíng Xiàn37,755
Xīnhuálù Jiēdào新华路街道办事处Urban SubdistrictLínqīng Shì107,211
Xīnjí Zhèn辛集镇TownGuān Xiàn42,774
Xīnqū Jiēdào新区街道办事处Urban SubdistrictDōngchāngfŭ Qū145,408
Xīntíng Jiēdào莘亭街道办事处Urban SubdistrictShēn Xiàn35,709
Xīnzhōu Jiēdào莘州街道办事处Urban SubdistrictShēn Xiàn28,015
Xŭyíng Zhèn许营镇TownDōngchāngfŭ Qū37,297
Xúzhuāng Zhèn徐庄镇TownShēn Xiàn30,974
Yàndiàn Zhèn燕店镇TownShēn Xiàn37,752
Yāndiàn Zhèn烟店镇TownLínqīng Shì40,712
Yángguāntún Xiāng杨官屯乡Rural TownshipChípíng Xiàn14,782
Yángtún Zhèn杨屯镇TownGāotáng Xiàn41,994
Yánlóu Zhèn阎楼镇TownYánggŭ Xiàn49,285
Yánsì Jiēdào阎寺街道办事处Urban SubdistrictDōngchāngfŭ Qū44,746
Yàntă Jiēdào燕塔街道办事处Urban SubdistrictShēn Xiàn69,511
Yānzhuāng Jiēdào烟庄街道办事处Urban SubdistrictGuān Xiàn39,493
Yáozhài Zhèn姚寨镇TownDōng'ē Xiàn28,253
Yīngtáoyuán Zhèn樱桃园镇TownShēn Xiàn56,932
Yĭnjí Zhèn尹集镇TownGāotáng Xiàn31,154
Yújí Zhèn于集镇TownDōngchāngfŭ Qū38,154
Yúqiūhú Jiēdào鱼邱湖街道办事处Urban SubdistrictGāotáng Xiàn69,662
Yúshān Zhèn鱼山镇TownDōng'ē Xiàn21,975
Zhānglújí Zhèn张炉集镇TownDōngchāngfŭ Qū33,366
Zhānglŭ Zhèn张鲁镇TownShēn Xiàn48,165
Zhāngqiū Zhèn张秋镇TownYánggŭ Xiàn43,685
Zhāngzhài Zhèn张寨镇TownShēn Xiàn43,996
Zhàozhàizi Zhèn赵寨子镇TownGāotáng Xiàn32,801
Zhèngjiā Zhèn郑家镇TownDōngchāngfŭ Qū47,872
Zhènxīng Jiēdào振兴街道办事处Urban SubdistrictChípíng Xiàn109,595
Zhūlăozhuāng Zhèn朱老庄镇TownDōngchāngfŭ Qū35,766
Zŭdiàn Zhèn俎店镇TownShēn Xiàn20,931

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).