Home
Show Map

Sùzhōu Qū

District in Jiŭquán Shì / 酒泉市

District

The population of Sùzhōu Qū.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Sùzhōu Qū肃州区District428,346
Jiŭquán Shì酒泉市Prefecture-level City1,095,947

Contents: Townships

The population of the townships in Sùzhōu Qū.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Dōngbĕijiē Jiēdào东北街街道办事处Urban SubdistrictSùzhōu Qū26,041
Dōngdòng Zhèn东洞镇TownSùzhōu Qū7,437
Dōngfēngchăngqū 东风场区Township-like AreaSùzhōu Qū7,655
Dōngnánjiē Jiēdào东南街街道办事处Urban SubdistrictSùzhōu Qū61,826
Fēnglè Zhèn丰乐镇TownSùzhōu Qū5,918
Gōngyèyuán Jiēdào工业园街道办事处Urban SubdistrictSùzhōu Qū11,281
Guóyíngxiàhéqīng Nóngchăng国营下河清农场Township-like AreaSùzhōu Qū2,716
Guŏyuán Zhèn果园镇TownSùzhōu Qū13,772
Huájiān Zhèn铧尖镇TownSùzhōu Qū9,644
Huángníbăo Xiāng黄泥堡乡Rural TownshipSùzhōu Qū1,207
Jīnfósì Zhèn金佛寺镇TownSùzhōu Qū14,266
Qīngshuĭ Zhèn清水镇TownSùzhōu Qū17,316
Quánhú Zhèn泉湖镇TownSùzhōu Qū26,740
Sāndūn Zhèn三墩镇TownSùzhōu Qū20,253
Shàngbà Zhèn上坝镇TownSùzhōu Qū18,738
Xiàhéqīng Zhèn下河清镇TownSùzhōu Qū7,969
Xībĕijiē Jiēdào西北街街道办事处Urban SubdistrictSùzhōu Qū30,303
Xīdòng Zhèn西洞镇TownSùzhōu Qū8,654
Xīfēng Zhèn西峰镇TownSùzhōu Qū11,237
Xīnánjiē Jiēdào西南街街道办事处Urban SubdistrictSùzhōu Qū19,944
Xīnchéng Jiēdào新城街道办事处Urban SubdistrictSùzhōu Qū22,247
Yíndá Zhèn银达镇TownSùzhōu Qū26,952
Yùményóutiánshēnghuójīdì Jiēdào玉门油田生活基地街道办事处Township-like AreaSùzhōu Qū37,746
Zŏngzhài Zhèn总寨镇TownSùzhōu Qū18,484

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).