Home
Show Map

China: Kāifēng Shì / 开封市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Kāifēng Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Gŭlóu Qū鼓楼区District143,175
Lánkăo Xiàn兰考县County677,826
Lóngtíng Qū [incl. Jīnmíng Qū]龙亭区District390,042
Qĭ Xiàn杞县County956,533
Shùnhéhuízú Qū顺河回族区District232,296
Tōngxŭ Xiàn通许县County567,495
Wèishì Xiàn尉氏县County879,713
Xiángfú Qū [← Kāifēng Xiàn]祥符区District698,799
Yŭwángtái Qū禹王台区District130,604
Kāifēng Shì开封市Prefecture-level City4,676,483

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Kāifēng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bālĭwān Zhèn八里湾镇TownXiángfú Qū49,207
Bănmù Xiāng板木乡Rural TownshipQĭ Xiàn31,062
Bànpōdiàn Xiāng半坡店乡Rural TownshipXiángfú Qū47,491
Bàtóu Xiāng坝头乡Rural TownshipLánkăo Xiàn27,103
Bĕidàomén Jiēdào北道门街道办事处Urban SubdistrictLóngtíng Qū18,368
Bĕijiāo Xiāng北郊乡Rural TownshipLóngtíng Qū47,087
Bĕishūdiàn Jiēdào北书店街道办事处Urban SubdistrictLóngtíng Qū10,652
Càishì Jiēdào菜市街道Urban SubdistrictYŭwángtái Qū15,273
Càizhuāng Zhèn蔡庄镇TownWèishì Xiàn55,494
Cáomén Jiēdào曹门街道Urban SubdistrictShùnhéhuízú Qū13,574
Chángzhì Zhèn长智镇TownTōngxŭ Xiàn42,589
Chéngdōng Jiēdào城东街道Urban SubdistrictXiángfú Qū50,451
Chéngguān Xiāng城关乡Rural TownshipLánkăo Xiàn69,633
Chéngguān Zhèn城关镇TownQĭ Xiàn72,651
Chéngguān Zhèn城关镇TownTōngxŭ Xiàn84,391
Chéngguān Zhèn城关镇TownWèishì Xiàn80,844
Chéngguān Zhèn城关镇TownLánkăo Xiàn66,651
Chéngjiāo Xiāng城郊乡Rural TownshipQĭ Xiàn31,320
Chéngxī Jiēdào城西街道Urban SubdistrictLóngtíng Qū55,387
Chénliú Zhèn陈留镇TownXiángfú Qū57,718
Chóulóu Zhèn仇楼镇TownXiángfú Qū53,588
Dàgănglĭ Xiāng大岗李乡Rural TownshipTōngxŭ Xiàn42,472
Dàmă Xiāng大马乡Rural TownshipWèishì Xiàn44,528
Dàqiáo Xiāng大桥乡Rural TownshipWèishì Xiàn49,503
Dàxīng Jiēdào大兴街道办事处Urban SubdistrictLóngtíng Qū10,287
Dàyíng Zhèn大营镇TownWèishì Xiàn48,818
Dĭgé Xiāng邸阁乡Rural TownshipTōngxŭ Xiàn37,140
Dōngjiāo Xiāng东郊乡Rural TownshipShùnhéhuízú Qū43,109
Dùliáng Xiāng杜良乡Rural TownshipXiángfú Qū58,761
Fàncūn Xiāng范村乡Rural TownshipXiángfú Qū37,804
Fántă Jiēdào繁塔街道Urban SubdistrictYŭwángtái Qū13,127
Féngzhuāng Xiāng冯庄乡Rural TownshipTōngxŭ Xiàn32,729
Fùjí Zhèn傅集镇TownQĭ Xiàn51,815
Gănglĭ Xiāng岗李乡Rural TownshipWèishì Xiàn57,089
Gāoyáng Zhèn高阳镇TownQĭ Xiàn67,473
Gĕgăng Zhèn葛岗镇TownQĭ Xiàn61,424
Gōngyè Jiēdào工业街道Urban SubdistrictShùnhéhuízú Qū47,372
Guānfāng Jiēdào官坊街道Urban SubdistrictYŭwángtái Qū14,006
Guānzhuāng Xiāng官庄乡Rural TownshipQĭ Xiàn34,992
Gùyáng Zhèn固阳镇TownLánkăo Xiàn61,204
Gŭyíng Zhèn谷营镇TownLánkăo Xiàn30,968
Hénánkāifēng Jīngjì Kāifāqū河南开封经济开发区Township-like AreaLóngtíng Qū45,639
Hóngmiào Zhèn红庙镇TownLánkăo Xiàn50,710
Húgăng Xiāng湖岗乡Rural TownshipQĭ Xiàn35,235
Liànchéng Xiāng练城乡Rural TownshipTōngxŭ Xiàn40,885
Liángyuàn Jiēdào梁苑街道Urban SubdistrictLóngtíng Qū32,246
Liúdiàn Xiāng刘店乡Rural TownshipXiángfú Qū36,775
Liŭyuánkŏu Xiāng柳园口乡Rural TownshipLóngtíng Qū32,921
Lìzhuāng Xiāng厉庄乡Rural TownshipTōngxŭ Xiàn37,237
Luówáng Xiāng罗王乡Rural TownshipXiángfú Qū47,587
Mèngzhài Xiāng孟寨乡Rural TownshipLánkăo Xiàn25,784
Ménlóurèn Xiāng门楼任乡Rural TownshipWèishì Xiàn36,718
Náncáo Xiāng南曹乡Rural TownshipWèishì Xiàn51,194
Nánjiāo Xiāng南郊乡Rural TownshipYŭwángtái Qū22,304
Nányuàn Jiēdào南苑街道Urban SubdistrictGŭlóu Qū13,146
Nánzhāng Zhèn南彰镇TownLánkăo Xiàn53,431
Nígōu Xiāng泥沟乡Rural TownshipQĭ Xiàn41,381
Péicūndiàn Xiāng裴村店乡Rural TownshipQĭ Xiàn49,040
Píngchéng Xiāng平城乡Rural TownshipQĭ Xiàn58,527
Píngguŏyuán Jiēdào苹果园街道Urban SubdistrictShùnhéhuízú Qū37,603
Pútáojià Xiāng葡萄架乡Rural TownshipLánkăo Xiàn23,942
Qīngpíng Jiēdào清平街道Urban SubdistrictShùnhéhuízú Qū14,681
Qŭxīng Zhèn曲兴镇TownXiángfú Qū33,264
Sānlĭbăo Jiēdào三里堡街道Urban SubdistrictYŭwángtái Qū20,817
Sānyìzhài Xiāng三义寨乡Rural TownshipLánkăo Xiàn48,603
Shāwò Xiāng沙沃乡Rural TownshipQĭ Xiàn33,137
Shíbālĭ Zhèn十八里镇TownWèishì Xiàn57,114
Shìyuán Xiāng柿元乡Rural TownshipQĭ Xiàn52,650
Shùgăng Zhèn竖岗镇TownTōngxŭ Xiàn39,740
Shuĭdào Xiāng水稻乡Rural TownshipLóngtíng Qū28,755
Shuĭpō Zhèn水坡镇TownWèishì Xiàn50,368
Sìsuŏlóu Zhèn四所楼镇TownTōngxŭ Xiàn56,091
Sòngmén Jiēdào宋门街道Urban SubdistrictShùnhéhuízú Qū31,721
Sūmù Xiāng苏木乡Rural TownshipQĭ Xiàn42,041
Sūnyíng Xiāng孙营乡Rural TownshipTōngxŭ Xiàn39,729
Tiĕtă Jiēdào铁塔街道Urban SubdistrictShùnhéhuízú Qū19,857
Tŭbǎigăng Xiāng土柏岗乡Rural TownshipShùnhéhuízú Qū24,379
Wāngtún Xiāng汪屯乡Rural TownshipYŭwángtái Qū21,304
Wànlóng Xiāng万隆乡Rural TownshipXiángfú Qū52,405
Wĕichuān Zhèn洧川镇TownWèishì Xiàn58,694
Wòlóng Jiēdào卧龙街道Urban SubdistrictGŭlóu Qū14,671
Wŭcháomén Jiēdào午朝门街道办事处Urban SubdistrictLóngtíng Qū8,469
Wŭlĭhé Zhèn五里河镇TownQĭ Xiàn57,238
Wŭyī Jiēdào五一街道Urban SubdistrictGŭlóu Qū33,572
Xiāngguósì Jiēdào相国寺街道Urban SubdistrictGŭlóu Qū5,017
Xiānrénzhuāng Jiēdào仙人庄街道Urban SubdistrictGŭlóu Qū12,516
Xiăochén Xiāng小陈乡Rural TownshipWèishì Xiàn27,982
Xiăosòng Xiāng小宋乡Rural TownshipLánkăo Xiàn41,782
Xījiāngzhài Xiāng西姜寨乡Rural TownshipXiángfú Qū58,586
Xījiāo Xiāng西郊乡Rural TownshipLóngtíng Qū66,711
Xìnghuāyíng Nóngchăng杏花营农场Township-like AreaLóngtíng Qū12,947
Xìnghuāyíng Zhèn杏花营镇TownLóngtíng Qū20,573
Xíngkŏu Zhèn邢口镇TownQĭ Xiàn44,085
Xīnglóng Xiāng兴隆乡Rural TownshipXiángfú Qū41,262
Xíngzhuāng Xiāng邢庄乡Rural TownshipWèishì Xiàn50,319
Xīnhuá Jiēdào新华街道Urban SubdistrictGŭlóu Qū17,702
Xīnménguān Jiēdào新门关街道Urban SubdistrictYŭwángtái Qū23,773
Xīsīmén Jiēdào西司门街道Urban SubdistrictGŭlóu Qū24,556
Xīzhài Xiāng西寨乡Rural TownshipQĭ Xiàn37,928
Xŭhé Xiāng许河乡Rural TownshipLánkăo Xiàn23,662
Yánggù Zhèn阳固镇TownQĭ Xiàn44,209
Yánlóu Xiāng闫楼乡Rural TownshipLánkăo Xiàn23,884
Yífēng Xiāng仪封乡Rural TownshipLánkăo Xiàn40,212
Yŏngxīng Zhèn永兴镇TownWèishì Xiàn67,688
Yuánfāng Xiāng袁坊乡Rural TownshipXiángfú Qū41,574
Yùhuángmiào Zhèn玉皇庙镇TownTōngxŭ Xiàn50,942
Yŭzhèn Zhèn圉镇镇TownQĭ Xiàn55,991
Zhāngjūnmù Zhèn张君墓镇TownLánkăo Xiàn62,051
Zhāngshì Zhèn张市镇TownWèishì Xiàn46,577
Zhōuqiáo Jiēdào州桥街道Urban SubdistrictGŭlóu Qū21,995
Zhuāngtóu Zhèn庄头镇TownWèishì Xiàn50,279
Zhuăyíng Xiāng爪营乡Rural TownshipLánkăo Xiàn28,206
Zhúlín Xiāng竹林乡Rural TownshipQĭ Xiàn26,806
Zhūqŭ Zhèn朱曲镇TownWèishì Xiàn46,504
Zhūshā Zhèn朱砂镇TownTōngxŭ Xiàn63,550
Zhūxiān Zhèn朱仙镇TownXiángfú Qū32,326
Zōngdiàn Xiāng宗店乡Rural TownshipQĭ Xiàn27,528

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).