Home
Show Map

China: Lhasa (Tibet)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Lhasa (Lāsà Shì) (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chéngguān Qū城关区District279,074
Dāngxióng Xiàn [Damxung]当雄县County46,463
Dázī Qū [Dagzê; ← Dázī Xiàn]达孜区District26,708
Duīlóngdéqìng Qū [Doilungdêqên; incl. Lāsà Liǔwú High-tech Zone]堆龙德庆区District52,249
Línzhōu Xiàn [Lhünzhub]林周县County50,246
Mòzhúgōngkă Xiàn [Maizhokunggar]墨竹工卡县County44,674
Nímù Xiàn [Nyêmo]尼木县County28,149
Qŭshuĭ Xiàn [Qüxü]曲水县County31,860
Lāsà Shì [Lhasa]拉萨市Prefecture-level City559,423

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Lhasa (Lāsà Shì).

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ālăng Xiāng阿朗乡Rural TownshipLínzhōu Xiàn3,905
Bākuò Jiēdào [incl. Chōngsàikāng Jiēdào]八廓街道Urban SubdistrictChéngguān Qū19,860
Bāngduī Xiāng帮堆乡Rural TownshipDázī Qū3,300
Biānjiāolín Xiāng边交林乡Rural TownshipLínzhōu Xiàn4,704
Càigōngtáng Jiēdào蔡公堂街道Urban SubdistrictChéngguān Qū8,800
Cáinà Xiāng才纳乡Rural TownshipQŭshuĭ Xiàn4,471
Chábālā Xiāng茶巴拉乡Rural TownshipQŭshuĭ Xiàn3,586
Chūnduī Xiāng春堆乡Rural TownshipLínzhōu Xiàn4,840
Dágā Zhèn达嘎镇TownQŭshuĭ Xiàn7,050
Dāngqŭkă Zhèn当曲卡镇TownDāngxióng Xiàn5,202
Déqìng Zhèn德庆镇TownDuīlóngdéqìng Qū6,243
Déqìng Zhèn德庆镇TownDázī Qū9,040
Dōnggā Jiēdào东嘎街道Urban SubdistrictDuīlóngdéqìng Qū13,371
Duódĭ Jiēdào夺底街道Urban SubdistrictChéngguān Qū15,186
Gāmăgòngsāng Jiēdào嘎玛贡桑街道Urban SubdistrictChéngguān Qū19,472
Gāndānqŭguŏ Zhèn甘丹曲果镇TownLínzhōu Xiàn8,267
Gédá Xiāng格达乡Rural TownshipDāngxióng Xiàn4,301
Gōngdélín Jiēdào公德林街道Urban SubdistrictChéngguān Qū72,247
Gōngkă Zhèn工卡镇TownMòzhúgōngkă Xiàn6,493
Gōngtáng Xiāng公塘乡Rural TownshipDāngxióng Xiàn5,898
Gŭróng Zhèn古荣镇TownDuīlóngdéqìng Qū5,763
Jiămă Xiāng甲玛乡Rural TownshipMòzhúgōngkă Xiàn3,622
Jiāngrèxià Xiāng江热夏乡Rural TownshipLínzhōu Xiàn5,255
Jíbēnggăng Jiēdào吉崩岗街道Urban SubdistrictChéngguān Qū29,984
Jírì Jiēdào吉日街道Urban SubdistrictChéngguān Qū21,022
Kărú Xiāng卡如乡Rural TownshipNímù Xiàn1,101
Kăzī Xiāng卡孜乡Rural TownshipLínzhōu Xiàn4,995
Liăngdăo Jiēdào两岛街道Urban SubdistrictChéngguān Qū5,754
Liŭwú Jiēdào柳梧乡Rural TownshipDuīlóngdéqìng Qū6,027
Lóngrén Xiāng龙仁乡Rural TownshipDāngxióng Xiàn4,686
Májiāng Xiāng麻江乡Rural TownshipNímù Xiàn2,755
Mă Zhèn马镇TownDuīlóngdéqìng Qū4,500
Ménbā Xiāng门巴乡Rural TownshipMòzhúgōngkă Xiàn3,675
Năiqióng Jiēdào乃琼街道Urban SubdistrictDuīlóngdéqìng Qū11,485
Nàjīn Xiāng纳金街道Rural TownshipChéngguān Qū29,575
Nàmùhú Xiāng纳木湖乡Rural TownshipDāngxióng Xiàn4,857
Nánmù Xiāng南木乡Rural TownshipQŭshuĭ Xiàn3,156
Niángrè Jiēdào娘热街道Urban SubdistrictChéngguān Qū26,354
Nièdāng Xiāng聂当乡Rural TownshipQŭshuĭ Xiàn4,902
Nímăjiāngrè Xiāng尼玛江热乡Rural TownshipMòzhúgōngkă Xiàn8,086
Nímù Xiāng尼木乡Rural TownshipNímù Xiàn6,008
Níngzhōng Xiāng宁中乡Rural TownshipDāngxióng Xiàn9,099
Pàgŭ Xiāng帕古乡Rural TownshipNímù Xiàn3,159
Pángduō Xiāng旁多乡Rural TownshipLínzhōu Xiàn5,123
Pŭsōng Xiāng普松乡Rural TownshipNímù Xiàn2,108
Qiánggā Xiāng强嘎乡Rural TownshipLínzhōu Xiàn5,318
Qŭshuĭ Zhèn曲水镇TownQŭshuĭ Xiàn8,695
Rìduō Xiāng日多乡Rural TownshipMòzhúgōngkă Xiàn2,370
Sōngpán Xiāng松盘乡Rural TownshipLínzhōu Xiàn3,523
Tăjié Xiāng塔杰乡Rural TownshipDázī Qū2,823
Tánggā Xiāng唐嘎乡Rural TownshipDázī Qū4,954
Tánggŭ Xiāng唐古乡Rural TownshipLínzhōu Xiàn4,316
Tángjiā Xiāng唐加乡Rural TownshipMòzhúgōngkă Xiàn6,241
Tăróng Zhèn塔荣镇TownNímù Xiàn6,393
Tūnbā Zhèn吞巴镇TownNímù Xiàn2,130
Wūmătáng Xiāng乌玛塘乡Rural TownshipDāngxióng Xiàn7,403
Xuĕ Xiāng雪乡Rural TownshipDázī Qū2,633
Xùmài Xiāng续迈乡Rural TownshipNímù Xiàn4,495
Yángbājĭng Zhèn羊八井镇TownDāngxióng Xiàn5,017
Yángdá Jiēdào羊达乡Urban SubdistrictDuīlóngdéqìng Qū4,860
Zhāngduō Xiāng章多乡Rural TownshipDázī Qū3,958
Zhāxīgăng Xiāng扎西岗乡Rural TownshipMòzhúgōngkă Xiàn7,248
Zhāxì Jiēdào扎细街道Urban SubdistrictChéngguān Qū30,820
Zhāxuĕ Xiāng扎雪乡Rural TownshipMòzhúgōngkă Xiàn6,939

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).