Home
Show Map

Dōnghăi Xiàn

County in Liányúngăng Shì (Jiāngsū)

County

The population of Dōnghăi Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Dōnghăi Xiàn东海县County952,668
Liányúngăng Shì连云港市Prefecture-level City4,393,482

Contents: Townships

The population of the townships in Dōnghăi Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānfēng Zhèn安峰镇TownDōnghăi Xiàn55,617
Báităbù Zhèn白塔埠镇TownDōnghăi Xiàn50,231
Fángshān Zhèn房山镇TownDōnghăi Xiàn60,877
Hóngzhuāng Zhèn洪庄镇TownDōnghăi Xiàn24,230
Huángchuān Zhèn黄川镇TownDōnghăi Xiàn53,121
Jiāngsū Dōnghăi Jīngjì Kāifāqū江苏东海经济开发区Township-like AreaDōnghăi Xiàn11,034
Lĭniàn Xiāng李埝乡Rural TownshipDōnghăi Xiàn31,179
Niúshān Jiēdào牛山街道Urban SubdistrictDōnghăi Xiàn149,511
Píngmíng Zhèn平明镇TownDōnghăi Xiàn59,740
Qīnghú Zhèn青湖镇TownDōnghăi Xiàn45,322
Qŭyáng Xiāng曲阳乡Rural TownshipDōnghăi Xiàn29,325
Shānzuŏkŏu Xiāng山左口乡Rural TownshipDōnghăi Xiàn32,020
Shíhú Xiāng石湖乡Rural TownshipDōnghăi Xiàn24,528
Shíliánghé Zhèn [incl. Nánchén Xiāng]石梁河镇TownDōnghăi Xiàn49,530
Shíliú Jiēdào石榴街道Urban SubdistrictDōnghăi Xiàn63,047
Shuāngdiàn Zhèn双店镇TownDōnghăi Xiàn42,403
Táolín Zhèn桃林镇TownDōnghăi Xiàn57,459
Tuófēng Xiāng驼峰乡Rural TownshipDōnghăi Xiàn48,244
Wēnquán Zhèn [incl. Hénggōu Xiāng]温泉镇TownDōnghăi Xiàn41,153
Zhāngwān Xiāng张湾乡Rural TownshipDōnghăi Xiàn24,097

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).