Home
Show Map

Bāchŭ Xiàn

County in Kashgar, Kaxgar / 喀什地区

County

The population of Bāchŭ Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Bāchŭ Xiàn [Maralbexi]巴楚县County336,274
Kāshí Dìqū [Kashgar, Kaxgar]喀什地区Prefecture3,979,321

Contents: Townships

The population of the townships in Bāchŭ Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ākèsàkèmărèlè Xiāng阿克萨克玛热勒乡Rural TownshipBāchŭ Xiàn30,858
Ālāgēn Xiāng阿拉根乡Rural TownshipBāchŭ Xiàn29,412
Ānàkùlè Xiāng阿纳库勒乡Rural TownshipBāchŭ Xiàn26,408
Āwătí Zhèn阿瓦提镇TownBāchŭ Xiàn22,232
Bāchŭ Zhèn巴楚镇TownBāchŭ Xiàn47,704
Bīngtuán Sìshíbā Tuán兵团四十八团Township-like AreaBāchŭ Xiàn6,456
Duōláitíbāgé Xiāng多来提巴格乡Rural TownshipBāchŭ Xiàn28,158
Qià'ĕrbāgé Xiāng恰尔巴格乡Rural TownshipBāchŭ Xiàn27,816
Qióngkùqiàkè Xiāng琼库恰克乡Rural TownshipBāchŭ Xiàn37,197
Sānchàkŏu Zhèn三岔口镇TownBāchŭ Xiàn737
Sèlìbùyà Zhèn色力布亚镇TownBāchŭ Xiàn44,642
Xiàmălè Xiāng夏马勒乡Rural TownshipBāchŭ Xiàn10,174
Yīngwúsītăn Xiāng英吾斯坦乡Rural TownshipBāchŭ Xiàn24,480

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).