Home
Show Map

China: Liányúngăng Shì / 连云港市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Liányúngăng Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Dōnghăi Xiàn东海县County952,668
Gànyú Qū赣榆区District950,486
Guànnán Xiàn灌南县County622,296
Guànyún Xiàn灌云县County817,509
Hăizhōu Qū [incl. Xīnpŭ]海州区District818,426
Liányún Qū连云区District232,097
Liányúngăng Shì连云港市Prefecture-level City4,393,482

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Liányúngăng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānfēng Zhèn安峰镇TownDōnghăi Xiàn55,617
Băilù Zhèn百禄镇TownGuànnán Xiàn45,586
Báităbù Zhèn白塔埠镇TownDōnghăi Xiàn50,231
Báixiăn Xiāng白蚬乡Rural TownshipGuànyún Xiàn34,670
Bănpŭ Zhèn板浦镇TownHăizhōu Qū57,121
Bănqiáo Jiēdào板桥街道Urban SubdistrictLiányún Qū12,223
Bānzhuāng Zhèn班庄镇TownGànyú Qū45,404
Bĕichénjí Zhèn北陈集镇TownGuànnán Xiàn27,766
Chángmào Zhèn长茂镇TownGuànnán Xiàn34,797
Cháoyáng Zhèn朝阳镇TownLiányún Qū18,885
Chéngtóu Zhèn城头镇TownGànyú Qū43,010
Chéngxī Zhèn城西镇TownGànyú Qū33,933
Dōngwángjí Zhèn东王集镇TownGuànyún Xiàn55,356
Dōngxīn Nóngchăng东辛农场Township-like AreaGuànyún Xiàn34,951
Dŏugōu Xiāng陡沟乡Rural TownshipGuànyún Xiàn42,782
Duīgōugăng Zhèn堆沟港镇TownGuànnán Xiàn38,132
Dūnshàng Zhèn墩尚镇TownGànyú Qū30,536
Fángshān Zhèn房山镇TownDōnghăi Xiàn60,877
Găngbù Nóngchăng岗埠农场Township-like AreaHăizhōu Qū21,864
Gànmă Zhèn赣马镇TownGànyú Qū70,575
Gāogōngdăo Xiāng高公岛乡Rural TownshipLiányún Qū2,589
Guànxīyánchăng 灌西盐场Township-like AreaGuànyún Xiàn6,369
Guànyún Jīngjì Kāifāqū灌云经济开发区Township-like AreaGuànyún Xiàn1,644
Guànyúnlíngăngchănyèqū 灌云临港产业区Township-like AreaGuànyún Xiàn3,256
Hăitóu Zhèn海头镇TownGànyú Qū71,419
Hăizhōu Jiēdào海州街道Urban SubdistrictHăizhōu Qū20,266
Hăizhōu Jīngjì Kāifāqū海州经济开发区Township-like AreaHăizhōu Qū6,098
Hēilín Zhèn黑林镇TownGànyú Qū35,019
Hénggōu Xiāng横沟乡Rural TownshipDōnghăi Xiàn27,399
Hóngmén Jiēdào洪门街道Urban SubdistrictHăizhōu Qū17,338
Hóngzhuāng Zhèn洪庄镇TownDōnghăi Xiàn24,230
Hóuzuĭ Jiēdào猴嘴街道Urban SubdistrictLiányún Qū24,424
Huāguŏshān Xiāng花果山乡Rural TownshipHăizhōu Qū31,437
Huāndūn Zhèn欢墩镇TownGànyú Qū30,339
Huángchuān Zhèn黄川镇TownDōnghăi Xiàn53,121
Huāyuán Xiāng花园乡Rural TownshipGuànnán Xiàn26,104
Jiāngsūdōnghăi Jīngjì Kāifāqū江苏东海经济开发区Township-like AreaDōnghăi Xiàn11,034
Jĭnpíng Zhèn锦屏镇TownHăizhōu Qū28,207
Jīnshān Zhèn金山镇TownGànyú Qū39,685
Liándăo Jiēdào连岛街道Urban SubdistrictLiányún Qū3,559
Liányúngăngjiănchăng 连云港碱厂Township-like AreaLiányún Qū2
Liányún Jiēdào连云街道Urban SubdistrictLiányún Qū26,863
Lĭjí Xiāng李集乡Rural TownshipGuànnán Xiàn50,532
Lĭniàn Xiāng李埝乡Rural TownshipDōnghăi Xiàn31,179
Lìzhuāng Zhèn厉庄镇TownGànyú Qū31,781
Lóngjū Zhèn龙苴镇TownGuànyún Xiàn33,819
Lŭhé Xiāng鲁河乡Rural TownshipGuànyún Xiàn21,811
Lùnán Jiēdào路南街道Urban SubdistrictHăizhōu Qū60,833
Luóyáng Zhèn罗阳镇TownGànyú Qū30,199
Mèngxīngzhuāng Zhèn孟兴庄镇TownGuànnán Xiàn39,383
Ménhé Zhèn门河镇TownGànyú Qū29,778
Mùwéi Xiāng穆圩乡Rural TownshipGuànyún Xiàn26,855
Nánchéng Zhèn南城镇TownHăizhōu Qū6,996
Nánchén Xiāng南辰乡Rural TownshipDōnghăi Xiàn15,180
Nángăng Xiāng南岗乡Rural TownshipGuànyún Xiàn33,104
Nányúntái Línchăng南云台林场Township-like AreaHăizhōu Qū4,219
Nínghăi Xiāng宁海乡Rural TownshipHăizhōu Qū24,349
Niúshān Jiēdào牛山街道办事处Urban SubdistrictDōnghăi Xiàn149,511
Píngmíng Zhèn平明镇TownDōnghăi Xiàn59,740
Pŭdōng Jiēdào浦东街道Urban SubdistrictHăizhōu Qū62,543
Pŭnán Zhèn浦南镇TownHăizhōu Qū48,774
Pŭxī Jiēdào浦西街道Urban SubdistrictHăizhōu Qū58,226
Qiánsāndăo Xiāng前三岛乡Rural TownshipLiányún Qū3
Qīnghú Zhèn青湖镇TownDōnghăi Xiàn45,322
Qīngkŏuyánchăng 青口盐场Township-like AreaGànyú Qū3,870
Qīngkŏu Zhèn青口镇TownGànyú Qū178,631
Qúyáng Jiēdào朐阳街道Urban SubdistrictHăizhōu Qū31,981
Qŭyáng Xiāng曲阳乡Rural TownshipDōnghăi Xiàn29,325
Sānkŏu Zhèn三口镇TownGuànnán Xiàn45,247
Shāhé Zhèn沙河镇TownGànyú Qū96,768
Shāhéziyuányìchăng 沙河子园艺场Township-like AreaGànyú Qū2,381
Shānzuŏkŏu Xiāng山左口乡Rural TownshipDōnghăi Xiàn32,020
Shíhú Xiāng石湖乡Rural TownshipDōnghăi Xiàn24,528
Shíliánghé Zhèn石梁河镇TownDōnghăi Xiàn34,350
Shíliú Jiēdào石榴街道办事处Urban SubdistrictDōnghăi Xiàn63,047
Shíqiáo Zhèn石桥镇TownGànyú Qū53,193
Shìzhuāng Xiāng侍庄乡Rural TownshipGuànyún Xiàn45,406
Shuāngdiàn Zhèn双店镇TownDōnghăi Xiàn42,403
Sìduì Zhèn四队镇TownGuànyún Xiàn23,524
Sòngzhuāng Zhèn宋庄镇TownGànyú Qū31,006
Sùchéng Xiāng宿城乡Rural TownshipLiányún Qū4,932
Tānggōu Zhèn汤沟镇TownGuànnán Xiàn20,362
Táolín Zhèn桃林镇TownDōnghăi Xiàn57,459
Tăshān Zhèn塔山镇TownGànyú Qū45,285
Tiánlóu Zhèn田楼镇TownGuànnán Xiàn20,560
Tóngxīng Zhèn同兴镇TownGuànyún Xiàn28,005
Túhé Zhèn图河镇TownGuànyún Xiàn40,911
Tuófēng Xiāng驼峰乡Rural TownshipDōnghăi Xiàn48,244
Wéifēng Zhèn圩丰镇TownGuànyún Xiàn37,336
Wēnquán Zhèn温泉镇TownDōnghăi Xiàn13,754
Wŭduì Xiāng五队乡Rural TownshipGuànnán Xiàn28,336
Wŭtúhé Nóngchăng五图河农场Township-like AreaGuànyún Xiàn3,999
Xiàchē Zhèn下车镇TownGuànyún Xiàn38,883
Xiăoyī Xiāng小伊乡Rural TownshipGuànyún Xiàn48,776
Xīn'ān Zhèn新安镇TownGuànnán Xiàn194,850
Xīnbà Zhèn新坝镇TownHăizhōu Qū26,846
Xīndōng Jiēdào新东街道Urban SubdistrictHăizhōu Qū107,350
Xìngfúlù Jiēdào幸福路街道Urban SubdistrictHăizhōu Qū18,840
Xīnhăi Jiēdào新海街道Urban SubdistrictHăizhōu Qū61,177
Xīnjí Zhèn新集镇TownGuànnán Xiàn23,402
Xīnnán Jiēdào新南街道Urban SubdistrictHăizhōu Qū82,793
Xīnpŭ Jīngjì Kāifāqū新浦经济开发区Township-like AreaHăizhōu Qū7,594
Xūgōu Jiēdào墟沟街道Urban SubdistrictLiányún Qū89,068
Yángjí Zhèn杨集镇TownGuànyún Xiàn47,500
Yànwĕigăng Zhèn燕尾港镇TownGuànyún Xiàn9,386
Yíbĕi Xiāng沂北乡Rural TownshipGuànyún Xiàn30,223
Yīlú Xiāng伊芦乡Rural TownshipGuànyún Xiàn31,708
Yīshān Zhèn伊山镇TownGuànyún Xiàn137,235
Yúnshān Jiēdào云山街道Urban SubdistrictLiányún Qū13,777
Yúntái Nóngchăng云台农场Township-like AreaHăizhōu Qū4,971
Yúntái Xiāng云台乡Rural TownshipHăizhōu Qū28,603
Zhāngdiàn Zhèn张店镇TownGuànnán Xiàn27,239
Zhāngwān Xiāng张湾乡Rural TownshipDōnghăi Xiàn24,097
Zhèwāng Zhèn柘汪镇TownGànyú Qū47,674
Zhōngyún Jiēdào中云街道Urban SubdistrictLiányún Qū35,772

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).