Home
Show Map

Yùmén Shì

County-level City in Jiŭquán Shì / 酒泉市

County-level City

The population of Yùmén Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Yùmén Shì玉门市County-level City159,792
Jiŭquán Shì酒泉市Prefecture-level City1,095,947

Contents: Townships

The population of the townships in Yùmén Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Chāngmă Zhèn昌马镇TownYùmén Shì3,970
Chìjīn Zhèn赤金镇TownYùmén Shì11,963
Dúshānzi Xiāng独山子乡Rural TownshipYùmén Shì7,159
Gānsùkuàngqū 甘肃矿区Township-like AreaYùmén Shì1,548
Gānsù Nóngkĕnyùshèngnóngyè Gōngsī甘肃农垦裕盛农业公司Township-like AreaYùmén Shì2,833
Gānsù Shĕng Nóngkĕnjiànzhùgōngchéng Gōngsī甘肃省农垦建筑工程公司Township-like AreaYùmén Shì2,130
Guóyínghuánghuā Nóngchăng国营黄花农场Township-like AreaYùmén Shì6,274
Guóyíngyĭnmă Nóngchăng国营饮马农场Township-like AreaYùmén Shì5,491
Huāhăi Zhèn花海镇TownYùmén Shì12,636
Lăoshìqū Guănlĭ Wĕiyuánhuì老市区管理委员会Urban SubdistrictYùmén Shì21,839
Liùdūn Zhèn六墩镇TownYùmén Shì2,245
Liŭhé Zhèn柳河镇TownYùmén Shì10,304
Liŭhú Zhèn柳湖镇TownYùmén Shì4,181
Qīngquán Xiāng清泉乡Rural TownshipYùmén Shì3,770
Xiăojīnwān Xiāng小金湾乡Rural TownshipYùmén Shì6,177
Xiàxīhào Zhèn下西号镇TownYùmén Shì9,348
Xīnshìqū Jiēdào新市区街道办事处Urban SubdistrictYùmén Shì22,944
Yùméndōng Zhèn玉门东镇TownYùmén Shì1,101
Yùménshìhuángzháwān Xiāng玉门市黄闸湾乡Rural TownshipYùmén Shì8,267
Yùmén Zhèn玉门镇TownYùmén Shì15,612

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).