Home
Show Map

Yīzhōu Qū

District in Kumul / 哈密市

District

The population of Yīzhōu Qū.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Yīzhōu Qū [← Hāmì Shì]伊州区District472,175
Hāmì Shì [Kumul]哈密市Prefecture-level City572,400

Contents: Townships

The population of the townships in Yīzhōu Qū.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báishítóu Xiāng白石头乡Rural TownshipYīzhōu Qū1,569
Bālĭkūnxiànshānnán Kāifāqū巴里坤县山南开发区Township-like AreaYīzhōu Qū1,392
Bīngtuán Hóngxīng'èrchăng 兵团红星二场Township-like AreaYīzhōu Qū6,808
Bīngtuán Hóngxīngsìchăng 兵团红星四场Township-like AreaYīzhōu Qū7,588
Bīngtuán Hóngxīngyīchăng 兵团红星一场Township-like AreaYīzhōu Qū11,504
Bīngtuánhuángtián Nóngchăng兵团黄田农场Township-like AreaYīzhōu Qū9,257
Bīngtuánhuŏjiàn Nóngchăng兵团火箭农场Township-like AreaYīzhōu Qū25,439
Bīngtuánliŭshùquán Nóngchăng兵团柳树泉农场Township-like AreaYīzhōu Qū10,523
Dàquánwān Xiāng大泉湾乡Rural TownshipYīzhōu Qū10,601
Déwàilĭdūrúkèhāsàkè Xiāng德外里都如克哈萨克乡Rural TownshipYīzhōu Qū3,500
Dōnghéqū Jiēdào东河区街道Urban SubdistrictYīzhōu Qū67,392
Èrbăo Zhèn二堡镇TownYīzhōu Qū11,972
Hāmìyīwú Măchăng哈密伊吾马场Township-like AreaYīzhōu Qū2,533
Huāyuán Xiāng花园乡Rural TownshipYīzhōu Qū10,330
Huíchéng Xiāng回城乡Rural TownshipYīzhōu Qū10,302
Liŭshùgōu Xiāng柳树沟乡Rural TownshipYīzhōu Qū1,439
Lìyuán Jiēdào丽园街道办事处Urban SubdistrictYīzhōu Qū39,517
Nánhú Xiāng南湖乡Rural TownshipYīzhōu Qū2,803
Qījiăojĭng Zhèn七角井镇TownYīzhōu Qū4,343
Qìnchéng Xiāng沁城乡Rural TownshipYīzhōu Qū10,287
Sāndàolĭngkuàngqū 三道岭矿区Township-like AreaYīzhōu Qū30,513
Shíyóuxīnchéng Jiēdào石油新城街道办事处Urban SubdistrictYīzhōu Qū37,297
Shuāngjĭngzi Xiāng双井子乡Rural TownshipYīzhōu Qū658
Táojiāgōng Zhèn陶家宫镇TownYīzhōu Qū18,718
Tiānshān Xiāng天山乡Rural TownshipYīzhōu Qū7,442
Wŭbăo Zhèn五堡镇TownYīzhōu Qū12,530
Wūlātáihāsàkè Mínzú Xiāng乌拉台哈萨克民族乡Rural TownshipYīzhōu Qū810
Xīgēbìnóngyèzōnghé Kāifāqū西戈壁农业综合开发区Township-like AreaYīzhōu Qū3,401
Xīhéqū Jiēdào西河区街道Urban SubdistrictYīzhōu Qū43,491
Xīngxīngxiá Zhèn星星峡镇TownYīzhōu Qū2,175
Xīnshìqū Jiēdào新市区街道Urban SubdistrictYīzhōu Qū58,676
Xīshān Xiāng西山乡Rural TownshipYīzhōu Qū3,301
Yămănsū Zhèn雅满苏镇TownYīzhōu Qū2,986
Yīwúxiànshānnánkāifāqū Guănwĕihuì伊吾县山南开发区管委会Township-like AreaYīzhōu Qū1,078

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).