Home
Show Map

China: Láibīn Shì

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Láibīn Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Héshān Shì合山市County-level City114,496
Jīnxiù Yáozú Zìzhìxiàn金秀瑶族自治县Autonomous County124,037
Wŭxuān Xiàn武宣县County353,253
Xiàngzhōu Xiàn象州县County285,202
Xīnchéng Xiàn忻城县County312,441
Xīngbīn Qū兴宾区District910,282
Láibīn Shì来宾市Prefecture-level City2,099,711

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Láibīn Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Āndōng Xiāng安东乡Rural TownshipXīnchéng Xiàn12,282
Băizhàng Xiāng百丈乡Rural TownshipXiàngzhōu Xiàn13,434
Bāyī Jiēdào八一街道办事处Urban SubdistrictXīngbīn Qū14,755
Bĕigèng Xiāng北更乡Rural TownshipXīnchéng Xiàn19,137
Bĕisì Zhèn北泗镇TownHéshān Shì23,508
Chángtóng Xiāng长垌乡Rural TownshipJīnxiù Yáozú Zìzhìxiàn4,815
Chéngbĕi Jiēdào城北街道办事处Urban SubdistrictXīngbīn Qū37,867
Chéngdōng Jiēdào城东街道办事处Urban SubdistrictXīngbīn Qū76,409
Chéngguān Zhèn城关镇TownXīnchéng Xiàn76,919
Chéngxiāng Zhèn城厢镇TownXīngbīn Qū31,968
Dàlè Zhèn大乐镇TownXiàngzhōu Xiàn21,496
Dàtáng Zhèn大塘镇TownXīnchéng Xiàn30,612
Dàwān Zhèn大湾镇TownXīngbīn Qū28,145
Dàzhāng Xiāng大樟乡Rural TownshipJīnxiù Yáozú Zìzhìxiàn8,669
Dōngxiāng Zhèn东乡镇TownWŭxuān Xiàn38,275
Èrtáng Zhèn二塘镇TownWŭxuān Xiàn38,904
Fènghuáng Zhèn凤凰镇TownXīngbīn Qū69,607
Gāo'ān Xiāng高安乡Rural TownshipXīngbīn Qū12,985
Guŏsuì Zhèn果遂镇TownXīnchéng Xiàn21,241
Gŭpéng Zhèn古蓬镇TownXīnchéng Xiàn27,779
Hélĭ Zhèn河里镇TownHéshān Shì21,097
Héxī Jiēdào河西街道办事处Urban SubdistrictXīngbīn Qū59,033
Hóngdù Zhèn红渡镇TownXīnchéng Xiàn29,558
Hónghé Nóngchăng红河农场Township-like AreaXīngbīn Qū3,873
Huángmáo Zhèn黄茆镇TownWŭxuān Xiàn21,794
Jīnjī Xiāng金鸡乡Rural TownshipWŭxuān Xiàn16,220
Jīnxiù Zhèn金秀镇TownJīnxiù Yáozú Zìzhìxiàn17,624
Láihuátóu Zīqū 来华投资区Township-like AreaXīngbīn Qū7,455
Liángjiāng Zhèn良江镇TownXīngbīn Qū44,231
Liángtáng Xiāng良塘乡Rural TownshipXīngbīn Qū24,212
Lĭngnán Zhèn岭南镇TownHéshān Shì69,891
Liùxiàng Xiāng六巷乡Rural TownshipJīnxiù Yáozú Zìzhìxiàn4,120
Luóxiāng Xiāng罗香乡Rural TownshipJīnxiù Yáozú Zìzhìxiàn9,210
Luóxiù Zhèn罗秀镇TownXiàngzhōu Xiàn22,793
Lùxīn Zhèn禄新镇TownWŭxuān Xiàn33,968
Măpíng Zhèn马坪镇TownXiàngzhōu Xiàn26,242
Măsì Xiāng马泗乡Rural TownshipXīnchéng Xiàn15,899
Mĕngcūn Zhèn蒙村镇TownXīngbīn Qū38,025
Miàohuáng Xiāng妙皇乡Rural TownshipXiàngzhōu Xiàn17,281
Nánsì Xiāng南泗乡Rural TownshipXīngbīn Qū29,119
Ōudòng Xiāng欧洞乡Rural TownshipXīnchéng Xiàn13,289
Píngyáng Zhèn平阳镇TownXīngbīn Qū46,129
Qiánjiāng Nóngchăng黔江农场Township-like AreaWŭxuān Xiàn4,319
Qiānjiāng Zhèn迁江镇TownXīngbīn Qū69,211
Qiáogŏng Zhèn桥巩镇TownXīngbīn Qū33,872
Qīdòng Xiāng七洞乡Rural TownshipXīngbīn Qū13,930
Sānjiāng Xiāng三江乡Rural TownshipJīnxiù Yáozú Zìzhìxiàn7,214
Sānjiăo Xiāng三角乡Rural TownshipJīnxiù Yáozú Zìzhìxiàn4,420
Sānlĭ Zhèn三里镇TownWŭxuān Xiàn28,524
Sānwŭ Zhèn三五镇TownXīngbīn Qū43,904
Shílíng Zhèn石陵镇TownXīngbīn Qū31,831
Shílóng Zhèn石龙镇TownXiàngzhōu Xiàn21,263
Shíyá Zhèn石牙镇TownXīngbīn Qū34,191
Shuĭjīng Xiāng水晶乡Rural TownshipXiàngzhōu Xiàn16,670
Sìcūn Zhèn寺村镇TownXiàngzhōu Xiàn38,672
Sīliàn Zhèn思练镇TownXīnchéng Xiàn37,769
Sīlíng Zhèn思灵镇TownWŭxuān Xiàn19,385
Sìshān Zhèn寺山镇TownXīngbīn Qū41,931
Suìyì Xiāng遂意乡Rural TownshipXīnchéng Xiàn18,532
Táodèng Zhèn陶邓镇TownXīngbīn Qū30,261
Tónglĭng Zhèn桐岭镇TownWŭxuān Xiàn43,919
Tóngmù Zhèn桐木镇TownJīnxiù Yáozú Zìzhìxiàn44,830
Tōngwăn Zhèn通挽镇TownWŭxuān Xiàn30,313
Tóupái Zhèn头排镇TownJīnxiù Yáozú Zìzhìxiàn15,229
Wŭshān Xiāng五山乡Rural TownshipXīngbīn Qū21,975
Wŭxuān Zhèn武宣镇TownWŭxuān Xiàn77,632
Xiàngzhōu Zhèn象州镇TownXiàngzhōu Xiàn53,215
Xiăopíngyáng Zhèn小平阳镇TownXīngbīn Qū46,639
Xīnwéi Xiāng新圩乡Rural TownshipXīnchéng Xiàn9,424
Yùnjiāng Zhèn运江镇TownXiàngzhōu Xiàn29,096
Zhènglóng Xiāng正龙乡Rural TownshipXīngbīn Qū18,724
Zhōngliáng Xiāng忠良乡Rural TownshipJīnxiù Yáozú Zìzhìxiàn7,906
Zhōngpíng Zhèn中平镇TownXiàngzhōu Xiàn25,040

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.