Home
Show Map

Shūfù Xiàn

County in Kashgar, Kaxgar / 喀什地区

County

The population of Shūfù Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Shūfù Xiàn疏附县County311,960
Kāshí Dìqū [Kashgar, Kaxgar]喀什地区Prefecture3,979,321

Contents: Townships

The population of the townships in Shūfù Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ākèkāshí Xiāng阿克喀什乡Rural TownshipShūfù Xiàn11,313
Āwătí Xiāng阿瓦提乡Rural TownshipShūfù Xiàn30,335
Bùlākèsū Xiāng布拉克苏乡Rural TownshipShūfù Xiàn38,327
Lángān Xiāng兰干乡Rural TownshipShūfù Xiàn18,785
Mùshí Xiāng木什乡Rural TownshipShūfù Xiàn14,671
Sàyībāgé Xiāng萨依巴格乡Rural TownshipShūfù Xiàn22,827
Tăshímĭlĭkè Xiāng塔什米里克乡Rural TownshipShūfù Xiàn27,989
Tiĕrìmù Xiāng铁日木乡Rural TownshipShūfù Xiàn5,117
Tuōkèzhākè Zhèn托克扎克镇TownShūfù Xiàn34,010
Wúkùsàkè Xiāng吾库萨克乡Rural TownshipShūfù Xiàn14,795
Wūpà'ĕr Xiāng乌帕尔乡Rural TownshipShūfù Xiàn34,150
Xiàn Liángzhŏngchăng县良种场Township-like AreaShūfù Xiàn197
Xiàn Línchăng县林场Township-like AreaShūfù Xiàn408
Xiànyīng'àilìkèdàchùchăng 县英艾力克大畜场Township-like AreaShūfù Xiàn115
Xiànyuányìchăng 县园艺场Township-like AreaShūfù Xiàn472
Xiàn Zhŏngchùchăng县种畜场Township-like AreaShūfù Xiàn163
Yīngwúsītáng Xiāng英吾斯塘乡Rural TownshipShūfù Xiàn35,747
Zhànmĭn Xiāng站敏乡Rural TownshipShūfù Xiàn22,539

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).