Home
Show Map

China: Liányúngăng Shì (Jiāngsū)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Liányúngăng Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Dōnghăi Xiàn东海县County952,668
Gànyú Qū赣榆区District950,486
Guànnán Xiàn灌南县County622,296
Guànyún Xiàn灌云县County782,558
Hăizhōu Qū [incl. Xīnpŭ]海州区District818,426
Liányún Qū连云区District267,048
Liányúngăng Shì连云港市Prefecture-level City4,393,482

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Liányúngăng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānfēng Zhèn安峰镇TownDōnghăi Xiàn55,617
Băilù Zhèn百禄镇TownGuànnán Xiàn45,586
Báităbù Zhèn白塔埠镇TownDōnghăi Xiàn50,231
Bănpŭ Zhèn板浦镇TownHăizhōu Qū57,121
Bănqiáo Jiēdào [incl. Xúwéi Jiēdào]板桥街道Urban SubdistrictLiányún Qū12,223
Bānzhuāng Zhèn [incl. Huāndūn Zhèn]班庄镇TownGànyú Qū75,743
Bĕichénjí Zhèn北陈集镇TownGuànnán Xiàn27,766
Cháoyáng Jiēdào朝阳街道Urban SubdistrictLiányún Qū18,885
Chéngtóu Zhèn [incl. Ménhé Zhèn]城头镇TownGànyú Qū72,788
Chéngxī Zhèn城西镇TownGànyú Qū33,933
Dōngwángjí Zhèn东王集镇TownGuànyún Xiàn55,356
Dōngxīn Nóngchăng东辛农场Township-like AreaLiányún Qū34,951
Duīgōugăng Zhèn [incl. Wŭduì Xiāng]堆沟港镇TownGuànnán Xiàn66,468
Dūnshàng Zhèn [incl. Luóyáng Zhèn]墩尚镇TownGànyú Qū60,735
Fángshān Zhèn房山镇TownDōnghăi Xiàn60,877
Găngbù Nóngchăng岗埠农场Township-like AreaHăizhōu Qū21,864
Gànmă Zhèn赣马镇TownGànyú Qū70,575
Gāogōngdăo Jiēdào高公岛街道Urban SubdistrictLiányún Qū2,589
Guànxī Yánchăng 灌西盐场Township-like AreaGuànyún Xiàn6,369
Guànyún Jīngjì Kāifāqū灌云经济开发区Township-like AreaGuànyún Xiàn1,644
Guànyún Língăng Chănyèqū 灌云临港产业区Township-like AreaGuànyún Xiàn3,256
Hăitóu Zhèn海头镇TownGànyú Qū71,419
Hăizhōu Jiēdào海州街道Urban SubdistrictHăizhōu Qū20,266
Hăizhōu Jīngjì Kāifāqū海州经济开发区Township-like AreaHăizhōu Qū6,098
Hēilín Zhèn黑林镇TownGànyú Qū35,019
Hóngmén Jiēdào洪门街道Urban SubdistrictHăizhōu Qū17,338
Hóngzhuāng Zhèn洪庄镇TownDōnghăi Xiàn24,230
Hóuzuĭ Jiēdào猴嘴街道Urban SubdistrictLiányún Qū24,424
Huāguŏshān Jiēdào花果山街道Urban SubdistrictHăizhōu Qū31,437
Huángchuān Zhèn黄川镇TownDōnghăi Xiàn53,121
Jiāngsū Dōnghăi Jīngjì Kāifāqū江苏东海经济开发区Township-like AreaDōnghăi Xiàn11,034
Jĭnpíng Zhèn锦屏镇TownHăizhōu Qū28,207
Jīnshān Zhèn金山镇TownGànyú Qū39,685
Liándăo Jiēdào连岛街道Urban SubdistrictLiányún Qū3,559
Liányúngăng Jiănchăng 连云港碱厂Township-like AreaLiányún Qū2
Liányún Jiēdào连云街道Urban SubdistrictLiányún Qū26,863
Lĭjí Zhèn李集镇TownGuànnán Xiàn50,532
Lĭniàn Xiāng李埝乡Rural TownshipDōnghăi Xiàn31,179
Lìzhuāng Zhèn厉庄镇TownGànyú Qū31,781
Lóngjū Zhèn [incl. Mùwéi Xiāng]龙苴镇TownGuànyún Xiàn60,674
Lùnán Jiēdào路南街道Urban SubdistrictHăizhōu Qū60,833
Mèngxīngzhuāng Zhèn孟兴庄镇TownGuànnán Xiàn39,383
Nánchéng Jiēdào南城街道Urban SubdistrictHăizhōu Qū6,996
Nángăng Zhèn [incl. Dŏugōu Xiāng]南岗镇TownGuànyún Xiàn75,886
Nányúntái Línchăng南云台林场Township-like AreaHăizhōu Qū4,219
Nínghăi Jiēdào宁海街道Urban SubdistrictHăizhōu Qū24,349
Niúshān Jiēdào牛山街道Urban SubdistrictDōnghăi Xiàn149,511
Píngmíng Zhèn平明镇TownDōnghăi Xiàn59,740
Pŭnán Zhèn浦南镇TownHăizhōu Qū48,774
Pŭxī Jiēdào浦西街道Urban SubdistrictHăizhōu Qū58,226
Qiánsāndăo Xiāng前三岛乡Rural TownshipLiányún Qū3
Qīnghú Zhèn青湖镇TownDōnghăi Xiàn45,322
Qīngkŏu Yánchăng 青口盐场Township-like AreaGànyú Qū3,870
Qīngkŏu Zhèn青口镇TownGànyú Qū178,631
Qúyáng Jiēdào朐阳街道Urban SubdistrictHăizhōu Qū31,981
Qŭyáng Xiāng曲阳乡Rural TownshipDōnghăi Xiàn29,325
Sānkŏu Zhèn三口镇TownGuànnán Xiàn45,247
Shāhé Zhèn沙河镇TownGànyú Qū96,768
Shāhézi Yuányì Chăng 沙河子园艺场Township-like AreaGànyú Qū2,381
Shānzuŏkŏu Xiāng山左口乡Rural TownshipDōnghăi Xiàn32,020
Shíhú Xiāng石湖乡Rural TownshipDōnghăi Xiàn24,528
Shíliánghé Zhèn [incl. Nánchén Xiāng]石梁河镇TownDōnghăi Xiàn49,530
Shíliú Jiēdào石榴街道Urban SubdistrictDōnghăi Xiàn63,047
Shíqiáo Zhèn石桥镇TownGànyú Qū53,193
Shìzhuāng Jiēdào侍庄街道Urban SubdistrictGuànyún Xiàn45,406
Shuāngdiàn Zhèn双店镇TownDōnghăi Xiàn42,403
Sìduì Zhèn [incl. Lŭhé Xiāng]四队镇TownGuànyún Xiàn45,335
Sòngzhuāng Zhèn宋庄镇TownGànyú Qū31,006
Sùchéng Jiēdào宿城街道Urban SubdistrictLiányún Qū4,932
Tānggōu Zhèn汤沟镇TownGuànnán Xiàn20,362
Táolín Zhèn桃林镇TownDōnghăi Xiàn57,459
Tăshān Zhèn塔山镇TownGànyú Qū45,285
Tiánlóu Zhèn [incl. Chángmào Zhèn]田楼镇TownGuànnán Xiàn55,357
Tóngxīng Zhèn [incl. Yīlú Xiāng]同兴镇TownGuànyún Xiàn59,713
Túhé Zhèn图河镇TownGuànyún Xiàn40,911
Tuófēng Xiāng驼峰乡Rural TownshipDōnghăi Xiàn48,244
Wéifēng Zhèn圩丰镇TownGuànyún Xiàn37,336
Wēnquán Zhèn [incl. Hénggōu Xiāng]温泉镇TownDōnghăi Xiàn41,153
Wŭtúhé Nóngchăng五图河农场Township-like AreaGuànyún Xiàn3,999
Xiàchē Zhèn [incl. Báixiăn Xiāng]下车镇TownGuànyún Xiàn73,553
Xiăoyī Zhèn小伊镇TownGuànyún Xiàn48,776
Xīn'ān Zhèn新安镇TownGuànnán Xiàn194,850
Xīnbà Zhèn新坝镇TownHăizhōu Qū26,846
Xīndōng Jiēdào新东街道Urban SubdistrictHăizhōu Qū107,350
Xìngfúlù Jiēdào幸福路街道Urban SubdistrictHăizhōu Qū18,840
Xīnhăi Jiēdào新海街道Urban SubdistrictHăizhōu Qū61,177
Xīnjí Zhèn [incl. Huāyuán Xiāng]新集镇TownGuànnán Xiàn49,506
Xīnnán Jiēdào新南街道Urban SubdistrictHăizhōu Qū82,793
Xīnpǔ Jiēdào [Pŭdōng Jiēdào]新浦街道Urban SubdistrictHăizhōu Qū62,543
Xīnpŭ Jīngjì Kāifāqū新浦经济开发区Township-like AreaHăizhōu Qū7,594
Xūgōu Jiēdào [incl. Hǎizhōuwān Jiēdào]墟沟街道Urban SubdistrictLiányún Qū89,068
Yángjí Zhèn [incl. Yíbĕi Xiāng]杨集镇TownGuànyún Xiàn77,723
Yànwĕigăng Zhèn燕尾港镇TownGuànyún Xiàn9,386
Yīshān Zhèn伊山镇TownGuànyún Xiàn137,235
Yúnshān Jiēdào云山街道Urban SubdistrictLiányún Qū13,777
Yúntái Jiēdào云台街道Urban SubdistrictHăizhōu Qū28,603
Yúntái Nóngchăng云台农场Township-like AreaHăizhōu Qū4,971
Zhāngdiàn Zhèn张店镇TownGuànnán Xiàn27,239
Zhāngwān Xiāng张湾乡Rural TownshipDōnghăi Xiàn24,097
Zhèwāng Zhèn柘汪镇TownGànyú Qū47,674
Zhōngyún Jiēdào中云街道Urban SubdistrictLiányún Qū35,772

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).