Home
Show Map

China: Lánzhōu Shì / 兰州市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Lánzhōu Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānníng Qū安宁区District288,510
Chéngguān Qū城关区District1,278,745
Gāolán Xiàn皋兰县County103,035
Hónggŭ Qū红古区District136,101
Lánzhōu Xīn Qū [Lanzhou New Area]兰州新区District98,650
Qīlĭhé Qū七里河区District561,020
Xīgù Qū西固区District364,050
Yŏngdēng Xiàn永登县County348,889
Yúzhōng Xiàn榆中县County437,163
Lánzhōu Shì兰州市Prefecture-level City3,616,163

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Lánzhōu Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Āgān Zhèn阿干镇TownQīlĭhé Qū20,985
Ānníngbăo Jiēdào安宁堡街道Urban SubdistrictĀnníng Qū20,974
Báiyínlù Jiēdào白银路街道Urban SubdistrictChéngguān Qū51,295
Bālĭ Zhèn八里镇TownQīlĭhé Qū22,593
Căochăngjiē Jiēdào草场街街道Urban SubdistrictChéngguān Qū57,637
Chéngguān Zhèn城关镇TownYŏngdēng Xiàn62,093
Chéngguān Zhèn城关镇TownYúzhōng Xiàn67,563
Chénpíng Jiēdào陈坪街道Urban SubdistrictXīgù Qū40,231
Dáchuān Zhèn达川镇TownXīgù Qū5,776
Dàtóng Zhèn大同镇TownYŏngdēng Xiàn23,852
Dìngyuăn Zhèn定远镇TownYúzhōng Xiàn16,499
Dōngchuān Zhèn东川镇TownXīgù Qū8,696
Dōnggăng Jiēdào东岗街道Urban SubdistrictChéngguān Qū56,560
Dōnggăngxīlù Jiēdào东岗西路街道Urban SubdistrictChéngguān Qū36,890
Dūnhuánglù Jiēdào敦煌路街道Urban SubdistrictQīlĭhé Qū65,614
Fúlìlù Jiēdào福利路街道Urban SubdistrictXīgù Qū65,460
Fúlóngpíng Jiēdào伏龙坪街道Urban SubdistrictChéngguān Qū13,767
Gāncăodiàn Zhèn甘草店镇TownYúzhōng Xiàn15,176
Gāolánlù Jiēdào皋兰路街道Urban SubdistrictChéngguān Qū54,572
Gāoxīnqū 高新区Township-like AreaChéngguān Qū16,193
Gāoyá Zhèn高崖镇TownYúzhōng Xiàn9,548
Gōngjiāwān Jiēdào龚家湾街道Urban SubdistrictQīlĭhé Qū47,779
Gòngjĭng Zhèn贡井镇TownYúzhōng Xiàn5,085
Gŏngxīngdūn Jiēdào拱星墩街道Urban SubdistrictChéngguān Qū85,634
Guăngwŭmén Jiēdào广武门街道Urban SubdistrictChéngguān Qū51,955
Hăishíwān Zhèn海石湾镇TownHónggŭ Qū54,936
Hāxiàn Xiāng哈岘乡Rural TownshipYúzhōng Xiàn2,904
Hēishíchuān Xiāng黑石川乡Rural TownshipGāolán Xiàn12,804
Hékŏu Zhèn河口镇TownXīgù Qū12,153
Hépíng Zhèn和平镇TownYúzhōng Xiàn63,323
Héqiáo Zhèn河桥镇TownYŏngdēng Xiàn32,432
Hóngchéng Zhèn红城镇TownYŏngdēng Xiàn19,010
Hónggŭ Zhèn红古镇TownHónggŭ Qū12,700
Huángyù Zhèn黄峪镇TownQīlĭhé Qū14,003
Huāzhuāng Zhèn花庄镇TownHónggŭ Qū12,950
Huŏchēzhàn Jiēdào火车站街道Urban SubdistrictChéngguān Qū47,389
Jiànlánlù Jiēdào建兰路街道Urban SubdistrictQīlĭhé Qū51,181
Jiāojiāwān Jiēdào焦家湾街道Urban SubdistrictChéngguān Qū33,232
Jiāyùguānlù Jiēdào嘉峪关路街道Urban SubdistrictChéngguān Qū57,709
Jīngōu Xiāng金沟乡Rural TownshipXīgù Qū4,044
Jìngyuănlù Jiēdào靖远路街道Urban SubdistrictChéngguān Qū59,184
Jīnyá Zhèn金崖镇TownYúzhōng Xiàn23,884
Jiŭhé Zhèn九合镇TownGāolán Xiàn10,063
Jiŭquánlù Jiēdào酒泉路街道Urban SubdistrictChéngguān Qū44,767
Kŏngjiāyá Jiēdào孔家崖街道Urban SubdistrictĀnníng Qū28,422
Kuàngqū Jiēdào矿区街道Urban SubdistrictHónggŭ Qū6,357
Kŭshuĭ Zhèn苦水镇TownYŏngdēng Xiàn22,453
Láizĭbăo Xiāng来紫堡乡Rural TownshipYúzhōng Xiàn19,171
Liánchéng Zhèn连城镇TownYŏngdēng Xiàn28,929
Liándā Zhèn连搭镇TownYúzhōng Xiàn27,365
Líntáojiē Jiēdào临洮街街道Urban SubdistrictXīgù Qū22,427
Línxiàlù Jiēdào临夏路街道Urban SubdistrictChéngguān Qū43,655
Liújiābăo Jiēdào刘家堡街道Urban SubdistrictĀnníng Qū22,202
Liŭquán Zhèn柳泉镇TownXīgù Qū6,274
Liŭshù Zhèn柳树镇TownYŏngdēng Xiàn17,907
Lóngquánsì Zhèn龙泉寺镇TownYŏngdēng Xiàn14,400
Lóngquán Xiāng龙泉乡Rural TownshipYúzhōng Xiàn9,707
Măpō Xiāng马坡乡Rural TownshipYúzhōng Xiàn14,683
Mínlè Xiāng民乐乡Rural TownshipYŏngdēng Xiàn29,478
Péilí Jiēdào培黎街道Urban SubdistrictĀnníng Qū62,186
Péngjiāpíng Zhèn彭家坪镇TownQīlĭhé Qū18,227
Píng'ān Zhèn平安镇TownHónggŭ Qū13,886
Píngchéng Xiāng坪城乡Rural TownshipYŏngdēng Xiàn9,613
Qínchuān Zhèn秦川镇TownLánzhōu Xīn Qū36,747
Qīngbáishí Jiēdào青白石街道Urban SubdistrictChéngguān Qū11,342
Qīngchéng Zhèn青城镇TownYúzhōng Xiàn17,018
Qīngshuĭyì Xiāng清水驿乡Rural TownshipYúzhōng Xiàn16,329
Qīshān Xiāng七山乡Rural TownshipYŏngdēng Xiàn3,918
Sānjiăochéng Xiāng三角城乡Rural TownshipYúzhōng Xiàn23,235
Shājĭngyì Jiēdào沙井驿街道Urban SubdistrictĀnníng Qū11,381
Shàngchuān Zhèn上川镇TownYŏngdēng Xiàn19,186
Shànghuāchà Xiāng上花岔乡Rural TownshipYúzhōng Xiàn4,972
Shíchuān Zhèn什川镇TownGāolán Xiàn14,546
Shídòng Zhèn石洞镇TownGāolán Xiàn45,225
Shílĭdiàn Jiēdào十里店街道Urban SubdistrictĀnníng Qū33,170
Shuĭfù Zhèn水阜镇TownGāolán Xiàn8,620
Shùpíng Zhèn树屏镇TownYŏngdēng Xiàn9,565
Sìjìqīng Jiēdào四季青街道Urban SubdistrictXīgù Qū32,043
Tiĕlùdōngcūn Jiēdào铁路东村街道Urban SubdistrictChéngguān Qū34,849
Tiĕlùxīcūn Jiēdào铁路西村街道Urban SubdistrictChéngguān Qū37,064
Tōngyuăn Zhèn通远镇TownYŏngdēng Xiàn10,627
Tuánjiéxīncūn Jiēdào团结新村街道Urban SubdistrictChéngguān Qū51,630
Tŭméndūn Jiēdào土门墩街道Urban SubdistrictQīlĭhé Qū32,831
Wèilĭng Xiāng魏岭乡Rural TownshipQīlĭhé Qū9,774
Wéiyíng Xiāng韦营乡Rural TownshipYúzhōng Xiàn4,425
Wèiyuánlù Jiēdào渭源路街道Urban SubdistrictChéngguān Qū65,128
Wŭquán Jiēdào五泉街道Urban SubdistrictChéngguān Qū49,812
Wŭshèngyì Zhèn武胜驿镇TownYŏngdēng Xiàn25,847
Xiàguānyíng Zhèn夏官营镇TownYúzhōng Xiàn38,342
Xiānfēnglù Jiēdào先锋路街道Urban SubdistrictXīgù Qū60,238
Xiăokāngyíng Xiāng小康营乡Rural TownshipYúzhōng Xiàn21,398
Xiàyáo Jiēdào下窑街道Urban SubdistrictHónggŭ Qū17,149
Xīchà Zhèn西岔镇TownLánzhōu Xīn Qū28,750
Xīgùchéng Jiēdào西固城街道Urban SubdistrictXīgù Qū51,203
Xīguŏyuán Zhèn西果园镇TownQīlĭhé Qū26,279
Xīhú Jiēdào西湖街道Urban SubdistrictQīlĭhé Qū84,163
Xīliŭgōu Jiēdào西柳沟街道Urban SubdistrictXīgù Qū22,224
Xīlù Jiēdào西路街道Urban SubdistrictĀnníng Qū79,034
Xīn'ānlù Jiēdào新安路街道Township-like AreaXīgù Qū11,709
Xīnchéng Zhèn新城镇TownXīgù Qū18,673
Xīnhélù Jiēdào新和路街道Township-like AreaXīgù Qū2,899
Xīnyíng Zhèn新营镇TownYúzhōng Xiàn17,018
Xiùchuān Jiēdào秀川街道Urban SubdistrictQīlĭhé Qū37,557
Xīyuán Jiēdào西园街道Urban SubdistrictQīlĭhé Qū62,655
Xīzhàn Jiēdào西站街道Urban SubdistrictQīlĭhé Qū40,467
Yànbĕi Jiēdào雁北街道Urban SubdistrictChéngguān Qū114,988
Yánchănglù Jiēdào盐场路街道Urban SubdistrictChéngguān Qū47,404
Yànjiāpíng Jiēdào晏家坪街道Urban SubdistrictQīlĭhé Qū26,912
Yànnán Jiēdào雁南街道Urban SubdistrictChéngguān Qū101,341
Yáojiē Jiēdào窑街街道Urban SubdistrictHónggŭ Qū18,123
Yínshān Xiāng银山乡Rural TownshipYúzhōng Xiàn7,737
Yíntānlù Jiēdào银滩路街道Urban SubdistrictĀnníng Qū31,141
Yuánzichà Xiāng园子岔乡Rural TownshipYúzhōng Xiàn5,181
Zhāngyèlù Jiēdào张掖路街道Urban SubdistrictChéngguān Qū54,748
Zhōngbăo Zhèn中堡镇TownYŏngdēng Xiàn19,579
Zhōngchuān Zhèn中川镇TownLánzhōu Xīn Qū33,153
Zhōnghé Zhèn忠和镇TownGāolán Xiàn11,777
Zhōngliánchuān Xiāng中连川乡Rural TownshipYúzhōng Xiàn6,600

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).