Home
Show Map

Yuèpŭhú Xiàn

County in Kashgar, Kaxgar / 喀什地区

County

The population of Yuèpŭhú Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Yuèpŭhú Xiàn [Yopurga]岳普湖县County147,688
Kāshí Dìqū [Kashgar, Kaxgar]喀什地区Prefecture3,979,321

Contents: Townships

The population of the townships in Yuèpŭhú Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Āhónglŭkùmù Xiāng阿洪鲁库木乡Rural TownshipYuèpŭhú Xiàn2,524
Àixīmàn Zhèn艾西曼镇TownYuèpŭhú Xiàn14,803
Āqíkè Xiāng阿其克乡Rural TownshipYuèpŭhú Xiàn21,583
Bāyī'āwătí Xiāng巴依阿瓦提乡Rural TownshipYuèpŭhú Xiàn10,460
Bīngtuán Sìshí'èr Tuán兵团四十二团Township-like AreaYuèpŭhú Xiàn3,626
Sèyĕkè Xiāng色也克乡Rural TownshipYuèpŭhú Xiàn18,064
Tiĕrèmù Zhèn铁热木镇TownYuèpŭhú Xiàn18,971
Yĕkèxiānbàibāzhā Zhèn也克先拜巴扎镇TownYuèpŭhú Xiàn18,771
Yuèpŭhúxiàndàchùchăng 岳普湖县大畜场Township-like AreaYuèpŭhú Xiàn486
Yuèpŭhú Xiāng岳普湖乡Rural TownshipYuèpŭhú Xiàn13,461
Yuèpŭhúxiàn Liángzhŏngchăng岳普湖县良种场Township-like AreaYuèpŭhú Xiàn824
Yuèpŭhúxiàn Línchăng岳普湖县林场Township-like AreaYuèpŭhú Xiàn417
Yuèpŭhúxiànnăiniúchăng 岳普湖县奶牛场Township-like AreaYuèpŭhú Xiàn469
Yuèpŭhúxiàn Nóngchăng岳普湖县农场Township-like AreaYuèpŭhú Xiàn1,137
Yuèpŭhú Zhèn岳普湖镇TownYuèpŭhú Xiàn22,092

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).